Ikiteisminio tyrimo pareigūnų teisės ir pareigos
5 (100%) 1 vote

Ikiteisminio tyrimo pareigūnų teisės ir pareigos

112131

TURINYS

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………………………………3

1. Ikiteisminio tyrimo subjektai……………………………………………………………………………………………4

2. Ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų teisės ir pareigos…………………………………………………….5

2.1 Ikiteisminio tyrimo pareigūnų įgaliojimai……………………………………………………………………5

2.2 Prokuroro įgaliojimai………………………………………………………………………………………………..6

2.3 Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai…………………………………………………………………………8

2.4 Ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiklos vieta……………………………………………………………….10

2.5 Atskirieji pavedimai………………………………………………………………………………………………..11

2.6 Ikiteisminio tyrimo terminai…………………………………………………………………………………….11

2.7 Ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumas…………………………………………………………….12

2.8 Teisė supažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis…………………………………………………….12

Išvados………………………………………………………………………………………………………………………………14

Literatūros sąrašas…………………………………………………………………………………………………………….15

ĮVADAS

Mano rašto darbo tema „ Ikiteisminio tyrimo pareigūnų teisės ir pareigos „.

Tikriausiai niekas nepaneigs, kad norint atskleisti nusikalstama veiką, didžiausią darbą atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Todėl šiame darbe plačiau aprašysiu šių pareigūnų teises ir pareigas.

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas yra ikiteisminio tyrimo subjektas. Jis privalo reaguoti į kiekvieną nusikalstamą veiką, pradėti ikiteisminį tyrimą ir jį atlikti vadovaudamasis prokuroro nurodymais. Platesnė ikiteisminio tyrimo pareigūno sąvoka yra pateikta BPK 18 straipsnyje , kuriame nurodyta, kad “ikiteisminio tyrimo pareigūnas yra ikiteisminio tyrimo įstaigoje dirbantis asmuo , kuris šios įstaigos ar jos padalinio vadovo pavedimu atlieka šio kodekso numatytus ikiteisminio tyrimo veiksmus:siekia nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį ir tokios veikos aplinkybes”. Iš šios sąvokos matyti, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnu gali būti tik ikiteisminio tyrimo įstaigoje dirbantis asmuo. Tačiau ikiteisminio tyrimo pareigūnu gali būti ne kiekvienas ikiteisminio tyrimo įstaigoje dirbantis asmuo, o tik toks asmuo , kuriam šios įstaigos ar jos padalinio vadovas yra pavedęs atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus. Ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnai baudžiamajame procese vykdo ikiteisminio tyrimo funkciją . Jie privalo panaudoti visas įstatyme numatytas priemones , kad būtų išaiškinta nusikalstama veika ir nustatytas ją padaręs asmuo.

Ikiteisminio tyrimo įstaigų sąrašas yra pateiktas BPK 165 straipsnyje. Ikiteisminio tyrimo įstaigomis yra:

1. Policija,

2. Valstybės sienos apsaugos tarnyba,

3. Specialiųjų tyrimų tarnyba,

4. Karo policija,

5. Valstybės saugumo departamentas,

6. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba,

7. Muitinės departamentas,

8. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas,

9. Kalėjimų departamentas(ir jo sistemai priklausančios įstaigos).

Visose prieš tai minėtose ikiteisminio tyrimo įstaigose dirba ikiteisminio tyrimo pareigūnai. BPK 165 straipsnio 2 dalyje numatytas vienas išimtinis atvejis , kai ikiteisminį tyrimą gali atlikti asmuo , nesantis ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūnas. Jūros laivų kapitonams yra suteikta teisė atlikti ikiteisminį tyrimą dėl laivo įgulos narių ir keleivių nusikalstamų veikų, padarytų tolimojo plaukiojimo metu.

