Administracinis procesas užsienio valstybėse
5 (100%) 1 vote

Administracinis procesas užsienio valstybėse

I. ĮVADAS

“Procesas” – tai kokios nors rūšies veiklos įgyvendinimas. Šio termino esmę sudaro skirtingos kilmės veiksmų, atliekamų siekiant užsibrėžto tikslo, visuma. Kalbant apie Lietuvos valstybinio valdymo procesą kaip apie tam tikrą vykdomosios valstybinės valdžios veiksmų, kuriais realizuojamos materialinės teisės normos , visumą, iš esmės reikia kalbėti ir apie tam tikrų procesinių teisės normų sistemą, t.y. administracinį procesą. Požiūris į administracinį procesą priklauso nuo bendrojo teisinio proceso supratimo. O jis nėra vienodas. Suprantant jį plačiąja prasme, bet kokia teisminė veikla gali būti atliekama tik procesine forma, kuri savo ruožtu reikalauja procesinių veiksmų fiksavimo atitinkamuose teisės aktuose, oficialiuose dokumentuose. Teisinis procesas siaurąja prasme suprantamas kaip išimtinai teisminis procesas. Todėl remiantis šia teisinio proceso sąvoka šiandieninis administracinis procesas negali būti laikomas teisiniu procesu tikrąja termino prasme, kol iš esmės egzistuoja tik Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos forma.

Vieni mokslininkai supranta administracinį procesą kaip administracinėmis procesinėmis normomis sureguliuotą vykdomųjų organų (pareigūnų) veiklą, nagrinėjant ir sprendžiant įvairias individualias administracines bylas, kylančias valstybinio valdymo sferoje ir įgyvendinant vykdomosios valdžios funkcijas bei uždavinius. Kitų autorių nuomone, administracinį procesą reikėtų suprasti plačiąja prasme. Čia iš esmės kalbama apie administracinę procedūrinę veiklą, kurią sudaro valstybinį valdymą reglamentuojančių teisės aktų parengimas, valdymo veiklos reglamentavimas, leidimų teisena, t.y administracinis procesas sukuriant įvairias administracines procedūras. Dar kiti mokslininkai teigia, kad administracinis procesas turi būti laikomas lygiagrečiu su civiliniu, baudžiamuoju, taip pat teisėdaros procesais. Tai yra administracinis procesas čia pripažįstamas teisiniu procesu ir turi visus jam būdingus požymius.

Pažymėtina, kad galima daryti prielaidą, kad pateiktose sąvokose įžvelgtinas administracinio proceso, kaip visų vykdomosios valdžios institucijų veiksmų, atliekamų įgyvendinant joms pavestus uždavinius ir funkcijas, supratimas.

Padarius prielaidą, kad administracinis procesas sietinas su valstybės valdymo veikla, reikia ieškoti santykio tarp administracinio proceso ir administracinės teisės. Tradiciškai teisės šakos, sudarytos iš procesinių teisės normų, yra skirtos įgyvendinti toms teisės šakoms, kurių pagrindą sudaro materialinės teisės normos. Ne išimtis ir administracinis procesas. Reikia konstatuoti, kad administracinio proceso reguliavimo sfera yra objektyviai platesnė už pačios administracinės teisės reguliavimo sferą. Juk administracinės procedūrinės teisės normos, esančios, pavyzdžiui, Seimo statute, teisės aktuose, skirtuose reglamentuoti vietos savivaldos institucijų veiklą, užtikrina ne tik administracinių, bet ir konstitucinių teisės normų įgyvendinimą.

Manytina, kad administracinis procesas turi būti suvokiamas būtent kaip administracinių procedūrų visuma. Procedūros, taikomos administracinėje justicijoje, gali būti vadinamos jurisdikcinėmis procedūromis.1

Aptarus Lietuvos administracinio proceso bruožus, norėčiau pereiti prie užsienio administracinio proceso nagrinėjimo.

II. ADMINISTRACINIS PROCESAS UŽSIENIO VALSTYBĖSE

Užsienio administracinis procesas turi senas tradicijas. Griežtos taisyklės nuo senų laikų reglamentavo valstybinės valdžios veiklą. Pirmieji kodifikuoti administracinio proceso bei administracinio vykdymo įstatymas atsirado 1925 m. Austrijoje. 1928 m. panaši kodifikacija atsirado Lenkijoje ir buvusioje Čekoslovakijoje; 1930 m. Jugoslavijoje buvo priimtas įstatymas dėl bendro administracinio proceso. 1955m. buvusioje Čekoslovakijoje priimamas naujas nutarimas dėl administracinio proceso, o 1957 m. Vengrijoje ir 1960 m. Lenkijoje buvo priimti nauji administracinio proceso įstatymai. 1956 m. priimtas naujas įstatymas apie bendrą administracinį procesą Jugoslavijoje, šis įstatymas papildytas 1965 m.

Išanalizavęs šiuos įstatymus žymus jugoslavų administracinės teisės mokslininkas S.Popovič pirmiausiai suformulavo administracinio proceso sąvoką, t.y. bendras taisykles, skirtas daugumai valstybinių institucijų bei reguliuojančias įvairių veiksmų vykdymo aktų priėmimą, šalių, dalyvaujančių procese, teises ir pareigas. Pažymėtina, kad šiuose įstatymuose įtvirtinti tokie administracinio proceso principai kaip teisėtumas, piliečių teisių ir teisėtų interesų gynyba, objektyvios tiesos pateikimas, laisvas įrodymų įvertinimas ir t.t. taip pat įtvirtintas šio proceso šalių teisinis statusas, jų veiksmai ir administracinio proceso eiga.

