Rekvizitų įforminimas
5 (100%) 1 vote

Rekvizitų įforminimas

1121

TESTAI: REKVIZITŲ ĮFORMINIMAS

1 variantas.1. Kokio formato popieriaus lapuose įforminami dokumentai?

Dokumentai įforminami tokių formatų, pagal LST EN 20216:2001 ir ISO

353:1975 standartus, popieriaus lapuose: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210

mm) ir A4 L (210 x 297mm), A5 L (148 x 210 mm). Dokumentams, kurie rengiami

ir saugomi tik skaitmeninėje laikmenoje, nurodyti formatai netaikomi.2. Kokio pločio paliekamos paraštės?

Dokumentai įforminami paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – 30

mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė – ne

mažesnė kaip 20 mm.l .3. Kaip numeruojami dokumento lapai?

Dokumento, spausdinamo keliuose lapuose, numeruojamas antrasis ir

tolesni lapai.l .4. Kur ir kaip užrašomas lapo numeris.

Lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais

skaitmenimis be taškų ir brūkšnelių.1.5. Kas tai yra rekvizitas?

Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas

dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą pastovią

vietą.2.1. Kokie yra dokumentų rekvizitų rašymo būdai?

Išilginis centruotas, kai rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga

vienodai nutolusi nuo kairiosios ir dešiniosios paraščių.

Kampinis vėliavinis, kai rekvizito eilutės prasideda arba vienodai

nutolusios nuo kairiosios paraštės.

Kiekvienas dokumento rekvizitas rašomas nustatytoje vietoje ar plote.

Kai dokumento rekvizitai išdėstomi ne viename lape, jie turi būti išdėstyti

taip, kad į atskirą lapą nebūtų perkeliamas vien parašo rekvizitas ir po

juo rašomi kiti rekvizitai.2.2. Kur spausdinamas herbas?

Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas (toliau – herbas) arba

prekių ženklas spausdinamas popieriaus lapo viduryje, po viršutine parašte.

Prekių ženklas gali būti spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje

pusėje, paliekant paraštes. Herbas ir prekių ženklas kartu nespausdinami.2.3. Kur spausdinamas prekių ženklas?

Prekių ženklas gali būti spausdinamas popieriaus lapo viduryje, po

viršutine parašte arba lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, paliekant

paraštes.2.4. Kur rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbo arba prekių ženklo

rekvizitu, jei šis rekvizitas išspausdintas po viršutine parašte lapo

viduryje. Jei prekių ženklas spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje

pusėje, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas šalia ženklo. Kai herbas

arba prekių ženklas nespausdinamas, dokumento sudarytojo pavadinimas

rašomas po viršutine parašte.2.5. Jei prekių ženklas spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje pusėje,

kur rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Jei prekių ženklas spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje

pusėje, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas šalia ženklo.2.6. Jei herbas arba prekių ženklas nespausdinamas, kur rašomas dokumento

sudarytojo pavadinimas?

Kai herbas arba prekių ženklas nespausdinamas, dokumento sudarytojo

pavadinimas rašomas po viršutine parašte.3.1. Kaip rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas didžiosiomis paryškintomis

raidėmis, gali būti didesnėmis negu kiti rekvizitai, ir išdėstomas

išilginiu centruotu būdu.3.2. Jei dokumento sudarytojas yra neatsiejama įstaiga ar įstaigos

struktūrinis padalinys, kaip rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Pavyzdys.

Pavadinimas rašomas nurodant priklausomybę, pvz.:

LIETUVOS KARIUOMENĖS

KARO MEDICINOS TARNYBA

arba

VILNIAUS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS TVARKYMO DEPARTAMENTAS3.3. Jei dokumento sudarytojas yra vieno asmens institucija, arba įstaigos

vadovas, kaip rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Kai dokumento sudarytojas yra vieno asmens institucija, įstaigos

vadovas, kitas įstatymų ar kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus turintis

tarnautojas, rašomas pareigybės pavadinimas, nurodant jos priklausomybę,

pvz.:

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS MERAS

arba

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ LIGONINĖSVYRIAUSIASIS GYDYTOJAS

arba

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS

3.4. Jei dokumento sudarytojas yra įstaigos tarnautojas, neturintis

juridinių įgaliojimų, kaip rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas?

Pavyzdys.

Kai dokumento (tarnybinio pranešimo, tarnautojo ataskaitos ir kt.)

sudarytojas yra įstaigos tarnautojas, neturintis juridinių įgaliojimų,

sudarytojo rekvizite rašomas pareigybės pavadinimas, nurodant jos

priklausomybę, pvz.:

VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS MONETŲ KALYKLOS

SEKRETORIUS REFERENTAS

3.5. Jei dokumento sudarytojai yra kelios įstaigos ar kelių įstaigų

vadovai, kaip

rašomi jų pavadinimai?

Kai dokumento sudarytojas yra komisija, sudaryta iš kelių įstaigų

atstovų, jos pavadinimas rašomas pagal teisės akte nustatytą komisijos

funkciją, pvz.:

PROFESINIŲ LIGŲ TYRIMO

KOMISIJA

Kai dokumento sudarytojai yra kelios įstaigos ar kelių įstaigų

vadovai, jų pavadinimai rašomi vienas po kitu ir atskiriami ne mažesniu

kaip vienos eilutės intervalu. Pavadinimų ir su jais susijusių kitų

rekvizitų rašymui plotas neribojamas.4. l. Kaip ir kur rašomi įstaigos duomenys?

Įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje arba išdėstomi stulpeliais

po dokumento sudarytojo pavadinimu arba dokumento pirmojo lapo apatinėje

paraštėje.

4.2. Jei įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje, kaip atskiriamos

sudėtinės informacijos dalys?

Kai įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje, tarp atskirų duomenų

paliekamas didesnis intervalas arba dedami atitinkami skyrybos ženklai.

4.3. Kokiomis raidėmis rašomi įstaigos duomenys?

Įstaigos duomenys rašomi mažesnėmis negu kiti rekvizitai raidėmis ir

gali būti atskirti linija.4.4. Jei informacinio dokumento(rašto) sudarytojai yra kelios įstaigos,

kaip rašomi įstaigos duomenys?

Kai informacinio dokumento (rašto) sudarytojai yra kelios įstaigos,

įstaigos duomenys rašomi po kiekvienos įstaigos pavadinimu.4.5. Kas sudaro įstaigos duomenis?

Įstaigos duomenis sudaro: įstaigos kodas, buveinės adresas ir kita

reikalinga informacija (telefonų ir faksų numeriai, elektroninio pašto

adresas ir kt.).

4.6. Kur rašoma specialioji žyma?

Specialioji žyma rašoma dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės

dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis arba dedamas spaudas, pvz.:

Projektas, Išrašas, Kopija, Faksograma.

4.7. Kur rašoma priedo žyma?

Priedo žyma rašoma dokumento priedo viršutinės paraštės dešinėje

pusėje.4.8. Kas sudaro priedo žymą?

Žymą sudaro: dokumento, kuriam priklauso priedas, pavadinimas, priedo

eilės numeris ir žodis ,,priedas“.4.9. Kaip išdėstomos priedo žymos? Pavyzdys._____________________

Žymos dalys išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu, žodis ,,priedas“

kartu su eilės numeriu rašomas iš naujos eilutės, pvz.:5.1. Kaip įforminama dokumento registracijos žyma?

Dokumento gavimo registracijos žyma rašoma arba dedamas spaudas

dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės dešiniajame kampe.5.2. Kas sudaro registracijos žymą?

Žymą sudaro: dokumentą gavusios įstaigos pavadinimas (gali būti

sutrumpintas), žodis ,,Gauta“, dokumento gavimo data ir registracijos

numeris.5.3. Kur rašomas tvarkomųjų ir informacinių įstaigos vidaus dokumentų

pavadinimas?

Tvarkomųjų ir informacinių įstaigos vidaus dokumentų pavadinimas

rašomas po dokumento sudarytojo pavadinimu.5.4. Jei yra adresato rekvizitas, kur rašomas dokumento pavadinimas?

Informacinių dokumentų, kuriuose yra adresato rekvizitas, pavadinimas

rašomas po šiuo rekvizitu.5.5. Kur rašomas organizacinių ir tvirtinamųjų informacinių dokumentų

pavadinimas?

Organizacinių ir tvirtinamų informacinių dokumentų pavadinimas

rašomas po tvirtinimo žymos rekvizitu.

5.6. Kas sudaro dokumento pavadinimą?

Dokumento pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas ir teksto

antraštė.2 variantas.

1. 16 rekvizitas: parašo rašymo tvarka.

1. Jei dokumentą pasirašo komisija ir kviestieji asmenys, kokia parašo

įforminimo tvarka? Pavyzdys.

Kai dokumentą pasirašo komisija, nurodomos pasirašančiųjų asmenų

pareigos komisijoje. Komisijos pirmininko vardas ir pavardė rašoma pirmoji,

o jos narių vardai ir pavardės – pavardžių abėcėlės tvarka. Jei teisės aktų

nustatytais atvejais dokumentą pasirašo ir dalyvaujantys (kviestieji)

asmenys, jų parašai rašomi po komisijos narių parašais, pvz.:

Komisijos pirmininkas (Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Nariai (Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Dalyvaujantys (kviestieji) asmenys (Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)1.2.Kas dedama dokumentų antrųjų egzempliorių parašo rekvizite?_____

Dokumentų antrųjų egzempliorių parašo rekvizite, vietoj parašo dedamas

įstaigos raštvedybą atsakingo struktūrinio padalinio antspaudas.2. 17 rekvizitas: suderinimo žyma.

2.1. Kur rašoma suderinimo žyma?

Dokumento suderinimo žyma įforminamos teisės aktų nustatytos

dokumentų suderinimo tarp įstaigų procedūros. Suderinimo žyma rašoma po

parašo rekvizitu, organizaciniuose dokumentuose – po baigiamuoju brūkšniu.2.2. Kokia tvarka rašoma suderinimo žyma organizaciniuose dokumentuose?

Suderinimo žyma rašoma po baigiamuoju brūkšniu.2.3. Kas sudaro suderinimo žymą? Pavyzdys.

Suderinimo žymą sudaro didžiosiomis raidėmis rašomas žodis SUDERINTA,

įstaigos, su kuria dokumentas suderintas, vadovo pilnas pareigų

pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė,
data. Rekvizito dalys pradedamos

rašyti nuo kairiosios paraštės ir išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu,

pvz.:

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)2.4. Kaip išdėstomos rekvizito dalys? Pavyzdys.

Rekvizito dalys pradedamos rašyti nuo kairiosios paraštės ir

išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu, pvz.:

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1394 žodžiai iš 2781 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.