Elektros tinklų projektas
5 (100%) 1 vote

Elektros tinklų projektas

TURINYS

Darbo užduotis……………………………………………………………………………………………….2

1. Skaičiuojamoji dalis……………………………………………………………………………..3

1.1. Projektuojamo elektros tinklo variantų sudarymas, įvertinant elektros tiekimo patikimumo reikalavimus…………………………………………………………..3

1.2. Tinklo vardinių įtampų parinkimas………………………………………………………….4

1.3. Numatomų transformatorių pagrindinių techninių parametrų ir įtampos nuostolių skaičiavimas…………………………………………………………………………..4

1.4. Apytikslis sudarytų elektros tinklo schemų srautų skaičiavimas………………….6

1.5. Linijų laidų parinkimas ir patikrinimas…………………………………………………….8

1.6. Galios ir energijos nuostolių oro linijose ir transformatoriuose skaičiavimas ………………………………………………………………………………………17

1.7. Elektros tinklo variantų ekonominė analizė……………………………………………..20

1.8. Tikslus 1 varianto tinklo skaičiavimas……………………………………….………..24

1.9. Įtampos reguliavimo skaičiavimas maksimaliam ir minimaliam režimams….31

2. Grafinė dalis

2.1. Įrenginių ir medžiagų specifikacija

2.2. Principinė elektrinių sujungimų schema

2.3. Skaičiuojamoji schema

Darbo užduotis

Pagal pateiktą situacijos planą ir vartotojų duomenis suprojektuoti rajoninį elektros tinklą. 10kV vartotojams elektros energija tiekti iš 330/110/35 kV įtampos rajoninės pastotės. Vartotojų ir rajoninės pastotės duomenys nurodomi užduotyje.

Projekto turinys:

1. Skaičiuojamoji dalis

1.1 Sudaryti du elektros projektuojamo elektros tinklo variantus, įvertinant elektros tiekimo patikimumo reikalavimus.

1.2 Parinkti tinklo vardines įtampas.

1.3 Parinkti pastočių transformatorius, apskaičiuoti jų varžas, įtampos ir galios nuostolius.

1.4 Apskaičiuoti srautų pasiskirstymą, nevertinant galios bei įtampos nuostolių.

1.5 Parinkti ir patikrinti aukštosios įtampos oro linijų laidus.

1.6 Apskaičiuoti oro linijų ir transformatorių galios ir energijos nuostolius.

1.7 Esamosios vertės ir eksploatacinių sąnaudų metodais atlikti ekonominius tinklo variantų skaičiavimus ir nustatyti ekonomiškesnį.

1.8 Atlikti ekonomiškesnio varianto tikslų srautų pasiskirstymo skaičiavimą.

1.9 Naudojant priešpriešinį įtampos reguliavimą parinkti maksimalaus ir minimalaus darbo režimų transformatorių darbines atšakas.

1.10 Sudaryti įrenginių ir medžiagų specifikaciją.

2.Grafinė dalis

1. Ekonomiškesnio elektros tinklo principinė elektrinių sujungimų schema.

2. Elektros tinklo skaičiuojamoji schema su tiksliomis įtampų ir galių vertėmis linijų pradžioje ir galuose.

Projekto duomenys

28 variantas

Vartotojas Koordinatės Pmax Qmax Pmin Qmin Tmax

x, km y, km MW Mvar MW Mvar h

1 25 36 9 5 7 3 3400

2 28 18 14 10 10 4 1830

3 9 14 25 15 12 7 2940

4 17 37 15 9 11 7 3460

5 18 10 29 14 11 7 2180

330/110/35 kV raj. pastotės koordinatės: x = 20 km ir y = 12 km. Didžiausios galios vartotojas yra pirmosios kategorijos, mažiausios galios – trečiosios, kiti – antrosios kategorijos vartotojai.

1.1 . Projektuojamo elektros tinklo variantų sudarymas, įvertinant elektros tiekimo patikimumo reikalavimus

Pastotę pažymėję „P“, sudarome du elektros tinklo variantus:

1 pav. Projektuojamo elektros tinklo variantai.

5 vartotoją priskiriame I-ai, 1 – III-čiai , likusius – II kategorijai.

