Personalo valdymo analizė
5 (100%) 1 vote

Personalo valdymo analizė

ĮVADAS

Personalas – tai pagrindinė sudedamoji įmonės dalis, nes be jo negalima jokia įmonės veikla. Šių dienų konkurencingame pasaulyje dažniausiai organizacijos darbuotojai – jos „žmogiškieji ištekliai“, o ne mašinos, pastatai ar kompiuteriai – lemia firmos konkurencinį pranašumą. Našumo didinimas rinkos ekonomikoje yra svarbiausias veiksnys, o personalas vaidina esminį vaidmenį mažinant darbo jėgos kaštus.

Kursinio darbo objektas – UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“. Tai įmonė gaminanti laidų rinkinius automobiliams Renault. Šiame darbe pateiksiu tiek teorinės medžiagos, tiek praktinio taikymo UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“.

Darbo tikslas – atlikti įmonės UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“ personalo valdymo analizę.

Darbo uždaviniai:

Bandysiu nustatyti ir išnagrinėti darbo su personalu aplinkas, jas įtakojančius vidinius ir išorinius veiksnius, supažindinti su įmonės kultūra ir politika, išanalizuoti personalo organizavimo ypatumus, susipažinti su įmonės personalo apskaita ir statistika, personalo poreikio planavimas, įvertinti darbuotojų ir darbo vietų vertinimą, išnagrinėti personalo atrankos, įdarbinimo, adaptavimo ir atleidimo ypatumus, susipažinti su personalo ugdymo sistema, aprašyti personalo motyvaciją ir personalo įtraukimą į sprendimų priėmimą.

Iškeltas darbo tikslas bus pasiektas remiantis įvairiais vadovėliais, kurie bus išvardinti literatūros sąraše. Atlikusi mokomąją praktiką įmonėje UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“ pasinaudosiu ten gauta informacija iš personalo darbuotojų, kurie informavo mane apie personalo valdymą.

1. DARBO SU PERSONALU APLINKA

Šiandieninės ekonomikos sąlygos – ekstremalios. Tai sąlygoja valdymo orientacija į tikslus, konkurencijos augimas, rinkos prisotinimas ir internacionalizavimas, gamybos bei darbo organizavimo formų kaita. Tai verčia ieškoti naujų šaltinių efektyvumui didinti visose srityse: kuriant naujus gaminius, diegiant pažangią techniką, technologiją, organizuojant darbą ir valdymą.

Visuose procesuose, ypač pertvarkos, paprastai dalyvauja žmogus, jo vaidmuo yra lemiamas. Personalas ne tik tiesiogiai dalyvauja procese, naudodamas objektus ir darbo priemones, bet ir numato tikslus bei organizuoja racionalią jų įgyvendinimo sistemą, vėliau kontroliuoja ir koreguoja vykdymą. Personalas atlieka ne tik gamybinę, bet ir vartojimo funkciją, todėl jis yra ir pagrindinis evoliucijos motyvas. Personalą sudaro skirtingų asmeninių siekių, orientacijos, motyvacijos, pasirengimo lygio ir pan. Individai, todėl labai svarbu asmeniniai aspektai: didelė personalo kvalifikacijos, kultūros, materialinio lygio, vertybių sistemos įtaka. Praktiškai ne kartą patvirtinta, kad be tinkamai parengto personalo negalėtų būti esminės pertvarkos, diegiant pažangias technologijas, taikant naujus organizavimo ir valdymo metodus. Personalo ugdymui, kartu ir jį organizuojančiai darbo su personalu sistemai turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys.

Darbui su personalu didelę įtaką daro vidinė ir išrinė aplinkos.

Išoriniai veiksniai, kaip teigia A.Sakalas savo knygoje „Personalo vadyba“, susiformuoja už įmonės ribų, įmonė dažniausiai jų tiesiogiai nevaldo, tačiau gali imtis tam tikrų priemonių padėčiai keisti. Labai svarbu būti gerai susipažinusiams su padėtimi ir kuo tiksliau prognozuoti jos keitimąsi bei įtaką įmonės veiklai. Išorinės aplinkos sektoriai: konkurentai, vartotojai, akcininkai, kontroliuojančios ir valstybinės institucijos, profesinės sąjungos, visuomeninės organizacijos. Sistemos išorinė aplinka skirstoma į užduoties ir bendrąją aplinką.

