Apskaita
5 (100%) 1 vote

Apskaita

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………….2

Dokumentai, jų rekvizitai…………………………………………………….…………..3

Pirminiai apskaitos dokumentai…………………………………………….3

Specialieji apskaitos dokumentai………………………………….………..3

Pavyzdiniai (patvirtinti) apskaitos dokumentai…………………………….5

Laisvos formos dokumentai…………………………………………………6

Apskaitos dokumentų saugojimas…………………………………………..6

Inventorizacijos atlikimas įmonėje…………………………………………8

Kasos knyga…………………………………………………………………9

Kasos knygos pildymas……………………………………………………..9

Kasos dokumentai…………………………………………………………..9

Buhalterinių sąskaitų planas………………………………………………..12

Ūkinių operacijų atvaizdavimas sąskaitose…………………………………12

Sintetinė ir analitinė apskaita……………………………………………….13

Darbo užmokesčio apskaita…………………………………………………13

Darbo užmokesčio apskaitos dokumentas………………………………….14

Apskaičiuotas darbo užmokestis…………………………………………………………..15

Kasmetinių atostogų apskaita………………………………………………16

Įmonės turto apskaita……………………………………………………….17

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita……………………………………….17

Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita…………………………………….19

Trumpalaikio turto apskaita…………………………………………………20

Bendrasis žurnalas………………………………………………………….21

Didžioji knyga………………………………………………………………21

Įvairių ūkinių operacijų korespondencijos…………………………………22

Sąskaitų korespondencijos koregavimai……………………………………22

Darbinės atskaitomybės lentelės parengimo sudarymas……………………22

Įmonės veiklos apskaita…………………………………………………….24

Prekinė apyskaita…………………………………………………………..24

Piniginiai atsiskaitymai…………………………………………………….25

Įmonės veiklos sąnaudos……………………………………………………27

Įmonės metinė finansinė ataskaita………………………………………….28

Balansas…………………………………………………………………….30

Pelno (nuostolio) ataskaita…………………………………………………32

Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita……………………………………33

Pinigų srautų ataskaita………………………………………………………34

Išvados ………………………………………………………………………….35

Naudota literatūra…………………………………………………………..36

Įvadas

Aš, Neringa Glodenytė, praktiką atlikau Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje,kuri randasi Šiauliuose, Tilžės g. 137. Tai biudžetinė įstaiga nesiekianti pelno. Šiai mokyklai vadovauja mokyklos direktorius Rimas Budraitis. 2003 – 2004m. mokykloje mokosi 813 mokinių. Iš jų yra sudarytos 28 aštuonios gimnazinės klasės. Gimnazijoje dirba 102 darbuotojai.

Mokykla turi juridinio asmens statusą.

Dokumentai, jų rekvizitai

Pirminiai apskaitos dokumentai

Kad ūkines operacijas būtų galima užregistruoti apskaitoje, jos turi būti pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais. Apskaitos dokumentui juridinę galią suteikia Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatyti privalomi rekvizitai. Ūkinės operacijos, kurių dokumentais įforminti neįmanoma, apskaitoje turi būti užregistruotos remiantis su jomis susijusių operacijų dokumentais.

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatyme numatyta, kad atliktos ūkinės operacijos turi būti grindžiamos specialiais apskaitos dokumentais, pavyzdiniais ar laisvos formos dokumentais.

Specialieji apskaitos dokumentai

Specialiųjų apskaitos dokumentų sąrašą ir privalomus rekvizitus juose nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Šiuo metu specialiesiems apskaitos dokumentams priskiriama:

1. Kasos pajamų orderis.

2. Sąskaita – faktūra.

3. PVM sąskaita – faktūra.

Specialusis dokumentas – kasos pajamų orderis – naudojamas pinigų priėmimui į kasą įforminti. Jam privalomi šie rekvizitai:

– įmonės išrašiusios kasos pajamų orderį, pavadinimas,

– orderio surašymo data,

– įmonės, mokančios pinigus, pavadinimas,

– pinigus mokančio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas,

– mokėjimo pagrindas,

– įmokamų pinigų suma skaičiais ir žodžiais,

– pinigus mokančio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, paso duomenys,

– pinigus gavusio kasininko vardas, pavardė ir
parašas,

– įmonės vyr. finansininko ( buhalterio ) vardas, pavardė ir parašas.

Specialiaisiais dokumentais – sąskaita-faktūra ir PVM sąskaita-faktūra – įforminami paslaugų, prekių ir kito turto pardavimai tretiesiems asmenims.

