Priešmokyklinio ugdymo standartas dokumentas
5 (100%) 1 vote

Priešmokyklinio ugdymo standartas dokumentasPriešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų (išimtinais atvejais – dviejų) trukmės ugdymas, skirtas padėti vaikams subręsti mokyklai.

Priešmokyklinio ugdymo(si) siekiamybė yra padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų, kurių pagrindas – jau turimų vertybinių nuostatų, įgytų gebėjimų ir įgūdžių bei patirties visuma. Šių vaiko kompetencijų plėtojimas sukuria sėkmingo ugdymo(si) mokykloje prielaidas, stiprina pasitikėjimo savimi ir savo jėgomis jausmą.

Priešmokyklinio ugdymo(si) standartuose pateikiamos vertybinės nuostatos, gebėjimai ir patirtis, kuriuos turėtų būti įgijęs į mokyklą išeinantis vaikas, ugdytas pagal “Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas

Laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo uždaviniai

1. Garantuoti vaikui saugius, turiningus, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus. Gerbti ir palaikyti vaiko poreikius, kūrybinius sumanymus, žaidimą, sudaryti sąlygas jų plėtotei.

2. Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiaisiais kartu plėtojant jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį.

3. Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.

4. Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus.

5. Ugdyti sakytinę vaiko kalbą, kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas ugdytis rašytinę kalbą, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai.

6. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, pagarbą tradiciniam menui, skatinti atskleisti save meno priemonėmis ir kitais būdais.

Priešmokyklinio ugdymo turinio ir jo įgyvendinimo principai

1. Vertybinių nuostatų ugdymo

Prioritetas teikiamas bendrųjų vertybinių ir pozityvių asmeninių nuostatų pradmenų formavimui (si).

2. Socialinio kultūrinio kryptingumo

Orientuojamasi į vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) reikalingų socialinių, kultūrinių kompetencijų plėtojimą bei tautinio tapatumo jausmo žadinimą.

3. Tikslingumo

Orientuojamasi į konceptualiuosius priešmokyklinio ugdymo tikslus ir uždavinius, į vaiko adaptacijos naujoje aplinkoje lengvinimą, socializaciją, ugdymosi motyvacijos žadinimą ir prielaidų tolimesniam ugdymuisi sudarymą.

4. Prieinamumo

Ugdymo turinio įgyvendinimui taikomi būdai atitinkantys 5-6 metų vaiko psichofizines galimybes, jo pažinimo ir raiškos būdus bei stilių, bendravimo ir elgesio modelius bei emocijų pasaulį.

Ugdymo turinys lanksčiai taikomas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius, interesus ir galimybes.

Ugdymo turinys ir jo įgyvendinimo būdai pritaikomi skirtingoje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje (šeimoje ar institucijoje) augusiam ir ugdytam vaikui.

5. Integralumo

Ugdymo turinys įgyvendinamas atsižvelgiant į vaiko visuminį pasaulio suvokimą ir jo mąstymo bei veiklos konkretumą ir sinkretiškumą.

6. Tęstinumo

Priešmokyklinio ugdymo turinys suderintas su ikimokyklinio ir pirmos klasės ugdymo turiniu, siekiant, kad vaikas darniai pereitų nuo ugdymo(si) šeimoje ar ikimokyklinėje grupėje prie ugdymo(si) priešmokyklinėje grupėje, o vėliau – mokykloje. Atsižvelgiama į vaiko jau įgytą patirties ir gebėjimų lygmenį bei jo ugdymo(-si)- perspektyvą – ko jam reikės sėkmingai pradžiai ir sistemingam ugdymui(si) mokykloje.

7. Žaismės

Parenkamas vaikui įdomus, įvairus, patrauklus, džiuginantis ugdymo turinys, taikomi žaismingi, natūralūs įgyvendinimo būdai, žadinantys ir stiprinantys pasitikėjimo savimi ir savo gebėjimais jausmą, gerą nuotaiką.

Priešmokyklinio ugdymo standartų struktūra

Priešmokykliniame amžiuje sąlyginai išskiriamos penkios kompetencijų grupės, kurios sudaro priešmokyklinės programos ir standartų pagrindą:

* socialinė kompetencija – gyventi ir būti greta, kartu;

* sveikatos saugojimo kompetencija – sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti;

* pažinimo kompetencija – tyrinėti ir atrasti pasaulį;

* komunikavimo kompetencija – klausytis, kalbėti, bandyti skaityti, rašyti, išreiškiant save ir bendraujant su kitais;

* meninė kompetencija – įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis.

