Administracinės teisės pažeidimai ir atsakomybė už juos
5 (100%) 1 vote

Administracinės teisės pažeidimai ir atsakomybė už juos

1121

Kauno tecHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS

ADMINISTRACINėS TEISėS PAžEIDIMAI IR ATSAKOMYBė Už JUOS

aDMINISTRACINėS IR CIVILINėS TEISėS REFERATAS

Atlikėjas

Ad – 4/8 gr. stud.

D. Petrauskas

Kaunas

TURINYS

Įžanga 3

Administracinės teisės pažeidimai 4

Nuobaudų rūšys 7

Administracinių nuobaudų skyrimas ir vykdymas 9

Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administacinių teisės pažeidimų bylas 11

Išvados 12

Literatūra 13

1. Įžanga

Žmonijos visuomenė yra sudėtingų ir kartu vieningų santykių junginys. Todėl visuomenės funkcionavimo ir raidos būtina sąlyga yra šių santykių tvarkymas, jų reguliavimas. Visuomenės gyvenimas dažniausiai yra reguliuojamas tam tikrų taisyklių ir socialinių normų.

Jau labai seniai žinoma, kad teisingumas yra valstybės pagrindas, o teisė – viena iš svarbiausių priemonių valstybės uždaviniams vykdyti. Tad teisė ir yra iš tam tikrų taisyklių (normų), nustatytų ar sankcionuotų valstybės, ir reguliuojančių tuos visuomenės santykius, siekiant įtvirtinti, apsaugoti bei vystyti visuomeninę tvarką, sistemą. Šių tasyklių laikymasis, esant reikalui, užtikrinamas valstybės prievartos priemonėmis.

Šio darbo tikslas yra atskleisti administracinės teisės pažeidimus, išvardinti jos nuobaudų rūšis, jų skyrimą ir vykdymą, taip pat kokie organai tai gali daryti.

Viena iš teisės šakų – administracinė teisė. Tai visuma teisės normų, reguliuojančių visuomenės santykius, valstybės vykdomojoje ir tvarkomojoje veikloje. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (gali būti LR ATP kodeksas) įvardija, kad administracinės teisės pagrindinys uždavinys yra saugoti Lietuvos Respublikos visuomeninę santvarką, nuosavybę, socialines ekonomines, politines ir asmenines piliečių teises ir laisves, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų teises bei teisėtus interesus, nustatytą valdymo tvarką, valstybinę ir viešąją tvarką.ir t.t. [2].

Iš čia kyla ir viena iš teisinės atsakomybės rūšių – administracinė atsakomybė. Šios atsakomybės atsiradimo pagrindas yra administracinis nusižengimas. Tai priešingas teisei, kaltas veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymas numato administracinę atsakomybę [3].

Antroje darbo dalyje apie administracinės teisės pažeidimus, išvardintos tik sritys, kuriose yra numatomi šios teisės pažeidimai ir pateikima po keliatą straipsnių pavyzdžių. Kitose dalyse taip pat minimi tik svarbiausi dalykai, pagrindinė sudėtis, t.y. kokios nuobaudų rūšys skiriamos už administracinės teisės pažeidimus, kas vykdo tų nuobaudų skirimą ir t.t. Apsiribojima nuo detalaus apibūdinimo, nes užimtų labai daug vietos ir būtų bereikalingas kartojimasis, kas jau yra parašyta įvairioje literatūroje.

Darbas parašytas pagrinde remiantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, taip pat kitais šaltiniais, susijusiais su administracine teise.

2. Administracinės teisės pažeidimai

Pagrindinis įstatymas dėl administracinių teisės pažeidimų Lietuvos Respublikoje yra Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodeksas ir dar kiti įstatymai dėl šių pažeidimų ir niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už pažeidimą kaip nors kitaip, kaip įstatymų numatyta tvarka. Asmuo padaręs administracinį teisės pažeidimą atsako pagal šiuos įstatymus [2].

Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodekse numatyta ir įtraukta labai daug administracinės teisės pažeidimų ir kokia atsakomybė už juos. Visas sritis, kur taikoma administracinė teisė, puikiai nusako jau minėti šios teisės uždaviniai (LR ATP kodekso 1 straipsnis).

Tad numatyti tokie pagrindiniai administracinės teisės pažeidimai atitinkamose srityse:

administraciniai teisės pažeidimai darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityse (LR ATP kodeksas, 41-44 str.). Čia įeina administraciniai pažeidimai dėl darbo įstatymų, darbo saugos, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimo, higienos norminių aktų, narkotikų vartojimo, įsigijimo ir laikymo, neteisėtos formacinės veiklos pažeidimų ir t.t.;

administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamsi į nuosavybę (LR ATP kodeksas, 45-50 str.). Pažeidimai dėl savavališko žemės, miško, vandens telkinių užėmimo, vengimo tai grąžinti, žemės gelmių valstybinės nuosavybės teisės pažeidimo, riboženklių sunaikinimo ir t.t.;

administracinės teisės pažeidimai aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje (LR ATP kodeksas, 51-91 str.). Šioje srityje administraciniai pažeidimai labai detaliai apibūdinti. Tai pažeidimai dėl aplinkos apsaugos priemonių neįgyvendinimo, ūkinių ir kitokios veiklos objektų statybos, pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus, aplinkos teršimo įvairiomis medžiagomis, žemės naudojimo reikalavimų, jūros aplinkos apsaugos reikalavimų, melioracijos įrenginių eksploatavimo taisyklių ir t.t.;