Sąskaitos-faktūros ir PVM sąskaitos-faktūros blankų komplektą priklausomai nuo poreikio gali sudaryti 2 ar 3 egzemplioriai:

– pirmasis turi būti atiduodamas pirkėjui,

– antrasis lieka prekių, paslaugų pardavėjui,

– trečiasis, esant reikalui, naudojimas vežant prekes per Lietuvos Respublikos teritorija ir lieka prekių pirkėjui.

Sąskaitą- faktūrą išrašo prekių, paslaugų pardavėjas, kuris nėra PVM mokėtojas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose nenumatyta kitaip.

PVM sąskaita-faktūrą išrašo prekės, paslaugos pardavėjas, kuris yra PVM mokėtojas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose nenumatyta kitaip.

Sąskaitos- faktūros rekvizitai

Privalomieji rekvizitai:

– dokumento pavadinimas,

– įmonės, surašiusios dokumentą, pavadinimas,

– surašymo data,

– ūkinės operacijos turinys,

– ūkinės operacijos matavimo rodikliai,

– ūkinės operacijos rezultato kiekinė ir piniginė išraiška,

– asmens, atlikusio ūkinę operaciją, pareigos, vardas, pavardė ir parašas,

– asmens, atsakingo už ūkinės operacijos atlikimą ir teisingą įforminimą, pareigos, vardas, pavardė ir parašas,

– fiziniams asmenims išrašomame dokumente nurodomas fizinio asmens, vardas, pavardė, asmens kodas, paso numeris ir gyvenamoji vieta.

Papildomi privalomieji rekvizitai:

– dokumento serija ir numeris,

– pardavėjo įmonės kodas ir adresas,

– pirkėjo įmonės pavadinimas ir kodas,

– prekės pavadinimas,

– prekės kaina,

– pardavėjo įmonės PVM mokėtojo kodas,

– PVM tarifas ir suma pagal PVM įstatymą,

– trečiajame egzemplioriuje, kuris naudojamas gabenant prekes pirkėjui, prie gabenimo dokumentų turi būti nurodyta:

a) prekių krovinio data,

b) atsakingo už prekių išsiuntimą asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas.

PVM sąskaitos- faktūros rekvizitai

Privalomieji rekvizitai:

– dokumento pavadinimas,

– įmonės, surašiusios dokumentą, pavadinimas,

– surašymo data,

– ūkinės operacijos turinys,

– ūkinės operacijos matavimo rodikliai,

– ūkinės operacijos rezultato kiekinė ir piniginė išraiška,

– asmens, atlikusio ūkinę operaciją, pareigos, vardas, pavardė ir parašas,

– asmens, atsakingo už ūkinės operacijos atlikimą ir teisingą įforminimą, pareigos, vardas, pavardė ir parašas,

– fiziniams asmenims išrašomame dokumente nurodomas fizinio asmens, vardas, pavardė, asmens kodas, paso numeris ir gyvenamoji vieta.

Papildomi privalomieji rekvizitai:

– dokumento serija ir numeris,

– pardavėjo įmonės kodas ir adresas,

– pirkėjo įmonės pavadinimas ir kodas,

– prekės pavadinimas,

– prekės kaina,

– pardavėjo įmonės PVM mokėtojo kodas,

– PVM tarifas ir suma pagal PVM įstatymą,

– trečiajame egzemplioriuje, kuris naudojamas gabenant prekes pirkėjui, prie gabenimo dokumentų turi būti nurodyta:

a) prekių krovinio data,

b) atsakingo už prekių išsiuntimą asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas.

Pavyzdinės (patvirtintos) formos dokumentai

Pavyzdinės (patvirtintosios) formos dokumentai ir jų naudojimas įteisintas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1992 10 15 raštu Nr. 96.Šiame rašte išvardyti apskaitos dokumentai dar vadinami griežtos apskaitos dokumentais ir turi būti numeruojami, būtinai nurodant serijos ir eilės numerį.

Materialinių vertybių gavimo įgaliojimų blankai, prekių gabenimo važtaraščiai, autotransporto kelionės lapai turi būti spausdinami laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos tvarkos.

Sugadinti griežtos apskaitos blankai turi būti anuliuojami užrašu sugadinta arba anuliuota ant visų sugadinto dokumento egzempliorių.Tokius užrašus pasirašo asmuo, išrašęs arba užpildęs griežtos apskaitos dokumento blanką.Visi sugadinti arba anuliuoti griežtos apskaitos egzemplioriai turi būti saugomi kartu su kitais išrašytais dokumentais.

