Ms word dokumentu sablonai formos stiliai
5 (100%) 1 vote

Ms word dokumentu sablonai formos stiliai

11213141

Turinys

TurinysĮvadas 2

Įvadas 3

1. Stiliai 4

1.1 Stilių paskirtis ir tipai 4

1.2 Automatiškai išsaugoti formatai 6

1.3 Veiksmai su pastraipų stiliais, simbolių stiliais ir išsaugotais formatais 7

1.4 Kitos stilių ir formatų savybės 9

1.5 Formatų aprašų užduočių skydelis 11

2. Dokumentų šablonai 12

2.1 Šablonų ir vediklių paskirtis 12

2.2 Šablonų naudojimas dokumentams kurti 14

3. Dokumentų formos 14

3.1 Dokumentų formos. Laukai 14

3.2 Laukų įterpimas. Tekstinis laukas 15

3.4 Pagalbos tekstas 15

Išvada 16

Priedai 17

Dalykinė rodyklė 20

Literatūros sąrašas 21Įvadas

Daugelis moka kurti įvairiausius tekstiniu dokumentus. Gali bet kuriam simboliui, žodžiui ar sakiniui parinkti kelias dešimtis įvairiausių šrifto parametrų: šrifto rūšį, jo dydį, stilių, spalvą, pabraukimo būdus, įvairiausius efektus ir t.t. Moka nustatyti nemažai pastraipos parametrų- įvairiausias įtraukas, lygiuotes, protarpius, tabuliavimo žymes ir pan. Tačiau didelės galimybes sukelia ir tam tikrų problemų- pirmiausia reikia žinoti, kaip turi atrodyti profesionaliai parengtas dokumentas, kiek ir kokius formatus jame geriausia naudoti, kaip išlaikyti vientisą sudėtingos struktūros dokumento stilių ir kaip, negaištant daug laiko ir pastangų, tokį jį sukurti. Šias problemas padeda išspręsti automatinės dokumentų kūrimo ir formatų tvarkymo priemonės:

 Dokumento pagrindinių elementų- simbolių, pastraipų, sąrašų ir lentelių- stiliai;

 Dokumentų šablonai, kuriuose iš anksto yra surenkami svarbiausių jo elementų stiliai ir kitos vartojamos priemonės: iš anksto parengto teksto fragmentai, automatiškai atnaujinamos datos laukas, automatinio testo alternatyvių reikšmių laukai, grafiniai objektai, specialūs sparčiųjų klavišų deriniai, individualios priemonių juostos ir kt.;

 Dažniausiai naudojamų dokumentų- oficialių raštų, faksimilinių pranešimų, darbotvarkių, kalendorių, reklaminių lapelių ir pan.- beveik automatinio kūrimo vedikliai;

 Bei darbą lengvinančios dokumentų formos ir laukai.1. Stiliai

1.1 Stilių paskirtis ir tipai

Vienas iš nerašytų reikalavimų rengiant didesnius sudėtingos struktūros dokumentus yra dokumento sudėtinių elementų vientiso stiliaus išlaikymas. Tai reiškia, kad visos analogiškos paskirties dokumento pastraipos turi turėti tuos pačius formatų rinkinius, kurių, kaip matėte, yra labai daug. Be to, visos to paties lygmens antraštės turi atrodyti vienodai, prie teksto turi stilingai derintis ir vieno ar dviejų formatų sąrašai bei lentelės. Kiekvieną kartą parenkant formatus tiesiogiai kiekvienai pastraipai, antraštei ar sąrašo punktui, kyla nepatogumų- pirmiausia reikia prisiminti šiems elementams nustatytus formatų parametrus, o paskui juos nustatinėjant sugaišti nemažai laiko. Šioms problemoms įveikti buvo sukurti stiliai ir jų tvarkymo priemonės.

Stilius (style)- tai verdą turintis formatų parametrų rinkinys, kurį galima taikyti savo kuriamų dokumentų tekstui tvarkyti.

Pavyzdžiui, „Word“ programos įtaisytojo (built in) pastaraipos stilius Įprastasis (Normal) formatų rinkinį sudaro: 12 punktų dydžio Time New Roman šriftas, kairinė pastraipos lygiuotė, viengubas protarpis tarp eilučių ir vienišų eilučių kontrolė. Kai teksto pastraipai priskiriate stilių Įprastasis, tekstui tučtuojau pritaikomi visi šio rinkinio formatų parametrai. Stilių naudojimo pranašumai, palyginti su individualiu simbolių ir pastraipų formatų parametrų nustatymu, yra šie:

 Jei norite nustatyti visą formatų parametrų rinkinį naudodami stilius, tai atliksite greičiau, negu juos nustatinėtumėte atskirai po vieną. Be to, stilių galite priskirti sparčiųjų klavišų deriniui, taip dar labiau paspartindami formatų nustatymą.

