Personalo valdymo inovacijų taikymas uab katra
5 (100%) 1 vote

Personalo valdymo inovacijų taikymas uab katra

TURINYS

Anotacija…………………………………………………………………………………………………………….3

Resume…………………………………………………………… ………………………………………………..4

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………………5

1. Įmonių valdymo teorinė analizė

Teoriniai valdymo inovacijų aspektai…………………………………………………………..7

Inovacijos samprata…………………………………………………………………………………..9

Inovacijų diegimas įmonėje………………………………………………………………………11

Inovacinės įmonių veiklos tyrimai Lietuvoje ir ES………………………………………13

Organizacinės valdymo struktūros…………………………………………………………….14

Organizacinių valdymo struktūrų kūrimas………………………………………………….16

Organizacijos vidiniai ryšiai……………………………………………………………………..18

Personalo valdymas…………………………………………………………………………………19

Personalo organizavimas………………………………………………………………………….26

2. UAB „Katra“ personalo valdymo analizė ir inovacijų galimybės

UAB „Katra“ charakteristika…………………………………………………………………….33

UAB „Katra“ valdymo analizė………………………………………………………………….34

UAB „Katra“ Gamybos departamento charakteristikos………………………………..40

Valdymo inovacijos ekonominis ir finansinis pagrindimas……………………………43

Darbuotojų darbingumo ir asmeninių savybių tyrimas ir analizė……………………49

Valdymo inovacijų praktinis pritaikomumas………………………………………………..59

Išvados ir siūlymai……………………………………………………………………………………………..60

Literatūra………………………………………………………………………………………………………….61

Priedai

ANOTACIJA

UAB „Katra“ savo veiklą pradėjo 1991metais Kaune nuo vandens ir šilumos apskaitos prietaisų gamybos. Per visą įmonės raidos laikotarpį įmonė keitėsi, augo ir tobulėjo. Šiuo metu UAB „Katra“ projektuoja, gamina ir diegia: šilumos ir vandens apskaitos prietaisus, automatizuotus šilumos ir karšto vandens ruošimo punktus, individualias šiluminės energijos apskaitos ir reguliavimo sistemas, pastatų inžinerines sistemas, dispečerizavimo sistemas. Bendrovė skiria ypatingą dėmesį produkcijos ir paslaugų kokybei, naujų technologijų kūrimui ir diegimui. Per daugiau kaip 13 metų tapo viena didžiausių įmonių ne tik Lietuvoje, bet ir Pabaltijo šalyse.

Baigiamojo darbo tema – Personalo valdymo inovacijų taikymas UAB „Katra“.

Savo darbe sprendžiame problemą – neefektyviai išnaudojami žmogiškieji ištekliai verčia ieškoti naujų personalo valdymo galimybių.

Tikslas – numatyti personalo valdymo inovacijų taikymo galimybę UAB „Katra“.

Tikslui pasiekti, mūsų užsibrėžti uždaviniai buvo: išanalizuoti teorinius valdymo inovacijų diegimo aspektus, UAB „Katra“ organizacinę valdymo struktūrą bei personalo valdymo ir organizavimo ypatumus, pagrįsti personalo valdymo inovacijų galimybes.

Baigiamajame darbe išanalizavome teorines valdymo inovacijų diegimo galimybes, atlikome UAB „Katra“ Šilumos ūkio ir renovacijos baro darbuotojų darbingumo ir asmeninių savybių tyrimą, kuriuo remiantis atlikome darbuotojų vertinimą.

Atlikus analizę siūlome šiuos spendimo būdus:

 Nustatyti darbuotojų svarbą įmonėje

 73 proc. darbuotojų suteikti naujas darbo vietas

 2 proc. darbuotojų kelti kvalifikaciją

 27 proc. darbuotojų atleisti

Bendrovei priėmus mūsų siūlomus spendimus žmogiškieji ištekliai būtų panaudojami efektyviai.

