Akcizai
5 (100%) 1 vote

Akcizai

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ

ĮSTATYMO KOMENTARAS

ĮVADINĖ DALIS

1. Komentaro tikslas – suvienodinti Akcizų įstatymo taikymo praktiką valstybinėse mokesčių inspekcijose ir padėti mokesčių mokėtojams tinkamai vadovautis šiuo įstatymu.

2. Komentuojami įstatymo straipsniai (ar jo dalys) yra išspausdinti tiesiu patamsintu šriftu.

3. Straipsnių komentarai išspausdinti šviesiu tiesiu šriftu (pabrėžtinos komentaro vietos išspausdintos šviesiu pasvirusiu šriftu arba yra pabrauktos).

4. Įstatymo straipsnio (ar jo dalies) pabaigoje tiesiu patamsintu šriftu skliausteliuose nurodoma šiuo metu galiojančios to straipsnio (ar jo dalies) redakcijos data ir numeris, paskelbimo ,,Valstybės žiniose“ data ir publikacijos numeris”.

5. Jeigu įstatymo straipsnis yra nedidelis ir nebuvo pakeistas, jis komentuojamas visas. Kitais atvejais komentuojamos atskiros straipsnio dalys.

6. Straipsnio pradžioje iš eilės nurodomi visi to straipsnio pakeitimo įstatymai, jų datos, numeriai, paskelbimo ,,Valstybės žiniose“ datos ir publikacijų numeriai.

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1994 m. balandžio 12 d. įstatymas Nr. I – 429 (Žin., 1994, Nr. 30 – 530)

1997 m. gruodžio 9 d. įstatymas Nr. VIII – 556 (Žin., 1997, Nr. 117 – 2996)Šis įstatymas reglamentuoja kai kurių prekių apmokestinimą akcizais (1997 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. VIII – 556 redakcija, Žin., 1997, Nr. 117 – 2996)

Komentaras

Kadangi akcizais apmokestinamos ne visos Lietuvoje gaminamos ir į Lietuvą importuojamos prekės, todėl Akcizų įstatymas reglamentuoja tik šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytų akcizu apmokestinamų prekių akcizų apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo į biudžetą tvarką.

2 straipsnis. Akcizų mokėtojai

1994 m. balandžio 12 d. įstatymas Nr. I–429 (Žin., 1994, Nr. 30 –530)

1995 m. gegužės 30 d. įstatymas Nr. I – 905 (Žin., 1995, Nr. 49 – 1469)

1995 m. liepos 3 d. įstatymas Nr. I – 993 ( Žin., 1995, Nr. 59 –1469)

1995 m. lapkričio 7 d. įstatymas Nr. I – 1084 (Žin., 1995, Nr. 94 – 20870

1996 m. kovo 28 d. įstatymas Nr. I – 1250 (Žin., 1996, Nr. 35 –857)

1997 m. vasario 25 d. įstatymas Nr. VIII –125 (Žin., 1997, Nr. 20- 447)

1997 m. gruodžio 9 d. įstatymas Nr. VIII – 556 (Žin., 1997, Nr. 117 – 2996)

2000 m. vasario 17 d. įstatymas Nr. VIII – 1553 (Žin., 1997, Nr. 22 – 554)

2001 m. sausio 26 d. įstatymas Nr. IX – 170 (Žin., 2001, Nr. 14 – 425)

1. Akcizus į biudžetą moka šio įstatymo 3 straipsnyje išvardytų prekių, išskyrus nurodytas 3 straipsnio 1 dalies 12 punkte, gamintojai ir importuotojai – juridiniai ir fiziniai asmenys bei juridinio asmens teisių neturinčios įmonės. Už 3 straipsnio 1 dalies 12 punkte nurodytas prekes akcizą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka į biudžetą moka įmonės, turinčios licenciją verstis mažmenine prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui, taip pat kitos įmonės – už savo reikmėms panaudotas suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui, jei už jas akcizas nesumokėtas. Laisvųjų ekonominių zonų įmonės akcizų nemoka (2001 m. sausio 26 d. įstatymo Nr. . IX – 170 redakcija, Žin., 2001, Nr.14 – 425).

