Es raidos etapai
5 (100%) 1 vote

Es raidos etapaiEkonominė Europos integracija prasidėjo po Antro Pasaulinio karo, kada karo išvarginta Europa ieškojo kelių atgaivinti savo ekonomiką ir išvengti tolimesnių karų. Nuo dažnų ir žiaurių karų Europa kentėjo ne vieną amžių. Vien Prancūzija su Vokietija 1870-1945 m. kariavo tris kartus. Dėl pastarųjų priežasčių Europos lyderiai įsitikino, kad vienintelis kelias išvengti karų yra glaudesnė politinė ir ekonominė valstybių integracija. Vienu iš pirmųjų integracijos pavyzdžių buvo 1948m. įkurtoji Europos Ekonominio Bendradarbiavimo Organizacija (OEES – Organization for European Economic Cooperation), susijusi su amerikietiškuoju Maršalo (Marshal) pagalbos planu. Dabar ji vadinama Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacija (OECD). Beniliukso muitų sąjungos (Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas) įkūrimas tais pačiais metais tapo ekonominio bendradarbiavimo tarp kelių šalių pavyzdžiu. 1949m. atkurta Europos Taryba.

1950 gegužės 9 d. (tą dieną dabar pažymima Europos diena) Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pasiūlė integruoti Vakarų Europos anglies ir plieno pramonę, taip gimė vadinamasis Šumano planas.

Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robert Schuman paskelbė pasauliui deklaraciją, kviečiančią Prancūziją, Vokietiją bei kitas Europos šalis sujungti savo anglies ir plieno pramonę, taip padedant „kertinį akmenį“ Europos federacijai. Robert Schuman pasiūlė sukurti viršnacionalinę Europos instituciją, atsakingą už anglies ir plieno pramonę. Ši pramonės šaka tuo metu buvo laikoma karinės galios pagrindu. Šalys, pakviestos dalyvauti kuriant bendrą Europą, karo metu buvo patyrusios daug materialinių nuostolių ir moralinių praradimų.

Prie šio plano paruošimo daug prisidėjo ir Prancūzijos valstybės tarnautojas Jean Monnet, kuris kartu su Šumanu laikomi vienais iš Europos Sąjungos tėvų. Šumano planas buvo pirmasis žingsnis vienijant Europą. Jo pasėkoje 1951 m. Belgija, Vakarų Vokietija, Liuksemburgas, Prancūzija, Italija ir Nyderlandai Paryžiuje pasirašė sutartį, (vadinamąją Paryžiaus sutartį) kuria įsteigė Europos Anglių ir Plieno Bendriją (EAPB).

Britanija taipogi buvo pakviesta prisijungti prie būsimosios sąjungos, bet atsisakė pasiūlymo argumentuodama siekiu išsaugoti nacionalinį suverenitetą. Sutartis įsigaliojo 1952 metais. Buvo nustatytas jos galiojimo terminas – 50 metų, taigi jos galiojimas 2002 m. baigėsi.

EAPB įkūrimu buvo siekta sukurti bendrą tarp valstybių narių anglių ir plieno rinką ir tuo pačiu paskatinti ekonominį augimą. Sutartyje buvo numatytas naujo nepriklausomo viršvalstybinio organo, Vyriausiosios valdybos, įsteigimas. Būtent šiam organui valstybės narės perleido dalį savo suverenių galių, tarp jų ir teisę priimti sprendimus dėl anglių ir plieno pramonės valstybėse narėse. Pirmuoju Vyriausiosios Valdybos prezidentu tapo Jean Monnet.

2. EUROPOS INTEGRACIJOS ETAPAI

2.1. EEB IR EUROTOM SUKŪRIMAS, PIRMASIS BENDRIJOS PLĖTROS ETAPAS

Naujoji sąjunga buvo tokia sėkminga, jog plieno ir anglių prekyba tarp valstybių narių išaugo net 129 proc. per pirmuosius 5 metus. Paskatintos pastarosios sėkmės, valstybės narės nutarė išplėsti integraciją į karinę bei politinę sferas, įkuriant Europos Gynybos Bendriją ir Europos Politinę Bendriją ir 1952 m. gegužės 27 d. Paryžiuje šešios valstybės – Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietijos Federacinė Respublika – pasirašė Europos gynybos bendrijos steigimo sutartį. Tačiau 1954 m. rugpjūčio 30 d. Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja atsisakius svarstyti Europos gynybos bendrijos steigimo sutarties ratifikavimą. Sumanymas įsteigti Europos gynybos bendriją žlugo, todėl buvo nuspręsta ir toliau apsiriboti tik ekonomine integracija. Belgų politiko Henrio Spako (Henry Paul Spaak) iniciatyvos dėka 1957 m. kovo 25 d. Europos Anglių ir Plieno Bendrijos narės Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija pasirašė dvi sutartis, kuriomis buvo įsteigta Europos Ekonominė Bendrija (EEB) ir Europos atominė bendrija (EURATOM). Ir tuo sukūrė pagrindus ekonominei ir socialinei pažangai bei taikiam bendradarbiavimui Europoje. Kadangi šios sutartys buvo pasirašytos Romoje, jos dažnai yra vadinamos tiesiog Romos sutartimis. Įsteigdamos EEB valstybės narės susitarė sujungti nacionalines rinkas į vieningą bendrą rinką. EEB steigimo sutartyje išdėstyti pagrindiniai bendrosios rinkos principai: keturios laisvės (laisvas asmenų, kapitalo, paslaugų ir prekių judėjimas), muitų sąjunga, bendrasis išorinis muitų tarifas ir įvairios bendros politikos, kurią vykdys EEB, sritys. Sutarties preambulėje buvo nustatyta, jog pasirašančios valstybės siekia padėti pamatus dar glaudesnei Europos tautų sąjungai. EURATOMO sukūrimo tikslas buvo sudaryti palankias sąlygas, kad būtų galima skubiai kurti ir plėtoti atominę pramonę. Šios bendrijos įkūrimu siekta panaudoti branduolinę energiją taikiems tikslams. Abi Romos sutartys buvo ratifikuotos nacionalinių parlamentų ir įsigaliojo 1958 m. sausio 1 d. Šis Europos šalių bendradarbiavimas išsiplėtė iki 15 šalių ir 372 milijonų piliečių bendruomenė, kuri vadinasi Europos Sąjunga, o nemažai kitų Europos šalių, tarp jų ir Lietuva mato savo ateitį Europos Sąjungoje. Per kelis
dešimtmečius Europos Bendrija tapo ekonominės pažangos ir politinio vienijimosi centru. Nuo 1958 iki 1970 m. muitų bei kiekybinių prekybos apribojimų panaikinimo tarp Europos Bendrijos šalių dėka, buvo pasiekta įspūdingų laimėjimų: prekyba Bendrijos viduje padidėjo 6 kartus, vidutinis bendras nacionalinis produktas Bendrijos šalyse padidėjo daugiau nei 70% , vartotojai gavo galimybę rinktis tarp gausybės importuotų bei nacionalinių prekių.