1. IKITEISMINIO TYRIMO SUBJEKTAI

Ikiteisminį tyrimą atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja prokuroras. Prokuroras gali nuspręsti pats atlikti visą ikiteisminį tyrimą ar jo dalį. Baudžiamojo proceso kodekse numatytais atvejais tam tikrus ikiteisminio tyrimo veiksmus atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjas. Kaip atskiras baudžiamojo proceso subjektas nėra išskiriamas ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovas. Procesiniu aspektu jis taip pat yra ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Vis dėlto šis pareigūnas turi platesnius procesinius įgaliojimus negu kiti ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūnai. Ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovas-tai vienintelis ikiteisminio tyrimo pareigūnas, kuriam BPK tiesiogiai suteikia teisę pradėti ikiteisminį tyrimą(BPK 166 straipsnio 3 dalis). Ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovas turi teisę suteikti įgaliojimus pradėti ikiteisminį tyrimą kitiems jo vadovaujamos ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūnams. Be to , kaip minėta, ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovas (taip pat ir padalinio vadovas) sprendžia, kuriems iš ikiteisminio tyrimo
įstaigoje dirbančių asmenų pavedama atlikti ikiteisminį tyrimą. Atkreiptinas dėmesys , kad įgaliojimai pradėti ir atlikti ikiteisminį tyrimą yra skirtingi. Ne kiekvienas ikiteisminiame tyrime dirbantis asmuo , turintis įgaliojimus atlikti ikiteisminį tyrimą , privalo turėti ir įgaliojimus pradėti ikiteisminį tyrimą. Pareigūnų , turinčių teisę pradėti ikiteisminį tyrimą, gali būti mažiau nei pareigūnų , įgaliotų atlikti ikiteisminį tyrimą. Kalbant apie ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo procesinį statusą būtina nepamiršti , kad pagal Konstituciją ikiteisminiam tyrimui vadovauja ir jį organizuoja prokuroras. Ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovas visiškai neprivalo rūpintis , kad jo vadovaujamos įstaigos pareigūnai tinkamai vykdytų savo pareigas. Konstitucijoje kalbama apie procesinį vadovavimą ir organizavimą. Darbo drausmės dalykais , kokybišku proceso veiksmų atlikimu pirmiausia turi rūpintis įstaigos vadovas , o ne prokuroras. Ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovas turi rūpintis, kad prokuroro nurodymai būtų tinkamai vykdomi. Nei Konstitucija , nei BPK nedraudžia ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovui kaupti informaciją apie jo vadovaujamos įstaigos pareigūnų atliekamų tyrimų aplinkybes , siekti, kad tyrimai būtų atliekami tinkamai ir greitai .

2. IKITEISMINIO TYRIMO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. IKITEISMINIO TYRIMO PAREIGŪNŲ ĮGALIOJIMAI

Ikiteisminio tyrimo pareigūnai yra BPK 165 straipsnyje išvardytų ikiteisminio tyrimo įstaigų darbuotojai , kuriems yra pavesta atlikti ikiteisminio tyrimo funkcijas. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai veikia prokuroro vadovaujami ir kontroliuojami. BPK 172 straipsnio 2dalyje yra nurodyta , kad “ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūnas privalo:

• vykdyti visus prokuroro nurodymus;

• prokuroro nustatytu laiku pranešti šiam apie ikiteisminio tyrimo eigą”

Tai reiškia , kad procesiškai ikiteisminio tyrimo pareigūnai yra visiškai pavaldūs prokurorui, tačiau ikiteisminio tyrimo pareigūnas prieš atlikdamas kiekvieną veiksmą neprivalo laukti prokuroro nurodymų. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai gali savo iniciatyva atlikti veiksmus , kurių atlikimas yra galimas nesant tuo klausimu priimtų prokuroro nutarimo ar ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties.

