Fiskalinė politika
5 (100%) 1 vote

Fiskalinė politika

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………………… 2

Konstitucinės teisės sąvoka……………………………………………………… 3

Konstitucinės teisės samprata…………………………………………………… 4

Konstitucinės teisės normos……………………………………………………… 4

Konstitucinė teisės norma…………………………………………………… 5

Konstitucinės teisės normų ypatumai………………………………………. 5

Konstitucinės teisės normų samprata………………………………………. 5

Konstitucinės teisės normos struktūra……………………………………… 5

Konstitucinės teisės normų rūšys…………………………………………… 6

Normų klasifikavimo kriterijai……………………………………………… 6

Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai…………………………………………… 7

Romanų-germanų teisės sistema……………………………………………. 8

Anglo-amerikiečių teisės sistema…………………………………………… 9

Pagrindiniai konstitucinės teisės šaltiniai………………………………….. 10

Kitų teisės sistemų teisės šaltiniai………………………………..…………. 10

Konstitucinės teisės šaltinių sistema……………………………………………. 11

Išvados……………………………………………………………………………. 13

Literatūra………………………………………………………………………… 14

Įvadas

Konstitucinė teisė -visuma teisės normų, įtvirtinančių ir saugančių žmogaus teises ir laisves bei nustatančių valstybės valdžios ir organizavimo bei funkcionavimo pagrindus. Konstitucinė teisė suvokiama kaip viena iš viešosios teisės šakų. Tai pagrindinė viešosios teisės šaka. Valstybinė teisė ir Konstitucinė teisė – sinonimai. Konstitucinė teisė pagrindinės teisės šaka. Ji įtvirtina pagrindines žmogaus ir piliečio teises ir pareigas, nustato jų garantijas, valdžios struktūrą, valstybės institucijų sudarymo ir veiklos principus, nuosavybės formas, politinę sistemą, rinkimų sistemą, teritorinį – administracinį suskirstymą ir t.t.

Konstitucinės teisės pagrindinis aktas – konstitucija. Ji yra tautos aktas, pagr. valstybės metodologinės ir valstybinės teisėkuros teisėtumo pagrindas.

Konstitucinė teisė – konkrečios šalies teisės normų sistema, reguliuojanti žmogaus teisinę padėtį, visuomeninės santvarkos pagrindus, valstybinės valdžios organizavimo ir veiklos bei savivaldos pagrindus.

Konstitucinė teisė – tai nacionalinė teisės šaka. Savo konstitucinę teisę turi kiekviena valstybė (Lietuvos konstitucinė teisė, Prancūzijos konstitucinė teisė ir t.t.). Yra apie 200 valstybių, ir kiekviena iš jų turi savo konstitucinę teisę.

Konstinucinė teisė susideda iš 2 esminių dalių: 1. žmogaus teisės ir laisvės- įtvirtinimas, realizavimas. 2. Valdžios organizavimo, realizavimo mechanizmas.

Konstitucinės teisės sąvoka

Konstitucinės teisės sąvoka yra vartojama šiais aspektais:

1. kai kalbama apie asmens teises įtvirtintas konstitucijoje, turima galvoje teisinio santykio dalyvio galimą elgesį. Subjektinės teisės turinį sudaro: galimybė elgtis taip, kaip numato teisės normos; galimybė reikalauti, kad kiti teisinio santykio dalyviai atliktų pareigą; galimybė kreiptis į kompetentingas institucijas, kad jos apgintų subjektinę teisę.

2. Konstitucinė teisė vartojama objektyviosios teisės tam tikrai sričiai apibūdinti. Tuomet konstitucinė teisė suvokiama kaip tam tikroje šalyje galiojančių teisės normų, reguliuojančių tam tikrą visuomeninių santykių sritį, visuma.

3. Kaip vienas iš teisės mokslų, tiriantis konstitucinės teisės normas, jų įgyvendinimo praktiką, konstitucinių teisinių idėjų pasaulį.

4. Konstitucinė teisė reiškia studijų discipliną, t.y. specialų kursą, dėstomą studentams teisininkams aukštoje mokykloje. Konstitucinė teisė kaip studijų disciplina glaudžiai susijusi su konstitucinės teisės mokslu, remiasi jo pasiekimais.

