Kontrolės valdymas įmonėje feliksas
5 (100%) 1 vote

Kontrolės valdymas įmonėje feliksas

TURINYS

Įvadas 2

1. Viešbučio “Fliksas” charakteristika ir paslaugų struktūra, SWOT analizė 3

2. Kontrolės sistemos rūšys įmonėje 7

3. Kontrolės proceso etapai bei procedūra 10

4. Kontrolės lygiai įmonėje 12

4.1 Struktūros kontrolė 14

4.2. Elgesio kontrolė 15

4.3. Strateginė kontrolė 15

4.4. Finansų kontrolė 16

5. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai 16

6. Viešbučio “Feliksas ” veiklos analizė 18

6.1. Personalas 19

6.2. Strategijos kontrolė 20

Išvados 22

Literatūra 24

ĮVADAS

Įmonės valdymas – sudėtingas procesas, kuriame dažnai pasitaiko neapibrėžtumo. Planai ne visada vykdomi taip, kaip numatyta; ne visada darbuotojai teisingai priima jiems deleguotas teises ir pareigas, ne visada vadovams pavyksta teisingai motyvuoti darbuotojus ar spręsti konfliktus.

Kontrolė remiasi planavimu. Siekiant, kad kontrolė būtų efektyvi, ji būtinai turi būti surišta su planavimu, todėl šis ryšys yra nepaprastai svarbus ir valdymo proceso efektyvumui. Planas jau yra kontrolės pradžia, jis tampa tuo normatyvu, kuriuo lyginami gauti ar pageidaujami rezultatai. Viena iš reikšmingiausių kontrolės savybių – ji turi viską aprėpti, nes lydi ne tik planavimą, bet ir darbo organizavimą. Kontrolei svarbiausia žmonių santykiai ir laikas.

Kontrolės tikslas – padėti organizacijai adaptuotis pasikeitus sąlygoms, mažiau daryti klaidų, jų nekartoti, susitvarkyti su vidaus problemomis ir minimizuoti sąnaudas.

Žmonių elgsena ne vienintelis veiksnys, nusakantis kontrolės efektyvumą. Tam, kad kontrolė padėtų siekti organizacijos tikslų, ji turi turėti keletą svarbių savybių: kontrolė turi turėti strateginį charakterį, būti orientuota į rezultatus, atitikti kontroliuojamai veiklai, turi būti savalaikė, lanksti, paprasta, ekonomiška. Kontrolė – tai organizacijos tikslų siekimo proceso užtikrinimas Šį procesą vadovai pradeda vykdyti, kai tik suformuluoja organizacijos tikslus ir uždavinius. Nei planavimo, nei organizacinių struktūrų sudarymo, nei motyvacijos negalima spręsti atskyrus nuo kontrolės.(Seilius 1944)

Problema – žinių apie kontrolės funkciją įsisavinimas bei praktinis integravimas.

Darbo aktualumas – šiame darbe pateikiama kontrolės funkcijos analizė padeda suvokti valdymo proceso sudėtingumą šiuolaikinėse organizacijose, bei išryškina jos svarbą ekonomiškai stiprios įmonės veikloje.

Darbo tikslas – ištirti įmonės UAB “Feliksas” kontrolės valdymo sistemą.

1. Apžvelgti įmonės kontrolės valdymo proceso analizę teoriniu aspektu.

2. Atlikti įmonės veiklos organizavimo analizę.

3. Aptarti kontrolės valdymo lygius įmonėje “Feliksas”.

Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, palyginimas, loginės išvados.

Darbo struktūra. Sudarytas iš šešių dalių. Pirmojoje dalyje pristatomas viešbutis “Feliksas”, kurios veikla bus nagrinėjama šiame darbe, pateikiama jo SWOT analizė. Antrojoje aptariami kontrolės sistemos rūšys įmonėje, trečiojoje – valdymo proceso etapai bei procedūra, ketvirtojoje apibūdinami kontrolės valdymo lygių ypatumai, penktojoje – praktinėje dalyje pateikiama viešbučio „Feliksas“ veiklos valdymo analizė kontrolės aspektu.

1. Viešbučio “Feliksas ” charakteristika ir paslaugų struktūra

Šioje praktikos ataskaitoje nagrinėjama įmonė „Feliksas”, įsikūriusi Palangoje, Vytauto g. 116. Įkurtas 1993 metais. Įmonės „FELIKSAS“ pasirinkta veikla – tai viešbučio ir poilsio paslaugos.

