Lr įstatymai ir norminiai aktai reglamentuojantys buhalterinę apskaitą ir finansinės apskaitos sudarymą verslo apskaitos standartai jų paskirtis
5 (100%) 1 vote

Lr įstatymai ir norminiai aktai reglamentuojantys buhalterinę apskaitą ir finansinės apskaitos sudarymą verslo apskaitos standartai jų paskirtis

Turinys

Įvadas 3

LR įstatymai ir norminiai aktai, reglamentuojantys buhalterinę apskaitą ir finansinės apskaitos sudarymą 4

Verslo apskaitos standartai jų paskirtis 5

Išvados 10

Literatūra 11Įvadas

Finansinė apskaita atspindi labai įvairią ir sudėtingą įmonių ūkinę veiklą, todėl ji negali būti absoliučiai tiksliai sureglamentuota. Tačiau yra privaloma laikytis tam tikrų bendrų nuostatų ir standartų, kaip apskaitoje ir atskaitomybėje atspindėti įmonių turtą, nuosavybę bei jų veiklos rezultatus. Taip pat buhalterinė apskaita turi būti suderinta ir tarp valstybių, kad būtų galima palyginti makroekonominius rodiklius, lengviau pritraukti investicijas. Todėl Lietuvoje apskaitininkai vadovaujasi tarptautiniais apskaitos standartais, bendraisiais principais, Europos Sąjungos direktyvomis, LR įstatymais bei norminiais aktais ir verslo apskaitos standartais.

Pažymėtina, jog bendrą metodinį vadovavimą buhalteriniai apskaitai vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tiesiogiai ar per kitas ministerijas bei jai pavaldžias žinybas ji reglamentuoja apskaitos vykdymą LR įmonėse. Daugelį norminių aktų, detalizuojančių įstatymus bei nutarimus, priima ir skelbia LR finansų ministerija.

Kadangi apskaitai vesti reikalinga žinoti ar išmanyti šimtus rekomendacijų, nutarimų ir įstatymų, tai šitame darbe paminėsiu tik keletą pagrindinių ir svarbiausių tikslingai apskaitai vesti.LR įstatymai ir norminiai aktai, reglamentuojantys buhalterinę apskaitą ir finansinės apskaitos sudarymą

Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti.

• Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas nustato apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentus ir registrus bei jų saugojimą, klaidų taisymą, atsakomybę už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą. Šis įstatymas taikomas:

1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims;

2. ūkininkų ūkiams;

3. gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla (nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, veikiantiems per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje);

4. užsienio ūkio subjektams, veikiantiems per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, užsienio ūkio subjektams, kurių atstovybės yra Lietuvos Respublikoje.

• LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas nustato finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų įvertinimo sudarant finansinę atskaitomybę taisykles, metinio pranešimo parengimą. Finansinė atskaitomybė – finansinių duomenų apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus bei jų aiškinimo periodinis parengimas nustatyta forma.

• Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas

Konsoliduota finansinė atskaitomybė – įmonių grupės finansinė atskaitomybė, sudaryta kaip vienos įmonės finansinė atskaitomybė.

Šis Įstatymas reglamentuoja konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymą, konsoliduoto metinio pranešimo parengimą, jų tvirtinimą, skelbimą, audito atlikimą, nustato reikalavimus įmonėms, kurios privalo rengti konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“. Patvirtintos naujos kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės.

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo“. Nustatyta turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atlikimo tvarka.

Verslo apskaitos standartai jų paskirtis

Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi Verslo apskaitos standartais arba Tarptautiniais apskaitos standartais, kurie nurodo, kaip turi būti vedama apskaita.

Viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos apskaitos institutas rengia, tvirtina ir skelbia verslo apskaitos standartus. Standartai periodiškai peržiūrimi. Standartų pakeitimai, papildymai ir naujos redakcijos yra skelbiamos „Valstybės žiniose“.

1-asis verslo apskaitos standartas „Finansinė atskaitomybė“

Šio standarto tikslas – nustatyti metinės finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką ir reikalavimus, pagal kuriuos sudarytą finansinę atskaitomybę būtų galima palyginti su tos pačios įmonės ankstesnių laikotarpių finansine atskaitomybe ir su kitų įmonių finansine atskaitomybe.

2-asis verslo apskaitos standartas „Balansas“

Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti pateikiama, klasifikuojama ir atskleidžiama informacija apie įmonės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus. Šis standartas nustato balanso sudarymo tvarką ir pavyzdines formas, išskyrus konsoliduotų balansų.

3-iasis verslo apskaitos standartas „Pelno (nuostolių) ataskaita“

Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti pateikiama, klasifikuojama ir detalizuojama informacija apie įmonės uždirbtas pajamas, patirtas sąnaudas ir gautus veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį. Šis standartas nustato pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymo, pajamų ir
sąnaudų klasifikavimo į įprastinės veiklos ir ypatinguosius straipsnius tvarką, pavyzdines pelno (nuostolių) ataskaitų, išskyrus konsoliduotas, formas.

4-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavo kapitalo pokyčių atskaita“

Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti pateikiama, klasifikuojama ir atskleidžiama informacija apie įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį.

5-asis verslo apskaitos standartas „Pinigų srautų ataskaita“

Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti pateikiama informacija apie įmonės pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį. Šis standartas nustato pinigų srautų ataskaitos sudarymo, pinigų srautų klasifikavimo į pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautus tvarką ir pavyzdines ataskaitų, išskyrus konsoliduotas, formas.

6-asis verslo apskaitos standartas „Aiškinamasis raštas“

Šio standarto tikslas – nurodyti, kokia papildoma informacija turi būti pateikta aiškinamajame rašte, kad būtų geriau paaiškinta finansinė atskaitomybė. Standartas nustato bendrus aiškinamojo rašto turinio ir minimalius trumpo aiškinamojo rašto pastabų reikalavimus.

7-asis verslo apskaitos standartas „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“

Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti registruojama apskaitoje ir atskleidžiama finansinėje atskaitomybėje informacija apie įmonės apskaitos politikos bei apskaitinių įvertinimų keitimą ir klaidų taisymą.

8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“

Šio standarto tikslas – nustatyti, kaip turi būti apskaitoje registruojama ir finansinėje atskaitomybėje atskleidžiama informacija, susijusi su nuosavo kapitalo formavimu ir pokyčiais. Standartas nustato, kaip apskaitoje turi būti registruojamos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, susiję su nuosavo kapitalo suformavimu, didinimu, mažinimu ar sudėties pasikeitimu.

9-asis verslo apskaitos standartas „Atsargos“

Standartas nustato atsargų registravimo apskaitoje, jų įsigijimo savikainos nustatymo, sunaudotų (parduotų) atsargų ir jų likučių įkainojimo, atsargų apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką.

10-asis verslo apskaitos standartas „Pajamos“

Standarto tikslas – nustatyti, kaip turi būti pripažįstamos prekių pardavimo, paslaugų teikimo ir kitos pajamos ir kaip turi būti pateikiama informacija apie pajamas, uždirbtas per ataskaitinį laikotarpį. Standartas nustato įmonių, tvarkančių apskaitą pagal kaupimo principą, prekių pardavimo, paslaugų teikimo ir kitų pajamų pripažinimo, apskaitos ir atskleidimo pilname aiškinamajame rašte tvarką.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1003 žodžiai iš 1980 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.