Lietuvos respublikos vyriausybė jos reikšmė vykdomosios valdžios įgyvendinime
5 (100%) 1 vote

Lietuvos respublikos vyriausybė jos reikšmė vykdomosios valdžios įgyvendinime

1121

ĮVADAS

Lietuvos Respublikos Vyriasybė sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai. Ministro Pirmininko Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas. Pradedami eiti savo pareigas, Ministras Pirmininkas ir ministrai Seime prisiekia būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis Konstitucijos ir įstatymų. Priesaikos tekstą nustato Vyriausybės įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė:

 tvarko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybė, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką;

 vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus;

 koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą;

 rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui, vykdo valstybės biudžetą, teikia Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą;

 rengia ir teikia seimui svarstyti įstatymų projektus;

 užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;

 vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

Lietuvos Respublikos 12-oji Vyriausybė įgyvendindama “Pagrindinius bendro darbo tikslus“ ir atsižvelgdama į Lietuvos socialdemokratų partijos ir Naujosios sąjungos (socialliberalų) rinkimų programų nuostatas:

• plėtos politinę, ekonominę, socialinę bei kultūrinę demokratiją, ryžtingai gins žmonių teises ir užtikrins jų gyvybės, sveikatos, turto saugumą bei socialines garantijas;

• sutelks dėmesį svarbiausioms gyventojams problemoms, tokioms kaip užimtumo didinimui ir skurdo mažinimui, spręsti;

• garantuos užsienio politikos tęstinumą, laikysis tarptautinių įsipareigojimų, toliau sieks Lietuvos integracijos į Europos sąjungą ir NATO bei gerų kaimyninių santykių su kitomis valstybėmis;

• skirs prioritetinį dėmesį investicijoms į žmogų, spartins informacinės ir žinių visuomenės kūrimą, mokslo ir technologijų plėtrą;

• vykdydama apgalvotas ir efektyvias ekonomines reformas, skatindama gamybą ir paslaugas, įgyvendins socialiai orientuotą rinkos ekonomiką;

• vykdys skaidrią ir racionalią privatizaciją, atitinkančią nacionalinius Lietuvos interesus, sieks išsaugoti valstybės įtaką strateginių ūkio objektų valdymui;

• sudarys palankias sąlygas užsienio ir vidaus investuotojams, skatins verslo, ypač smulkaus ir vidutinio, plėtrą, šalins biurokratinius suvaržymus;

• pakeis neigiamą požiūrį į kaimo problemas ir sieks, kad Lietuvos žemės ūkis būtų efektyvus, konkurencingas Europos Sąjungoje;

• tobulins valstybės valdymą, reikalaus valstybės tarnautojų atsakomybės už pareigų vykdymą, sutvarkys jų darbo apmokėjimo sistemą;

• sieks kuo platesnio politinių jėgų sutarimo svarbiausiais Tautos gyvenimo klausimais, bendradarbiaus su socialiniais partneriais.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo tvarką. Vyriausybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, Vyriausybės programa, kitais teisės aktais ir savo

veiklą derina su Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Vyriausybės veikla grindžiama kolegialumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais. Vyriausybė solidariai atsako Lietuvos Respublikos Seimui už bendrą savo veiklą. Ministrai, vadovaudami jiems pavestoms valdymo sritims, yra atsakingi Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui.

Vyriausybė sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai. Valstybės valdymo reikalus Vyriausybė sprendžia Vyriausybės posėdžiuose. Nesutarimams, kylantiems derinant teisės aktų projektus, išspręsti arba svarbiausiems posėdžio darbotvarkės klausimams aptarti prieš Vyriausybės posėdžius, Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas gali sudaryti nuolatinius arba laikinuosius Vyriausybės

komitetus. Prireikus Vyriausybė gali sudaryti nuolatines ir laikinąsias komisijas atitinkamiems teisės aktams rengti, šalies masto renginiams organizuoti, kitiems aktualiems klausimams nagrinėti ir pasiūlymams rengti. Ministras Pirmininkas gali sudaryti darbo grupes įvairiems klausimams nagrinėti ir teisės aktų projektams rengti. Vyriausybės ir Ministro Pirmininko funkcijas padeda atlikti Vyriausybės kanceliarija, kuriai vadovauja Vyriausybės kancleris. Ministras Pirmininkas, kaip Vyriausybės vadovui, suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti ir įgyvendinti sprendimus padeda Ministro Pirmininko politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, kurių veiklą koordinuoja Ministro Pirmininko vyriausiasis patarėjas.