Šis viešbutis yra vienas iš didžiausių viešbučių Palangoje. Jame dirba vienuolika darbuotojų. Tai ne tik viešbutis, bet ir didelis poilsio kompleksas. Asortimentas orientuotas į pirkėjų poreikius pagal sudarytą šios įmonės asortimento politikos strategiją. Pasiūlą įmonė derina su tikslinės rinkos poreikiais ir tam tikru būdu sudarytu asortimentu valdo bei skatina paklausą.

Įmonė “Feliksas ” turi pilną bazinį prekių paketą, kurį sudaro pagrindinės prekės ir papildomos prekės. Pagrindinės įmonės prekės yra klientų apgyvendinimas. Papildomos paslaugos dažnai klientą įgalina pasinaudoti vieno ar kito viešbučio teikiama pagrindine paslauga.

Pagrindiniai motyvai, skatinantys klientus kreitis į „Felikso“ firmą.

Įmonės prekių asortimentas bei pasiūla:

• Restoranas, kavinė – baras, banketų salė, karaoke.

• Sauna, baseinas su povandeninėmis srovėmis.

• Biliardas, stalo tenisas.

• Dviračių, pliažo inventoriaus nuoma.

• Parduotuvės.

• Saugoma (nesaugoma) automobilių stovėjimo aikštelės.

• Kitos paslaugos vartotojų poreikių tenkinimui (išskirtinis kambarių interjeras, televizoriai, telefonai).

Įmonės vizija

• Aukšta aptarnavimo kultūra.

• Teikiamų prekių asortimentas.

• Išsiskirti puikiomis darbo sąlygomis lankytojams ir personalui.

Pagrindiniai viešbučio tikslai yra:

• Plėsti klientams teikiamų prekių mastą.

• Didinti užimamą įmonės prekių dalį vietinėje rinkoje.

• Parengti priemonių sistemą naujiems klientams pritraukti.

• Išsiaiškinti mažas naujų klientų augimo priežastis.

• Tobulinti organizacinę viešbučio struktūrą ir personalo valdymą.

• Dalyvauti kuo daugiau konkursuose ir jais plėsti savo ateities tikslus.

Siekiant tikslų, realizuojami šie uždaviniai (priemonės):

1. Sudaryti
detalų veiksmų planą vieneriems metams;

2. Rengti darbuotojams kursus ir seminarus, kur jie bus aprūpinti literatūra ir vaizdine medžiaga apie bendravimą su vartotojais ir paslaugų kokybę.

Viešbutis “Feliksas ” yra stiprus konkurentas kitiems viešbučiams, kadangi:

• autoritetingi įmonės vadovai;

• geras įmonės vardas;

• puikios kokybės siunčiama korespondencija;

• palankus ir įmonei požiūris klientui į skambučių ir apsilankančių interesus įmonėje;

• geri santykiai su partneriais, investuotojais, vartotojais;

• tinkamai pateikiamos paslaugų pardavimą skatinančios priemonės;

• teikiamas tik aukštos kokybės paslaugų asortimentas;

• kaina atitinka kokybę ir rinkos reikalavimus;

• lanksti organizacijos struktūra, prisitaikymas prie rinkos pokyčių ;

Įmonės konkurentabilumas – įmonės išsiskyrimas, jos plėtojimosi skirtumas nuo kitų konkuruojančių įmonių, užsiimančių identiška veikla. Viešbučio „Feliksas“ svečiai pastebi išskirtinę virtuvę, paslaugų kokybės lygį, kambarių interjerą, išskirtiną salės, poilsio inventorių, saugumą.