Visi griežtos apskaitos blankų rekvizitai užpildomi pilnai ir aiškiai.išrašant blankus keliais egzemplioriais naudojamas kalkinis popierius.Klaidos šiuose apskaitos dokumentuose taisomos išbraukiant neteisingai parašytą tekstą arba skaičių taip, kad būtų galima jį pertaisyti, ir įrašant tikrą skaičių ar tekstą.Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi pasirašyti anksčiau šį dokumentą pasirašę pareigūnai bei nurodyti taisymo datą.Piniginiuose apskaitos dokumentuose taisyti draudžiama!

Pavyzdiniai (patvirtinti) apskaitos dokumentai

Įgaliojimas, komandiruotės pažymėjimas, grynųjų pinigų priėmimo kvitas, kasos aparato kvitas, kasos išlaidų orderis, panaudotų griežtos apskaitos blankų nurašymo aktas.

Laisvos formos apskaitos dokumentai

Laisvos formos pirminiai apskaitos dokumentai naudojami toms ūkinėms operacijoms fiksuoti, kurioms nereikalaujama specialių specialiųjų arba pavyzdinės (patvirtintos) formos apskaitos dokumentų.

Laisvos formos pirminiai dokumentai:

– sutartis,

– buhalterinė pažyma,

– nurašymo aktai,

– pajamavimo bei kiti aktai,

– avanso apyskaita

Dokumentai pildomi

Dokumentai pildomi visomis rašymo priemonėmis, išskyrus pieštuką. Jeigu pildome kelis
egzempliorius nededame kalkės, nes sąskaitos yra save kopijuojančios.

Jeigu iš karto pildome kelis egzempliorius, tai ant kiekvieno dokumento reikia pasirašyti asmeniškai.Įsigijus blankus, jie užregistruojami žurnale ir jie negali niekur dingti. Jeigu dingsta sąskaita-faktūra, yra surašomas aktas ir pranešama mokesčių inspekcijai.

Apskaitos dokumentų saugojimas

Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės patvirtinimo saugomi įmonės vadovo nustatyta tvarka.

Metinę finansinę atskaitomybę patvirtinus, pirminiai dokumentai ir apskaitos registrai saugomi pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reikalavimus.Įmonės vadovas nustato dokumentų saugojimo tvarką bei skiria atsakingus asmenis už apskaitos dokumentų archyvavimą įmonėje.

Lietuvos archyvų fondui priskiriami dokumentai yra nuolatinio, ilgo (nuo 10 iki 100 metų) ir laikino (iki 10 metų) saugojimo.

Individualios (personalinės) įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos, akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, valstybinės ir savivaldybės įmonės bei visos kitos įmonės, fondai, bendrijos, organizacijos bei jų junginiai, taip pat biudžetinės įstaigos ir organizacijos ne trumpiau kaip 10 metų privalo saugoti šiuos dokumentus:

– labdaros ir paramos sutartis,

– depozito sutartis,

– pajamų deklaracijas ir mokesčių ataskaitas,

– valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų finansines ataskaitas,

– audito ataskaitas,

– audito paslaugų sutartis,

– pranešimus apie apdraustųjų socialinio draudimo įmokas,

– dividendų paskaičiavimo žiniaraščius,

– turto įvertinimo ir perkainojimo dokumentus (aktus, pažymas, ataskaitas),

– prekių muitinės vertės deklaracijas,

– kasos operacijų apskaitos pirminius dokumentus (kasos pajamų ir išlaidų orderius),

– banko dokumentus (mokėjimo pavedimus ir kt.),

– darbo laiko ir užmokesčio apskaitos dokumentus (darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščius, nedarbingumo lapelius, kompensacijų apskaičiavimus),

– sąskaitas, įgaliojimus, mokestinių pavedimų registracijos žurnalus,

– komandiruočių pažymėjimus,

– inventorizacijos dokumentus (aktus, tikrinimo žiniaraščius, inventorinius apyrašus, knygas ir korteles),

– materialinių vertybių kiekinės ir suminės apskaitos knygas,

– materialinių vertybių priėmimo, išdavimo, nurašymo dokumentus(aktus, kvitus, važtaraščius, sąskaitas-faktūras ir kt.),

