Imones strategijos igyvendinimas
5 (100%) 1 vote

Imones strategijos igyvendinimas

TURIINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………..3

2. Strateginio planavimo vieta įmonėje veikloje……………………………………………………..4

3. Strateginio planavimo reikšmė…………………………………………………………………5

4. Strateginio planavimo esmė……………………………………………………………………6

5. Organizacijos planų tipai………………………………………………………………………7

6. Strateginio planavimo proceso stadijos………………………………………………………..8

6.1.Analizės stadija…………………………………………………………………………9

6.2.Veiklos stadija………………………………………………………………..………..9

7. Strateginio planavimo tikslai…………………………………………………………………12

8. Išorės aplinkos įvertinimas ir analizė…………………………………………………………13

9. Strateginio valdymo procesas…………………………………………………………………14

10. Strateginio vystymo plano rengimo etapai ……….………………………………………….14

IŠVADOS………………………………………………………………………………………..16

ASMENINĖ NUOMONĖ. 17

LITERATŪRA…………………………………………………………………………………..18

PREIDAI:

1 priedas. Strateginio vystymo plano rengimo etapai 19

ĮVADAS

Pasaulyje vyksta spartūs technologiniai pokyčiai, rinkos vis labiau įgyja pasaulinį mastą. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina papildyti strateginio planavimo įgūdžiais. Kad organizacija pasiektų tikslą, jos vadovai apie galimybes ir besikeičiančių sąlygų poveikį turi mąstyti strategiškai. Norėdami sužinoti, kada pradėti strateginius pakeitimus, jie privalo atidžiai stebėti išorinę aplinką. Be to, savo verslą jie turi taip gerai pažinti, kad nuspręstų, kurios rūšies strateginių pakeitimų imtis. Taigi šio mūsų darbo tikslai:

• Susisteminti ir tinkamai panaudoti literatūrą, analizuojamos temos atskleidimui;

• Pateikti strateginio planavimo esmę, reikšmę bei vietą verslo organizacijos veikloje;

• Atskleisti kokią įtaką organizacijos planavimui daro išorinė ir vidinė aplinkos;

• Pateikti medžiagą kas sudaro strateginio planavimo procesą;

• Išvardinti skirtumus tarp strateginių ir operatyvinių planų;

• Pateikti reikalavimus strateginio plano (SP) parengimui.

Strateginis planavimas – tai problemos sprendimo procesas, siekiant pritaikyti organizaciją jos ateities aplinkai. Tai procesas, kuriam vykstant būtina numatyti įvykius ir spręsti, kas būtina padaryti, kad organizacija pasinaudotų galimybėmis ir gautų naudos bei apsisaugotų nuo visko, kas trukdo jos sėkmei ir gresia išnykimui.

Formaliai strateginio planavimo esmę išreiškia nuolatinis galimybių ir grėsmių, išorinių bei vidinių pranašumų ir trūkumų nustatymas, siekiant priimti kuo geresnius sprendimus galimybėms panaudoti ir išvengti grėsmių.

Strateginio planavimo proceso tikslas – nuolat nagrinėti organizacijos veiklą tiek dabarties, tiek ateities požiūriu ir numatyti strategines permainas, kad organizacija žengtų į įsivaizduojamą ateitį sėkmingai. Strategijos rengimas ir jos įgyvendinimo administravimas apima šiuos uždavinius: vadovybė turi pagrįsti verslo idėją ir sukurti organizacijos viziją; organizacijos paskirtis (misija) turi būti atspindėta (parodyta); vadovybė privalo vertinti strategijos vykdymą ir daryti organizacijos paskirties, tikslų, strategijos arba jų įgyvendinimo pataisas, atsižvelgdama į patirtį, besikeičiančias sąlygas, naujas idėjas ir galimybes.

Šiame projekte pateikta strateginio planavimo vieta, verslo organizacijos veikloje bei reikalavimai rengiant strateginį planą.

STRATEGINIO PLANAVIMO VIETA VERSLO ORGANIZACIJOS VEIKLOJE

Strateginis planavimas užima svarbią vietą organizacijos veikloje, tai sudėtinė dalis vienos iš pagrindinių valdymo funkcijos – planavimo.