Komentaras

1. Akcizus į biudžetą moka akcizu apmokestinamas prekes gaminantys juridiniai ir fiziniai asmenys bei juridinio asmens teisių neturinčios įmonės:

1.1. juridiniai asmenys bei juridinio asmens teisių neturinčios įmonės yra išvardintos 1990 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos įmonių įstatyme Nr. I-196 (Žin., 1990, Nr. 14-395);

1.2. juridiniais asmenimis gali būti įmonės, įstaigos, organizacijos, susivienijimai, asociacijos, visuomeninės organizacijos, politinės partijos, kitos organizacijos Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių organizacijų įstatų (nuostatų) numatytais atvejais;

1.3. prie juridinio asmens teisių neturinčių įmonių priskiriamos: individualios (personalios) įmonės, tikrosios ūkinės bei komanditinės ūkinės bendrijos;

1.4. fiziniai asmenys, įsigiję patentą gaminti akcizu apmokestinamas prekes ir gaminantys tokias prekes, taip pat yra akcizo mokėtojai.

Pavyzdys:

Fizinis asmuo yra įsigijęs patentą saldžių ir sūrių užkandžių (cukraus vatos, spragintų kukurūzų ir panašiai) gamybai. Jeigu šio asmens pagaminti gaminiai, kurių sudėtyje yra cukraus, pagal Akcizų įstatymo 3 straipsnio nuostatas yra akcizo objektas, vadinasi, fizinis asmuo, pardavęs pagamintus gaminius, turės sumokėti nustatyto dydžio akcizą.

2. Dažnai iškyla klausimas, kas turi mokėti akcizą, kai įmonės ne tik pačios pagamina akcizu apmokestinamas prekes, bet ir kitoms įmonėms pateikia žaliavą už atlyginimą pagaminti joms prekes. Tokiu atveju įmonė gamintoja, gavusi atlyginimą už prekių pagaminimą, nėra prekės savininkė ir ji neparduoda pagamintos prekės, todėl negali iš pirkėjo paimti akcizo. Vadinasi, akcizą į biudžetą turi mokėti įmonė , kuri yra žaliavos bei iš jos pagamintos prekės savininkė, ir kuri, parduodama akcizu apmokestinamas
prekes, gali iš pirkėjo paimti akcizą. Tokie atvejai pasitaiko gaminant akcizu apmokestinamus aukso ir sidabro gaminius, naftos produktus ir pan.

Pavyzdys:

Individuali įmonė iš savo žaliavos užsakė juvelyrinių dirbinių įmonei pagaminti aukso ir sidabro gaminius. Pagaminusi užsakytus gaminius, juvelyrinių dirbinių įmonė individualiai įmonei išrašė tik gaminių pagaminimo paslaugos sąskaitą faktūrą (PVM sąskaitą faktūrą). Todėl juvelyrinių dirbinių įmonė perduodama individualiai įmonei pagamintus gaminius neturi skaičiuoti akcizo. Šiuo atveju individuali įmonė, kaip akcizu apmokestinamų prekių gamintoja (savininkė), pardavusi pirkėjams aukso ir sidabro dirbinius, turės sumokėti nustatyto dydžio akcizą.

3. Įmonės, gaminančios akcizu apmokestinamas prekes, turinčias savo sudėtyje cukraus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1296 (Žin., 1998, Nr.97 – 2684) įpareigotos registruotis valstybinėje mokesčių inspekcijoje akcizo mokėtojomis. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informaciniame pranešime ,,Dėl įmonių, gaminančių produktus, kurių sudėtyje yra cukraus, įregistravimo akcizo mokėtojomis“ (Žin., 1998, Nr. 107) rekomendavo tokią šių įmonių įregistravimo akcizo mokėtojomis tvarką:

1) įmonės, gaminančios produktus, kurių sudėtyje yra cukraus (prekių kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą pateikti minėtame sąraše), t. y. vykdančios veiklą, nurodytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus D sekcijoje, posekcijos DA grupėse 15.3, 15.5, 15.7, 15.8, privalo valstybinėse mokesčių inspekcijose akcizo mokėtojomis įsiregistruoti ne vėliau kaip iki akcizų apyskaitos pateikimo termino, nurodyto Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 8 straipsnyje (Žin., 1997, Nr. 117- 2996);

2) įregistruotos naujos įmonės, vykdančios veiklą, nurodytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus D sekcijos, posekcijos DA grupėse 15.3, 15.5, 15.7, 15.8, privalo valstybinėse mokesčių inspekcijose akcizo mokėtojomis įsiregistruoti ne vėliau kaip iki akcizų apyskaitos pateikimo termino, nurodyto Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 8 straipsnyje (Žin., 1997, Nr. 117-2996), pabaigos;

3) besiregistruojančios įmonės pateikia prašymus įregistruoti jas akcizo mokėtojomis. Privalomi prašymo rekvizitai:

