Mąstymas ir kalbėjimas
5 (100%) 1 vote

Mąstymas ir kalbėjimas

Turinys

1. Įvadas „Mąstymo ir kalbos ryšys. Socialinė mąstymo prigimtis“

2. Mąstimas

2.1 Mąstimo rūšys

2.2 Pagrindinės mąstimo operacijos

2.3 Mąstimo ypatybės

2.4 Mąstimo turinys ir mąstimo formos

2.5 Mąstimo uždavinių spręndimas

2.6 Pataloginiai mąstimo bruožai

3. Kalba

3.1 Kalbos rušys ir funkcijos

3.2 Kalbos suvokimas ir supratimas

3.3 Kalbos poveikis

4. Išvados

5. Literatura

Mąstymo ir kalbos ryšys. Socialinė mąstymo prigimtis

Žmogsus mąstymui, be jutiminio pagrindo, būtina kalba. Būtent tuo pasireiškia didžiausias žmogaus ir gyvūno skirtumas 3. Elementari gyvulių psichinė veikla visada remiasi konkrečiais objektais, kuriuos jie mato, jaučia ir pan. Žmogaus elgsena skiriasi nuo gyvūnų pirmiausia tuo, kad daugelis sudėtingiausių psichinių procesų formuojasi ir vyksta kalbinės veikios pagrindu ir netgi tiesiogiai nuo jos priklauso. Gaudamas informaciją jutimo organais, žmogus ją įvelka į žodžio rūbą. Mąstymo ir kalbos santykis įvairių psichologinių mokyklų ir krypčių atstovų suprantamas įvairiai.Kai kurie mokslininkai mano, kad mąstymas nepriklausomas nuo kalbos, o kalba laisva nuo mąstymo. Jie įrodo šios pozicijos teisingumą tuo, kad žmogus gali kalbėtis su kitais ir kartu galvoti visai apie ką nors kita. Be to, mintis gali būti išreikšta įvairiomis kalbomis ir pan. Vadinasi, mąstymas ir kalba egzistuoja lyg ir nepriklausomai vienas nuo kito. Bihevioristai, priešingai, tvirtina, kad mąstymas ir kalba tapatūs dalykai (Thorndike, Watson). Net tada, sako jie, kada žmogus galvoja, mąsto, vyksta paslėptas kalbos judinamojo aparato darbas. Kalba be garso – tai mąstymas, o garsinis mąstymas ir yra kalba.

Mąstimas

Įvairiausiais jutimais gaunama informacija jungiama su jau atmintyje esančia, mintyse nagrinėjama, pertvarkoma, lyginama informacija, nustatomi atskirų faktų tarpusavio ryšiai, vienų reiškinių priklausomybė nuo kitų, jų nesuderinamumas ir t, t. Tokie sudėtingi psichikos procesai vadinami mąstymu.

Mąstymas apibūdinamas kaip apibendrintas ir netiesioginis tikrovės atspindėjimo sąmonėje procesas, leidžiantis pažinti ne tik tikrovės daiktus, įvykius ir kitus reiškinius, bet ir jų santykius bei priežastinius ryšius.4

Mąstymas vyksta ir vystosi žmogaus praktinėje veikloje pojūčių, suvokimų ir vaizdinių pagrindu. Darbas, mokymasis, žaidimas ir kitos žmogaus veiklos sritys reikalauja spręsti tam tikrus mąstymo uždavinius.Mąstymas – tai apibendrintas tikrovės pažinimas. Suvokiame ir įsivaizduojame pavienius objektus, pavyzdžiui, atskirą stalą, kėdę, medį, konkretų ginklą. Apibendrinimas leidžia suprasti ne pavienį objektą, o visą jų klasę. Mąstymas yra teorinis tikrovės pažinimas. Mąstydami naudojamės tarpinėmis priemonėmis. Tai galima daryti tik žinant atskirų daiktų ir reiškinių ryšius.

Mąstymo rūšys 2

Mąstymo įvairovė yra labai didelė, dėl to jis klasifikuojamas pagal įvairius požymius.

Pirmiausiai mąstymas skirstomas rūšimis pagal atramos objektus, su kuriais atliekamos mąstymo operacijos. Veiksminis mąstymas vyksta atliekant fizinius veiksmus su daiktais, kurių santykius ar savybes norima pažinti. Pavyzdžiui, negalėdamas užvesti automobilio, vairuotojas tikrinakuro, elektros irki tas sistemas,kol randa gedimo priežastį. Vaizdinis mąstymas operuoja atmintyje turimais vaizdiniais. Pavyzdžiui, buriuotojas iš anksto numato atsirasti su savo jachta optimaliausioje vietoje prie unijos prieš patį starto signalą. Abstraktus sąvokinis mąstymas operuoja mintimis, žodžiais ar kitais Ženklais (pvz., matematikoje). Abstraktus mąstymas sudaro galimybes spręsti tokius uždavinius, kurių turinys nėra prieinamas nei praktiniams veiksmams, nei vaizdams. Abstrakčiu mąstymu kuriamos fizikos teorijos, nustatomi logikos dėsniai, visatos kilmė bei sprendžiamos kitos, jutimais nepažįstamos problemos.

