Administracinės teisės pažeidimai ir atsakomybė už juos
5 (100%) 1 vote

Administracinės teisės pažeidimai ir atsakomybė už juos

Kauno tecHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS

ADMINISTRACINėS TEISėS PAžEIDIMAI IR ATSAKOMYBė Už JUOS

aDMINISTRACINėS IR CIVILINėS TEISėS REFERATAS

Atlikėjas

Ad – 4/8 gr. stud.

D. Petrauskas

Kaunas

TURINYS

Įžanga 3

Administracinės teisės pažeidimai 4

Nuobaudų rūšys 7

Administracinių nuobaudų skyrimas ir vykdymas 9

Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administacinių teisės pažeidimų bylas 11

Išvados 12

Literatūra 13

1. Įžanga

Žmonijos visuomenė yra sudėtingų ir kartu vieningų santykių junginys. Todėl visuomenės funkcionavimo ir raidos būtina sąlyga yra šių santykių tvarkymas, jų reguliavimas. Visuomenės gyvenimas dažniausiai yra reguliuojamas tam tikrų taisyklių ir socialinių normų.

Jau labai seniai žinoma, kad teisingumas yra valstybės pagrindas, o teisė – viena iš svarbiausių priemonių valstybės uždaviniams vykdyti. Tad teisė ir yra iš tam tikrų taisyklių (normų), nustatytų ar sankcionuotų valstybės, ir reguliuojančių tuos visuomenės santykius, siekiant įtvirtinti, apsaugoti bei vystyti visuomeninę tvarką, sistemą. Šių tasyklių laikymasis, esant reikalui, užtikrinamas valstybės prievartos priemonėmis.

Šio darbo tikslas yra atskleisti administracinės teisės pažeidimus, išvardinti jos nuobaudų rūšis, jų skyrimą ir vykdymą, taip pat kokie organai tai gali daryti.

Viena iš teisės šakų – administracinė teisė. Tai visuma teisės normų, reguliuojančių visuomenės santykius, valstybės vykdomojoje ir tvarkomojoje veikloje. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (gali būti LR ATP kodeksas) įvardija, kad administracinės teisės pagrindinys uždavinys yra saugoti Lietuvos Respublikos visuomeninę santvarką, nuosavybę, socialines ekonomines, politines ir asmenines piliečių teises ir laisves, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų teises bei teisėtus interesus, nustatytą valdymo tvarką, valstybinę ir viešąją tvarką.ir t.t. [2].

Iš čia kyla ir viena iš teisinės atsakomybės rūšių – administracinė atsakomybė. Šios atsakomybės atsiradimo pagrindas yra administracinis nusižengimas. Tai priešingas teisei, kaltas veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymas numato administracinę atsakomybę [3].

Antroje darbo dalyje apie administracinės teisės pažeidimus, išvardintos tik sritys, kuriose yra numatomi šios teisės pažeidimai ir pateikima po keliatą straipsnių pavyzdžių. Kitose dalyse taip pat minimi tik svarbiausi dalykai, pagrindinė sudėtis, t.y. kokios nuobaudų rūšys skiriamos už administracinės teisės pažeidimus, kas vykdo tų nuobaudų skirimą ir t.t. Apsiribojima nuo detalaus apibūdinimo, nes užimtų labai daug vietos ir būtų bereikalingas kartojimasis, kas jau yra parašyta įvairioje literatūroje.

Darbas parašytas pagrinde remiantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, taip pat kitais šaltiniais, susijusiais su administracine teise.

2. Administracinės teisės pažeidimai

Pagrindinis įstatymas dėl administracinių teisės pažeidimų Lietuvos Respublikoje yra Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodeksas ir dar kiti įstatymai dėl šių pažeidimų ir niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už pažeidimą kaip nors kitaip, kaip įstatymų numatyta tvarka. Asmuo padaręs administracinį teisės pažeidimą atsako pagal šiuos įstatymus [2].

Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodekse numatyta ir įtraukta labai daug administracinės teisės pažeidimų ir kokia atsakomybė už juos. Visas sritis, kur taikoma administracinė teisė, puikiai nusako jau minėti šios teisės uždaviniai (LR ATP kodekso 1 straipsnis).

Tad numatyti tokie pagrindiniai administracinės teisės pažeidimai atitinkamose srityse:

administraciniai teisės pažeidimai darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityse (LR ATP kodeksas, 41-44 str.). Čia įeina administraciniai pažeidimai dėl darbo įstatymų, darbo saugos, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimo, higienos norminių aktų, narkotikų vartojimo, įsigijimo ir laikymo, neteisėtos formacinės veiklos pažeidimų ir t.t.;

administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamsi į nuosavybę (LR ATP kodeksas, 45-50 str.). Pažeidimai dėl savavališko žemės, miško, vandens telkinių užėmimo, vengimo tai grąžinti, žemės gelmių valstybinės nuosavybės teisės pažeidimo, riboženklių sunaikinimo ir t.t.;

administracinės teisės pažeidimai aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje (LR ATP kodeksas, 51-91 str.). Šioje srityje administraciniai pažeidimai labai detaliai apibūdinti. Tai pažeidimai dėl aplinkos apsaugos priemonių neįgyvendinimo, ūkinių ir kitokios veiklos objektų statybos, pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus, aplinkos teršimo įvairiomis medžiagomis, žemės naudojimo reikalavimų, jūros aplinkos apsaugos reikalavimų, melioracijos įrenginių eksploatavimo taisyklių ir t.t.;

administracinės teisės pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje (LR ATP kodeksas, 94-99 str.). Tai pažeidimai dėl darbo saugos taisyklių, normų
ir instrukcijų pažeidimo atominės energetikos objektuose, elektros tinklų gadinimo, dujų naudojimo normų pažeidimų ir t.t.;

administracinės teisės pažeidimai žemės ūkyje, veterinarinių sanitarijų taisyklių pažeidimai (LR ATP kodeksas, 100-110 str.). Įeina tokie pažeidimai, kaip dėl savavališko nukrypimo nuo žemėtvarkos projekto, žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkio pasėlių nuganimo, neteisėtu aliejinių aguonų ir kanapių sėjimu ir auginimu ir t.t;

administracinės teisės pažeidimai transporto, kelių ūkio bei ryšių srityje (LR ATP kodeksas, 111-155 str.). Taip pat labai plačiai įvardinti pažeidimai, tokie kaip, dėl eismo tvarkos ir saugumo geležinkelio taisyklių pažeidimo, orlaivių eksplotavimo taisyklių pažeidimo, rūkymo jūrų laivuose nenustatytose vietose, transporto priemonių taisyklių pažeidimo, kelio ženklų reikalavimų nesilaikymo, žmonių vežimo ir kitų kelių eismo taisyklių pažeidimo ir t.t.;

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 906 žodžiai iš 2910 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.