Lietuvos respublikos viza
5 (100%) 1 vote

Lietuvos respublikos viza

112131

Turinys

Lietuvos Respublikos viza 1

Vizų rūšys 1

Diplomatinės ir tarnybinės vizos 1

Paprastosios ir grupinės paprastosios vizos 3

Literatura 1

Lietuvos Respublikos viza

Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės (toliau vadinama – užsieniečiai), atvykdami į Lietuvos Respubliką, privalo turėti Lietuvos Respublikos vizą (toliau vadinama – viza), jeigu tarptautinėje sutartyje arba Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nenumatyta kitaip.

Viza – tai dokumentas galiojančiame asmens kelionės dokumente, kurio turėjimą Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali nustatyti kaip vieną iš būtinų sąlygų atvykti į Lietuvos Respubliką, būti joje, išvykti iš jos arba vykti per ją tranzitu.

Vizos išduodamos teritorinių policijos įstaigų migracijos skyriuose, poskyriuose, grupėse (toliau vadinama – migracijos tarnyba), Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje, Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente, Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, o išimties tvarka vizos užsieniečiams gali būti išduotos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pasienio kontrolės punktuose (toliau vadinama – vizų tarnybos);

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje vizas paprastai išduoda valstybės, kurioje jos yra, piliečiams, nuolat toje valstybėje gyvenantiems trečiųjų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės.

Piliečiams (ir asmenims be pilietybės) tų valstybių, kuriose nėra Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, viza gali būti išduota visose Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje.

Viza gali būti išduota užsieniečiui, jeigu jo kelionės dokumentas (išskyrus asmens grįžimo pažymėjimą) galioja ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo išduodamos vizos galiojimo laiko pabaigos.

Vizų išdavimo tvarką nustato Vidaus reikalų ministerija kartu su Užsienio reikalų ministerija.

Vizų tarnybų, kuriose yra išduodamos vizos užsieniečiams, sąrašą sudaro Vidaus reikalų ministerija, suderinusi tai su Užsienio reikalų ministerija. Vizų tarnybų sąrašas skelbiamas „Valstybės žiniose“;Vizų rūšys

Vizos yra diplomatinės ir tarnybinės, paprastosios ir grupinės paprastosios, specialiosios, tranzitinės, grupinės tranzitinės ir oro uosto tranzitinės. Vizos yra vienkartinės, dvikartinės ir daugkartinės, išduodamos vienam asmeniui ar jų grupei.

DIPLOMATINĖS IR TARNYBINĖS VIZOS

Diplomatinės ir tarnybinės vizos išduodamos užsieniečiams, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir pripažintą tarptautinę praktiką naudojasi diplomatinėmis ir joms prilygintomis privilegijomis bei imunitetais ir atvyksta į Lietuvos Respubliką oficialiai arba vyksta per ją tranzitu iš trečiųjų valstybių.

Užsieniečiai, kurie pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų bei tarptautinių organizacijų atstovybių narių akreditavimo Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 5–82) patvirtintus Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų bei tarptautinių organizacijų atstovybių narių akreditavimo Lietuvos Respublikoje nuostatų reikalavimus yra akredituoti ir kuriems išduoti „A“ ar „B“ kategorijos akreditacijos pažymėjimai, visą akreditavimo laiką vyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją, būna joje ar vyksta per ją tranzitu be vizų“.

Diplomatinės vizos išduodamos šiems užsieniečiams, turintiems diplomatinius pasus:

1. užsienio valstybių vadovams bei juos lydintiems šeimos nariams ir jų vadovaujamų delegacijų nariams;

2. užsienio valstybių vyriausybių vadovams bei juos lydintiems šeimos nariams ir jų vadovaujamų delegacijų nariams;

3. užsienio valstybių parlamentų ir vyriausybių nariams;

4. užsienio valstybių užsienio reikalų ministrams bei juos lydintiems šeimos nariams ir jų vadovaujamų delegacijų nariams;

5. užsienio valstybių oficialių delegacijų (specialiųjų misijų) nariams ir juos lydintiems šeimos nariams;

6. užsienio valstybių diplomatiniams agentams bei konsuliniams pareigūnams ir juos lydintiems šeimos nariams.

Diplomatinio agento ar konsulinio pareigūno šeimos nariais pripažįstami: sutuoktinis, sūnus iki 18 metų, duktė iki santuokos sudarymo;

7. tarptautinių organizacijų atstovams ir jų šeimos nariams, kai vizitas ir delegacijos sudėtis suderinti su Užsienio reikalų ministerija;

8. užsienio valstybių diplomatiniams ir konsuliniams kurjeriams;

9. užsienio valstybių diplomatinių ir prekybos atstovybių konsulinių įstaigų, taip pat tarptautinių organizacijų atstovybių Lietuvos Respublikoje darbuotojams, kuriems nustatytąja tvarka nesuteikta „A“ ar „B“ akreditacijos kategorija“;

10. kitiems užsieniečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sudarytomis tarptautinėmis sutartimis.