administracinės teisės pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje (LR ATP kodeksas, 94-99 str.). Tai pažeidimai dėl darbo saugos taisyklių, normų
ir instrukcijų pažeidimo atominės energetikos objektuose, elektros tinklų gadinimo, dujų naudojimo normų pažeidimų ir t.t.;

administracinės teisės pažeidimai žemės ūkyje, veterinarinių sanitarijų taisyklių pažeidimai (LR ATP kodeksas, 100-110 str.). Įeina tokie pažeidimai, kaip dėl savavališko nukrypimo nuo žemėtvarkos projekto, žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkio pasėlių nuganimo, neteisėtu aliejinių aguonų ir kanapių sėjimu ir auginimu ir t.t;

administracinės teisės pažeidimai transporto, kelių ūkio bei ryšių srityje (LR ATP kodeksas, 111-155 str.). Taip pat labai plačiai įvardinti pažeidimai, tokie kaip, dėl eismo tvarkos ir saugumo geležinkelio taisyklių pažeidimo, orlaivių eksplotavimo taisyklių pažeidimo, rūkymo jūrų laivuose nenustatytose vietose, transporto priemonių taisyklių pažeidimo, kelio ženklų reikalavimų nesilaikymo, žmonių vežimo ir kitų kelių eismo taisyklių pažeidimo ir t.t.;

administracinės teisės pažeidimai piliečių buto teisių, būtų komunalinio ūkio ir tvarkymo srityse (LR ATP kodeksas, 156-162). Šiame skirsnyje taikomi tokie administraciniai pažeidimai kaip, dėl piliečių teisės gauti valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis pažeidimų, gyvenamųjų patalpų naudjimo taisyklių pažeidimo, gatvių, jų statinių ir įrengimų sugadinimo, kapinių tvarkimo taisyklių pažeidimo ir t.t.;

administracinės teisės pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje (LR ATP kodeksas, 163-173 str.). Šioje srityje numatomi tokie pažeidimai ir atsakomybė už juos, kaip mažmeninės prekybos taisyklių ir Viešojo maitinimo taisyklių pažeidimo, kasos aparatų naudojimo tvarkos pažeidimų, prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių pažeidimo, dėl prekybos ginklais taisyklių pažeidimo, prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimo, komercinės ar ūkinės veiklos pažeidimų, atsiskaitymo tvarkos pažeidimo ir t.t.;

administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką (LR ATP kodeksas, 174-186 str.). Tai pažeidimai dėl nedidelio chuliganizmo, naminės degtinės, brogos arba kitų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimo, laikimo ar realizavimo, nepilnamečių nugirdymo, azartinių lošimų ar būrimo, prekybos tabako gaminiais prekybos pažeidimo ir t.t.;

administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į teisingumą (LR ATP kodeksas, 1861-5 str.). Tai pažeidimai dėl teisėjo garbės ir orumo įžeidimo, kliudymo teismo antstoliui vykdyti teismų ar kitų institucijų sprendimus ir t.t.;

administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsiamasi į nustatytą valdymo tvarką (LR ATP kodeksas, 187-214 str.). Apima daug straipsnių dėl administracinės teisės pažeidimų, tokių kaip policijos pareigūno teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymo, taip pat jo garbės ir orumo įžeidimo, Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimo, susirinkimų ar kitų masinių renginių tvarkos pažeidimų, kliūdymo Revizijų departamento pareigūnams atlikti pareigas, savavališko pastatų eksplotavimo, priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimo, spalvotųjų metalų, jų lydinių, laužo bei atliekų supirkimo, apskaitos, saugojimo, panaudojimo tvarkos pažeidimų, duomenų apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą įrašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase tvarkos pažeidimo, pasienio ruožo taisyklių pažeidimo, muitinės pareigūno teisėtų reikalavimų nevykdymo, muito taisyklių pažeidimo, neregistruotos masinės informacijos priemonės produkcijos gaminimo ir platinimo ir t.t.;

administracinės teisės pažeidimai valstybinio turto privatizavimo srityje (LR ATP kodeksas, 2151-9 str.). Tai administracinės teisės pažeidimų skirsnis į kurį įtraukti tokie straipsniai apie pažeidimus, kaip informacijos apie privatizuojamo valstybinio turto nepaskelbimą arba iškraipymą, valstybinio privatizuojamo turto tvarkos pažeidimų, valstybinio turto privatizavimo fondų kaupimo ir naudojimo tvarkos pažeidimų ir t.t.

3. Nuobaudų rūšys

Dažnai teisininkai ginčijasi, ar administracinės teisės pažeidimas yra visuomenei pavojingas veiksmas, ar jo tokiu laikyti negalima. Dalis tai laiko pavojingu visuomenei veiksniu, kuris nuo nusikaltimo skiriasi tik pavojingumo laipsniu. Tačiau konkretaus administracinio teisės pažeidimo visuomenei pavojingu laikyti nevertėtų, nes jo pasekmės nepadaro visuomenei pavojingos žalos. Pavyzdžiui, smulkus vagimas, tai viešosios tvarkos pažeidimas, nesusijęs su pasikėsinimu į asmenį. Nusikaltimo ir jį padariusio asmens charakteristika turi aiškiai skirtis nuo administracinės teisės pažeidimo ir pažeidėjo charakteristikos. Šie neteisėti veiksmai turi skirtis ne tik savo pasekmėmis, bet ir teisiniu įvertinimu.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1475 žodžiai iš 2918 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.