Be to, buvo išskirti ir ypatingi administraciniai procesai, reguliuojantys tam tikrų institucijų veiksmus, įgaliojimus, teisės aktų priėmimą.

Taip pat įdomūs ir kiti aktai, pavyzdžiui, 1946 m. Jungtinės Amerikos Valstijos priėmė administracinių procedūrų įstatymą. Jame pateikta:

• Sąvokos – “institucija”, “norma”, “šalys’, “sankcijos” ir t.t.,

• Bylų nagrinėjimas,

• Sprendimų turinys,

• Sankcijų
parinkimas.

Vokietijoje ( buvusioje Vokietijos Federacinėje Respublikoje ) 1976 m. priimtas įstatymas dėl administracinių institucijų dokumentų priėmimo taisyklių, taip pat nuo 1953 m. galiojo įstatymas dėl administracinių sprendimų įgyvendinimo.

Gerai išvystyta administracinė procesinė leidyba ir Lenkijoje. 1960 m. buvo priimtas Administracinis proceso kodeksas, kuris 1990 m. buvo papildytas įstatymu “Dėl administracinio proceso kodekso pakeitimo”.1

Dabar norėčiau plačiau apžvelgti, kaip traktuojamas administracinis procesas atskirose užsienio valstybėse.

Anglo-amerikiečių šalių teisinėse sistemose administracinio proceso formavimasis yra tiesioginė administracinės justicijos teorijos pasekmė. Ne be reikalo administracinis procesas ir praeityje ir dabar suprantamas kaip speciali teisminių institucijų veiklos atmaina, t.y. kaip juridinė veikla siaurąja prasme.

Administracinis procesas Anglijoje

Šiuolaikinė anglų teisinė sistema, kaip ją aprašė A.K.R.Kiralfi, susideda iš dviejų proceso rūšių – baudžiamojo ir civilinio.

Baudžiamąjį procesą sudaro nusikaltimų tyrimas, sumarinis procesas ( Summary Proceedings ) ir kvota ( Inguests ). Civilinio proceso esmę sudaro teisės vykdymas Aukščiausiame teisme ( High Courts ), taip pat kai kurie atskiri procesai, pvz. bankroto bylų procesas ( Bancupty proceedings ), procesas Aukščiausiojo teismo Kanceliariniame skyriuje ( Chancery Division ), skyrybų procesas ( Martrimonial Proceedings ) ir kai kurie kiti.

Prie specialių proceso rūšių Anglijoje priskiriamas arbitražas ( Arbitration ), administracinis tribunolas ( Administrative Tribunals ) ir teismai, sprendžiantys karines bylas ( Court-Martial proceedings ).

Administracinių tribunolų sistemą sudaro, pvz. Tokios institucijos kaip teismai nuomos klausimais (Rent Tribunals), teismai, sprendžiantys šeimynines bylas ( Domestic Tribunals), apeliaciniai tribunolai, teismai žemės ūkio byloms (Abricultural Land Tribunals) ir kiti kaip 1943m. Atsiradę apeliaciniai tribunolai karinių pensijų byloms spręsti (War Pensions Appeal Tribunals).

Apibūdinant Anglijos administracinį procesą reikia pažymėti, kad šioje šalyje nėra vientiso akto, kuris reguliuotų administracines procedūras. Galiojančias administracinių procedūrų taisykles, išdėstytas daugelyje šaltinių, lenkų mokslininkas L.Bar suskirsto į tris grupes:

– taisyklės, reguliuojančios atskirus administracinės veiklos fragmentus,

– normos, užtikrinančios atskirų politinio pobūdžio (pure policy) bylų nagrinėjimą.

Anglijoje taip pat nėra akto, kuris reguliuotų administracinės atsakomybės klausimus. Be to, galiojanti Anglijos įstatymų leidyboje nenaudojama sąvoka kaip nusižengimas. Ši veika laikoma mažareikšmiu nusikaltimu, kuris užtraukia supaprastintą atsakomybės taikymą. Todėl bendros nusižengimų, kurie tapatūs administraciniam teisės pažeidimui, atsakomybės taisyklės yra reguliuojamos baudžiamojo įstatymo.

Anglijos sistemoje visi teisės pažeidimai pagal sunkumą skiriami į tipus:

1. išdavimas (treason),

2. kriminalinis nusikaltimas (felony),

3. baudžiamasis nusižengimas (misdemeanour).

4. mažareikšmiai pažeidimai, kurie pagal savo charakterį jungia administracinius teisės pažeidimus, . už šiuos teisės pažeidimus teismas gali paskirti bausmę – baudą arba areštą, kurio terminas negali būti pratęstas. Mažareikšmių veikų atveju teismas gali apsiriboti žodiniu teisėjo nurodymu.

Pirminius procesinius veiksmus teisės pažeidėjų atžvilgiu atlieka policija, kuri turi teisę sulaikyti asmenį, įtariamą teisės pažeidimo padarymu.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1190 žodžiai iš 3964 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.