Planavimas apibrėžia organizacijos vadovų norus ateičiai ir parodo, jog vadovai ne spontaniškai, bet besiremdami kokia nors taisykle, precedentu ar logika, iš anksto apgalvoja savo organizacijos veiksmus. Planavimas yra pirminė ir pagrindinė valdymo funkcija, kurios pagalba nustatomi organizacijos tikslai bei priemonės (užduotis, ištekliai, procedūros) tiems tikslams pasiekti. Taigi mūsų aprašoma tema neatsiejama nuo planavimo funkcijos.

Planavimo proceso rezultatas – organizacijos planas, t.y. gairės, kuriomis vadovaudamasi: organizacija gauna ir disponuoja reikalingais ištekliais; organizacijos darbuotojai veikia pagal nustatytas užduotis bei procedūras; veikla yra valdoma ir vertinama.

Planavimo trūkumai sąlygoja organizacijos veiklos prastą kokybę ir mažiną

konkurencingumą rinkoje.

Organizavimas paprastai seka po planavimo ir atspindi organizacijos norimas pastangas įgyvendinti planą.

Vadovavimas – tai darbuotojų skatinimas dirbti kokybiškai, jų pastangų nukreipimas reikiama linkme, siekiant kad būtų atliktos nustatytos užduotys ir pasiekti organizacijos tikslai įgyvendintas strateginis
planas.

Kontrolė, tai valdymo funkcija, kurios esmė – prižiūrėti darbuotojų veiklą, stebėti, kaip organizacija siekia savo tikslų. Vadovai turi žinoti kaip darbuotojai vykdo jiems pavestas užduotis, ar jų veikla padeda įgyvendinti organizacijos nustatytą planą.

Taigi visos nesėkmės organizacijoje neretai būna vadovų nepakankamai rimto arba perdėto požiūrio į kontrolę rezultatas, arba trūksta su kontrole susijusios informacijos, kuri padeda vadovams pasiekti numatytą strateginį planą.

Valdymo proceso realijos. Valdymo procesą realioje praktikoje neįmanoma suskaldyti į keturias nepriklausomas veiklas (funkcijas) arba silpnai tarpusavyje susijusių veiklų (funkcijų) visumą. Praktikoje valdymas yra sudėtingas procesas ir suprantamas kaip glaudžiai susijusių ir viena nuo kitos priklausančių funkcijų visuma (žr. 1 schemą). Planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės funkcijos – tai tuo pačiu metu vykstantis bei tarpusavyje susiję veiksmai. Būtent dėl šios aplinkybės galima paaiškinti, kodėl vadovai labai užsiėmę žmonės.

Valdymo proceso funkcijų tarpusavio ryšiai

1 schema. Valdymo proceso funkcijų tarpusavio ryšiai. (pagal dėst. Konspektą. 2 tema: Valdymo procesas įmonės strateginio vystymo aspektu. 2 p.).

STRATEGINIO PLANAVIMO REIKŠMĖ

Strateginis mąstymas ir apgalvota strategijos vadyba teikia organizacijai daug privalumų, iš kurių svarbiausias tas, kad strateginiame planavime akcentuojama organizacijos konkurencinė prigimtis. Strateginio planavimo procesas vadovui leidžia analitiškiau mąstyti apie organizaciją, jos aplinką ir naudingo veikimo įvairias galimybes. Kadangi organizacija vis geriau pažįsta išorinę aplinką, savo trūkumus bei pranašumus, tai jos galimybės daryti veiksmingus savo strategijos pakeitimus yra daug didesnės.

Antrasis svarbus strateginio planavimo privalumas, kad jis nustato įmonės ribas ir nurodo formalią organizacijos kryptį. Tai padeda savininkams, vadovams ir tarnautojams sutelkti dėmesį į konkrečius tikslus ir aktyviai jų siekti.