Tarnybinės vizos išduodamos šiems užsieniečiams:

1. aptarnaujančiojo personalo darbuotojams, akredituotiems Lietuvos Respublikoje veikiančiose diplomatinėse atstovybėse bei konsulinėse įstaigose ar vykstantiems per Lietuvos Respublikos teritoriją į
trečiąsias valstybes, bei juos lydintiems šeimos nariams.

Aptarnaujančiojo personalo darbuotojo šeimos nariais pripažįstami sutuoktinis, sūnus iki 18 metų, duktė iki santuokos sudarymo;

2. užsienio valstybių visuomenės informavimo priemonių atstovams, nustatytąja tvarka akredituotiems ir dirbantiems Lietuvos Respublikoje, bei juos lydintiems šeimos nariams;

3. užsienio valstybių parlamentinių ir vyriausybinių delegacijų nariams, neturintiems teisės gauti diplomatinių vizų;

4. užsienio valstybių prekybos atstovybių Lietuvos Respublikoje personalo nariams, neturintiems teisės gauti diplomatinių vizų;

5. kitiems užsieniečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sudarytomis tarptautinėmis sutartimis;

6. tarptautinių organizacijų atstovams bei jų šeimos nariams, kai vizitas ir delegacijos sudėtis suderinti su Užsienio reikalų ministerija;

7. šiuose nuostatuose nenurodytais atvejais – gavus Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento leidimą.

Diplomatinės ir tarnybinės vizos išduodamos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje, taip pat Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente.

Diplomatinės ir tarnybinės vizos gali būti išduodamos pageidaujamam laikui, bet ne ilgiau kaip 1 metams.

Diplomatinės ir tarnybinės vizos yra vienkartinės ir daugkartinės.

Diplomatinės ir tarnybinės vizos išduodamos, jeigu diplomatiniu būdu gautas raštiškas atitinkamos valstybės Užsienio reikalų ministerijos arba jos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, taip pat tarptautinės organizacijos prašymas.

Užsienio valstybių diplomatinių ir prekybos atstovybių, konsulinių įstaigų, taip pat tarptautinių organizacijų atstovybių Lietuvos Respublikoje darbuotojams diplomatinės ir tarnybinės vizos išduodamos visam jų akreditavimo ar darbo Lietuvos Respublikoje laikui.

Tarnybinės vizos užsienio valstybių visuomenės informavimo priemonių atstovams ir jų šeimos nariams išduodamos visam jų darbo Lietuvos Respublikoje laikui.

Diplomatines ir tarnybines vizas registruoja ir jų apskaitą atlieka Užsienio reikalų ministerija.

Už diplomatinių ir tarnybinių vizų išdavimą konsulinis mokestis neimamas.

PAPRASTOSIOS IR GRUPINĖS PAPRASTOSIOS VIZOS

1. Paprastosios vizos išduodamos užsieniečiams, kai jiems negali būti išduodama diplomatinė ar tarnybinė viza arba kai jiems nereikia gauti specialiosios vizos.

Užsieniečių grupei (nuo 5 iki 30 asmenų), kuri vyksta į Lietuvos Respubliką, gali būti išduota grupinė paprastoji viza, jeigu yra paskirtas grupės vadovas, grupę sieja vienas vykimo tikslas ir maršrutas, tas pats atvykimo, buvimo ir išvykimo laikas ir vieta.

Paprastosios ir grupinės paprastosios vizos yra vienkartinės ir daugkartinės.

Užsienietis, atvykęs į Lietuvos Respubliką su paprastąja ar grupine paprastąja viza, negali įsidarbinti, imtis kitokios veiklos, jeigu tam reikia turėti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.

2. Paprastosios ir grupinės paprastosios, tranzitinės ir grupinės tranzitinės vizos pasienio kontrolės punktuose užsieniečiams gali būti išduotos šiais atvejais:

2.1. užsieniečiams, vykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti valstybės institucijų ir įstaigų oficialiuose susitikimuose, jeigu Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos pateiktas raštiškas Užsienio reikalų ministerijos prašymas;

2.2. užsieniečiams, kuriems būtina suteikti skubią medicinos pagalbą, jeigu Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos raštiškas prašymas.