 Naudodami stilius, nesunkiai išlaikysite ir labai sudėtingos struktūros dokumentų vientisą stilių. Pavyzdžiui, kurti vienodai atrodančias aukščiausio lygmens skyrių antraštes dokumente gali būti daug lengviau paprasčiausiai nustatant visoms joms įtaisytąjį Antraštė 1 (Heading 1), o ne stengiantis atsiminti ir tiesiogiai kiekvienai antraštei nustatinėti jums patinkantį formatų parametrų rinkinį. Kad būtų patogiau, pamėgtus stilius galima saugoti ir dokumento šablonuose, be to, juos nesunku kopijuoti iš vieno šablono ar dokumento į kitą, perduoti darbo grupės nariams. Taigi stiliai turi tapti viena iš pagrindinių priemonių, leidžiančių rūpintis visų jūsų rengiamuose dokumentuose naudojamų elementų formatų vientisumu.

 Kai dokumente yra panaudoti stiliai, daug lengviau pakeisti iškart visų dokumente esančių tam tikro tipo elementų formatus. Pavyzdžiui, jei visų dokumento aukščiausio lygmens antraščių stilius yra Antraštė 1, galite greitai pakeisti visų jų formatus, keisdami stilių Antraštė 1, o ne ieškoti ir keisti tiesiogiai kiekvienos antraštės formatus. Paskui šį pakeistą antraščių stilių galima taisyti savo anksčiau sukurtiems arba naujai kuriamiems dokumentams.

Stilių naudojimo svarbą ir vis augantį populiarumą liudija ir tai, kad „Word“ rašyklės naujausiose versijose jiems yra paskirtas atskiras užduočių skydelis- Stiliai ir formatavimas (Styles and Formatting), kuris pateikiamas ekrane nurodžius komandą FormatavimasStiliai ir formatavimas (FormatStyles and
Formatting) arba spustelėjus formatų tvarkymo priemonių juostos pradžioje esantį mygtuką (žr. 1 pav.). Paliktas ir ankstesnėse rašyklės versijose buvęs stilių išskleidžiamas sąrašas formuotės priemonių juostose. „Word“ programa siūlo keturių tipų stilius, kurie taikomi skirtingiems dokumentų eėlementams.

 Pastraipos stiliai. Pastraipos stiliui (paragraph style) kartu tvarkomi ir pastraipos, ir simbolio formatų parametrai, kurie gali būti parenkami iškart vienai ar kelioms pastraipoms. Pastraipos stilius būtinai aprašo šiuos formatus- teksto šriftą ir jo dydį, pastraipos eilučių lygiuotę, protarpius tarp eilučių. Taip pat gali būti nurodami pasirenkami, neprivalomi parametrai: šrifto stilius, pastraipų įtraukos, vienišųjų eilučių kontrolė. Kiekviena pastraipa „Word“ dokumente būtinai turi pastraipos stilių. Naujuose dokumentuose pastraipoms pagal numatytuosius parametrus paprastai suteikiamas įtaisytasis stilius Įprastasis, aišku, jeigu jūs dokumentui papildomai nenustatėte kito stiliaus. Pastraipos stilius „Word“ rašyklės stilių sąrašuose žymimas ženklu ¶ (žr. 1 pav.).

 Simbolio stiliai. Simbolio stilius (character style) aprašo vieną ar daugiau simbolio formatų parametrų ir gali būti nuststytas bet kuriam simbolių blokui. Kitaip negu pastraipos stilius, simbolio stilius nereikalauja apibrėžti visų simbolio formatų. Pavyzdžiui, vienas simbolio stilius gali apibrėžti tik pastorintojo ir pasvirojo teksto formatų parametrus. Parinkęs teksto blokui šį simbolio stilių, „Word“ panaikins bet kurį kitą tiesiogiai parinktą simbolio formatą, nustatys tekstui pastorintojo bei pasvirojo šrifto formatus ir atkurs visus kitus apibrėžtus pastraipos stiliuje simbolio formatus, pavyzdžiui, simbolio šrifto, dydžio ar efektų. Simbolio stilius „Word“ rašyklės stilių sąrašuose žymimas ženklu a.

 Lentelės stiliai. Lentelės stilius (table style) aprašo joje naudojamų formatų parametrų rinkinį ir lentelės savybes. Priskirdami šį stilių „Word“ programos dokumente parengtai lentelei, galite akimirksniu pakeisti visą lentelės išvaizdą. Lentelės stilius „Word“ rašyklės stilių sąrašuose žymimas ženklu .