Apskaičiuojame linijų ilgius:

km

Analogiškai apskaičiuojame ir kitų linijų ilgius. Skaičiavimų rezultatus surašome į 1 lentelę:

1 lentelė. Linijų ilgiai.

Linija P-5 5-3 P-3 P-2 P-4 2-4 2-1

Atstumai, km 2.828 9.849 11.180 10.000 25.179 21.954 18.248

1.2 . Tinklo vardinių įtampų parinkimas

Žemesnės vardinės įtampos tinklų įrengimas būna pigesnis, bet juose didesni energijos nuostoliai. Vartotojams parenkame maitinančių linijų įtampą 110 kV. Vardinės įtampos parinktos iš ekonomiškai tikslingų įtampų lentelės. Įtampas rajoninėje pastotėje laikome UA=115 .

P.s. 1 ir 5 vartotojams būtų galima parinkti ir 35 kV maitinančią įtampą, tačiau esant tokiam vartotojų išdėstymui, tai būtų ekonomiškai nenaudinga.

1.3 . Numatomų transformatorių pagrindinių techninių parametrų ir įtampos nuostolių skaičiavimas

Skaičiuojame vartotojų galias:

MVA

Analogiškai skaičiuojame ir kitų vartotojų galias. Skaičiavimų rezultatus surašome į 2 lentelę:

2 lentelė. Vartotojų galios minimaliame ir maksimaliame režimuose.

Vartotojas Smax, MVA Smin, MVA Kategorija

1 10.296 7.616 3

2 17.205 10.770 2

3 29.155 13.892 2

4 17.493 13.038 2

5 32.202 13.038 1

Pastotėse parenkame po 2 transformatorius, kad būtų užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas, išskyrus I I I kategorijos vartotoją, kuriam parenkame tik 1 transformatorių
.

Kai pastotėje 1 transformatorius :Kai pastotėje 2 transformatoriai, skaičiuojame taip:

MVASkaičiavimų rezultatus surašome į 3 lentelės 2 stulpelį. Pagal maksimalią galią žinynuose parenkame transformatorius. Parinktų transformatorių markes ir jų duomenis surašome į 3 lentelę:

3 lentelė. Parinkti transformatoriai ir jų parametrai.

Vartotojas ST Transformato-riaus tipas SNT UN UŽ ΔP0 ΔPk Uk I0

MVA MVA kV kV kW kW % %

1 10,296 TДH – 16000/110 16 115 11 21 90 10,5 0,85

2 12,289 2xTДH – 16000/110 16 115 11 21 90 10,5 0,85

3 20,825 2xTPДH -25000/110 25 115 10,5 31,5 121 10,5 0.75

4 12,495 2xTДH -16000/110 16 115 11 21 90 10,5 0,85

5 23,002 2xTPДH -25000/110 25 115 10,5 31,5 121 10,5 0,75

Norėdami apskaičiuoti įtampos ir galios nuostolius transformatoriuose, turime apskaičiuoti jų varžas:

Analogiškai apskaičiuojame ir kitų transformatorių kompleksines varžas. Skaičiavimų rezultatus surašome į 4 lentelę:

4 lentelė. Transformatorių varžos.

Vartotojas Transformato-riaus tipas SNT RT XT ZT

MVA Ω Ω Ω

1 TДH – 16000/110 16 4,649 86,789 4,649+j86,789

2 2xTДH – 16000/110 16 4,649 86,789 2,325+j43,395

3 2xTPДH -25000/110 25 2,560 55,545 1,28+j27,773

4 2xTДH -16000/110 16 4,649 86,789 2,325+j43,395

5 2xTPДH -25000/110 25 2,560 55,545 1,28+j27,773

Įtampos nuostolių verčių skaičiavimas

Apskaičiuojame įtampos kritimą transformatoriuose, nevertindami galios nuostolių. Galios nuostolius apskaičiuosime 1.6 punkte:

kV

kV

kV

Analogiškai apskaičiuojame ir kitas įtampos nuostolių vertes maksimaliame ir minimaliuose režimuose. Skaičiavimų rezultatus surašome į 5 lentelę.