RESUME

JSC “Katra“ started its operation in 1991 year in Kaunas producing water and heat metering devices. From the very beginning the company was rapidly expanding, progressing and improving. Currently JSC “Katra” designs, producers and implements: hot and water metering devices, automatic district heating substation modules, individual heating energy metering and regulation systems, engineering systems in building, SCADA systems. An enterprise gives exclusive attention on product and service quality, as well as development and introduction of new technologies. During more then 13 years JSC “Katra” become one of the largest enterprises in Lithuania and in the Baltic countries.

The topic of our work is “Applications Of Innovations In The Personnel Management Of The Joint Stock Company “Katra”

In our work we solve a problem that ineffectively used human resources force looking for new possibilities in the personnel management.

The aim of the final work is to predict innovation possibilities of the personnel management in the Joint Stock Company “Katra”.

The main tasks of the final
work are: to analyze theoretical aspects of management innovations, to analyze the management structure of the JSC “Katra” and the peculiarities of the personnel management, to find out ways to apply innovations in the personnel management in the Joint Stock Company “Katra”.

We analyzed the theoretical aspects of the problem and made the questionnaire for the personnel of the Joint Stock company “Katra”, namely for the Heat and renovation department.

After the research we made the following conclusions:

 To determine the importance of the employees in the Joint Stock Company “Katra”;

 To create new workplaces for 73% of the employees;

 To rise the qualification for 2% of the employees;

 To dismiss 27% of the employees.

We think that Joint Stock Company “Katra” will accept our suggestions and human resources would be used more effectively.

ĮVADAS

Dabar labai populiaru kalbėti apie žmogaus veiksnio svarbą verslui ir strategijai, diskutuoti apie trumpesnį darbo laiką, organizacijai reikšmingus darbuotojus ir panašiai. Personalo vertė tapo svarbesnė už technologinius veiksnius.

Dauguma įmonių vadovų mano, kad šiandien nebepakanka mokėti prisitaikyti prie išorės permainų. Šiandien organizacijos vadovai patys turi norėti ir ieškoti būdų keistis. Todėl keliami nauji reikalavimai įmonei, kaip visumai, o ypač jos darbuotojams.

Jei įmonė nori išsiveržti į priekį gerokai toliau už savo konkurentus, jai reikia turėti vertingą personalą.

Darbo objektas – UAB „Katra“ personalo valdymo procesas.

Problema – neefektyviai išnaudojami žmogiškieji ištekliai verčia ieškoti naujų personalo valdymo galimybių.

Darbo tikslas – numatyti personalo valdymo inovacijų taikymo galimybę UAB „Katra“.

Šiam tikslui pasiekti mūsų užsibrėžti uždaviniai yra:

 išanalizuoti teorinius valdymo inovacijų diegimo aspektus;

 išanalizuoti UAB „Katra“ personalo valdymą;

 pagrįsti personalo valdymo inovacijų galimybes.

Darbas susideda iš teorinės ir analitinės dalies. Pirmoje dalyje aprašyti teoriniai valdymo inovacijų aspektai, organizacinių valdymo struktūrų ypatumai, personalo valdymas ir organizavimas. Antroje dalyje aprašyta UAB „Katra“ charakteristika, atlikta valdymo analizė, valdymo inovacijų ekonominis ir finansinis pagrindimas bei darbuotojų darbingumo ir asmeninių savybių tyrimas.

Darbe naudojami metodai:

 UAB „Katra“ duomenų statistinės analizės

 Šilumos ūkio ir renovacijos baro darbuotojų anketavimas;

Išanalizavus įmonės personalo valdymo struktūrą, veiklos ypatumus, mūsų darbo laukiamas rezultatas – valdymo inovacijų diegimas.