– įmonės kodas;

– įmonės pavadinimas;

– adresas (miestas (gyvenvietė), gatvė, namo nr., buto nr.);

– telefono nr., fakso nr.;

– veiklos rūšies pavadinimas (-ai);

– veiklos rūšies kodas (-ai),

4) prašymą pasirašo įmonės vadovas, vyr. finansininkas (vyr. buhalteris );

5) įmonės, įregistravusios veiklos rūšį pagal bendrą skyriaus kodą 15.00.00, turėtų ją patikslinti prašyme įregistruoti akcizo mokėtojomis;

6) kartu su prašymu pateikiamas notaro patvirtintas įmonės registravimo pažymėjimo nuorašas (pateikia visų rūšių įmonės) ir Įmonių rejestro tvarkytojo nustatyta tvarka patvirtinti įstatai su nurodytais vykdomos veiklos rūšies kodais;

7) teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, gavusios įmonių prašymus įregistruoti jas akcizo mokėtojomis, sutikrinusios prašymuose nurodytus duomenis su pateiktais prie prašymo jų dokumentais ir įsitikinusios, kad prašymuose nurodyti duomenys teisingi, įregistruoja įmones akcizo mokėtojomis;

8) valstybinės mokesčių inspekcijos turi teisę reikalauti patikslinti pateiktus duomenis;

9) tos įmonės, kurios jau kreipėsi į teritorines valstybines mokesčių inspekcijas iki šito paaiškinimo gavimo dienos, turėtų patikslinti duomenis, pateiktus prašymuose.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos informaciniame pranešime ,,Dėl įmonių, gaminančių produktus, kurių sudėtyje yra cukraus, įregistravimo akcizo mokėtojomis“ (Žin., 1998, Nr. 107) nustatyta tokia prašymo įsiregistruoti gaminių, kurių sudėtyje yra cukraus, akcizo mokėtoju forma:

Gauta [][][][][][][][][][][][] [] M – miesto R – rajono

Teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje

Data [][][][] m. [][] mėn. [][] d.

Parašas ___________________________ Prašymą pildyti tik didžiosiomis raidėmis

AKCIZO MOKĖTOJO ĮREGISTRAVIMO

PRAŠYMAS

Įmonės pavadinimas

01 —————————————————————

Adresas (miestas (gyvenvietė), gatvė, namo Nr., buto Nr.)

02 —————————————————————

Įmonės kodas Telefono Nr. Fakso Nr.

03 [][][][][][][]|[][][]|[] 04 [][][][][][] 05 [][][][][][]Veiklos rūšies pavadinimas Kodas

_06_________________________________________________ |[][][][][][]| _07________________________________________________ _|[][][][][][]|
|[][][][][][]| _09________________________________________________ |[][][][][][]| _10________________________________________________ |[][][][][][]| _11________________________________________________ _|[][][][][][]| _12_________________________________________________ |[][][][][][]| _13_________________________________________________ |[][][][][][]| _14_________________________________________________ |[][][][][][]| _15_________________________________________________ |[][][][][][]| _16_________________________________________________ |[][][][][][]|

_________________________ A.V _____________________

(Įmonės vadovas). (Vyr. finansininkas; vyr. buhalteris)

Data [][][][] m. [ ] mėn. [ ] d.

Mokesčių inspekcijos žyma

17 Įregistravimo data 18 Įregistruota

[][][][] m. [][] mėn. [][] d. akcizo mokėtojų knygoje, eilės Nr.: ——————

Atsisakymo registruoti motyvai:

(Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos

viršininkas, atsakingas VMI darbuotojas) _______________ _________

(Vardas, pavardė) (Parašas)

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 623 (Žin., 1999, Nr. 45-1449), kuris įsigaliojo nuo 1999 06 01, pakeitus akcizu apmokestinamų produktų, kurių sudėtyje yra cukraus, sąrašą, t. y. išbraukus iš šio sąrašo prekes, kurių sudėtyje yra mažiau kaip 20 proc. cukraus, pasikeitė prekių su cukrumi apmokestinimo akcizu bazė. Todėl Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos rekomendavo tokią akcizo mokėtojų – prekių su cukrumi gamintojų išsiregistravimo iš akcizo mokėtojų sąrašo tvarką:

Išsiregistruoti iš gaminių su cukrumi akcizo mokėtojų sąrašo turi teisę tos įmonės, kurios gamino tik pagal minėtą Vyriausybės nutarimą iš akcizu apmokestinamų prekių sąrašo išbrauktas prekes su cukrumi.