Išorinės aplinkos veiksniai klasifikuojami labai įvairiai. Dažniausiai skiriami ekonominiai, technologiniai, kultūriniai, socialiniai, teisiniai, politiniai, ekologiniai veiksniai.

Šiuo metu Lietuva išgyvena nedarbo, politinę bei ekonomines krizes, kurios įtakoja visas didesnes ar mažesnes įmones, tarp jų ir UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“.

Kaip buvo įsitikinta išorinė aplinka įtakoja personalo valdymą. Esant dideliam ne darbo lygiui mažėja personalo apmokėjimo išlaidos, didėja galimybė pasirinkti tinkamiausius darbuotojus, tačiau tuo pačiu mažėja perkamumas, smunka šalies ekonomika, didėja infliacija. Mažėjantis perkamumas UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“ didelės įtakos neturės, nes visos prekės ekportuojamo į užsienį, vieninteliam užsakovui Renault. Neigiamų pasekmių Lietuvos ekonomikai turi ir tai, kad šalyje vis didėja ekportuojamų prekių. UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“ eksportuodama savo prekes sudaro šiokią tokią atsvarą dideliam prekių įvežimui į Lietuvą.

Vidiniai veiksniai formuojasi sistemos viduje. Tai personalo kompetencija, išsimokslinimo lygis, įmonės kultūra, personalo politika, taikoma valdymo koncepcija, taip pat įmonės materialinio potencialo, organizacijos lygis ir kiti.

Vidinių veiksnių įvairovė ne mažesnė nei išorinių. Daugelis jų detaliau aptariami nagrinėjant atskirus personalo ugdymo klausimus, dalis išorinių veiksnių (demografinė situacija, išsilavinimas ir kt.) tampa vidiniais nagrinėjant juos konkrečioje įmonėje.

Personalo lygis dėl gamybos pobūdžio keičiasi:

1. Pirmiausia ima skirtis specializacijos
lygis. Mažoje įmonėje, darbuotojui tenka ir įvairios gretimos ar net skirtingos funkcijos, nes valdymo personalas mažas. UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“ valdymo personalą sudaro 104 žmonės. Jie tarp padalinių paskirstyti taip, kad būtų optimaliai išnaudojamos jų žinios ir profesiniai sugebėjimai.

2. Pasireiškia darbuotojų kvalifikaciniai skirtumai. UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“ plačiausiai kvalifikuotas yra generalinis direktorius. Su juo padalinių vadovai gali konsultuotis įvairiais klausimais. Taip pat plačiai kvalifikuoto yra ir padalinių vadovai, kurių visi turi aukštąjį išsilavinimą, bei nepraleidžia galimybės pasitobulinti įvairiuose kursuose ar seminaruose.

3. Informuotumo lygio ir informacijos perdavimo būdo skirtumai. UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“ ir yra didelė įmonė, visi darbuorojai yra informuojami apie įmonėje vykstančius pasikeitimus skaitydami įmonės laikraštį „YWTL – info“ (1 PRIEDAS), be to visi darbuotojai jiems rūpimus klausimus gali užduoti atėję į įmonės sekretoriatą.

4. Darbo organizavimo ir motyvavimo lygis. UAB „YWTL“ yra reglamentuota valdymo organizacinė struktūra, tai reiškia, kad kiekvienas darbuotojas tiksliai žino savo pareigas, kurias jis turi įmonėje atlikti. Taip pat yra numatyto motyvavimo priemonės įmonėje, kurios skatintų darbuotoją teigiamai žiūrėti į savo darbą, bei savo srityje siekti aukščiausių rezultatų.

2. PERSONALO ORGANIZAVIMAS

Siekiant kryptingai organizuoti darbą su personalu, reikia:

1) išskirti pagrindines darbo kryptis;

2) nustatyti kiekvienos krypties darbo turinį.

Personalo organizavimo sistema – sudėtinga sistema, jai būdingi visi sudėtingų sistemų bruožai.

1. Sudėtinga organizacinė struktūra. Galima išskirti posistemius pagal objektus, lygius, planavimo terminus, posistemių funkcionavimo turinį.

2. Sistemos tikslai yra bendri, nustatyti remiantis bendrais įmonės, personalo politikos tikslais.

3. Personalo organizavimo sistema turi daug lygių, centralizuotas valdymas derinamas su atskirų posistemių autonomiškumu.

