Pirkimo -pardavimo sutarties sudarymas
5 (100%) 1 vote

Pirkimo -pardavimo sutarties sudarymas

1121

TURINYS

Turinys……………………………………………………………………………………………………1

Įvadas……………………………………………………………………………………………………..2

1. Pirkimo – pardavimo sutarties turinys, forma…………………………………………3

2. pirkimo – pardavimo sutarties dalykas…………………………………………………..3

3. Bendrosios pirkėjo pareigos ir teisės…………………………………………………..3-4

4. Bendrosios pardavėjo pareigos ir teisės………………………………………………4- 5

5. Vartojimo pirkimo – pardavimo sutarčių ypatumai………………………………….6

5.1 Pardavėjo pareigos parduodant daiktus vartotojui……………………………………6

5.2 Vartotojo teisės, kai jis įsigijo netinkamos kokybės daiktą…………………….6-8

Išvados……………………………………………………………………………………………………9

Literatūra……………………………………………………………………………………………….10

ĮVADAS

Pirkimo- pardavimo sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti pirkėjui nuosavybės teise priklausančias sutarties punkte numatytas prekes pirkėjo nuosavybėn, o pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti už jas nustatytą pinigų sumą sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka.

Pradėjau rašyti apie pirkimo pardavimo- pardavimo sutartį, nes atlikdama praktiką UAB „Telšių agrochemiją“ labai daug aptikau šių sutarčių. Be šių sutarčių įmonė negauna iš tiekėjų prekių ir be šių sutarčių netiekia gautų prekių.

Įmonė prekiauja trąšomis ir augalų apsaugos priemonėmis. Prekes perka iš Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų . Sudaromos sutartys su bendros ir Lietuvos užsienio kapitalo įmonėmis, tai UAB „Kemira GrowHow“ ir UAB „ Kesko Agro Lietuva“ bei Lietuvos įmonės AB „Achema“, UAB „ARVI“ ir ko, UAB „Agrokoncerno“ grupė.

Prekes realizuoja fiziniams asmenims, žemės ūkio kooperatyvams, ūkininkams. Užsiima tiek didmenine tiek mažmenine prekyba. Atsiskaitoma su tiekėjais per 30 dienų po vagonų gavimo. Jei geresnės sąlygos- daromas išankstinis apmokėjimas. Metinė apyvartą (trąšos, augalų apsauga, paslaugos) vienas milijonas du tūkstančiai litų.

Kiekvienas Lietuvos gyventojas turėtų žinoti, kokias jis turi teises, pirkdamas daiktus savo asmeniniams, šeimos , namų ūkio poreikiams ar savo verslui. Tuomet galima efektyviau apginti savo, kaip vartotojo teises. Civiliniame kodekse vartotojas laikomas silpnesniąja šalimi, jam suteikiamos papildomos teisės, o pardavėjui nustatomos papildomos pareigos.

Šio darbo ir praktikos tikslas buvo daugiau sužinoti apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą, jos dalyką, turinį, apie pirkėjo ir pardavėjo teises bei pareigas.

1. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES TURINYS, FORMA

Pirkimo – pardavimo sutartis- tai kai viena šalis(pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą ar prekę kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoją priimti daiktą ar prekę ir sumokėti už jį nustatytą piniginę sumą. Pirkimo – pardavimo sutarties formą nustato sandorių sudarymo formos taisyklės. Atskiroms pirkimo – pardavimo sutartims įstatymai gali nustatyti specialias jų sudarymo taisykles.

Parduodamų prekių pavadinimas, asortimentas, kiekybė, techninės charakteristikos ir kokybė nurodytos sutarties priede, kur jie yra neatskiriama sutarties dalis .

2. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES DALYKAS

Pirkimo – pardavimo sutarties dalyku gali būti neišimti iš apyvartos daiktai, kuriuos pardavėjas jau turi ar kurie gali būti sukurti ar pardavėjo įgyti ateityje, vertybiniai popieriai ir kitokie daiktai bei turtinės teisės. Pirkimo – pardavimo sutarties dalyku gali būti prieauglis, derlius ir kiti atsirandantys daiktai. Dalykas gali būti apibūdintas tiek pagal individualius požymius, tiek pagal rūšį. Jeigu sutarties turinys leidžia nustatyti daikto ar prekės pavadinimą ir kiekį, pirkimo – pardavimo sutarties sąlyga dėl sutarties dalyko laikoma suderinta.

3. BENDROSIOS PIRKĖJO PAREIGOS IR TEISĖS

Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytuose vietoje. Už pavėlavimą sumokėti kainą pirkėjas privalo mokėti palūkanas, kurios pradedamos skaičiuoti nuo daikto perdavimo ar šalių sutarto termino, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita. Pirkėjas privalo sumokėti kitas sutartyje ar įstatymuose numatytas pirkimo –pardavimo sutarties sudarymo išlaidas. Pirkimo – pardavimo sutartį būtina sudaryti notarinės formos ir įregistruoti viešąjame registre, jei nustato tai įstatymas. Pirkėjas kainą sutarties pasirašymo metu privalo sumokėti į notaro depozitinę sąskaitą, o pardavėjui pinigus notaras perduoda po sutarties įregistravimo viešame registre. Tik išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas numato kitokią atsiskaitymo tvarką. Jei pirkėjas turi pakankamą pagrindą manyti, kad dėl pardavėjo kaltės jam gali
būti pareikštas ieškinys dėl parduodamų daiktų ar prekių išreikalavimo ar teisių į juos suvaržymo, jis gali sustabdyti kainos mokėjimą. Išskirtinis atvejas, kai pardavėjas užtikrina galimų pirkėjo nuostolių atlyginimą.