Sprendžiant sudėtingesnius uždavinius, dažnai dalyvauja visos minėtos mąstymo rūšys. Norėdamas nustatyti moksleivio nepažangumo priežastis, pedagogas abstrakčiu mąstymu iškelia hipotezes, vaizduojasi moksleivio veiklą, atlieka įvairius praktinius veiksmus.

Pagal problemų sprendimo metodusyra skiriamas diskursyvus-loginis ir intuityvus mąstymas. Loginis mąstymas vyksta nuosekliai -žingsnis po žingsnio einant prie problemos sprendimo. Intuityvus mąstymas, kaip jau buvo pažymėta kalbant apie insaitą (ir sutrumpintus protavimus), sprendžia problemas nesąmoningų nuojautų, staigių „prašviesėjimų“ būdu. Man teko stebėti moters ir vyro elgseną 1 užsidegus primusui medinio namo

gonkose. Vyras ėmė svarstyti, kaip reikėtų gesinti: vanduo, girdėta, netinka, reikėtų smėlio, bet jo nėra; ieško užmesti kokios nors marškos. Moteris griebė primusą už kojos ir išmetė pro duris į kiemą. Tai ryškus diskursyvaus ir intuityvaus sprendimo pavyzdys (yra nuomonių, kad intuityvus mąstymas labiau būdingas moterims, o diskursyvus – vyrams).

Pagal originalumo lygius yra skiriamas reproduktyvus ir kūrybiškas_ (kreatyvus) mąstymas. Reproduktyvus mąstymas vyksta taisatvejais, kai uždavinių sprendimo metodai, taisyklės, algoritmai yra
žinomi, mąstymo procese užtenka juos prisiminti (ar rasti žinynuose). Kūrybiško mąstymo reikalauja naujos problemos, kurių sprendimo metodai nėra žinomi (kaip išvengti vėžinių susirgimų? Kodėl didėja nusikalstamumas?

Pagrindinės mąstymo operacijos

Sudėtingoje mąstymo veikloje išsiskiria kai kurie veiksmai, būtini problemoms spręsti. Psichologijoje jie vadinami mąstymo operacijomis.

Daugeliu atvejų žmogaus mąstymas nepajėgia aprėpti sudėtingų problemų visumos. Dėl to susiformavo lyg elementari, tačiau labai reikšminga mintinio skaidymo visumos į dalis, arba analizavimo, operacija. Pvz., norint atsakyti į klausimą Ar Šis žmogus yra dorovingas?, reikia išskirti daugybę jo ypatybių – kaip jis bendrauja su kitais žmonėmis ir su pačiu savimi, kaip saugo gamtą, kaip myli tėvynę ir t.t

Analizavimo operacijos priešybė yra mintinio jungimo, arba sintezavimo, operacija. Aukščiau duotame pavyzdyje klausimas apie žmogaus dorovingumą bus išspręstas tik po to, kai atskirų jo savybių vertinimai bus susieti į visumą.

Analizavimo ir sintezavimo operacijos vyksta sprendžiant bet kokius uždavinius. Norėdami išversti sakinį iš vienos kalbos į kitą, mes pirmiau išsiaiškiname atskirų žodžių reikšmes, jų jungimo taisykles, randame atitikmenų kitoje kalboje ir, tik sujungę juos į visumą, gauname minties formulavimą kita kalba. Analizavimu ir sintezavimu sudaromos sąvokos, nes jos, kaip buvo aiškinama aukščiau, yra „mintysapie bendras ir esmines daiktų ir reiškinių savybes“ (reikėjo išskirti tas savybes, reikėjo susieti į bendrą mintį).4

Lyginimo operacija žmogaus mąstymas nustato objektų panašumus, skirtumus ar tapatumus. Šiam nustatymui reikia objektus išskirti ir sugretinti. Sugretinami objektai, tarp kurių yra kokių nors ryšių. Pvz., nėra prasmės gretinti Krymo pusiasalį su pieštuku, tačiau reikia gretinti įvairius pusiasalius, pieštukus ir kt. tarpusavyje, kad būtų galima nustatyti jų panašumus, skirtumus ir kt. Sugretinti objektai išmatuojami pagal kokį nors vieną požymį – dydį, naudingumą žmogui, pastovumą ir daugelį kitų. Lyginimas baigiasi panašumo, skirtumo ar tapatumo išvadomis. Kai kas lyginimo operaciją laiko svarbiausia, teigdamas, kad mes viską pažįstame tik lyginimu (negalėtume pasakyti, ar apelsinas gražus, gardus, didelis ir kt., jei jis tik vienas pasaulyje būtų).

