Civilinės ir komercinės teisės dalyko kontrolinis darbas
5 (100%) 1 vote

Civilinės ir komercinės teisės dalyko kontrolinis darbas

TURINYS

1. Įvadas……………………………………………………………………………………………3

1. Rangos sutarties samprata, bendrosios nuostatos 4

2. Rangos sutarties analizė 6

3. Išvados 11

5.Literatūros sąrašas…………..…………………………………………………………………..12

4. Rangos sutartis (Priedas Nr.1)

ĮVADAS

Kaip yra žinoma, jau nuo 2001 metų liepos 1 dienos, Lietuvos Respublikoje įsigaliojo taip vadinamas “naujasis” civilinis kodeksas. Minėtas kodeksas yra patvirtintas 2000-07-18 įstatymu Nr. VIII-1864, kuris skamba taip: „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas“. „Naująjį“ civilinį kodeksą sudaro šešios knygos. Sutarčių teisė yra įtvirtinta šeštoje knygoje „PRIEVOLIŲ TEISĖ“.

Pagal civilinį kodeksą, sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Kitaip sakant, sutartis yra prievolė, kuriai yra būdingi vos ne visi prievolę apibrėžiantys principai.

Manyčiau būtina yra pabrėžti, kad sutarčių teisėje yra įtvirtintas sutarties laisvės principas, kuris skelbia, kad:

1. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir civilinio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams.

2. Draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį.

3. Šalys turi teisę sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų. Tokiai sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu ko kita nenumato šalių susitarimas arba tai neprieštarauja pačios sutarties esmei.

4. Sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos.

5. Jeigu sutarties sąlygas nustato dispozityvioji teisės norma, tai šalys gali susitarti šių sąlygų netaikyti arba susitarti dėl kitokių sąlygų. Jeigu tokio šalių susitarimo nėra, sutarties sąlygos nustatomos pagal dispozityviąją teisės normą.

6. Jeigu kai kurių sutarties sąlygų nereglamentuoja nei įstatymai, nei šalių susitarimai, tai jas ginčo atveju nustato teismas remdamasis papročiais, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įstatymų ar teisės analogija.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas taip pat apibrėžia sutarties vykdymo principus. LR civilinis kodeksas skelbia: ”Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu”.

Iš tikrųjų, manyčiau, kad sutarčių teisės principų galima būtų įžvelgti ir daug daugiau, nes kaip jau minėjau, išsamiau paanalizavus prievolių teisę, pamatytume, kad sutarčių teisėj būtų galima nemažai pritaikyti principų iš prievolių teisės.

RANGOS SUTARTIES SAMPRATA, BENDROSIOS NUOSTATOS

Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.

Projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas, tyrinėtojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį tyrinėjimo ir projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą.

Užsakovas privalo perduoti rangovui sutartyje nustatytais terminais ir tvarka projektavimo ir tyrinėjimo darbų užduotį bei kitus techniniams dokumentams parengti būtinus duomenis. Užduotį ir kitus pradinius duomenis užsakovo pavedimu gali parengti ir rangovas. Tokiu atveju užduotis tampa privaloma abiem šalims nuo to momento, kai ją patvirtina užsakovas.

Rangovas privalo atlikti darbus pagal užduoties ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus ir gali nuo jų nukrypti tik jeigu užsakovas sutinka.

Rangovo pareigos:

1) atkikti projektavimo ir tyrinėjimo darbus pagal sutarties, užduoties ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus;

2) parengtus techninius dokumentus suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su užsakovu, o įstatymo numatytais atvejais – su atitinkamomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, arba atlikti jų ekspertizę;

3) atlikdamas darbus ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su užsakovu;

4) sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus techninius dokumentus ar tyrinėjimo darbų rezultatus perduoti užsakovui;

5) saugoti užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją.

Rangovas neturi teisės be užsakovo sutikimo perduoti darbų rezultato tretiesiems asmenims. Rangovas privalo garantuoti užsakovui, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti projektavimo ar tyrinėjimo darbus arba
uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal rangovo parengtus techninius dokumentus.

Projektuotojas (tyrinėtojas) atsako už netinkamą techninių dokumentų parengimą ar tyrinėjimo darbų atlikimą, taip pat už statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai atliktų projektavimo (tyrinėjimo) darbų arba netinkamai parengtų techninių dokumentų bei už darbų trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu ar priimant tyrinėjimo darbų rezultatą, ar naudojant šių darbų pagrindu sukurtą objektą. Jeigu nustatomi techninių dokumentų ar tyrinėjimo darbų trūkumai, rangovas privalo užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti techninių dokumentų trūkumus ar iš naujo atlikti tyrinėjimo darbus bei atlyginti užsakovui nuostolius, jeigu rangos sutartis nenustato ko kita.

Įstatymai gali nustatyti privalomą projektų ekspertizę.

Užsakovo pareigos:

1) sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą užbaigus visus darbus iš karto arba dalimis už sutartyje numatytus ir atliktus darbų etapus;

2) iš rangovo gautą darbų rezultatą naudoti tik sutartyje numatytais tikslais, neperduoti jo tretiesiems asmenims ir be rangovo sutikimo neskelbti darbų rezultato duomenų;

3) atliekant darbus ir derinant parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su rangovu;

4) atlyginti rangovui papildomas išlaidas, susijusias su užduoties ar pradinių duomenų pakeitimu, jeigu pakeitimai buvo padaryti dėl nepriklausančių nuo rangovo aplinkybių;

5) įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu rangovą, jeigu užsakovui tretieji asmenys pareiškia ieškinį dėl techninių dokumentų ar projektavimo ir tyrinėjimo darbų trūkumų.