– pažymas dėl mokestinių lengvatų,

– čekių knygelių, išduotų įgaliojimų šakneles,

– įgaliojimus,

– visiškos materialinės atsakomybės sutartis,

– perdavimo ir priėmimo aktus, susijusius su materialiai atsakingų asmenų pasikeitimu,

– ūkinės ir finansinės veiklos tikrinimų dokumentus (aktus, pažymas, pranešimus),

– mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą tikrinimo dokumentus (aktus, pažymas, pranešimus),

– griežtos apskaitos blankų apskaitos žurnalus,

– asmenų, turinčių teisę pasirašyti buhalterinės apskaitos dokumentus, parašų pavyzdžius,

– prekių (paslaugų) pirkimo dokumentus – saugoti nuo 10 metų po sutarties įvykdymo,

– ūkinių darbų bei paslaugų sutartis, atliktų darbų bei paslaugų aktus – 10 metų po sutarties įvykdymo,

– patalpų nuomos sutartis – 10 metų pasibaigus mokėjimams,

– kasos operacijų apskaitos registrus (kasos knygas, priimtų ir išduotų pinigų apskaitos knygas ir kitus tipinės formos registrus),

– finansinės apskaitos registrus (didžiąsias knygas, bendruosius žurnalus ir kitus tipinės ir laisvos finansinės apskaitos formos registrus).

Nevalstybinės institucijos ir fiziniai asmenys, disponuojantys savo veiklos dokumentais, turi juos saugoti patys ne trumpiau kaip 75 metus arba perduoti saugoti pagal sutartį valstybiniams archyvams.Ši tvarka taikoma tokiems dokumentams:

– akcininkų registracijos knygoms,

– darbuotojų asmens sąskaitų kortelėms,

– darbo sutartims,

– darbo sutarčių registracijos žurnalams,

– darbuotojų asmens byloms.

Įmonių, kurios įstatymų nustatyta tvarka dokumentus perduoda valstybiniam saugojimui, metinė finansinė atskaitomybė saugoma neterminuotai.Valstybiniam saugojimui perduodančių dokumentų įmonių metinė finansinė atskaitomybė turi būti saugoma ne trumpiau kaip 15 metų, o ketvirtinė finansinė atskaitomybė – ne trumpiau kaip 10 metų.Institucijų (juridinių ir fizinių asmenų) perdavimo, padalijimo ir likvidavimo balansai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 15 metų.

Visi dokumentai (sugadinti) yra saugomi 10 – 15 metų, 75 metus yra saugomos darbo užmokesčio asmens kortelės, 15 metų metinės finansinės ataskaitos, o visi kiti dokumentai saugomi 10 metų.

Inventorizacijos atlikimas įmonėje

Inventorizacija – tai būdas nustatyti faktinis turto likučius ir juos palyginti, su apskaitos dokumentais. Lyginant duomenis siekiama atskleisti turto trūkumą arba perteklių.

Inventorizacija gali būti, pilnoji ir dalinė. Pilnoji inventorizacija – tai viso įmonės turto sutikrinimas su apskaitos dokumentais. Dalinė inventorizacija – tai vieno skyriaus ar dalies įmonės turto, sutikrinimas su apskaitos dokumentais.

Įsigijus turto jam yra suteikiamas inventorinis numeris, kuris ant to daikto užrašomas.

Kiekvienam daiktui yra užvedama inventorinė kortelė, į kurią surašomi visi
apie tą daiktą t.y.:

• Daikto pilnas pavadinimas.

• Jo inventorinis numeris.

• Įsigijimo data.

• Kas už tą daiktą materialiai atsakingas.

• Per kiek laiko jis nusidėvės.

• Rašomos nusidėvėjimo sumos.

• Pradinė vertė.

• Metinė nusidėvėjimo norma.

• Sukauptas nusidėvėjimas.

Už inventorizacija atsakingas įmonės vadovas ir vyriausiasis finansininkas. Įmonės vadovo įsakymu sudaroma inventorizacinė komisija. Atliekant inventorizacija turi dalyvauti materialiai atsakingi asmenys, tačiau jie negali būti komisijos nariai.

Perteklius arba trūkumas turi būti įrašyti į inventorizavimo rezultatų žiniaraštį.

Ilgalaikio turto negalima nurašyti, turi būti LR Vyriausybės nustatyta tvarka skelbiamas aukcionas.

Mažavertis inventorius apskaitomas, inventorizacijos aprašo įdedamajame lape. Kuriame turi atsispindėti: materialiai atsakingas asmuo, inventorinis numeris, pavadinimas, kaina, kiekis, suma. Mažavertis turtas nurašomas kartą per metus. Direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri patikrina ir nurašo vartojimui netinkamą turtą.