Tokiu atveju įmonės apskrities mokesčių valstybinei mokesčių inspekcijai (apskrities VMI skyriui) turi pateikti prašymą išregistruoti ir jame nurodyti tokius privalomus rekvizitus:

įmonės kodą,

įmonės pavadinimą,

adresą (miestas (gyvenvietė), gatvė, namo nr., buto nr.),

telefono nr., fakso nr.,

veiklos vykdymo vietą (jei skiriasi nuo buveinės adreso).

Be to, prašyme turi būti nurodyta už kokius gaminius įmonė mokėjo cukraus akcizą, nuo kada ir dėl kokių priežasčių ji nori išsiregistruoti iš akcizo mokėtojų. Prašymą turi pasirašyti įmonės vadovas, vyr. finansininkas ( vyr. buhalteris).

Valstybinė mokesčių inspekcija (apskrities VMI skyrius), gavusi tokį įmonės prašymą, išregistruoja ją nuo kito mėnesio pirmos dienos (po prašymo padavimo) ir raštu apie tai praneša įmonei. Išregistruotoji įmonė išbraukiama iš Akcizo mokėtojų knygos ir nuo kito po išregistravimo datos mokestinio laikotarpio įmonė valstybinei mokesčių inspekcijai jau neturi teikti akcizo apyskaitų.

Pavyzdys:

Įmonė prašymą išregistruoti iš akcizo mokėtojų pateikė 1999 06 15. Ji išregistruojama nuo 1999 07 01 ir liepos mėnesio akcizų apyskaitos jau neturi teikti. Birželio mėnesio akcizų apyskaitą įmonė privalo pateikti, nors akcizo ji jau neskaičiuoja už tas akcizu apmokestinamas prekes, kurios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 623 buvo išbrauktos iš akcizu apmokestinamų prekių sąrašo.

Jeigu audito metu nustatoma, kad po įmonės išregistravimo iš akcizo mokėtojų, ji gamino ir realizavo akcizu apmokestinamas prekes, kurių sudėtyje yra cukraus, tai jai apskaičiuojama akcizo suma ir taikomos baudos bei delspinigiai, nustatyti Mokesčių administravimo įstatyme.

4.1994 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. I – 429 (nuo 1994 m. gegužės 1d.) (Žin., 1994, Nr. 30 –530) 5 –1 straipsnyje ( nustatyto dydžio akcizus moka ir šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytų prekių importuotojai. Į Lietuvą įvežamų prekių akcizus apskaičiuoja prekių deklaruotojai, formindami į Lietuvos muitų teritoriją įvežamų prekių importo vidaus vartojimo muitinės procedūrą. Importuojamų prekių bei importo skolos sąvokos yra apibrėžtos 1996m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos muitinės kodekse Nr. I- 1292 (Žin., 1996, Nr.52 – 1239). Importas – tai prekių įvežimas į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją. Skola muitinei – fizinio arba juridinio asmens prievolė sumokėti tam tikrą įstatymų ir kitų teisės aktų už prekes nustatytų importo muitų ir mokesčių sumą. Plačiau apie importuojamų prekių apmokestinimą akcizu žr. 3, 4 ir 5 straipsnių komentaruose.
5. Nuo 2001 m. kovo 1 d. nustatytą akcizą už suskystintas dujas (2001 m. sausio 26 d. įstatymas Nr. . IX – 170 , Žin., 2001, Nr.14 – 425), skirtas automobilių transportui, moka įmonės, turinčios licenciją verstis mažmenine prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui, taip pat kitos įmonės – už savo reikmėms panaudotas suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui, jeigu už jas akcizas nesumokėtas.

6. Akcizo neskaičiuoja ir į biudžetą nemoka laisvose ekonominėse zonose veikiančios įmonės. Laisvųjų ekonominių zonų įmonės veikia pagal 1995 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymą Nr. I – 976 (Žin., 1995, Nr. 59 – 1462).

2. Už naftos produktus, pagamintus akcinėje bendrovėje ,,Mažeikių nafta“, išskyrus 3 straipsnio 1 dalies 12 punkte nurodytus naftos produktus, nesvarbu, iš kieno naftos šie produktai pagaminti, akcizus apskaičiuoja, surenka ir moka akcinė bendrovė ,,Mažeikių nafta“ (2001 m. sausio 26 d. įstatymo Nr. IX – 170 redakcija, Žin., 2001, Nr.14 – 425).

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1924 žodžiai iš 6232 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.