 Sąrašo stiliai. Sąrašo stilius (list style) aprašo formatų parametrų rinkinį, kuris sutvarko visus reikiamus numeruotos struktūros sąrašo formatus. Šiuo stiliumi galima tvarkyti daugelio lygmenų (iki 9) numeruotus sąrašus ir sąrašus su ženkleliais. Sąrašo stilius „Word“ rašyklės stilių sąrašuose žymimas ženklu .

1.2 Automatiškai išsaugoti formatai

Pradedant „Word 2002“ programos versija, rašyklės turi naują alternatyvą teksto ir pastraipų stiliams- automatiškai išsaugotus formatus. Jei teksto blokui dokumente panaudojate unikalų formatų parametrų rinkinį, „Word“ programa automatiškai išsaugo jį ir nurodo kartu su dokumento stiliais ir stilių bei formatų užduočių skydelyje, ir formuotės priemonių juostos stilių išskleidžiamajame sąraše. Šį formatų derinį vėliau galite nustatyti bet kuriam tekstui dokumente tokiu pačiu būdu, kaip ir kitus stilius.

„Word“ programa išsaugo jūsų tiesiogiai nustatomus formatus ir rodo juos tik tuo atveju, jei komandos Įrankiai Pasirinktys kortelėje Redagavimas (Edit) yra pažymėtas žymimasis langelis Sekti formatavimą (Keep track of formatting).

Išsaugoti formatai turi keletą pranašumų, lyginant juos su stilių naudojimu. Pirmiausia, juos galite panaudoti dokumento formatų vientisumo priežiūrai. Tarkime, savo naujame dokumente surinkote pirmą aukščiausio lygmens antraštę ir pastraipai tiesiogiai parinkote Arial Black 13 punktų pasvirąjį šriftą ir centrinę lygiuotę. „Word“ programa automatiškai išsaugos formatą ir įdės jo aprašą (Arial Black, 13 punktų, Pasvirasis, Centre) į stilių įrašus be stiliaus tipo ženklo. Surinkę dokumente kitą aukščiausio lygmens antraštę, galėsite jai labai paprastai vienu spustelėjimu suteikti šį šįsaugotą formatą. Jums nereikės nei stengtis prisiminti parinktus formatų parametrus, nei nurodyti juos individualiai.

Nors išsaugomi formatai tarsi pavaduoja apibrėžtus stilius, tačiau turi ir trukumų . pirma, išsaugomi formatai neturi vardų. Tuo tarpu stilių vardai informatyvūs, juose dažnai nurodomos ir formatų savybės, pavyzdžiui, Antraštė 1, Lentelė- Klasikinė 3 ar Sąrašas su ženkleliais. Kuo daugiau išsaugotų formatų yra dokumente, tuo sunkiau tampa dirbti, nes išrinkti tinkamą išsaugotą formatą gali būti nelengva. Antra, kadangi išsaugotų formatų negalima įrašyti į šablonus ar kopijuoti iš vieno dokumento į kitą (o tai galima daryti su stiliais), jie nepadeda išlaikyti dokumentų išvaizdos vientisumo kuriant dokumentų grupę.

Įdomu. „Word“ rašyklė turi specialią priemonę, kuri padeda rasti ir sutvarkyti nesuderintus formatus. Jeigu komandos Įrankiai Pasirinktys kortelėje Redagavimas yra pažymėti abu žymimieji langeliai Sekti formatavimą ir Žymėti formatavimo skirtumus, tos dokumento dalys, kurių formatai nesuderinti, bus pavingiuoti mėlynai, o parankinio meniu viršuje bus trys komandos šiems formatams pataisyti.

1.3 Veiksmai su pastraipų stiliais, simbolių stiliais ir išsaugotais formatais

Nustatyti stilius ar išsaugotus formatus savo dokumento tekstui yra labai paprasta, pirmiausia
tinkamai pažymėti tvarkomą dokumento elementą, paskui spustelėti reikiamą stilių ar išsaugotą formatą užduočių skydelyje Stiliai ir formatavimas ar priemonių juostos išskleidžiamajame sąraše Stilius. Aptarsime išsamiau stilių taikymo galimybes ir veiksmų ypatumus.

Visų pirma reikia žinoti, ką ir kaip pažymėti prieš nustatant stilius ir formatus.