Konstitucinei teisei tenka ypatinga vieta teisės sistemoj – tai centrinė teisės sistemos sritis, reguliuojanti reikšmingiausius visuomeninius santykius ir įtvirtinanti teisės kūrimo principus. Ji nustato teisinio reguliavimo pagrindus ir kitoms teisės sistemos sritims, todėl Konstitucinei teisei tenka visą teisės sistemą integruojantis vaidmuo. Toks Konstitucinės teisės pobūdis neleidžia jos įvardinti kaip vienos iš teisės šakų, turinčios griežtai apibrėžtą reguliavimo objektą. Konstitucinė teisė – teisės sistemos branduolio, jos pagrindinės ir visą sistemą integruojančios dalies vaidmenį lemia:

1. Konstitucinės teisės reguliuojamų santykių svarba visuomenės gyvenimui.

2. Konstitucinės teisės svarbiausias šaltinis yra Konstitucija – pagrindinis ir aukščiausios galios šalies įstatymas, kuris yra taikomas tiesiogiai ir jam negali prieštarauti joks kitas teisės aktas.

3. Konstitucinės teisės normos apibrėžia šalies konstitucinę santvarką, valstybės valdžios šaltinį, įtvirtina valstybės formą (jos
valdymo sistemą, valstybės sandarą, politinį režimą), valstybės valdžios institucijų sistemą bei valstybės valdžios inst.įgaliojimus, jų tarpusavio santykius, vietinį valdymą ir savivaldos pagrindus

4. Šalies Konstitucinėje teisėje įtvirtintos žmogaus pagrindinės teisės ir laisvės.

5. Konstitucinė teisė iš esmės apibrėžia ir teisėkūros pagrindus.

Konstitucinei teisei tenka centrinė vieta ir teisinėje sistemoje. Teisinės sistemos sąvoka yra platesnė, ji aprėpia teisėkūrą, teisės sistemą, teisės įgyvendinimą ir kt teisinius reiškinius.

Konstitucinė teisė gali būti suprantama siaurąja ir plačiąja prasme. Kai kalbama apie konstitucinį reguliavimą siaurąja prasme turime omenyje Konstitucijos teisė, t.y. jos pagrindiniai šaltiniai yra Konstitucija ir konstitucinį reguliavimą atskleidžiantys Konstitucinio Teismo nutarimai. Konstitucinė teisė plačiąja prasme sudaro ir Konstitucinė teisė siaurąja prasme, ir įstatymuose, poįstatyminiuose aktuose, kituose teisės šaltiniuose išdėstytos normos, reguliuojančios viešosios valdžios organizavimą ir veiklos, asmens ir valstybės santykius.

Teisės šakos reguliavimo objektas yra šios teisės normų reguliuojami visuomeniniai santykiai. Konstitucinė teisė reguliuoja visuomeninius santykius įvairiuose visuomeninio gyvenimo sferose: politinėje, ekonominėje ir kt. Bet reguliuoja ne plačiai, o tik nustato jų pagrindus. Konstitucinės teisės reguliuojamus visuomeninius santykius galima suskirstyti į dvi dideles sritis:

1. valstybės organizaciją, viešosios valdžios organizavimo ir jos įgyvendinimo santykius.

2. asmens ir valstybės santykius.

Papildomas teisės skirstymo į teisės šakas kriterijus – teisinio reguliavimo metodas, t.y. teisinio poveikio priemonės, kuriomis teisė veikia reguliuojamus visdinius santykius, kuriuos lemia reguliavimo objektas. Konstitucinėje teisėje taikomi įvairūs reguliavimo būdai. Konstitucinės teisės normos nustato teises ir pareigas, atsakomybę, leidimą ir draudimą. Konstitucinės teisės normose įtvirtinami įvairių valstybės valdžios institucijų įgaliojimai. Konstitucinėje teisėje taikomas įpareigojimas, draudimas, leidimas. Atsižvelgiant į naudojamų teisinio poveikio būdų derinius, išskiriami du teisinio reguliavimo metodai: imperatyvinis ir dispozityvinis. Imperatyviniam metodui būdinga griežtas privalomumas, teisinio santykio dalyvių (subjektų) tarpusavio santykiai grindžiami subordinacija, teisinio santykio dalyviai neturi pasirinkimo laisvės, jie privalo elgtis kaip nustatyta teisės normų. Dispozityviąjam.metodui būdinga teisinių santykių dalyvių lygybės pripažinimas, teisinių santykių dalyvių savarankiškumas ir galimybė pasirinkti tam tikrą elgesio modelį. Konstitucinėje teisėje vyrauja imperatyvinio pobūdžio reguliavimas.

Konstitucinės teisės paskirtis – suderinti įvairių visuomenės sluoksnių interesus, apginti asmens teises ir laisves, nustatyti tam tikrą svarbiausių reikalų tvarkymo sistemą, t.y. laiduoti konstitucinę tvarką visuomenėje. Konstitucinės teisės apibrėžtas įgaliojimų ribas turi atitikti visas teisinis reguliavimas, taip pat teisės normų įgyvendinimo praktika.