Savo baigiamajame darbe siekiame atskleisti šias kompetencijas:

Kompetencijos Kur parodyta

1. Mokėti naudotis informaciniais šaltiniais Visame darbe

2. Gebėti analizuoti, susisteminti ir vertinti tyrimų duomenis 2.5 skyrius

3. Gebėti priimti sprendimus 2.6. skyrius

4. Gebėti įvertinti esamą įmonės padalinio veiklą 2.3 ir 2.4. skyriai

5. Gebėti suvokti darbuotojų vaidmenį įmonėje 1.7, 1.8, 2.2, 2.5 skyriai

6. Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją Visame darbe

7. Gebėti valdyti pokyčius 2.6

8. Išugdyti bendruosius gebėjimus Visame darbe

ĮMONIŲ VALDYMO TEORINĖ ANALIZĖ

1.1. Teoriniai valdymo inovacijų aspektai

Šiandien ypatingas dėmesys įmonėse teikiamas technologijų plėtrai, inovacijų ir kokybės sistemų sukūrimui, verslo sąlygų gerinimui. Tiesa, daugelio iš šių veiksnių įgyvendinimas yra susijęs su didelėmis išlaidomis, kurių Lietuvos įmonės neturi. Vis dėlto pasaulinė praktika rodo, kad net ir nedidelės investicijos į žmogaus – įmonės vadovo ar darbuotojo – verslo aplinką vėliau atsiperka dešimteriopai.

Lietuvoje nuo 2000 metų aktualus didelių, vidutinių ir smulkių įmonių bendradarbiavimas. „Atsakingas verslas visuomenėje“ konferencijos deklaracijoje yra numatytas įmonių jungimasis į nacionalinį atsakingų įmonių tinklą, kurio dėka būtų keičiamasi patirtimi, žiniomis bei inovacijomis ir tokiu būdu gerinama įmonių verslo strategija bei įgyvendinami visuomenei naudingi projektai.

Jungtinių Tautų iniciatyva „Pasaulinis susitarimas“ , kurios nariais 2005 birželio 2 d. tapo Lietuvos įmonės ir organizacijos, skatina verslo įmonių bendradarbiavimą. Ši iniciatyva suteikia galimybę įmonėms ir organizacijoms dalintis žiniomis, patirtimi ir naujovėmis kaip gerinti verslo strategiją, įmonės įvaizdį, tobulinti rizikos valdymo strategiją.

Nacionalinio tinklo narys, statybų bendrovės „Constructus“ generalinis direktorius dr. Virgaudas Juocevičius pabrėžė, jog augantis Lietuvos vaidmuo pasaulyje reikalauja ne tik didesnių valstybės pastangų darniai verslo plėtrai, bet ir aktyvaus verslo sektoriaus įtraukimo į visuomenės raidos procesus. Pasak jo, tai itin svarbu įmonėms, dalyvaujančioms Europos Sąjungos rinkoje, kurioje galioja aukšti socialinės atsakomybės reikalavimai. Pažangiose šalyse verslo sektorius vadovaujasi socialinės atsakomybės idėja, nes ji gerina įmonės įvaizdį, padeda valdyti riziką ir didina įmonės konkurencingumą [14].

Tam kad, įmonės bendradarbiautų, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros (toliau LSVVPA)
A.Darulis teigia, -“ reikėtų plėtoti paslaugų rinką, didinti didžiųjų įmonių ir smulkiųjų ir vidutinių įmonių (toliau SVĮ) informuotumą bei konkurencingumą. Kitais metais turėtų veikti tinklapyje www.svv.lt elektroninė birža, kurioje stambios įmonės galės patalpinti savo užsakymus, o smulkiosios – pasiūlyti prekes ar paslaugas. LSVVPA yra parengusi projektą „Tiekimo grandies vystymas“, kad Lietuvoje didelės įmonės galėtų :

 komplektuojamųjų gaminių ir paslaugų teikimo funkcijas perduoti SVĮ sudarant didelei įmonei sąlygas atsisakyti pagalbinių padalinių;

 perduoti SVĮ pirminį žaliavų apdirbimą. Taip didelei įmonei susidarytų palankesnės sąlygos specializuotis pagrindiniuose gamybos proceso etapuose. “

Vadovaujantis aukščiau nurodytom prielaidom, mes siūlome UAB “Katra” perduoti Šilumos ūkio ir renovacijos baro punktų surinkimo darbus SVĮ. Tada įmonė daugiau galėtų sudaryti palankesnes sąlygas specializuotis rinkos tyrimų, plėtros proceso etapuose.