4. Būdingas kryptingumas ir sudėtingi ryšiai tarp atskirų posistemių ir su aplinka.

2.1 PERSONALO TARNYBOS ORGANIZAVIMAS DIDELĖJE ĮMONĖJE

Personalo organizavimas apima labai daug uždavinių, jie atsižvelgiant į jų sprendimo vietą gali būti:

– metodiniai, kai teikiami patarimai, rekomendacijos, kaip reikia spręsti atskirus uždavinius;

– organizaciniai, kai organizuojamas tam tikrų uždavinių sprendimas įvairiu lygiu;

– vykdytojiški, kai atliekamos atskiros operacijos, procedūros.

Formuojant peronalo tarnybą, laikomasi tokio eiliškumo:

1. Numatomos svarbiausios darbų kryptys, sprendžiami uždaviniai ir nustatomi jų prioritetai. Uždaviniai yra pirminiai, jiems keičiantis, turi keistia ir organizacinė struktūra. Struktūra turi būti lanksti.

2. Nustatoma darbų apimtis. Atliekami skaičiavimai, ekspertinis vertinimas, susiklosčiusios būklės analizė. Nustatčius apimtį, apskaičiuojamas reikiamas darbuotojų skaičius.

3. Nustatoma personalo skyriaus struktūra. Sprendžiama, kokie uždaviniai bus atliekami personalo tarnyboje ir kokie bus perduodami kitiems skyriams. Įtakos turi tiek ekonominiai skaičiavimai, tiek personalo kvalifikacija, tiek tradicijos.

Labai svarbu numatyti, kokie uždaviniai bus perduodami atlikti kitoms organizacijoms: kvalifikacijos kėlimo, konsultacinėms firmoms ir pan. Apskritai šiandieninė situacija labai prieštaringa: didėjant personalo vaidmeniui, įmonės personalo tarnybos santykiai mažėja. Tai lemia šios priežastys:

– personalo tarnybos darbe vis labiau pradedama vadovautis vertiniais kriterijais; kaštai lyginami su darbo rezultatais ir pasirenkamas ekonomiškiausias variantas;

– mažoje ir vidutinėje įmonėje personalo tarnybos darbuotojų kvalifikacija nepakankamai aukšta, kad leistų kvalifikuotai atlikti visus personalo tarnybos darbus.

Todėl dažnai tenka pasirinkti, ar daug patyrimo ir kvalifikacijos reikalaujančius darbus atlikti primityviai, ar perduoti juos atlikti profesonaliai pasirengusiems kitų organizacijų specialistams. Vis daugiau įmonių atsisako savitarnos personalo vadybos srityje.

Personalo tarnyba – tam tikriems darbams specializuoti skyriai, kuriuose yra specializuoti biurai ir atskiras procedūras atliekantys darbuotojai, – kuriama stambiose įmonėse.

Detalizavimo lygis gali būti labai įvairus: kuriami biurai darbui su užsienyje dirbančiais darbuotojais, dažnai personalo tarnybai pavaldūs negamybiniai skyriai: bendrabučiai, valgyklos ir kiti.

Stambiose įmonėse galimas ir decentralizuotas personalo valdymo variantas. Paprastai visada išlieka didesnė ar mažesnė centrinė personalo tarnyba, ji formuoja personalo politiką, klausimų sprendimo metodologiją. Konkrečius specifinius klausimus sprendžia atskirų funkcinių padalinių personalo tarnybos.

Pageidautina, kad personalo vadovas turėtų specialų pasirengimą (psichologo, juristo, vadybininko), tačiau daug svarbiau yra jo, kaip žmogaus, savybės, darbopatyrimas, charakteris, sugebėjimas bendradarbiauti. Personalo vadovui didesnėse įmonėse suteikiamas personalo direktoriaus statusas.

UAB „YWTL“, kaip ir bet kurioje organizacijoje, visą su įmonės darbuotojais susijusią veiklą vykdo personalo tarnyba kitaip vadinama personalo skyriumi. Jeigu
įmonėse gali nebūti marketingo, planavimo skyrių, tai personalo skyrius yra bet kurioje įmonėje, nežiūrint į jos dydį.