Konstitucinės teisės samprata

Konstitucinė teisė žinoma visose valstybėse. Ji nagrinėjama keliaias aspektais: 1) kaip savarankiška teisės šaka, reguliuojanti tam tikrus visuomeninius santykius. 2) kaip savarankiška teisės šaka, tirianti konstitucinės teisės atsiradimą, veikimą ir perspektyvas.

Konstitucinė teisė yra teisinis reiškinys ir konstitucinės teisės doktrinoje yra naudojamos tokios savokos: 1) materialioji konstitucinė teisė 2) formalioji konstitucinė teisė.

Materialioji konstitucinė teisė – tai sistema teisės normų, reglamentuojančių visuomeninius santykius susijusius su valstybės sutvarkymu ir asmens konstituciniu statusu valstybėje.

Formalioji konstitucinė teisė – teisės normų išskirta tam tikra privilegijuota jos dalis. Ši dalis sudaro visų teisės šakų pagrindą, apibrėžia pagrindinius teisinio reglamentavimo principus ir ribas.

Materialioji konstitucinė teisė yra neatsiejama nuo valstybės. Ji apima teisės normas, įtvirtintas ne tik valstybinėje konstitucijoje, bet ir kituose teisės šaltiniuse

Konstitucinės teisės normos

Konstitucinė teisės norma – tai visiems privaloma bendro elgesio taisyklė, valstybės prievartos priemonėmis saugoma nuo pažeidimų ir reguliuojanti valstybės organizaciją, viešosios valdžios organizavimą ir jos įgyveninimo pagrindus, o taip pat svrabiausius asmens ir valstybės tarpusavio santykius.

Svarbiausieji Konstitucinių teisės normų ypatumai:

1. Konstitucinės teisės normos reguliuoja specifinę visuomeninių santykių sritį. Jos nustato valstybės organizacijos, viešosios valdžios organizacijos ir funkcionavimo pagrindus, taip pat reguliuoja valstybės ir asmens svarbiausius santykius. Būtent specifinis reguliavimo objektas leidžia konkrečią normą priskirti konstitucinės teisės sričiai.

2. Konstitucinės teisės normoms, kurios nustato: valstybės organizaciją, valstybės valdžios institucijų sistemą bei veiklos pagrindus, asmens ir valstybės santykių pagrindus, būdinga pirminis pobūdis. Jų pagrindu kuriama valstybės valdžios institucijų sistema, nustatomas valstybės valdžios institucijų statusas, šiomis
normomis grindžiama šių institucijų veikla, jos lemia ir asmens padėtį.

3. Konstitucinės teisės normos, nustatydamos valstybes organizacijos, viešosios valdžios organizavimo ir įgyvendinimo, asmens ir valstybės santykių pagrindus, neretai nustato ir kitų sričių teisinių santykių reguliavimo pradus. Antai Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 3 d. nustatyta, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų tautos gerovei. Ši nuostata yra imperatyvas teisėkūrai ūkinių santykių srityje. Remiantis konstitucinės teisės normomis, nustatoma asmens teisinė padėtis civilinės, darbo, administracinės, baudžiamosios, baudžiamojo ir civilinio proceso bei kitų teisės šakų reguliuojamuose santykiuose. Konstitucinės teisės normos – visą teisės sistemą vienijančios normos.

4. Konstitucinės teisės normoms būdinga specifiniai įtvirtinimo šaltiniai. Svarbiausios, darančios didžiausią įtaką teisės sistemai, normos yra išdėstylos Konstitucijoje – svarbiausiame šalies įstatyme, teisės „šaltinių šaltinyje“. Kitos konstitucinės teisės normos yra išdėstytos ir konstituciniuose įstatymuose, ir aukščiau nurodytus santykius reguliuojančiuose įstatymuose bei poįstatyminiuose aktuose, taip pat kituose konstitucinės teisės šaltiniuose.

5. Konstitucinės teisės normos, išdėstytos šalies Konstitucijoje, yra aukščiausios teisinės galios. Šias normas turi atitikti visos kitos teisės normos.

6. Konstitucinėje teisėje yra daug normų, kurios formuluojamos tik pačia bendriausia prasme. Šių normų įgyvendinimas yra sudėtingas. Neretai tik panaudojus įvairius aiškinimo metodus, galima išsiaiškinti normos turinį. Neretai reikia priimti kitas teisės normas, kurios detalizuotų, konkretintų ar išvystytų konstitucinės teisės normose įtvirtintą itin abstrakčiai ar lakoniškai suformuluotą taisyklę.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1581 žodžiai iš 5088 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.