Optika dokumentas
5 (100%) 1 vote

Optika dokumentas

Optika

Skaidrus kûnas, turintis du sferinius pavirðius, vadinamas læðiu.

Tiesë, einanti per sferiniø pavirðiø centrus, vadinama pagrindine optine aðimi.

Bet kuri tiesë, einanti per læðio optiná centrà, vadinama ðalutine optine aðimi.

Spinduliai, lygiagretûs pagrindinei optinei aðiai, susikerta taðke, kuris vadinamas þidiniu.

Atstumas, nuo læðio þidinio iki optinio centro, vadinamas þidinio nuotoliu.

Dydis, atvirkðèias læðio þidinio nuotoliui, vadinamas læðio lauþiamàja geba ir þymimas D. D1/F [dioptrija, 1D1/m]

Sferinë aberacija þidinyje susikerta ne visi lygiagreèiai sklidæ spinduliai. Dël to vaizdas darosi neryðkus, miglotas. Norint to iðvengti naudojama diafragma arba sudëtinis læðis – aplanatas.

Chromatinë aberacija spindulys lûþta ir atvaizdo pakraðèiai bûna vaivorykðtiniai. Renkama læðiø sistema ið skirtingo stiklo – achromatas.

Norint gauti taðko atvaizdà, reikia gauti bent dviejø tiesiø, iðëjusiø ið to taðko, susikirtimo vietà. Spindulys, einantis per læðio optiná centrà, krypties nekeièia. Optinei aðiai lygiagretus – nukrypsta tiesiai á jo þidiná; einantis per læðio þidiná, einantis per læðio þidiná, nukrypsta lygiagreèiai optinei aðiai.

Atstumas nuo daikto iki læðio yra didesnis uþ dvigubà þidinio nuotolá. Daikto atvaizdas gaunamas tikras, apverstas ir sumaþintas. Taip susidaro fotoaparate, þmogaus akyje.

Jeigu daiktas yra arèiau læðio negu dvigubas nuotolis, jis gaunamas tikras, apverstas ir padidintas.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 231 žodžiai iš 456 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.