Mokesčiai reglamentuojantys individualios įmonės veiklą
5 (100%) 1 vote

Mokesčiai reglamentuojantys individualios įmonės veiklą

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Verslo vadybos fakultetas

Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra

Verslo pagrindai

Mokesčiai, reglamentuojantys individualios įmonės veiklą

Vitalija Gucalaitė

vv4/02

Vilnius 2004

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………………………..3

Pelno mokestis……………………………………………………………………………3

Pridėtinės vertės mokestis…………………………………………………………………4

Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavomo įstatymą………………………………………………………….5

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis…………………………………….6

Žemės mokestis……………………………………………………………………………7

Akcizas……………………………………………………………………………………7

Mokestis už aplinkos teršimą……………………………………………………………..8

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos…………………………………………………8

Įmokos į Garantinį fondą…………………………………………………………………9

Azartinių lošimų mokestis……………………………………………………………….10

Cukraus mokestis…………………………………………………………………………10

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius……………………………………………….11

Valstybės rinkliava……………………………………………………………………….11

Valstybinio socialinio draudimo įmokos…………………………………………………12

Prekių apyvartos mokestis……………………………………………………………….13

Mokesčių apskaičiavimas………………………………………………………………..14

Mokesčių deklaravimas…………………………………………………………………..14

Mokesčių mokėtojų registravimas……………………………………………………….14

Mokesčių mokėjimas…………………………………………………………………….14

Lietuvos mokesčių sistema ir Europos Sąjunga………………………………………….15

Išvados……………………………………………………………………………………16

Naudota literatūra…………………………………………………………………………16

Įvadas

2004 metų pradžioje Lietuvoje buvo įregistruota 158 553 įmonės organizacijos. Iš jų individualių įmonių buvo įregistruota 76 090 (iš jų veikiančių 27898, t.y. ≈37%). Anksčiau individualių įmonių veiklą reglamentavo Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, tačiau šiuo metu individualių įmonių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas (Įsigalioja nuo 2004 01 01/Valstybės žinios’2003 Nr.112-4991)

Mokesčius, reglamentuojančius individualios įmonės veiklą nustato Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymas (Įsigalioja nuo 2004 05 01/Valstybės žinios’2004 Nr.63-2243)

Mokesčiai, reglamentuojantys individualios įmonės veiklą:

1. Pelno mokestis

2. Pridėtinės vertės mokestis

3. Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavomo įstatymą

4. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

5. Žemės mokestis

6. Akcizas

7. Mokestis už aplinkos teršimą

8. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

9. Įmokos į Garantinį fondą

10. Azartinių lošimų mokestis

11. Cukraus mokestis

12. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

13. Valstybės rinkliava

14. Valstybinio socialinio draudimo įmokos

1) Pelno mokestis

Įstatymas, nustatantis mokesčio administravimą – LR Pelno mokesčio (Įsigalioja nuo 2002 01 01/Valstybės žinios’2001 Nr.110-3992).

Pagal šį įstatymą 15 proc. mokesčio tarifu apmokestinama:

• Individualių įmonių (toliau IĮ) apmokestinamasis pelnas;

• pajamos iš paskirstytojo pelno.

IĮ, apskaičiuodamos apmokestinamąjį pelną turi teisę taikyti vieną iš šių taisyklių

1. IĮ kuriose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 500 tūkstančių litų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 13 procentų mokesčio tarifą;

2. IĮ, kuriose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono litų, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25 tūkstančių litų sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi apmokestinamojo pelno dalis – taikant 15 procentų mokesčio tarifą. (apskaičiuojant 2004 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną)

Šios aukščiau minėtos 1-2 taisyklės netaikomos:

1. IĮ, kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų IĮ dalyviai;

IĮ, kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50
procentų akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose (individualiose (personalinėse) įmonėse, tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse (pasitikėjimo) ūkinėse bendrijose),

2. ir IĮ, kuriose IĮ dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

3. IĮ, kuriose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

4. IĮ, kuriose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų).

Pelno mokestis apskaičiuojamas pagal paskutinės mokestinio laikotarpio dienos būklę.

Aktualūs įstatymo straipsniai:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PELNO MOKESČIO

ĮSTATYMAS

2001 m. gruodžio20 d. Nr. IX-675

Vilnius

(Lietuvos Respublikos Seimas/2004 08 23/Redakcija aktuali nuo 2004 08 23/ )

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis

1. Šis Įstatymas nustato uždirbto pelno ir (arba) gautų pajamų apmokestinimo pelno mokesčių tvarką.

2. Įstatymas taikomas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6 straipsnis. Mokestinis laikotarpis

Mokesčio mokestinis laikotarpis yra mokestiniai metai. Jie sutampa su kalendoriniais metais, jeigu šis straipsnis nenustato ko kita.

2) Pridėtinės vertės mokestis

Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą, deklaravimą ir sumokėjimo tvarką reglamentuoja LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas Nr. IX-751 (Įsigalioja nuo 2002 07 01/Valstybės žinios’2002 Nr.35-1271).