2.3. krovininio transporto, gabenančio krovinius į Lietuvos Respubliką ar Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį, vairuotojams bei asmenims, nurodytiems dokumentuose, patvirtinančiuose transporto vykimo maršrutą, ir vykstantiems ta pačia transporto priemone;

2.4. krovininio transporto vairuotojams bei asmenims, gabenantiems krovinius per Lietuvos Respubliką į Klaipėdos tarptautinę jūrų perkėlą arba iš jos, jeigu pateikiami dokumentai, patvirtinantys transporto vykimo maršrutą;

2.5. oro laivų įgulos nariams, nurodytiems įgulos sąraše;

2.6. užsienio laivų įgulos nariams, keičiantiems įgulą Klaipėdos jūrų uoste, jeigu pasienio kontrolės punktui yra pateiktas Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos raštiškas prašymas.

Vizos pasienio kontrolės punktuose gali būti išduotos užsieniečiams ir šiame punkte nenurodytais atvejais, jeigu pasienio kontrolės punktui yra pateiktas Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos raštiškas prašymas.

Visas buvimo Lietuvos Respublikoje su paprastąja viza, išduota pasienio kontrolės punkte, laikas negali būti ilgesnis kaip 10 dienų.

3. Paprastosios vizos išduodamos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje, Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente, Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, migracijos tarnybose ir pasienio kontrolės punktuose.

Grupinės paprastosios vizos išduodamos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje.

4. Paprastosios ir grupinės paprastosios vizos galioja iki vienerių metų. Visas buvimo su paprastąja ar grupine paprastąja viza Lietuvos Respublikoje
laikas negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai per pusę metų nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos.

Užsieniečio buvimo su paprastąja ar grupine paprastąja viza laiką gali pratęsti migracijos tarnyba, tačiau visas buvimo su ja laikas negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai per pusę metų nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos.

5. Paprastoji viza išduodama vieną kartą atvykti į Lietuvos Respubliką.

Užsienietis, turintis vienkartinę vizą, gali vieną kartą atvykti į Lietuvos Respubliką, būti joje nurodytą vizoje laiką ir išvykti iš jos.

Daugkartinė viza išduodama pateikus dokumentus, patvirtinančius tokios vizos gavimo būtinumą;

Užsienietis, turintis daugkartinę vizą, gali vizos galiojimo laiką daug kartų atvykti į Lietuvos Respubliką, būti joje ir išvykti iš jos.

6. Užsieniečiui pagal jo pateiktą prašymą paprastoji viza gali būti išduota, jeigu jis turi:

6.1. galiojantį kelionės dokumentą;

6.2. teisę sugrįžti į valstybę, kurioje gyvena kaip šios valstybės pilietis ar nuolatinis gyventojas, arba vykti į kitą valstybę;

6.3. migracijos tarnybos patvirtintą Lietuvos Respublikos fizinio ar juridinio asmens kvietimą (toliau vadinama – kvietimas) atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje;

6.4. galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą.

Valstybių, kurių piliečiams viza gali būti išduota pagal juridinio asmens kvietimą be migracijos tarnybos patvirtinimo, sąrašą tvirtina vidaus reikalų ministras, suderinęs jį su užsienio reikalų ministru“.

7. Kvietimo nereikalaujama, jeigu:

7.1. užsienietis yra Lietuvos Respublikos piliečio sutuoktinis arba vaikas iki 18 metų ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje;

7.2. užsienietis yra įsigijęs Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nustatytos formos turistinį kelialapį arba sanatorinio-kurortinio gydymo kelialapį;

7.3. užsienietis yra įsigijęs Vidaus reikalų ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos pripažintą kelionės garantijų (turistinio karneto – „Carnet de tourist“) draudimą;

7.4. užsienietis turi vykti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją;

7.5. yra Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento raštiškas prašymas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai išduoti užsieniečiui vizą;

7.6. užsienietis pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienio valstybėje išduotą Užsienio reikalų ministerijos patvirtintos formos pažymėjimą.

7.7. užsienietis yra Europos Sąjungos valstybės piliečio šeimos narys.

Valstybių, kurių piliečiams viza gali būti išduota be kvietimo, sąrašą tvirtina Vidaus reikalų ministerija, suderinusi tai su Užsienio reikalų ministerija.

7.8. užsienietis pateikia teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą.

8. Lietuvos Respublikos fizinio asmens kvietimą, kurį paprastajai vizai gauti turi pateikti užsienietis, norintis atvykti į Lietuvos Respubliką privačiai, migracijos tarnyba patvirtina, jeigu kviečiantysis asmuo:

22.1. prašyme nurodo kviečiamojo užsieniečio asmens duomenis, atvykimo tikslą, datą ir buvimo trukmę, taip pat atsako už užsieniečio išlaikymą jo buvimo Lietuvos Respublikoje metu;

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1921 žodžiai iš 3832 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.