Kauno baldų verslo planas
5 (100%) 1 vote

Kauno baldų verslo planas

Turinys

Įvadas 2

1. Bendra įmonės charakteristika 2

2. Organizacinė aplinka 4

3. Politinė aplinka 7

4. Technologinė aplinka 8

5. Teisinė ir finansinė aplinkos 10

6. Ekonominė aplinka 13

Išvados 17

Literatūra 18

ĮvadasPramonės įmonė dažniausiai apibūdinama kaip pramonės produkcijos

gamintoja, turinti techninį, organizacinį ir ūkinį vieningumą. Ji, kaip ir

kiekviena gamtoje egzistuojanti sistema priklauso nuo ją supančios aplinkos

ir tuo pačiu daro įtaką jai.

Pradedant bet kokią veiklą ar ją vystant būtinas aplinkos tyrimas ir

prognozavimas, kad būtų galima išsiaiškinti įmonės privalumus ir trūkumus

veiklos galimybes ir numatyti galimus konjuktūros pokyčius.

Šiame darbe aš apžvelgsiu akcinės bendrovės “ Kauno baldai “ aplinką,

pateiksiu kai kurias prognozes.

1.Bendra įmonės charakteristika

Akcinė bendrovė “ Kauno baldai “ susikūrė buvusiam “ Kauno baldų “

gamybiniam susivienijimui susiskaldžius į atskiras įmones. Jis veikė nuo

1974 m. , sujungus atskiras medžio apdirbimo įmones į susivienijimą. 1974

m. sausio 1d. buvo sujungtas Kauno baldų kombinatas su Kauno baldų ir

medžio apdirbimo kombinatu, 1976 m. prie jų prijungtas medžio apdirbimo

kombinatas “ Startas “, kitos įmonės. Jos veikė jau nuo 3 – io dešimtmečio

pabaigos ir dar anksčiau, pavyzdžiui, pagrindiniai dabartinės bendrovės

cechai išaugo “ Lietmedžio “ lentpjūvės vietoje. Apie 1990 m. iš “ Kauno

baldų “ susivienijimo pradėjo atsiskirti filialai, virsdami bendrovėmis. “

Kauno baldų “ įmonė pirmiausia buvo valstybine firma, o 1992 m. lapkričio

16d.perorganizuota į akcinę bendrovę . Visuotinio akcininkų susirinkimo

priimtuose Įstatuose sakoma , jog akcinė bendrovė “ Kauno baldai “ – ūkinė

komercinė įmonė , reorganizuota iš valstybinės firmos “ Kauno baldai “,

privatizavus, viešai pasirašant akcijas ir veikianti savimokos principu,

yra juridinis asmuo ir turi savo atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose ir

savarankišką balansą. Jos indeksuotas įstatinis kapitalas 1992 m. rugsėjo

1d. sudarė 146901.3 tūkst. rb. ( tame sk. valstybinis – 44931.4 tūkst. rb.

( 30.6 % ), akcinis – 101969.9 tūkst. rb. ( 69.4 % )).

Įmonė daugiausiai specializuojasi masinei svetainės ir bendro

kambario minkštų baldų komplektų gamybai, taip pat išleidžia kietų baldų

produkciją nedidelėmis serijomis ( lentynas, stalus ).

Įmonės pagrindiniai gamybiniai cechai ir administracija įsikūrę

Kaune, Šančiuose, gamybinis plotas siekia 13910 kvadratinių metrų, be

autotransporto, turi susisiekimą geležinkeliu. Bendrovei priklauso 2

filialai – “ Santakos ” filialas Kaune, Raudondvario pl. (gamyb. plotas –

1640 kvadratinių metrų ) ir įmonė Šakių raj. Kriūkų kaime (gamyb.plotas –

1572 kvadratinių metrų ). Įmonės išplanavimas pavaizduotas jos gamybiniame

plane, kuriame parodytas teritorijoje esančių pastatų ir statinių

išdėstymas, plotas, atstumai tarp jų, taip pat nubraižyta vėjų ruože.