RANGOS SUTARTIES ANALIZĖ

Aš nagrinėsiu projektavimo darbų sutartį (priedas Nr. 1), pagal kurį rangovas UAB “NADA FOCUS”, sutartyje atstovaujamas direktoriaus Tautvydo Kaltenio, įsipareigoja užsakovui PĮ „Malikomas“ atstovaujama direktoriaus Iljos Malkino atlikti sutartyje numatytus salono „Malikomas“ reklaminio-informacinio apipavidalinimo darbus: suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti išorinę iškabą su pašvietimu iš vidaus virš salono stogo, kurią sudaro užrašas „OMNITEL“ ir „ĮGALIOTAS ATSTOVAS „MALIKOMAS“.

1 straipsnis. Sutarties objektas

Pagal CK 6.700 str. Vykdytojas įsipareigoja savo riziką, jėgomis, medžiagomis bei darbo priemonėmis atlikti numatytus salono „MALIKOMAS“ reklaminio-informacinio apipavidalinimo darbus: suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti išorinę iškabą su pašvietimu iš vidaus virš salono stogo, kurią sudaro užrašas „OMNITEL“ ir „ĮGALIOTAS ATSTOVAS „MALIKOMAS“. Objekto adresas Laisvės pr. 60, Vilnius. Pagal CK reikalavimus, sutartyje yra tiksliai aprašytas sutarties dalykas. 5 sutarties straipsnyje surašyti visi rekonstrukcijos projekto rengimo darbai.

2 straipsnis.Darbų kaina ir atsiskaitymo tvarka.

1. Rangos sutartyje nurodoma darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai. Jeigu sutartyje kaina nenurodoma, ji nustatoma pagal šio kodekso 6.198 straipsnio nustatytas taisykles.

2. Į rangos sutartyje nurodytą kainą įeina rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas.

3. Sutartyje numatytiems darbams atlikti gali būti sudaroma konkreti ar apytikrė sąmata. Jeigu darbai atliekami pagal rangovo sudarytą sąmatą, sąmata įsigalioja ir tampa rangos sutarties dalimi nuo to momento, kai sąmatą patvirtina užsakovas.

4. Jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui. Jeigu užsakovas nesutinka padidinti kainą, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti už atliktus darbus. Jeigu rangovas laiku neįspėja užsakovo, kad yra būtina didinti darbų kainą, jis privalo įvykdyti sutartį už joje numatytą kainą.

5. Jeigu sutartyje nurodyta konkreti darbų kaina, rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o užsakovas – sumažinti. Ši taisyklė taip pat taikoma ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų.

6. Kai rangovo tiekiamų medžiagų ar įrenginių kaina arba paslaugų, kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo rangovas negalėjo numatyti rangos sutarties sudarymo momentu, rangovas turi teisę reikalauti padidinti darbų kainą arba nutraukti sutartį pagal šio kodekso 6.204 straipsnio nustatytas taisykles.

6.655 Darbų apmokėjimo tvarka

1. Jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino.

2. Rangovas turi teisę reikalauti išmokėti jam avansą ar rankpinigius tik rangos sutartyje numatytais atvejais.

Pagal CK 6.704 str. užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą užbaigus visus darbus iš karto arba dalimis už sutartyje numatytus ir atliktus darbų etapus. Pagal CK 6.653 str. į rangos sutartyje nurodytą kainą įeina rangovo atlikto
atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas. Pagal sutartį šalys susitarė, kad užsakovas sumoka na vėliau, kaip per tris bankines dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos Užsakovas perveda Vykdytojui avansą 15 000.00Lt. Likusią 6,797.18 Lt sumą Užsakovas sumoka Vykdytojui užbaigus visus sutarties 1.1. punkte numatytus darbus per tris bankines dienas pagal sąskaitą-faktūrą, pateiktą kartu su darbų priėmimo-perdavimo aktu.

Pagal CK 6.653 str. jeigu sutartyje nurodyta konkreti darbų kaina, rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti , o užsakovas – sumažinti. Jeigu būtina atlikti papildomų darbų ir didinti darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui.

3 straipsnis. Šalių teisės ir pareigos.

Vykdytojas įsipareigoja:

Atlikti sutartyje numatytus darbus iki 2002 gegužės 1d.

Iškabos projektą suderinti visose reikiamose instancijose;

Darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis tokiems darbams nustatytomis techninėmis sąlygomis bei standartais;

Atliktus darbus perduoti pagal priėmimo-perdavimo aktą;

Laiku įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymas sudaro grėsmę atliekamų darbų tinkamumui;

Užsakovui pageidaujant, informuoti jį apie darbų eigą;

Užsakovo nustatytu terminu pašalinti darbų trūkumus, jei tokie būtų;

Užsakovas šiame straipsnyje įsipareigoja: perduoti projektuotojui reikalingus dokumentus; pasirašyti projekto priėmimo – perdavimo aktą. Be to užsakovas gali pateikti rangovui motyvuotą atsisakymą priimti projektą ir nurodyti trūkumus. CK 6.704 str. T.p sudaryti tinkamas sąlygas Vykdytojui iškabos montažo darbams atlikti . Užsakovas įsipareigoja už atliktus darbus sumokėti Vykdytojui Šios sutarties 2 punkte nurodytą kainą, laikantis nurodytų terminų ir tvarkos.

4 straipsnis. Šalių atsakomybė

6.665 Rangovo atsakomybė už netinkamos kokybės darbą

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1705 žodžiai iš 5682 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.