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas , nelaukdamas prokuroro nurodymų, turi teisę:

1. atlikti tam tikrus ikiteisminio tyrimo veiksmus:šaukti į apklausas ir apklausti liudytojus , nukentėjusiuosius, įtariamuosius;surašyti ir įteikti įtariamajam pranešimą apie įtarimą ; atlikti akistatą; atlikti parodymų atpažinimą; atlikti apklausą parodymo atpažinti metu;atlikti parodymų patikrinimą vietoje; atlikti eksperimentą; atlikti objektų apžiūrą; kviesti specialistą ir pavesti jam atlikti objektų tyrimą;

2. taikyti anonimiškumą liudytojui ir nukentėjusiajam , tačiau nutarimas , priimtas šiuo klausimu, turi būti teikiamas prokurorui tvirtinti (BPK 200 straipsnio 3 dalis);

3. taikyti procesines prievartos priemones:laikiną sulaikymą; atvesdinimą ; asmens apžiūrą; pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimą; fotografavimą, filmavimą, matavimą, rankų atspaudų ir pavyzdžio genetinei daktiloskopijai paėmimą. Neatidėliotinais atvejais ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu gali būti atlikta krata ir poėmis (dėl jų vėliau turi būti gaunamas ikiteisminio tyrimo teisėjo patvirtinimas), o esant BPK 146 straipsnio 2 dalyje nurodytoms aplinkybėms (asmens krata , dėl to nepriėmus atskiros nutarties , gali būti daroma: sulaikant ar suimant ; kai yra pakankamas pagrindas manyti , kad patalpoje ar kitoje vietoje , kur daromas poėmis ar krata , esantis asmuo slepia prie savęs daiktus ar dokumentus , galinčius turėti reikšmės nusikalstamai veikai tirti) ikiteisminio tyrimo pareigūnas gali atlikti asmens kratą.

Visus nurodytuosius proceso veiksmus ikiteisminio tyrimo pareigūnas gali atlikti , jei mano,kad tuos veiksmus atlikti reikalinga sprendžiant ikiteisminio tyrimo uždavinius , o prokuroras nėra nurodęs kitaip.

2.2. PROKURORO ĮGALIOJIMAI

Didžiausia atsakomybė už sėkmingą ikiteisminio tyrimo stadijos uždavinių išsprendimą tenka prokurorui. Ikiteisminio tyrimo organizavimas ir vadovavimas jam yra konstitucinė prokuroro funkcija , įtvirtinta Konstitucijos 118 straipsnio 1 dalyje. Tai reiškia , jog aukščiausios teisinės galios norminiu aktu – Konstitucija- prokuroras yra įpareigotas užtikrinti , kad ikiteisminis tyrimas būtų atliktas tinkamai.

Iš trijų ikiteisminio tyrimo pareigūnų būtent prokuroras turi galimybių daryti didžiausią įtaką ikiteisminiam tyrimui. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai veikia prokuroro pavedimu ar su jo žinia. Jie privalo vykdyti visus prokuroro nurodymus. Tyrimo veiksmus šie pareigūnai atlieka prokuroro kontroliuojami. BPK 173 straipsnio 3 dalis suteikia prokurorui teisę , o kartu ir pareigą naikinti neteisėtus ar nepagrįstus ikiteisminio tyrimo pareigūnų nutarimus. Ikiteisminio tyrimo teisėjas į procesą įtraukiamas dažniausiai prokuroro iniciatyva. Tik prokuroras turi visišką veikimo laisvę , žinoma, įstatymo numatytuose rėmuose.

Organizuodamas ikiteisminį tyrimą prokuroras sprendžia , ar ikiteisminis tyrimas turi būti pradedamas (jei ikiteisminį tyrimą pradeda ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuroras turi įsitikinti , kad tai padaryta
pagrįstai), kas ikiteisminį tyrimą turi atlikti (pats prokuroras , tam tikra ikiteisminio tyrimo įstaiga ar kelios ikiteisminio tyrimo įstaigos), kada ir dėl kokių veiksmų atlikimo reikia kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją.