Pagal šį įstatymą Standartinis PVM tarifas – 18 procentų PVM tarifas.

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas gyvenamųjų namų statybos, renovacijos, apšiltinimo paslaugoms, už kurias apmokama valstybės ir savivaldybių biudžetų, valstybės teikiamų lengvatinių kreditų ir valstybės specialiųjų fondų lėšomis.

0 procentų PVM tarifas taikomas Įstatymo VI skyriuje nurodytais prekių tiekimo ir paslaugų teikimo bei prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės atvejais.

Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas:

1. keleivių vežimo paslaugoms

2. knygoms, laikraščiams, žurnalams (išskyrus smurtinius, erotinius, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto)

3. vaistams, kūdinkių maistui

4. viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms;

5. ekologiškai švariems maisto produktams ir t.t.

Jeigu PVM mokėtojas per šiame Įstatyme nustatytą terminą nepateikė PVM deklaracijos, už tą laikotarpį mokėtina į biudžetą PVM suma didinama (grąžintina iš biudžeto PVM suma mažinama) 1 procentu.

Aktualūs šio įstatymo straipsniai:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO

ĮSTATYMAS

2002 m. kovo5 d. Nr. IX-751

Vilnius

(Lietuvos Respublikos Seimas/2004 08 23/Redakcija aktuali nuo 2004 08 23/ )

14 straipsnis. Apmokestinimo momentas

Prievolė apskaičiuoti PVM už šalies teritorijoje tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai šio Įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita-faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų teikimas, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.

15 straipsnis. Apmokestinamoji vertė

3) Apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, sudaro atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti prekių tiekėjas arba paslaugos teikėjas (toliau šiame straipsnyje – pardavėjas), arba jo vardu trečiasis asmuo. Kai už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atlyginama kitomis prekėmis ir (arba) paslaugomis, apmokestinamoji vertė, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, yra atlygis, kuris būtų gautas, jeigu jis būtų gautas pinigais. Į apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiami:

1) visi mokesčiai ir rinkliavos, išskyrus patį PVM;

2) su prekės tiekimu arba paslaugos teikimu susijusių ir pirkėjui tenkančių išlaidų (tokių kaip: pakavimo, transportavimo, draudimo ir kitų) vertė;

3) bet kokios subsidijos ar dotacijos, turinčios įtakos galutinei prekės arba paslaugos kainai.

3) Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą.

Įstatymas, nustatantis mokesčio administravimą – LR Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Įsigalioja nuo 2002 01 01; Nauja redakcija nuo 2002 01 01/Valstybės žinios’2000 Nr.92-2873).

Pagal šį įstatymą

0,48 proc. pajamų moka – IĮ, išskyrus tas, kurios verčiasi prekybos veikla, suskystintųjų dujų, skirtų automobiliams, realizavimu;

0,3 proc. pajamų – IĮ, kurios verčiasi prekybos veikla;

0,1 proc. pajamų – IĮ, kurios verčiasi suskystintųjų dujų, skirtų automobiliams, realizavimu;

Atskaitymai į Programos sąskaitą apskaičiuojami nuo kiekvieno mėnesio pajamų. 0,48 proc. dydžio atskaitymus nuo pajamų į Programos sąskaitą moka visos IĮ, išskyrus

• IĮ, kurių pajamos iš prekybinės veiklos sudaro 50 proc. arba daugiau visų pajamų;

• IĮ, kurių pajamos iš suskystintų dujų, skirtų automobiliams, realizavimo sudaro 50 proc. arba daugiau visų pajamų;

0,1 proc. dydžio atskaitymus į Programos sąskaitą moka IĮ, kurių pajamos iš suskystintų dujų, skirtų automobiliams, realizavimo sudaro 50 proc. arba daugiau visų ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) pajamų.

0,3 procento dydžio
atskaitymus į Programos sąskaitą moka IĮ, kurių pajamos iš prekybinės veiklos per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį) sudaro 50 procentų arba daugiau visų pajamų.

4) Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Nekilnojamojo turto mokesčio administravimą reglamentuoja LR Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (Įsigalioja nuo 1995 01 01/Valstybės žinios’1994 Nr.59-1156). Pagal šį įstatymą mokesčio mokėtojai yra Lietuvos ir užsienio juridiniai asmenys (tame tarpe ir IĮ), kuriems nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas (išskyrus žemę, orlaivius ir laivus) Lietuvos Respublikoje.

Mokestis kiekvienais metais apskaičiuojamas pagal nekilnojamojo turto tų metų sausio 1 dienos mokestinę vertę

.Mokestis už naujai įsigytą ar pastatytą apmokestinamąjį nekilnojamąjį turtą skaičiuojamas po 1/12 metinės sumos už kiekvieną mėnesį, pradedant mėnesiu, einančiu po mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas įgytas nuosavybės teise. Už naujai įsigytą turtą mokestis paskirstomas proporcingai likusiems mokėjimo terminams.

Praradus nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą, mokestis neskaičiuojamas nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nuosavybės teisė į turtą buvo prarasta.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1328 žodžiai iš 4343 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.