Trečias svarbus strateginio planavimo privalumas tas, kad jis leidžia vadovui imituoti popieriuje ateitį – tai nebrangus metodas, padedantis vadovui daryti geresnius sprendimus, atsižvelgiant į ateities galimybes ir grėsmes. Organizacija gali panaudoti permainas kaip konkurencingumo didinimo priemonę, kaip parengimo prisitaikymo prie kintančios aplinkos alternatyvos.

STRATEGINIO PLANAVIMO ESMĖ

Strateginis planavimas yra formalus procesas, kuriam vykstant vadovai tiksliai apibrėžia savo planus raštu, analizuoja įvairių strategijų santykinį pranašumą ir susitinka aptarti veiklos kryptį, kuriai teikiama pirmenybė. Strateginio planavimo procesas orientuotas į ateitį. Jam vykstant, siekiama prognozuoti ateities aplinką. Planavimas yra susijęs su viskuo, kas gali paveikti organizaciją, įskaitant šalies ūkį, technologiją, socialinius bei politinius veiksnius. Strateginis planavimas padeda numatyti ir spręsti svarbiausias problemas, susijusias su produktų, paslaugų, jų struktūros, organizacijos elgesio permainomis.

Strateginis planavimas – tai pasikartojantis procesas. Organizacijos paskirtis ir ilgalaikiai tikslai gali išlikti nepasikeitę keletą metų, o tų tikslų siekimo strategijos vis kinta, sąlygojamos nepaliaujamai besikeičiančios aplinkos, yra nuolat modifikuojamos siekiant didžiausio veiksmingumo.

Strateginio planavimo procesas dažnai atrodo kaip rungtynės tarp organizacijos ir jos aplinkos. Organizacijos vadovai stengiasi numatyti aplinkos pokyčius ir panaudoti juos organizacijos pranašumui. Kadangi aplinka nuolat keičiasi, todėl visuomet yra naujų kliūčių, stabdančių organizacijos pažangą.

Organizacija gali veikti dviem būdais. Pirma, ji privalo būti aktyvi įgyvendindama iš anksto sukurtas savo strategijas. Antra, ji privalo veikti atsižvelgdama į naujas aplinkybes, ypač į nenumatytas galimybes ir netikėtas grėsmes. Vadovai, siekiantys savo verslo sėkmės, privalo strategiškai mąstyti apie savo organizacijos konkurencingumą ir jo pasikeitimus veikiant besikeičiančioms sąlygoms. Norėdami užtikrinti savo organizacijos konkurencijos pranašumą arba pasiekti pirmaujančią padėtį veiklos srityje, jie privalo skatinti, vadovauti ir ryžtingai įgyvendinti puolimo strategijas. Jie turi gerai pažinti savo verslo aplinką, kad prireikus galėtų keisti strategiją. Be to, savo verslą jie turi išmanyti taip gerai, kad strategiją pakeistų veiksmingai.

Ilgalaikės sėkmės siekiantys organizacijos vadovai privalo sugebėti strategiją ir formuluoti, ir įgyvendinti. Strategijos formulavimas apima organizacijos veiklos krypčių ir tikslų bei vadovavimo organizacijai numatymą. Strategijos įgyvendinimas yra visa kas padaryta organizacijoje – organizacinis darbas, biudžeto sudarymas, motyvavimas, kultūrinis ugdymas, vadovavimas ir kt., – siekiant finansinio ir kitų strateginių rezultatų.

Strateginis valdymas susijęs su firmos strateginiu planavimu. Bendriausia prasme planavimas vadyboje yra valdymo ciklo funkcija. Ją įgyvendinant, apibrėžiami organizacijos tikslai ir nustatomi veiksmai bei priemonės tiems tikslams įgyvendinti. Planavimas ir kitos valdymo ciklo funkcijos: organizavimas (vykdytojų parinkimas, funkcijų perdavimas, grupių formavimas ir t.t.), įtakos darymas (motyvacija, komandavimas, komunikacijos ir
t.t.), kontrolė (plano vykdymo matavimas, nukrypimų išaiškinimas, plano koregavimas ir t.t.), – sudaro uždarą valdymo ciklą.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1285 žodžiai iš 4116 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.