5 lentelė. Įtapos nuostoliai transformatoriuose maksimaliame ir minimaliuose režimuose.

Vartotojas SNT, Transformato-riaus tipas UN Maksimalus režimas Minimalus režimas

∆U’T ∆U”T ΔU ∆U’T ∆U”T ΔU

MVA kV MW MVar kV MW MVar kV

1 16 TДH – 16000/110 115 4,137 6,590 3,948 2,547 5,162 2,431

2 16 2xTДH – 16000/110 115 8,113 10,161 7,664 3,423 7,385 3,186

3 25 2xTPДH -25000/110 115 7,802 11,741 7,202 3,648 5,640 3,510

4 16 2xTДH -16000/110 115 7,399 10,956 6,877 5,728 8,019 5,448

5 25 2xTPДH -25000/110 115 7,408 13,695 6,592 3,626 5,157 3,510

1.4. Apytikslis sudarytų elektros tinklo schemų srautų skaičiavimas

Pradžioje nubrėžiame schemas, po to skaičiuojame srautus maksimaliame režime ir schemose surašome srautų pasiskirstimą.

1 variantas

2 pav. Srautų pasiskirstymas tinkle (1 variantas).

MVA

MVA

MVA

MVA

MVA

Skaičiavimų duomenis surašome į 6 lentelę.

6 lentelė. Srautų pasiskirstymas linijose (1 variantas).

Linija P-5 5-3 P-2 P-4 2-1

Ilgis, km 2×2.828 2×9.849 2×10.000 2×25.179 18.248

S, MVA 54+j29 25+j15 23+j15 15+j9 9+j5

2 variantas

Tam, kad galėtume apskaičiuoti kaip pasiskirstę srautai tinkle, kerpame kilpas P-5-3-P ir P-4-2-P taške P.3 pav. Srautų pasiskirstymas tinkle (2 variantas).

Kilpa P-5-3-P

=37.278+j19.37 MVA

=16.722+j9.63 MVA

16.722+j9.63-(25+j15)=-8.278-j5.37 MVA

37.278+j19.37-(29+j14) = 8.278+j5.37 MVA

Tikriname ar srautų suma, ištekančių iš šaltinių, iki pirmos apkrovos lygi visų apkrovos mazgų sumai:

37.278+j19.37+16.722+j9.63=29+j14+25+j15 MVA

54+j29=54+j29 MVA

Kilpa P-2-4-P

MVA

MVA

= 25.585+j16.341 MVA

= 12.415+j7.659 MVA

25.585+j16.341-(23+j15)=2.585+j1.341 MVA

12.415+j7.659-(15+j9)=-2.585-j1.341 MVA

Tikriname ar srautų suma, ištekančių iš šaltinių, iki pirmos apkrovos lygi visų apkrovos mazgų sumai:

25.585+j16.341+12.415+j7.659=23+j15+15+j9 MVA

38+j24=38+j24 MVA

Skaičiavimų duomenis surašome į 6 lentelę.

6 lentelė. Srautų pasiskirstymas linijose (2 variantas).

Linija P-2 P-4 2-4 2-1

Ilgis, km 10.000 25.179 21.954 18.248

S, MVA 25.585+j16.341 12.415+j7.659 2.585+j1.341 9+j5

Linija P-5 5-3 P-3

Ilgis, km 2.828 9.849 11.180

S, MVA 37.278+j19.37 8.278+j5.37 16.722+j9.63

1.5. Linijų laidų parinkimas ir patikrinimas

Linijos laidus parenkame pagal ekonominį skerspjūvį.

Skaičiuojame linijose tekančias sroves maksimaliame režime normaliomis sąlygomis bei avarijos atveju:1 variantas

Normalus režimas

A

A

A

A

A

Avarinis režimas

Nutrūkus linijai 2-1:

A

Nutrūkus vienai linijai P-2:

A

Nutrūkus vienai linijai 5-3:

A

Nutrūkus vienai linijai P-5:

A

Nutrūkus vienai linijai P-4:

Skaičiavimų rezultatus surašome į 9 lentelę.

Linijai P-5 ir P-2 perskaičiuojame maksimalios apkrovos trukmę:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1037 žodžiai iš 3432 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.