Įmonės pagrindiniai pastatai yra mūriniai, jie nuolat rekonstruojami,

plečiami, remontuojami. Yra keli korpusai. Viename įsikūrusi cechų

administracija ir 1 – as gamybinis cechas, kitame – bendrovės

administracija, 2 – as cechas ir vidinis įmonės transportas. Atskiruose

pastatuose yra gatavos produkcijos sandėlis ( galerija sujungtas su

pirmuoju cechu, ją tiesiogiai parduodama pagaminta produkcija iš pirmojo

cecho į sandėlį ), taip pat lakštinių medžiagų, cheminių medžiagų

sandėliai. Dar vienas atskiras pastatas yr skirtas įmonės ūkiui.

Įmonėje gaminami svetainės ir bendro kambario minkštų baldų

komplektai “ Viržė “, “Žalgiris”, “ Ema “, “ Ema – 1 “, “ Jotulė “, “

Pietvė “, “ Aluona “, “ Pienė “, stalai “ Merkys “, “Galvė”. Šiais metais

pradėti gaminti komplektai “ Diana “ ir “Simas“. Produkcija realizuojama

tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Eksportui daugiausiai skirtos lentynos “

Nataša “, “ Silvija “, “Jūratė”, “ Shelf -2 “,“ Shelf -3 “, taip pat stalai

“ Asta – 1 “, kėdės “ Vidas “. Lentynas gaminti specializuojasi “Santakos“

filialas. Įmonė Kriūkų kaime tiekia bendrovės cechams pjautinę medieną,

putų poliuretaną, taip pat gamina vieną minkštą baldų komplektą. Iš

svetainės rinkinių daugiausiai yra gaminama “ Žalgirio “ ir “ Emos “

komplektų.

Pagamintos prekinės produkcijos dinamika pateikta 1. lentelėje.

1. lentelė

AB “ Kauno baldai “ prekinės produkcijos dinamika už 93 – 95 m.

| |93 m. |94 m. |95 m. *|

|Prekinė produkcija, tūkst. |26523 |25634 |22722 |

|Lt. | | | |* Pastaba : 95 metų lapkričio ir gruodžio mėn. prekinė produkcija yra

planinė.[pic]

1. pav. AB “ Kauno baldai “ prekinės produkcijos už 93 – 95 m. diagrama.
2.Organizacinė aplinkaAkcinės bendrovės Įstatuose numatyta, kad bendrovės valdymo organai

yra : visuotinis akcininkų susirinkamas ( aukščiausias valdymo organas ),

susirenkantis kartą per metus į stebėtojų tarybą, susidedanti iš 9 narių ir

renkama dviem metams, turinti teisę skirti ir atleisti Valdybos narius ir

pirminiką, ir kontroliuoti jos veiklą, direktorių valdybą, kuri organizuoja

bendrovės ūkinę ir komercinę veiklą.

Valdybą sudaro penki nariai : generalinis direktorius ir 4

direktoriai, kuriems yra pavaldūs žemesni struktūriniai padaliniai.

Ekonomikos direktoriui yra pavaldūs apskaitos, ekonomikos ir finansų

skyriai, technikos direktoriui – energomechaninius, vyr. konstruktoriaus,

vyr. technologo ir kt. skyriai, komercijos direktoriui – transporto cechas,

realizacijos ir tiekimo skyriai, gamybos direktoriui – gamybos skyrius ir

gamybiniai įmonės cechai ir filialai. Abu įmonės filialai taip pat turi

savo direktorius, o 1 – as ir 2 – as cechai – cechų viršininkus. Būtinus

gamybinius ryšius tarp atskirų padalinių užtikrina gamybos kooperacijos

grupė. Visi minėti skyriai turi atskirus padalinius ( grupes, barus ). Be

to generalinis direktorius turi kelis pavaduotojus, kurie rūpinasi

statybos, socialiniais, gaminių kokybės, prekybos su užsieniu klausimais.

Dabartinė organizacinė valdymo struktūra yra tinkama įmonei, nes ji

atitinka įmonės dydį, gamybinę veiklą, užtikrina glaudžius ryšius tarp

atskirų įmonės padalinių, taip pat tarp įmonės ir jos filialo. Aišku,

nepamaišytų jai ir modernizacija – įmonei būtinai reikia marketingo

skyriaus, be to reikėtų įsigyti daugiau kompiuterių, nes jų stygius tikrai

jaučiamas įmonėje, daugiau dėmesio reikėtų skirti savo produkcijos

reklamai.