Pateikiame UAB “Doleta” situaciją, kuri yra artima mūsų siūlomai įdėjai.

Moderniausia medinių langų gamintoja Baltijos šalyse UAB “Doleta” įgyvendino 2005 balandžio 18 d. pertvarka. Po pusantrų metų trukusių įmonės struktūros pakeitimų UAB “Doleta” tapo tik gamybos įmone, o atstovybėms buvo perduotos visos su klientų aptarnavimu susijusios funkcijos. “Ši pertvarka – mūsų vidinės organizacijos struktūros modernizavimas, dėl kurios tapome lankstesni ir maksimaliai priartėjome prie klientų. Siekis, jog klientus aptarnautų geriausiai juos pažįstantys ir arčiausiai esantys atstovai, jau įgyvendintas, tad esu įsitikinęs, jog galutinį šių pertvarkų rezultatą netrukus pajus mūsų klientai”,- teigia UAB “Doleta” generalinis direktorius Vytautas Silevičius. UAB „Doleta“ nauja strategija pateikiama 1 paveiksle.

1. pav. UAB „Doleta“ strategija


Lankstesnė ir geriau valdoma naujoji įmonės struktūra supaprastino administravimą ir sumažino jo kaštus. Šiuo metu Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionus aptarnauja “Doletos” atstovybės, kurios funkcionuoja kaip atskiros uždarosios akcinės bendrovės. Visos šios atstovybės, taip pat ir bendrovės produkciją eksportuojantys UAB “Doletos langai”, yra dukterinės “Doletos” bendrovės.

V.Silevičiaus teigimu, naujoji bendrovės struktūra leis geriau jausti kintančius vartotojų poreikius bei efektyviai į juos reaguoti [14].

Apibendrinus, galime teigti, kad pokyčiai rinkoje verčia verslininkus domėtis naujovėmis, įgyti tarptautinių ryšių palaikymo patirties, neatidėliojant spręsti produkcijos ir aptarnavimo kokybės klausimus. Svarbiausia – neatsilikti, tobulėti tiek vadovui, specialistui, tiek visai įmonei ieškoti būdų, kaip tai daryti.

1.2. Inovacijos samprata

Inovacija – naujų technologijų, idėjų, metodų kūrimas ir komercinis pritaikymas pateikiant rinkai naujus arba patobulintus produktus ir procesus.

Inovacija – tai kur kas daugiau nei naujas metodas. Tai naujas požiūris į aplinką, verslą pasirenkant riziką, o ne tvirtas garantijas. Tai naujas požiūris į žmogaus vaidmenį, nes jis sukuria naują tvarką rizikuodamas. Tai reiškia, kad inovacija yra ne žmogiškosios galios demonstracija, o žmogaus atsakomybės priėmimas.

Pasak, Lietuvos inovacijų centro (toliau LIC) direktoriaus Kastyčio Gečo, pasaulyje yra apie šimtą inovacijos sąvokos apibrėžimų. Dažniausiai vartojamas yra šis: inovacija reiškia naujų žinių panaudojimą įmonėse, skatinant gaminti ir pateikti rinkai technologiškai naujus produktus bei tobulinti procesus išeinant į rinką su nauja produkcija. Tai gali būti ne tik nauji produktai ar procesai, bet ir esamų atnaujinimas. Toks apibrėžimas leidžia laikyti inovatyvia tiek aukštųjų technologijų, tiek ir tradicinę pramonę [17]. Įdomesni inovacijos apibrėžimai pateikiami žemiau pateiktoje lentelėje.