Vyriausybės posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Ministras Pirmininkas, o jo nesant – einantis Ministro Pirmininko pareigas arba jį pavaduojantys ministras. Vyriausybės posėdžiai paprastai rengiami Vyriausybės rūmuose kartą per savaitę, trečiadieniais, Ministro Pirmininko paskirtu laiku. Jeigu būtina nedelsiant priimti Vyriausybės sprendimą, Vyriausybės posėdis rengiamas Ministro Pirmininko paskirtu laiku – tuomet nesilaikoma šio Reglamento IV skyriaus II ir III skirsnių reikalavimų.

Vyriausybės posėdžio metu Ministras Pirmininkas turi teisę pasiūlyti įtraukti į
darbotvarkę ir naujų klausimų Ministras taip pat turi teisę pasiūlyti Ministrui Pirmininkui įtraukti į posėdžio

darbotvarkę naujų klausimų, tačiau tik prieš pradedant svarstyti patvirtintos darbotvarkės klausimus, balsuojama šio Reglamento 87 – 89 punktuose nustatyta tvarka. Ministrui Pirmininkui pritarus ministro pasiūlymui įtraukti naują klausimą į darbotvarkę, šis klausimas įtraukiamas į darbotvarkę. Jeigu dėl klausimo įtraukimo teigiamas sprendimas nepriimamas, klausimas turi būti teikiamas svarstyti Vyriausybės darbo Reglamento nustatymo tvarka. Ministras Pirmininkas atstovauja Vyriausybei ir vadovauja jos veiklai. Ministrai pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus. Prireikus keli ministrai gali leisti bendrus įsakymus. Ministro įsakymus registruoja už ministerijos raštvedybą atsakingas ministerijos administracijos padalinys. Ministro įsakymui suteikiamos registravimo ei lės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos.

Vyriausybės kanceliarija yra Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, padedanti vykdyti Vyriausybės ir Ministro Pirmininko funkcijas. Vyriausybės kanceliarijai vadovauja Vyriausybės kancleris. Vyriausybės kancleris atlieka funkcija, numatytas įstatymuose ir kituose teisės aktuose, taip pat vykdo Ministro Pirmininko pavedimus. Vyriausybės kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojai yra pavaldas Vyriausybės kancleriui. Vyriausybės kanceliarijos struktūrą ir nuostatus tvirtina Vyriausybė. Ministro Pirmininko vyriausiasis patarėjas, Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko patarėjai, Ministro Pirmininko atstovas spaudai ir kiti Ministro Pirmininko politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai – yra tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui.

Vyriausybės programa – dokumentas atitinkamai Vyriausybės visą jos įgaliojimų laiką

privalomas veiklos planas, kuriame išdėstytos tam tikro laikotarpio Vyriausybės kryptys ir kuriam yra pritaręs Seimas. Vyriausybės programos rengimui vadovauja Ministras Pirmininkas.

Vyriausybės kanceliarija, ministerijos, Vyriausybės įstaigos, apskričių viršininkai teikia Ministro Pirmininkams ir paskirtiems ministrams jų prašymų medžiagą, kurios reikia Vyriausybės programai parengti ir atitinkamai prisideda prie jos rengimo. Kai Seimas pritaria Vyriausybės programai, Vyriausybė per tris mėnesius parengia ir patvirtina konkrešias priemones šiai programai įgyvendinti, numatydama priemonių įvykdymo terminus ir už įvykdymą atsakingas ministerijas, Vyriausybės įstaigos, kitas valstybės valdymo institucijas. Vyriausybės programos įgyvendinima priemonių rengimui vadovauja Ministras Pirmininkas arba Vyriausybės kancleris Ministro Pirmininko pavedimu. Vyriausybė kasmet Seimo statute nustatytu terminu pateikia Seimui savo metinę veiklos

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1036 žodžiai iš 2060 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.