Prokuroras vadovauja ikiteisminiam tyrimui priimdamas sprendimus dėl tyrimo krypties ir apimties, duodamas ikiteisminio tyrimo pareigūnams privalomus nurodymus dėl konkrečių tyrimo veiksmų atlikimo , priimdamas svarbiausius sprendimus , lemiančius tolesnę proceso eigą.

Ikiteisminio tyrimo organizavimo ir vadovavimo jam funkcijos vykdymo turinys skirtinguose ikiteisminiuose tyrimuose skiriasi. Labai sunkių ir sunkių nusikaltimų padarymo atvejais prokuroras turi nuolat sekti , kaip vyksta ikiteisminis tyrimas , ir ikiteisminio tyrimo pareig8nams nuolat duoti reikalingus nurodymus. Lengvesnių nusikaltimų veikų padarymo atvejais ikiteisminio tyrimo pareigūnams prokuroras gali suteikti daugiau galimybių savarankiškai atlikti ikiteisminį tyrimą.

BPK numato , kad prokuroras gali bet kurios nusikalstamos veikos padarymo atveju atlikti ikiteisminį tyrimą pats. Prokuroras taip pat gali nuspręsti pats atlikti tam tikrus tyrimo veiksmus. Čia galimi įvairūs variantai :prokuroras gali p[radėti ikiteisminį tyrimą, o po to pavesti jį užbaigti ikiteisminio tyrimo įstaigai;prokuroras gali užbaigti ikiteisminį tyrimą, kuris buvo atliekamas ikiteisminio tyrimo įstaigoje; prokuroras pats gali nuspręsti atlikti tam tikrus ikiteisminio tyrimo veiksmus , pavyzdžiui apklausti svarbiausius liudytojus , įtariamąjį ir pan., o visą tyrimą pavesti atlikti ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Prokuroras negali pavesti ikiteisminio tyrimo pareigūnams priimti BPK 170 straipsnio 4 dalyje išvardytus sprendimus –šiuos sprendimus visais atvejais prokuroras privalo priimti pats. Tai sprendimai:

1. dėl tyrimų sujungimo ir atskyrimo;

2. dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo;

3. dėl nutraukto ikiteisminio tyrimo atnaujinimo;

4. dėl tyrimo užbaigimo ir kaltinamojo akto surašymo.

Prokuroras taip pat pats privalo kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją dėl šio teisėjo kompetencijai priskirtų veiksmų atlikimo.

BPK 164,166,168-170 straipsniuose nurodytos prokuroro funkcijos ir įgaliojimai yra detalizuoti generalinio prokuroro 2004m.vasario 25d.įsakymu patvirtintose rekomendacijose “Dėl prokuroro veiklos organizuojant ikiteisminį tyrimą ir jam vadovaujant”. Šiose rekomendacijose yra nurodytos tokios bendrosios kiekvieno prokuroro , kuris organizuoja ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauja, pareigos:

1. užtikrinti ikiteisminio tyrimo teisėtumą, kad baudžiamasis procesas nebūtų pradėtas, o pradėtas būtų nutrauktas esant aplinkybėms, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas;

2. kontroliuoti, kaip laikomasi reikalavimo ikiteisminį tyrimą atlikti per kuo trumpiausius terminus(BPK 176 straipsnis);

3. laiku spręsti ikiteisminio tyrimo pabaigimo klausimą;

4. kontroliuoti, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai , atlikdami ikiteisminį tyrimą, nepažeidinėtų asmens teisių, numatytų BPK 44 straipsnyje;nustačius tokius pažeidimus , nedelsiant imtis priemonių juos pašalinti;

5. spręsti procesinių prievartos priemonių taikymo būtinumo klausimą;

6. įstatymo nustatytais atvejais išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir užtikrinti galimybę jomis pasinaudoti(BPK 45 straipsnis) ;

7. išaiškinti asmeniui dėl neteisėto sulaikymo ar suėmimo pažeistų teisių atkūrimo ir žalos atlyginimo tvarką, kai baudžiamasis procesas nutraukiamas dėl to, kad nenustatyta nusikalstamos veikos požymių(BPK 46 straipsnis);