Pirkėjo pareigos sumokėti kainą neįvykdymo teisinės pasekmės:

1. jei kilnojamieji daiktai jau perduoti pirkėjui, o kaina nesumokėta. Pardavėjas atsisako sutarties raštu apie tai pranešdamas pirkėjui ir išreikalauja daiktus iš pirkėjo.

2. jei nesumokėta tik kainos dalis, pardavėjas gali išreikalauti tik nesumokėta daikto kainos dalį, kai daiktas- dalusis.

3. pirkėjas tampa nemokus, pardavėjas negali išreikalauti daiktų, už kuriuos nesumokėta.

Pirkėjo pareiga yra priimti daiktą. Išskyrus atvejus, kai jis turi teisę reikalauti daiktus pakeisti ar nutraukti sutartį. Jei įstatymai ar sutartis nenumato ko kito, tai pirkėjas imasi priemonių atlikti veiksmus, kurie pagal įprastai reiškiamus reikalavimus būtini, kad daiktai būtų tinkamai perduoti ir priimti. Pirkėjas pažeisdamas savo pareigą, nepriima ar atsisako priimti daiktus. Pirkėjas įsipareigoja :

1. priimti nupirktus prekes:

2. sumokėti už jas nustatytą kainą sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka.

Pirkėjas turi teisę:

1. reikalauti perduoti jam prekes;

2. reikalauti atlyginti nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu;

3. atsisakyti nuo sutarties ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu pardavėjas, pažeisdamas sutartį, perduoda pirkėjui prekių.

4. BENDROSIOS PARDAVĖJO PAREIGOS IR TEISĖS

Pardavėjas privalo pagal pirkimo – pardavimo sutartį perduoti daiktus arba prekes pirkėjui. Jei sutartyje nenumatyta ko kito, pardavėjas privalo perduoti daiktus, prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kokia buvo pirkimo- pardavimo sutarties sudarymo metu. Laikoma, kad pardavėjo pareiga perduoti daiktus įvykdyta, kai pardavėjas perduoda daiktus, prekes pirkėjui valdyti arba sutinka, kad pirkėjas pradėtų daiktus, prekes valdyti.

Pardavėjas kartu su daiktais, prekėmis privalo perduoti su jais susijusius dokumentus ir nuosavybės teisę į juos, kai to reikalauja sutartis ir civilinis kodeksas. Jei pardavėjas neįpareigotas perduoti daiktų, prekių konkrečioje vietoje, tai daiktų, prekių perdavimų pagal civilį kodeksą laikoma:

1. jei pirkimo-pardavimo sutartis numato daiktų gabenimą,- daiktų įteikimas pirmam vežėjui, kad šis juos perduotų pirkėjui, jeigu sutartyje nenumatyta ko kita;

2. kai daiktus reikia paimti iš tam tikrų atsargų arba pagaminti ir šalys sutarties sudarymo metu apie tai žinojo,- daiktų pateikimas pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui disponuoti daiktų atsargų buvimo arba gaminimo vietoje;

Daiktų pateikimas pirkėjui toje vietoje, kurioje sutarties sudarymo metu buvo pardavėjo verslo ar gyvenamoji vieta arba daiktai pateikiami pirkėjo nurodytam asmeniui.

Daikto, prekių duodami vaisiai ir pajamos priklauso pirkėjui nuo jų perdavimo. Pardavėjas privalo laiku pristatyti daiktą ar prekę kaip tai numatyta sutartyje. Jeigu perdavimo terminas sutartyje nenurodytas, daiktai, prekės turi būti perduotos per protingą terminą po sutarties sudarymo. Šiam atvejui taikomas civilinio kodekso 6. 53 straipsnis.

Pardavėjo pareiga yra patvirtinti daiktų, prekių nuosavybės teisę. Jis privalo patvirtinti, kad į perduodamus daiktus tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų. Panaikinti – perduodamų daiktų įkeitimą nepaisydamas to, ar įkeitimas buvo įregistruotas ar ne, išskyrus atvejus, kai pirkėjas iš pardavėjo gavęs tinkamą informaciją, sutinką pirkti. Pardavėjas privalo patvirtinti, kad daiktai, prekės neareštuoti.

Pardavėjo įsipareigoja:

1. perduoti prekes pirkėjo nuosavybėn šios sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

2. saugoti prekes ir neleisti joms pablogėti iki prekių perdavimo pirkėjui;

Pardavėjas turi teisę:

1. reikalauti, kad pirkėjas priimtų prekes ir sumokėtų šioje sutartyje nustatytą kainą;

2. reikalauti, kad pirkėjas atlygintų nuostolius, padarytus prekių priėmimo uždelsimu;

3. atsisakyti nuo sutarties ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu pirkėjas, pažeisdamas sutartį, atsisako priimti prekes arba sumokėti už jas nustatytą kainą.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1247 žodžiai iš 2480 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.