Visos bendrijos (EAPB, EEB. EURATOM) turėjo panašias institucines struktūras: bendrą Teisingumo teismą ir Parlamentą, tačiau atskiras Komisijas ir atskiras Tarybas. 1967 m. šios trys bendrijos buvo sujungtos ir nuo 1967 m. atsirado bendra Komisija ir bendra Ministrų Taryba. Nuo tada praktikoje Europos bendrijas imta tiesiog vadinti “Europos bendrija” turint omeny visas tris Europos Bendrijas.

Pirmas ir aktualiausias uždavinys pradėjus veikti EEB buvo muitų sąjungos įsteigimas. Šiam darbui įgyvendinti numatytas 12 metų terminas. Panaikinti tarp valstybių narių egzistuojančius muitus buvo nesudėtinga ir šis tikslas buvo įgyvendintas net dvejais metais anksčiau nustatyto termino, 1968 metais. Vis gi reikia pastebėti, jog kitus EEB įkūrimo sutartyje numatytus tikslus realizuoti sekėsi sunkiau, reikėjo sukonkretinti priemones užsibrėžtiems tikslams pasiekti, tačiau valstybės narės ne visada palankiai priimdavo siūlomas priemones, o neretai ir atvirai joms prieštaravo. Labiausiai pasisekė išplėtoti bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), kurios tikslas buvo pakeisti kiekvienos valstybės atskirą žemės ūkio politiką visos bendrijos mastu veikiančia sistema.

EURATOMAS taipogi susidūrė su sunkumais ir vidiniais prieštaravimais. Problemos glūdėjo tame, jog valstybės visų pirma stengėsi užtikrinti savo nacionalinius interesus ir gana įtariai žiūrėjo į viršvalstybines valdžios struktūras. 1969 m. įvyko Hagos viršūnių susitikimas, kurio metu nutarta įgyvendinti tikslus, numatytus Romos sutartyje. Be to, 7 deš. iškilo Bendrijos plėtros klausimas. Prisijungti prie Europos Bendrijų visų pirma pageidavo Britanija, kuri ankščiau buvo atmetusi analogišką pasiūlymą. Prisijungimą paskatinę motyvai buvo ir politiniai ir ekonominiai – Bendrijų BVP vienam gyventojui didėjimo tempai buvo dvigubai didesni nei Didžiojoje Britanijoje, be to, buvo aiškiai jaučiama, kad nepriklausoma Didžioji Britanija nepajėgi konkuruoti atitinkamu lygiu. Be to, dekolonizacija susilpnino Didžiosios Britanijos vaidmenį Sandraugoje ir ji jau nebebuvo nepriklausoma supervalstybė. Taigi Didžioji Britanija kartu su Danija, Airija ir Norvegija 1963 m., o paskui ir 1967 m. pareiškė norą įstoti į Europos Bendriją, tačiau šis bandymas buvo nesėkmingas, kadangi jam pirmiausiai pasipriešino Prancūzijos prezidentas Čarlis de Golis, kuris tuo metu buvo viena svarbiausių asmenybių Bendrijoje. Vis gi Hagos viršūnių susitikimo metu buvo numatyta ateityje į Bendriją priimti naujus narius ir to pasėkoje 1973 m. įvyko pirmasis Bendrijos plėtros etapas. Jo metu Didžioji Britanija, Danija ir Airija tapo Europos Bendrijų narėmis, tuo tarpu Norvegija po referendumo nusprendė nestoti į Europos Bendriją.

Hagos viršūnių susitikime taipogi buvo priimta bendrų pinigų įvedimo idėja ir netgi nustatyta data jai įgyvendinti – 1980 m. , tačiau bendri pinigai pasirodė tik 2002 m. XX a. 8 deš. sulėtėjo spartus ekonomikos augimas, kuriuo pasižymėjo 7 deš. 8 deš. Atsirado infliacija, išaugo nedarbas, be to, Europos ekonomiką sukrėtė 1973 m. įvykęs naftos kainų šuolis, kada naftos kaina patrigubėjo. Nepaisant tam tikrų Europos Bendrijos sąstingio požymių, Bendrija nesunyko.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1294 žodžiai iš 4217 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.