Abstrahavimas yra mintimis atskirų savybių ar objekto dalių atskyrimas nuo visumos. Pavyzdžiui, moksleivis turi daugybę savybių, o kai~ reikia sudaryti pavardžių sąrašą, kreipiamas dėmesys tik į raidą, kuria prasideda jo pavardė. Kai reikia įvertinti žinias, mes abstrahuojamėsnuo moksleivio ūgio, svorio, akių spalvos ir daugybės kitų savybių ir imame tik tam tikro dalyko žinių lygį. Sudarant sąvokas, abstrahuoįamasi nuo neesminių objektų savybių ir pan.

Apibendrinimas yra mintimis bendrų ir esminių objektų savybių susiejimas ir gautos išvados išplėtimas netyrinėtiems atvejams. „Kas skaito, rašo – duonos neprašo“, – teigia liaudies išmintis4. Tokia išvada galėjo būti padaryta stebint atskirų raštingų žmonių pasiekimus. Kartu ji apima ir tuos, kurie nebuvo stebėti, kurie ateityje, išmokę rašyti ir skaityti, užsitikrins pragyvenimą ir t.t. Darant apibendrinimus, ypač išplečiant juos netyrinėtiems atvejams, kartais ir suklystama. Pvz., stebėdami gulbes, žmonės buvo padarę apibendrinančią išvadą: „Visos gulbės yra baltos“. Atradus Australijos žemyną, paaiškėjo, kad gulbių yra ir juodos spalvos. Vadinasi, ankstesnis apibendrinimas turėjo būti pripažintas klaidingu.

Mąstymo veikloje išvardintos pagrindinės mąstymo operacijos siejasi vienos su kitomis. Palyginimai nėra galimi be analizavimo, nes anali-zuojant išskiriami objektai, jų savybės, lyginimo pagrindai, jie abstrahuojami nuo kitų objektų ir t. t. Apibendrinimai nėra įmanomi be kitų mąstymo operacijų, ypač abstrahavimo ir sintetinimo vaidmuo yra reikšmingas. Tik mokslinio tyrimo tikslais, kad geriau pažintume, šias operacijas mes abstrahuojame vieną nuo kitos ir atskirai aiškiname.

Mąstymo ypatybės

Mąstymas vyksta pagal bendrus dėsningumus, tačiau žmones mąsto nevienodai. Skiriamos Šios individualios mąstymo ypatybės: mąstymo platumas, konkretumas, gilumas, savarankiškumas, lankstumas, nuoseklumas ir greitumas.

Mąstymo platumas pasireiškia sugebėjimu aprėpti daug klausimų, kūrybiškai mąstyti įvairių mokslo ir praktikos sričių klausimais.

Mąstymo konkretumą rodo sugebėjimas ne tik aprėpti klausimo visumą su pačiais bendriausiais jo bruožais, bet ir nepraleisti svarbių detalių, atskirų esminių momentų.

Mąstymo gilumas pasireiškia mokėjimu įsigilinti į klausimo esmę. dalyko pagrindą, atskleisti gilesnes reiškinių priežastis, suvokti faktų pagrindą, suprasti įvykių prasmę, numatyti reiškinių ir [vykių padarinius. Giliam mąstymui būdingas sugebėjimas įvairiapusiškai nagrinėti klausimą, suprasti reiškinį ir visą jo ryšių ir santykių įvairovę. Giliu mąstymu pasižymi didieji mąstytojai, kurie paprastuose, kasdieniniuose gerai žinomuose faktuose žvelgia dideles problemas, atskleidžia jų svarbiausius dėsningumus, t. y. gamtos ir visuomenės gyvenimo dėsnius.

Mąstymo savarankiškumas pasireiškia
pačiam pamatyti sprendimo reikalaujantį klausimą ir pačiam rasti į jį atsakymą. Savarankiškas protas neieško paruoštų sprendimų, nesistengia remtis svetimomis mintimis ir teiginiais. Jis kūrybiškai susipažįsta su tikrove, ieško ir randa naujų jos tyrinėjimo kelių, naujų faktų ir dėsningumų, kelia naujus aiškinimus ir teorijas.

Mąstymo savarankiškumas glaudžiai susijęs su kritiškumu, su mokėjimu nepasiduoti sugestyviai svetimų minčių įtakai, griežtai ir teisingai jas vertinti, matyti jų pranašumus ir trūkumus, atskleisti tai, kas jose yra vertinga, ir tas klaidas, kurios jose slypi.

Kritiškai mąstantis žmogus griežtai vertina savo mintis, rūpestingai patikrina savo teiginius, nelaiko tiesa kiekvieno jam kilusio mąstymo uždavinio sprendimo, nebūna įsitikinęs, kad jis iš tikrųjų yra teisingas. Savikritiškumas yra būdinga kritiško proto ypatybė.Kritiškas mąstymas yra disciplinuotas. Taip mąstant plačiai naudojamasi vaizduote, remiamasi ja. kai kuriama kas nors nauja, bet kartu mokama ir sustabdyti fantazijos žaismą ten, kur ji pradeda vesti klaidingu keliu.

Mąstymo savarankiškumas ir kritiškumas yra būtina kūrybinės, naujos žmogaus veiklos prielaida.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1774 žodžiai iš 5863 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.