Tik analizuojant padėtį, galima nustatyti, kurioms įmonės veiklos kryptims poveikis bus didžiausias (teigiamas ar neigiamas), numatyti svarbiausias problemas ir daugiausia abejonių keliančias sritis, rasti atsakymus į probleminius klausimus, parengti įmonės prisitaikymo planą. (Miknius, R., 1999)

2. KONTROLĖS SISTEMOS RŪŠYS

Kontrolė labai reikšminga ir sudėtinga vadybos funkcija, taip pat padeda vadovams stebėti planavimo, organizavimo ir vadovavimo efektingumą bei, iškilus reikalui, imtis koregavimo veiksmų. Pirmiausia reikia atsižvelgti į vieną iš reikšmingiausių kontrolės savybių – ji turi viską aprėpti. Kiekvienas vadovas, nepaisant jo rango, privalo kontroliuoti, nes tai įeina į jo pareigas net tada, kai specialiai to jam niekas nepavedė. Todėl kontrolė negali virsti tik kontrolieriumi paskirto vadovo ir jo pavaldinių prerogatyva. Kontrolė yra pagrindinis vadybos elementas: ji lydi planavimą ir organizavimą. Be kontrolės negalima nagrinėti nei vieno vadybos elemento. Kontrolė yra reikalinga, kad viskas būtų daroma pagal planus, instrukcijas ir įsakymus. Jos tikslas pastebėti klaidas ir silpnas vietas norint jas ištaisyti ir vėliau jų nekartoti. Kontroliuoti reikia viską: darbuotojų veiklą ir veiksmus, medžiagas ir įrengimus. (Bakanauskienė, I., 1998)

Kontrolę reikia pradėti tuoj pat, kai suformuluoti tikslai ir paskirstytos užduotys ar įkurta organizacija. Kontrolė padeda išsiaiškinti problemas ir taip koreguoti organizacijos veiklą, kad problemos neperaugtų į krizę. Kiekviena organizacija privalo laiku pastebėti savo klaidas ir jas ištaisyti, kad jos nesutrukdytų siekti tikslų. Kontrolė turi remti ir skatinti viską, kas organizacijoje yra gero. Iš kontrolės teikiamos informacijos vadovai mato, kur pasiekta pažangos ir kur patirta nesėkmė. Kontrolė duoda tam tikrą garantiją, kad organizacija savo tikslus pasieks.

Valdymo kontrolė yra sistemingos pastangos suderinti veiklos atlikimo standartus su numatytais tikslais, suprojektuoti informacijos grįžtamojo ryšio sistemas, palyginti tikrąjį veiklos atlikimo lygį su numatytais standartais, rasti nukrypimus nuo jų ir įvertinti šių nukrypimų svarbą bei imtis veiksmų, užtikrinančių, kad visi ištekliai būtų efektingiausiai ir efektyviausiai panaudojami siekiant bendrų tikslų. Šis apibrėžimas išskiria esminius kontrolės proceso elementus. Pagrindiniai kontrolės proceso žingsniai pavaizduoti 1 pav.

Ne Ne Ne

Taip 1 pav. Pagrindiniai kontrolės žingsniai

Šaltiniai: Stoner J., Freeman E. & Gilbert D., I. 2000. Vadyba. Kaunas.

Bagdonas E., Bagdonienė L. 2000. Administravimo principai. Kaunas.

Kontrolės tikslas – padėti organizacijai adaptuotis pasikeitus, sąlygoms, mažiau daryti klaidų, susitvarkyti su vidaus problemomis ir minimizuoti sąnaudas. Tikslų schema pateikta 2 pav.2 pav. Kontroles tikslai

Šaltinis: Bagdonas E., Bagdonienė L. 2000. Administravimo principai. Kaunas, p. 56.

Gerai organizuota kontroles sistema padeda vadovams numatyti, tikrinti ir reaguoti į besikeičiančias sąlygas. Kita vertus, nelanksti sistema gali veiklą nusmukdyti žemiau leistino lygio. Veikloje visada pasitaiko klaidų. Dažnai pasikartojančios smulkios klaidos gali tapti labai rimtos. Kontrole padeda bent jau sumažinti jų skaičių, neleidžia kartotis toms pačioms klaidoms. Kai įmonė gamina tik vieną produktą iš vienos medžiagos, turi paprastą organizacijos struktūrą ir tenkinasi vienodais reikalavimais produktui, vadovams užtenka paprasdavusios kontroles sistemos, kad veikla rutuliotųsi norima kryptimi. Tačiau organizacijoms, kurios gamina daug produktų iš įvairių žaliavų ir turi didelę rinkos dalį, sudėtingą organizacijos struktūrą ir daug konkurentų, reikia taikyti sudėtingą kontroles sistemą, kurti atskirus skyrius tam darbui atlikti. Dar viena kontroles užduotis – mažinti išlaidas. Taigi kai kontrole efektyvi, ji gali padėti sumažinti sąnaudas ir padidinti produktyvumą.