8. apie įtariamojo suėmimą pranešti vienam iš suimtojo nurodytų šeimos narių ar artimųjų giminaičių prokuroro nuožiūra, jeigu suimtasis nenurodo jokio asmens (BPK128 straipsnis);

9. imtis priemonių pasirūpinti suimtojo vaikais ir jo turtui apsaugoti(BPK 129straipsnis);

10. nedelsdamas pranešti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai apie tai, kad suėmimas paskirtas kitos valstybės piliečiui, ir jeigu suimtasis pageidauja-jo valstybės diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai(BPK 128 straipsnis);

11. nedelsdamas su pareiškimu kreiptis į teismą dėl nutarties skirti suėmimą ar pratęsti jo terminą panaikinimo , jeigu išnyksta suėmimo pagrindai ar suėmimui taikyti reikalingos sąlygos (BPK 139 straipsnis);

12. dalyvauti darant kratas ir poėmius patalpose , kuriose yra diplomatinės atstovybės arba kuriose gyvena diplomatinės atstovybės nariai ir jų šeimos , jeigu yra diplomatinių atstovų prašymas ar sutikimas (BPK 150 straipsnis);

13. imtis priemonių galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti (BPK 116 straipsnis);

14. užtikrinti, kad nebūtų skelbiami duomenys apie nepilnamečius įtariamuosius , nukentėjusiuosius (BPK 177 straipsnis) ir asmens tapatybės duomenys apie nukentėjusįjį ar liudytoją, kuriems taikomas anonimiškumas (BPK 202 straipsnis), o ikiteisminio tyrimo duomenys- be prokuroro leidimo;

15. vykdyti kitus įstatymų reikalavimus.

2.3. IKITEISMINIO TYRIMO TEISĖJO ĮGALIOJIMAI

Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai nustatyti BPK 173straipsnyje. Jame numatyta , kad ikiteisminio tyrimo teisėjas BPK nustatyta tvarka:

1. skiria ir sankcionuoja prievartos priemonių taikymą;

Ikiteisminio tyrimo teisėjas sprendžia dėl tų procesinės prievartos priemonių , kurios negali būti
ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimu. Tai pačios griežčiausios,žmogaus teises labiausiai varžančios priemonės, todėl už jų paskyrimą yra atsakinga teisminė valdžia. Ikiteisminio tyrimo metu tik ikiteisminio tyrimo teisėjas gali: dviejų griežčiausių kardomųjų priemonių –suėmimo ir namų arešto taikymą; griežčiausių iš kitų procesinių prievartos priemonių taikymą-atidavimą į sveikatos priežiūros įstaigą(BPK 141 straipsnis): kratą (BPK145 straipsnį); asmens kratą(BPK 146 straipsnis); poėmį (BPK147 straipsnis); pašto siuntų poėmį (BPK 148 straipsnis); telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolę bei įrašų darymą (BPK 154 straipsnis); prokuroro teisę susipažinti su informacija (BPK 155 straipsnis); laikiną nušalinimą nuo pareigų ar laikiną teisės užsiimti tam tikra veikla sustabdymą(BPK 157 straipsnis); savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmus(BPK 158 straipsnis);leidimą atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus(BPK 159 straipsnis); slaptą sekimą (BPK160 straipsnis); skirti baudą (baudą skirti gali ir prokuroras) iki 30 MGL ir areštą iki vieno mėnesio(BPK 163 straipsnis). Dėl visų šių procesinės prievartos priemonių taikymo ikiteisminio tyrimo teisėjas surašo nutartį, išskyrus prokuroro teisės susipažinti su informacija(BPK 155 straipsnis) sankcionavimą, kuris atliekamas ant prokuroro priimto nutarimo nurodant sutikimą;

Šiuo metu Jūs matote 53% šio straipsnio.
Matomi 2128 žodžiai iš 4009 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.