Pirkimo pardavimo sutarties
5 (100%) 1 vote

Pirkimo pardavimo sutarties

Įvadas

Sutartis tai yra dvišalis arba daugiašalis sandoris, pagal kurį atsiranda šalių tarpusavio teisės ir pareigos. Sutartis reiškia taip pat ir dviejų ar daugiau asmenų laisvą valios suderinimą, kurio tikslas yra sukurti tarpusavio teises bei pareigas.

Sutartis be abejonės yra ir vienas iš prievolės atsiradimo pagrindų.

Sutarčių klausimai detaliai reglamentuoti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

Civilinio kodekso 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas. Čia reglamentuota, jog šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti tokias sutartis, kurios konkrečiai nenumatytos Kodekse, tačiau neprieštarauja įstatymams.

Reikia atkreipti dėmesį, jog pirmiausia sutarties laisvės principas reiškia laisvę sudaryti sutartį ar jos nesudaryti iš viso. Sutarties turinį bei formą šalys taip pat nustato laisvai, išskyrus tokius atvejus, jei tam tikras sutarties sąlygas ar jos turinį nustato imperatyvios įstatymo normos arba tam tikrų sąlygų reikalauja viešoji tvarka, moralė ar teisės principai.

Kadangi sutartis yra dviejų asmenų valios išraiška, jų suderinta valia, todėl gi būtinasis sutarties elementas yra ir savanoriškumas, kuris nesuderinamas su prievarta.

Sutarties šalimis gali būti tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys. Pastarieji sutartis sudaro per atstovus, veikiančius juridinio asmens steigimo dokumentų arba specialaus įgaliojimo pagrindu.

Šiame rašto darbe bus aptarta pirkimo – pardavimo sutartis tarp juridinių asmenų, pateiktas tokios sutarties pavyzdys. Rašyta pasiremiant Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 1888

2004 m. rugsėjo mėn. 6 d., Vilnius

UAB „X“, įmonės kodas 111111111, atstovaujama veikiančio pagal įstatus direktoriaus Jono Petraičio, (toliau – Pardavėjas), iš vienos pusės, ir UAB „Y“, įmonės kodas 222222222, atstovaujama veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 5, išduotą 2004 m. rugsėjo mėn. 2 d. Petrui Petraičiui , (toliau – Pirkėjas), iš kitos pusės, sudarė šią sutartį. Toliau sutartyje abi šalys bendrai vadinamos Šalimis.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti jam nuosavybės teise priklausančias prekes „M“ Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti už jas nustatytą pinigų sumą šios sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. ŠALIŲ TESĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekes Pirkėjo nuosavybėn šios sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

2.2. Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas priimtų prekes ir sumokėtų šioje sutartyje nustatytą kainą;

2.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti nupirktas prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. SUTARTIES KAINA

3.1 Parduodamų prekių kaina (sutarties kaina) yra 10000 Lt (Dešimt tūkstančių litų 00 centų).

3.2 Prekių kaina apima jų įpakavimą, ženklinimą, saugojimą Pardavėjo sandėlyje iki šioje sutartyje numatytos prekių išsiuntimo Pirkėjui datos. Prekių kaina taip pat apima jų transportavimo išlaidas iki prekių pristatymo Pirkėjui datos.

4. PREKIŲ TIEKIMO TERMINAI IR TVARKA

4.1. Per 2 dienas nuo prekių išsiuntimo, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip 5 dienos iki prekių pristatymo paskirties vietoje, Pardavėjas praneša Pirkėjui apie prekių išsiuntimo datą, kiekį, skaičių ar svorį, transporto priemonės pavadinimą ir apibūdinimą, tikslų prekių pristatymo paskirties vietoje laiką.

4.2. Prekių pristatymo vieta yra sandėlis, esantis „N“ gatvėje Nr. 10, Vilniuje.

5. PREKIŲ PRĖMIMAS

5.1 Prekių priėmimas vykdomas jų pristatymo 4.2. punkte nurodytoje prekių paskirties vietoje ne vėliau kaip per 2 dienas nuo jų pristatymo. Prekės, kurioms nustatytas garantinis laikas, turi būti priimamos nesibaigus nustatytam garantiniam laikui.

5.2 Prekių priėmimas yra Pirkėjo atliekamas jų kiekio ir kokybės bei komplektiškumo patikrinimas.

5.3. Prekių priėmimo rezultatai įforminami prekių priėmimo aktu, kuris surašomas tą pačią dieną, kai baigiamas priėmimas. Prekių priėmimo akte turi būti aprašyti Pirkėjo nustatyti prekių defektai.

6. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

6.1 Apmokėjimas už pristatytas prekes atliekamas per_5_ dienas nuo jų pristatymo dienos akredityvo būdu.

6.2. Laiku neapmokėjęs už prekes, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui 0,2 % dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS

Šalis, neįvykdžiusi sutartinių įsipareigojimų arba įvykdžiusi juos netinkamai, atsako turtu, tik esant kaltei (tyčiai arba neatsargumui).

8.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš šios sutarties, įvykdymo.

8.1. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta atskiru raštišku Šalių susitarimu.

8.3. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

8.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai
Šaliai.

JURIDINIAI ŠALIŲ PARAŠAI

Pardavėjas Pirkėjas

UAB „X“ UAB „ Y“

Direktorius Jonas Jonaitis (parašas) Petras Petraitis (parašas)

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 773 žodžiai iš 2551 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.