Manau, šiandieninėje verslo aplinkoje visos organizacijos turi būti pasirengusios pokyčiams, kad vadovai galėtų nustatyti
ir pasiekti juos akimirksniu, kontrole nebūtų reikalinga. Tarp tikslo nustatymo ir rezultatų pasiekimo momentu gali daug kas pasikeisti – ir veiklos kryptis ir netgi patys Autoriai, analizuojantys kontrolės funkciją išskiria tris pagrindines kontrolės sistemos rūšis (Kučinskas, Kučinskienė, 2002):

1. Pradinė kontrolė;

2. Tarpinė kontrolė;

3. Galutinė kontrolė.

Daugelis autorių naudoja skirtingus terminus šioms kontrolės rūšims apibrėžti (pvz. Seilius (1998) išskiria paruošiamąją, einamąją ir baigiamąją kontrolės rūšis), tačiau jų esmė išlieka ta pati. Visų kontrolės rūšių tikslas yra vienodas: siekti, kad rezultatai būtų kuo artimesni reikalaujamiems, skiriasi tik vykdymo laikas, kuris pavaizduotas 3 paveiksle:3 pav. Kontrolės sistemos rūšių modelis

Šaltinis: Kučinskas V., Kučinskienė R. 2002. Vadybos įvadas. Klaipėda, p. 60.

Pradinė kontrolė. Ši kontrolės rūšis atliekama iki tikrosios darbų pradžios. Pagrindiniai pradinės kontrolės instrumentai yra atitinkamos taisyklės, procedūros, elgsena. Ši kontrolė naudojama kontroliuoti personalą, medžiagų išteklius ir lėšas. Svarbiausia pradinės lėšų kontrolės priemonė yra biudžetas, kuris garantuoja, kad padaliniai gaus planuotas pinigų sumas (Seilius, 1998).

Tarpinė kontrolė. Ši kontrolės rūšis vykdoma darbo metu. Kontrolės objektas dažniausiai yra pavaldiniai, o pati kontrolė – tiesioginių vadovų prerogatyva. Tarpinė kontrolė remiasi darbo rezultatų kontrole. Norint atlikti šią kontrolę, administracijai būtinas grįžtamasis ryšys, t.y. žinių apie tikruosius rezultatus panaudojimas organizacijos tikslams įgyvendinti ir problemoms spręsti (Kučinskas, Kučinskienė, 2002).

Galutinė kontrolė. Ši kontrolė vykdoma, kai rezultatai palyginami su reikalavimais. Tai padeda gauti informaciją apie iškilusias problemas, padeda suformuoti naujus planus, leidžiančius išvengti buvusių klaidų. Galutinė kontrolė atliekama per vėlai, kad būtų galima reaguoti į problemą tik jai atsiradus. Tačiau ši kontrolės rūšis atlieka dvi svarbias funkcijas:

1. Duoda informacijos, kuri bus reikalinga vėliau;

2. Padeda gerinti motyvavimą.

Galima formuluoti išvadą, kad visos šios kontrolės rūšys yra svarbios ir sudaro vieningą efektyvios kontrolės sistemą. Neatlikus kurios nors iš šių kontrolės rūšių, įmonės organizacijos veikla gal būti neefektyvi dėl per vėlai pastebėtų klaidų ar nesugebėjimo laiku išspręsti problemų. Šiandieninėje verslo aplinkoje įmonė turi būti pasirengusi pokyčiams. Jei vadovas galėtų nustatyti tikslus ir lengvai juos pasiekti, kontrolė nebūtų reikalinga. Tačiau, kadangi tarp tikslo ir rezultatų pasiekimo momentų gali daug kas pasikeisti, manau, būtina sekti visus kontrolės proceso etapus, tam, kad būtų užtikrinta efektyvi kontrolė.

Neatskiriamas kontrolės elementas, kaip ir visose kitose valdymo stadijose, yra žmonės, todėl ruošiant kontrolės procedūras būtina atkreipti dėmesį į jų elgseną. Siekiant išvengti negatyvių reiškinių, reikia nustatyti tokius standartus, kuriuos pavaldiniai sąmoningai priima. Kontrolės tobulinimui įmonėje pasirinkau principus, kaip galima paveikti darbuotojus, norint pasiekti efektyvių rezultatų:

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1908 žodžiai iš 6240 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.