1. lentelė Inovacijos samprata įvairių autorių akimis

AUTORIUS APIBRĖŽIMAS

Vaidas Kazakevičius

Nacionalinės regionų plėtros agentūros direktorius Inovacija yra progreso variklis, tad įmonė, kuri žvelgia į ateitį ir bando rasti kelius į naujas rinkas, kurdama naujus produktus yra verta pagarbos ir išskirtinio dėmesio.

Kastytis Gečas

Lietuvos inovacijų centro direktorius Inovacijos – tai toks reiškinys, kai naujos idėjos iš šalies patenka į įmonę, ir ši jas įgyvendina. Žinių kelias į įmones yra gan vingiuotas, tačiau bendros įmonių, mokslo laboratorijų ir tarpinių institucijų pastangos duoda geriausius rezultatus sudėtingame, rizikos pilname inovacijų kelyje.

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas Inovacijos – tai bet kokia veikla, kurios tikslas tobulinti įmonės veiksmingumą, didinti efektyvumą.

P.F.Druckeris Inovacija – tai gebėjimas pastebėti pasikeitimą ir tinkamai jį panaudoti verslo sėkmei. Inovacija – tai veikla, kuriai nereikia jokio ypatingo talento ar įkvėpimo.Inovacija siejama su įmonės vystymusi, tobulėjimu, todėl V. Kazakevičiaus teigimu, įmonės, jų vadovai žvelgdami į ateitį, veiklos tobulinimą ir plėtrą yra verti pagarbos.

Kitas įdomus inovacijos apibrėžimas LIC vadovo, kurio manymu, naujos idėjos patenka į įmones iš šalies. Tačiau, pasak A. Stoškutės –
naujienų“ redaktorės – statistika rodo, kad daugiau nei pusė visų pramoninių inovacijų yra sukuriama pačiose įmonėse [17].

Klaipėdos mokslo ir technologijų parko atstovai, kurie rengė inovatyvių idėjų konkursą “Geriausioms idėjoms – žalia šviesa”, inovacija apibrėžė kaip bet kokia veikla, kuri didina įmonės veiksmingumą ir efektyvumą. Taigi remiantis šiuo apibrėžimu, mažiausias pakitimas įmonėje, nešantis efektyvumą yra inovacija.

P.F.Druckeris (Innovation and Entrepreneurship. 1986) aprašo sistemingą inovaciją – nuoseklų tokių pasikeitimų ieškojimą ir išnaudojimą, kurią gali praktikuoti bet kuri bet kokio dydžio įmonė.

Nagrinėjant inovacijos samprata, mūsų darbui artimiausias Klaipėdos mokslo ir technologijų parko atstovų inovacijos apibrėžimas, nes sprendžiamos problemos tikslas – UAB „Katra“ pelningumo didinimas, atsisakant šilumos ūkio ir renovacijos baro. „Bet kokia veikla“, kuri minima apibrėžime būtų šio padalinio atsisakymas, siekiant tikslo didinti įmonės efektyvumą.

Čia pateikiama tik kelių autorių inovacijos apibrėžimai, todėl, pritariame LIC direktoriui, kad tokių apibrėžimų yra šimtai ir kiekvienas yra savitas.

Inovacijos elementai. Išnagrinėjusios inovacijos samprata, apžvelgsime ją sudarančius elementus. Jie taip pat pasižymi nuomonių įvairumu. Apibendrinus inovacijos sampratą (naujų arba patobulintų produktų bei procesų pateikimas rinkai), matome, kad inovacijos sąvoką apima naujų produktų kūrimas, bei esamų atnaujinimas. Tačiau inovacija gali apimti ir daugiau aspektų.