UAB „YWTL“personalo skyrius, kuriame dirba 8 darbuotojai, pagal atliekamų darbų pobūdį yra suskirstytas į du sisteminius skyrius. Viename skyriuje atliekamas atlyginimų skaičiavimas, nedarbingumo apskaičiavimas, vedama darbo laiko apskaita. Kitas skyrius atlieks tokias pagrindines funkcijas: darbuotojų atranka, mokymas, dokumentacija. Be to šio skyriaus kompetencijai priklauso ir švaros ir tvarkos užtikrinimas bei įmonės ir jos darbuotojų apsauga. Dokumentacija susideda iš: sutarčių pildymo, asmens kortelių pildymo, archyvavimo, įvairių pažymų bei charakteristikų išrašymo, ataskaitų Sodrai.

Siekiant užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą darbą visuose skyriuose sudaromos darbuotojų pakeičiamumo lentelės.

Darbuotojų pakeičiamumas

Funkcijos

Darbuotijai Skyriaus vadovas Personalo įdarbinimas Personalo aptarnavimas Personalo apskaita Apmokymai Vienet. darbo užmok. apskaita Med. tarnyba Med. sesuo Valytoja

R.Bručkutė 1 1 2 2a

R.Savickaja 3 2 1 3 2

B.Borusienė 3 1

L.Indriliūnienė 2 1 2 2 3 3

L.Šarkauskienė 1

R.Ivanauskaitė 3 1

Dž.Vietaitė 1 2

I.Jencienė 2b 1 2

S.Albrikienė 2b 1 2

K.Bulbenkova 1

G.Kolesnik 1

V.Petrauskienė 1

D.Petreikienė 1

1 – pagrindinės pareigos (a) – tik organizaciniai klausimai

2 – pavadavimas (b) – tik medicininiai klausimai

3 – papildomas pavadavimas

Toks lentelės sudarymas nereikalauja daug pastangų, ir neleidžia įvykti nesusipratimams, panikai ar netvarkai jei į darbą neatėjo bent vienas iš darbuotojų. Pavadinimams, darbų paskirstymas nereikalauja specialaus nurodymo, sutaupo lėšų, yra aiškus ir paprastas. Šias lenteles turi kiekvienas darbuotojas ir iškilus pavadavimo neaiškumams visada gali pasitikslinti. Jas sudaro skyrių vadovai kiekvienų finansinių metų pradžioje. Sudarytas lenteles tikrina, koreguoja ir tvirtina generalinis direktorius. Sudarant darbuotojų pakeičiamumo lenteles yra atsižvelgiama į atskirų darbuotojų kompetenciją bei kvalifikaciją. Darbuotojas galintis pavaduoti personalo skyriaus vadovą turi gerai žinoti jo atliekamus darbus, bei turi mokėti vadovauti pavaldiniams kritiniais atvejais. Jai laikinai vadovo pavaduotojas nesugeba atlikti šiį darbų jis gali nesąmoningai sudaryti nepageidautiną ar kritinę padėtį savo skyriuje.

3. PERSONALO APSKAITA IR STATISTIKA

Personalo uždaviniams spręsti turi būti sukurtas didelis duomenų bankas. Į jį turi būti įtraukti pagrindiniai duomenys, kurių reikia sprendžiant konkrečius uždavinius. Duomenų banką taip pat sudaro ir duomenys apie įmonės personalą. Norint sukurti duomenų banką, apie kiekvieną darbuotoją reikia surinkti labai daug duomenų. Juos pateikia patys darbuotojai, suformuota duomenų bazė nuolat atnaujinama, papildoma duomenimis apie dabartinės veiklos ir asmeninius pokyčius.

Duomenų banko struktūra gali būti (IBM pvz.):

1. Identifikavimo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, socialinio draudimo kodas ir kt.)

2. Duomenys apie darbuotojo statusą (užimamos pareigos, duomenys apie ankstesnį darbą ir kt.)

3. Duomenys apie veiklą užsienyje (darbas užsienyje, turistinės išvykos ir kt.)

4. Išsimokslinimas ir specialios žinios (baigtos mokymo įstaigos ir įgytos specialybės, kalbų mokėjimas, darbas kompiuteriu ir pan.)

5. Darbuotojo stebėjimų, įvertinimo duomenys (įvertinimų, atestacijų, pravestų pokalbių rezultatai ir kt.)

6. Darbo užmokesčio, atsiskaitymų duomenys (darbo užmokesčio forma, mokesčių dydis, socialinis draudimas ir kt.)

7. Duomenys apie karinę tarnybą ir sveikatos būklė

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1907 žodžiai iš 6354 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.