AB “Kauno baldai” organizacinė valdymo struktūra

[pic]

3.Politinė aplinka

Kalbant apie AB “ Kauno baldai “ politinę aplinką, reikėtų paminėti,

kad bendrovė priklauso baldų gamintojų asociacijos “ Medė “ nariams. Šiais

metais gegužės mėn. asociacijai “ Medė “ sukako penki metai. Kadangi

Vyriausybė iki tol buvusias pramonines ministerijas panaikino, iš pradžių

įkūrdama Pramonės ministeriją, paskui ją pakeitusi Pramonės ir prekybos

ministerija, baldininkams reikėjo vienytis, ieškoti savų tolesnio

egzistavimo kelių. Todėl 1990 m. gegužės mėn. ir buvo įkurta gamybinė –

komercinė asociacija. Bet jau 1991 m. tuometiniai premjeras V. Vagnorius ir

vicepremjeras Z. Vaišvila panaikino ir visas asociacijas.

Panaikinus komercines struktūras asociacijoje ji buvo perregistruota

ir pačioje asociacijoje įkurta gamybinė – komercinė UAB “ Agva ” kuri

veikia ir šiandien.

Na, o pati asociacija “Medė” dirba grynais visuomeniniais pagrindais.

Joje yra tik du apmokami darbininkai. Asociacijoje dabar yra 25 nariai,

nors norinčių yra ir daugiau. Bet kol kas asociacija vienija praktiškai

buvusias valstybes, o dabar privatizuotas baldų ir medžio apdirbimo

pramonės įmones.

Asociacija “Medė” bando padėti baldų pramonės įmonėms spręsti bendros

gamybos, komercijos ir marketingo klausimus.

Turinčios konkrečių pasiūlymų, norinčius užmegzti dalykinius ryšius

užsienio firmų vadovai, specialistai asociacijos yra tiesiog siunčiami į tą

ar kitą baldų įmonę, nes asociacija gerai žino jų galimybes, poreikius,

planus, sumanymus.

Asociacija rūpinasi prekybos klausimais, padeda įmonėms su savo

produkcijos pavyzdžiais dalyvauti tarptautinėse parodose užsienyje, be to

rengia specializuotas muges Lietuvoje.

Baldininkų asociacija “Medė” padeda įmonėms ir realizacijos

klausimuose. Pastebėjusi, kad smarkiai sumažėjo išleidžiamų gaminių

pirkimas mažmeninėje prekybije, “Medė” baldininkams pasiūlė steigti

stambias firmines parduotuves. Baldai tuose prekybos centruose turėtų būti

15 – 20 % pigesni negu dabar, pardavinėjant juos prekybininkams, nes

pastarieji kiek nori, tiek ir didina kainas.

Be to, asociacijoje įsikūrusi UAB “Agva” padeda baldininkams ir

medžio apdirbėjams apsirūpinti medžiagomis, pirmiausia lakais, dažais,

furnitūra ir kitomis, be kurių neįmanoma gamyba. Nesunku suprasti, kad

perkant didesnį kiekį, visada galima daug pigiau nusipirkti.

Lietuvos baldų gamintojų asociacija galvoja ir apie narystę Europos

Komisijos baldų gyventojų fedaracijoje. Bet vien tik stojamasis mokestis 5

tūkstančiai litų.

Informaciją iš federacijos asociacija gauna jau ir dabar, nors dar

nėra jos nariu. Ta informacija labai naudinga, nes ji jungia daugiau kaip

5000 narių iš Europos šalių.

Asociacija sprendžia problemas, kurios būdingos ne tik baldų pramonės

šakai, bet ir visai Lietuvos pramonei. Tokiais atvejais viskas yra daroma

per Lietuvos pramoninkų konfederaciją.

Jaučiame asociacijos parama baldų įmonėms ir sprendžiant teisinius

bei finansinius klausimus. Juk ne paslaptis, kad šiuo metu yra ne mažai

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1316 žodžiai iš 4357 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.