Platesniu pranašumų spektrų inovaciją siūlo papildyti A. Vasiliauskas socialinių mokslų daktaras, profesorius, kuris atliko tyrimus Lietuvos ūkio plėtros strategijos ir valstybės ekonominės politikos, bei įmonių strateginio valdymo klausimais. Pasak A. Vasiliausko, nauja produkcija (paslaugos) turi būti komerciškai patraukli galimiems klientams, t.y. parodyti tam tikrus pranašumus, palyginti su jau esamais produktais, tačiau sėkmę atneša ne vien nauji techniniai produkcijos sprendimai, bet ir papildomas patarnavimų, priežiūros, konsultavimo ir panašus paketas [9]..

Pasak, projekto Support to the Innovation Structure in Lithuania (toliau SINO) dalyvių (projektas aptartas “Inovacijų diegimas įmonėje”), plačiąja prasme inovacinė veikla apima naujų produktų kūrimą, naujų technologijų diegimą arba naujus darbo organizavimo būdus. Į naujus darbo organizavimo būdus įeina darbuotojų valdymas, gamybos valdymas ir pan.

Klaipėdos mokslo ir technologijų parko dalyviai teigia, kad į inovacinius veiksmus (jos sudėtį) įeina:

 naujų arba žymiai patobulintų produktų kūrimas ir pristatymas rinkai,

 naujų paslaugų pristatymas rinkai,

 naujų gamybos procesų įgyvendinimas,

 naujų platinimo procesų įgyvendinimas,

 naujų rinkodaros metodų įgyvendinimas,

 naujų organizacijos valdymo procesų įgyvendinimas.

Nagrinėdamos Z. Gineitienės ir J. Girdenio straipsnį “Mažų, vidutinių ir didelių įmonių vieta inovacinėje veikloje” [12], matome, kad į inovaciją:

 nukreiptą į gaminius įeina: asortimento didinimas, rinkos ar jos dalies augimas, produktų kokybės gerinimas;

 nukreiptą į procesus įeina: gamybos lankstumo didinimas, gamybos našumo augimas, darbo išlaidų produkcijos vienetui pagaminti mažinimas, žaliavų ir energijos sąnaudų produkcijos vienetui pagaminti mažinimas

 įeina aplinkos užterštumo mažinimas

 įeina darbo sąlygų gerinimas

Apibendrinus, galime teigti, kad inovacija neapibrėžta. Ją apima visi veiksniai susiję su įmonės produkcija, procesais.

1.3. Inovacijų diegimas įmonėje

Inovacijų diegimas įmonėje yra vienas iš kritinių veiksnių, lemiančių jos sugebėjimą konkuruoti tiek vietinėje, tiek tarptautinėje verslo aplinkoje. Pasak, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau EESRK) : “Inovacijų diegimas įmonėse – investavimas į darbą – žinios kaip pagrindinis išteklius“. Būtinybę diegti inovacijas Lietuvos įmonės ypatingai pajuto šaliai įstojus į ES, kai auganti konkurencija iš užsienio kompanijų, turinčių didelę verslo tarptautinėse rinkose patirtį, pusės turėtų dar labiau sustiprėti.

Norėdamos išlikti konkurencingos, šiuolaikinės įmonės turi daryti daugiau nei tiesiog gaminti produktus ar tiekti paslaugas, kurios yra geresnės ar pigesnės nei jų konkurentų. Jos turi greičiau nei konkurentai reaguoti į aplinkos pasikeitimus, sparčiau modernizuotis, operatyviau reaguoti į kainų kitimą. Jos turi būti greitesnės diegiant naujas technologijas. Kad galėtų augti, joms gali tekti eiti į visiškai naujas rinkas bei įgyvendinti rizikingas strategijas. Inovacijoms valdyti taip pat reikalingi kiti vadovavimo įgūdžiai, palyginti su tais, kurie tinka vadovauti įprastiems procesams. Inovacijų diegimas užtikrina įmonės konkurencinį pranašumą bei suteikia tvirtą pagrindą sparčiai įmonės plėtrai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2623 žodžiai iš 8461 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.