Iki inventorizacijos pradžios turi būti dokumentuoti visi materialinių vertybių gavimai bei išdavimai, apskaitos registruose padaryti atitinkami įrašai bei nustatyti galutiniai likučiai.

Pabaigus inventorizaciją, komisija apsvarsto jos rezultatus, nustato atsargų trūkumų bei perteklių priežastis. Per 10 dienų po inventorizavimo visi buhalterinės apskaitos duomenys koreguojami pagal inventorizacijos duomenis, t.y. perteklius turi būti užpajamuojamas, trūkumas nurašomas į sąnaudas (arba netekimus), o jeigu yra galimybė, išieškomas iš kaltų asmenų. Inventorizacija laikoma baigta tik tuomet, kai visi jos metu nustatyti skirtumai, palyginami su apskaitos duomenimis, užregistruoti buhalterinėje apskaitoje.

Kasos knyga

Suvestinei grynųjų pinigų judėjimo įmonėje apskaitai skirtas specialus registras – kasos knyga. Jos forma patvirtina Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Kasos knygos rekvizitai

1. Kasos knygos lapo numeris.

2. Kasos knygos lapo užpildymo data.

3. Įrašomas grynųjų pinigų kasoje likutis, buvęs praėjusios dienos pabaigoje.

4. Įrašomas kasos pajamų arba išlaidų orderio numeris, trumpai apibudinamos įmokos (išmokos), įrašoma pajamų (išlaidų) suma.

5. Įrašomas koresponduojamos sąskaitos numeris.

6. Įrašomas pajamų (išlaidų) apyvartų sumos, keliamos į kitą lapo pusę.

7. Įrašoma dienos pajamų (išlaidų) suma.

8. Įrašomas grynųjų pinigų likutis kasoje dienos pabaigoje.

9. Kasininko parašas.

10. Įrašoma per dieną priimtų kasos pajamų orderių skaičius žodžiais.

11. Įrašomas per dieną priimtų kasos išlaidų orderių skaičius žodžiais.

12. Pasirašo iš kasininko priėmęs dokumentus ir juos patikrines buhalterijos darbuotojas.

Kasos knygos pildymas

Visi taisymai kasos knygoje turi būti daromi laikantis Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 19 straipsnio reikalavimų.

Kasos knyga turi būti pildoma kiekvieną dieną, jeigu dienos operacijų grynaisiais pinigais suma viršija 50 litų.

Kasos knygoje lapai turi būti sunumeruoti, įrašas apie lapų skaičių patvirtintas įmonės vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais bei įmonės antspaudu.

Kasos operacijoms užsienio valiuta turi būti pildoma atskira kasos knyga.

Kasos knygoje turi būti įrašomas kiekvienas įrašytas kasos pajamų ir išlaidų orderis.

Kasos dokumentai

Kasos pajamų ir išlaidų orderiai.

Grynųjų pinigų priėmimui į kasą ir išdavimui iš jos, t.y. kasos operacijų pirminiam įforminimui, naudojami pirminiai nustatytos formos apskaitos dokumentai.Tai specialus apskaitos dokumentas – kasos pajamų orderis, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1230, ir pavyzdinis apskaitos dokumentas – kasos išlaidų orderis, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1994 m. birželio 30 d. raštu Nr. 49N.

Kasos pajamų orderio rekvizitai

1. Įmonės pavadinimas.

2. Kasos pajamų orderio išrašymo data.

3. Į kasą priimama suma skaičiais.

4. Pinigus mokančios įmonės pavadinimas, jos atstovo pareigos, vardas, pavardė ir parašas.

5. Mokėjimo pagrindas – nurodoma, už ką ir pagal kokį dokumentą mokami pinigai.

6. Į kasą priimama suma žodžiais.

7. Įrašomas dokumento, kuris pridedamas prie kasos pajamų orderio, pavadinimas.

8. Vyriausiojo finansininko vardas, pavardė ir parašas.

9. Kasininko vardas, pavardė ir parašas.

Kasos pajamų orderio pildymas

Užpildžius kasos pajamų orderį ir jo kvitą, kvitas turi būti atiduodamas pinigus mokėjusiam asmeniui.

Kasos pajamų orderyje ir jo kvite negali būti jokių taisymų, net ir patvirtintų pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 19 straipsnio reikalavimus.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2483 žodžiai iš 8233 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.