Priešmokyklinio ugdymo standartų lentelės skiltyje “sritis” įrašytos visos penkios kompetencijų grupės, skiltyje “esminiai gebėjimai” – apibendrintai pateikiami tie gebėjimai, kurie sudaro kiekvieną kompetencijų grupę priešmokyklinio ugdymo etape; skiltyje “pasiekimai: vertybinės nuostatos, gebėjimai, patirtis” – pateikiami tipiškiausi apibendrinti vaikų veiklos pavyzdžiai, kurie rodo, jog vaikas turi aprašytų vertybinių nuostatų pradmenis, tam tikrą gebėjimų lygį bei patirties. Vaikų veiklos pavyzdžiai – tik orientyras, padedantis suprasti, kokios įvairios gali būti vaiko esminių gebėjimų atsiskleidimo sritys. Išvada
apie tai, jog vaikas įgijęs tam tikrą esminį gebėjimą padaroma, jei suaugusieji pastebėjo bent keletą iš pateiktų veiklos pavyzdžių.

Priešmokyklinio ugdymo standartuose orientuojamasi į bendrą vaiko brandumo mokyklai lygį, pakankamą sėkmingam ugdymuisi mokykloje. Jei vaikas priešmokykliniame amžiuje neįgyja standartuose aprašytų kompetencijų, jis toliau kryptingai ugdomas mokykloje arba dar vienerius metus priešmokyklinėje grupėje. Jei tam tikros kompetencijos neįgijęs vaikas ugdomas mokykloje, jam teikiama pedagogo ar specialioji parama.Sritis Esminiai gebėjimai Pasiekimai

Socialinė kompetencija 1.Žino svarbią asmeninę informaciją ir geba pasakyti kitiems.

2. Geba perimti artimųjų, bendraamžių ir pedagogų kai kuriuos gyvensenos ypatumus bei vertybines nuostatas.

3.Geba suprasti kito savijautą, ketinimus, akivaizdžiose situacijose skiria, kas gerai ir kas blogai, gali parodyti užuojautą ir padėti šalia esantiems.

4.Geba orientuotis namų ir kitoje įprastoje aplinkoje.

5.Žaisdamas arba įprastoje buitinėje aplinkoje pasitiki savimi ir savo gebėjimais, geba bendrauti, priimti nuo jo paties elgesio priklausančius sprendimus, numatyti elgesio pasekmes, turi atsakomybės, savitvardos, savitvarkos pradmenis.

1.1.Pasako vardą, pavardę, kiek metų, žino savo lytį.

1. 2.Geba pasakyti, ko nori, kuo domisi, ką mėgsta.

1. 3.Palygina save dabar ir anksčiau: pasako arba pavaizduoja keletą savo pasiekimų, susijusių su augimu arba žino, jog tuoj eis į mokyklą.

2.1.Jaučiasi esąs šeimos, grupės narys: pasako savo nuomonę, norus, palaikomas ir skatinamas atsižvelgia į kitų nuomonę, prašymus.

2.2. Domisi suaugusiųjų gyvenimu, pasitiki artimaisiais ir gerai pažįstamais suaugusiaisiais: seka jų pavyzdžiu, iš jų mokosi, prašo patarti, paaiškinti, kreipiasi pagalbos ištikus nesėkmei ar sunkumams.

2.3. Palankiai priima kitų draugiškumo ir meilės ženklus, savo jausmus šeimos nariams ir draugams išreiškia mimika, žodžiu, elgsena ir kitais būdais. 2.4.Skatinamas dažniausiai laikosi šeimos bei grupės gyvenimui įprastos tvarkos, ir susitarimų.

2.5.Skiria savo, šeimos, vaikų grupės gyvenimo kasdienybę ir ypatingus įvykius, šventes, rodo norą juose dalyvauti.

3.1.Orientuodamasis pagal kito vaiko ar suaugusiojo mimiką, balso intonaciją, veiksmus, žodžius, dažniausiai teisingai pasako, kaip kitas jaučiasi, ar draugiški, ar nedraugiški jo ketinimai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1064 žodžiai iš 3531 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.