 Jei pastraipos stilių arba išsaugotą formatą norite nustatyti vienai pastraipai, įkelkite įterpties žymeklį bet kur į pastraipą. Nustatydami stilių ar išsaugotą formatą kelioms pastraipoms, pažymėkite visą pastraipą ar bet kokio dydžio teksto fragmentą kiekvienoje pastraipoje. Jei pastraipa nauja ir dar neturi teksto, įkelkite įterpties žymeklį prieš jos ženklą (tai galite padaryti, nepriklausomai nuo to, ar pastraipos ženklas matomas, ar ne).

 Norėdami nustatyti simbolio stilių (arba išsaugotą formatą, apimantį tik simbolio formatus), pažymėkite reikiamą teksto fragmentą. Jei tekstą dar tik norite rikti, perkelkite įterpties žymeklį į tą vietą, kur ruošiatės įterpti tekstą.

 Norėdami suteikti stilių sąrašui ar lentelei, įterpties žymeklį perkelkite bet kur ant jų.

Taip pat labai svarbu žinoti, kur ir kaip rasti reikiamus stilius ir išsaugotus formatus. Plačiausias galimybes dirbti su stiliais ir išsaugotais formatais turi užduočių skydalis Stiliai ir formatavimas (žr. 1 pav.). jis pateikiamas ekrane arba nurodžius komandą Formatavimas Stiliai ir formatavimas, arba spustelėjus formatų tvarkymo priemonių juostos mygtuką . Šio užduočių skydelio apačioje esančiame išskleidžiamajame sąraše Rodyti galima pasirinkti stilių ir formatų grupę, kuri bus pateikiama šiame skydelyje. Norėdami, kad būtų rodomi:

 visi panaudoti šiame dokumente stiliai ir išsaugoti formatai, taip pat saugomi dokumente stiliai ir dažniausiai naudojamų antraščių stiliai (Antraštė 1, Antraštė 2 ir Antraštė 3), pažymėkite Galimas formatavimas (Available formatting);

 tik šiame dokumente panaudoti stiliai ir išsaugoti formatai, pažymėkite Naudojamas formatavimas (formatting in use);

 tik šiame dokumente panaudoti stiliai ir dažniausiai naudojamų antraščių stiliai (Antraštė 1, Antraštė 2 ir Antraštė 3), pažymėkite Galimi stiliai (Availible styles);

 visi vartotojo sukurti stiliai ir dauguma įtaisytų stilių, kurie yra dokumente, taip pat dokumente saugomi stiliai, tačiau nerodomi išsaugoti formatai, pažymėkite Visi stiliai (All styles).

Jei norite pažymėtam tekstui dokumente nustatyti konkretų stilių ar išsaugotą formatą, spustelėkite jo vardą užduočių skydelyje Stiliai ir formatavimas. Pastraipos ir simbolio stilius turi savo vardą, pavyzdžiui, Antraštė 2 ar Raudonasis. Pastraipos stilius yra pažymėtas ženklu ¶, o simbolio stilius- a. Išsaugotas formatas pavadinimo neturi ir nėra pažymėtas jokiu simboliu, bet turi formatų aprašą, pavyzdžiui, Arial Black, 11 punktai, Žalia jūros. Kad būtų lengviau išsirinkti tinkamą stilių ar išsaugotą formatą, „Word“ programa kiekvieną sąrašo elementą pateikia naudodama jo formatus. O ties juo nutaikius pelės žymeklį, parodoma aiškinamoji kortelė su išsamiu numatytų formatų aprašu.

Svarbu mokėti ir išvalyti įvairiais būdais nustatytus formatus. Tam dabar naudojama komanda Valyti formatavimą (Clear formatting), kurios poveikis priklauso nuo to, kaip pažymimas tekstas.

 Norėdami išvalyti tiesiogiai nustatytus simbolių formatus ar simbolių stilius, pažymėkite simbolius, kurių formatus ar stilių norite išvalyti, bet įsitikinkite, kad pažymėjote ne visą pastraipos tekstą. Šiuo atveju bus išvalyti visi simboliams suteikti formatai bei stiliai ir atkurti pastraipos simbolių formatai.

 O jei norėsite išvalyti tiesiogiai nustatytus pastraipų formatus ar pastraipų stilius įkelkite įterpties žymeklį į pastraipą arba pažymėkite visą pastraipos tekstą (nebūtina pažymėti ir pastraipos simbolį), kurių formatus ar stilių norite išvalyti. Bus išvalyti visi pastraipai tiesiogiai suteikti formatai ir, jei buvo suteiktas ne Įprastasis stilius, pastraipai bus atkurti stiliaus Įprastasis formatai.

Meniu Redagavimas (Edit) komandos Valyti, Formatus (Clesr, Formats) ir užduočių skydelio Stiliai ir formatavimas komandos Valyti formatavimą poveikis ura visiškai vienodas.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 2148 žodžiai iš 4254 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.