Socialinė psichologinė parama moteriai pasiryžusiai nutraukti nėštumą
5 (100%) 1 vote

Socialinė psichologinė parama moteriai pasiryžusiai nutraukti nėštumą

TURINYS

Įvadas

1.LITERATŪROS APŽVALGA…………………………………………………….

1.1. Žmogaus teisė į gyvybę………………………………………………………..

1.2. Senovės įstatymai už padarytą abortą………………………………………

1.3. LR baudžiamasis kodeksas…………………………………………………….

1.4. Aborto samprata ir rūšys………………………………………………………..

1.4.1. Ankstyvasis abortas……………………………………………………..

1.4.2. Vėlyvasis abortas…………………………………………………………

1.4.3. Natūralus abortas………………………………………………………….

1.4.4. Dirbtinis abortas……………………………………………………………

1.4.5. Kriminalinis abortas………………………………………………………

1.5. Aborto pasekmės……………………………………………………………………

1.5.1. Fizinės pasekmės…………………………………………………………..

1.5.2. Psichologinės pasekmės…………………………………………………

1.5.3. Pasekmės visuomenei……………………………………………………

1.6.Socialinė parama…………………………………………………………………….

1.6.1. Piniginė parama šeimoms, auginančioms vaikus……………….

1.7. Veiksniai, nulemiantys moters apsisprendimą abortui…………………

1.7.1. Psichologiniai veiksniai………………………………………………….

1.7.2. Socialiniai – kultūriniai veiksniai……………………………………..

1.8. Soc. darbuotojo vaidmuo šeimos planavime………………………………

2.TYRIMO REZULTATAI………………………………………………………………

3. REZULTATŲ APTARIMAS ……………………………………………………….

IŠVADOS…………………………………………………………………………………..

PASIŪLYMAI…………………………………………………………………………….

LITERATŪRA…………………………………………………………………………….

PRIEDAI……………………………………………………………………….

ĮVADAS

Abortas – tai viena didžiausių mūsų laikmečio problemų. Aborto metu ne tik nužudoma užsimezgusi gyvybė, bet žalojama pati moteris. Ypač pavojingas pirmasis nėštumo nutraukimas, daugeliui šių moterų po aborto diagnozuojamas nevaisingumas. Moteris žalojama ne tik fiziškai, bet ir psichiškai. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, pasaulyje par metus padaroma apie 30 milijonų legalių abortų, nuo jų – kasmet miršta apie 15 tūksantančių moterų.

Lietuva užima vieną pirmųjų vietų pasaulyje pagal abortų skaičių. 1999 m. buvo atlikta 18.846, o 2000m. – 21.503 abortų. Abortų skaičius kiekvienais metais didėja. Įtakos tokiam sparčiai didėjimui tyri bloga Lietuvos ekonominė bei socialinė padėtis, mažas pragyvenimo lygis. Moterų žinios apie kontraceptines priemones neretai neobjektyvios ir net klaidingos. Dėl informacijos stokos daugėja nėštumo nutraukimų iki 18 metų. Vienas iš skaudžiausių aborto padarinių – vaisingumo sumažėjimas, dėl kurio moterys visą gyvenimą kankinasi, prieštarauja sau ir kitiems. Maqnoma, kad Lietuvoje po abortų kasmet apie 2 tūkstančiai moterų tampa iš dalies arba visiškai nevaisingos. Aborto sukeltų ligų gydymas yra brangus ir ilgas. Todėl teikti psichologinę – socialinę paramą moteriai yra labai svarbu.

„ Mes – senstanti, mirštanti tauta. Ar prisikelsime, ar gyvensime, priklauso nuo kiekvieno iš mūsų.“ (R.G.Skrinskas, 2000)

TEMOS TIKSLAS: Sužinoti, kokia socialinė psichologinė parama teikiama moteriai, pasiryžusiai nutraukti nėštumą.

TEMOS UŽDAVINIAI:

1. Sužinoti moterų socialinę padėtį.

2. Dėl kokių priežasčių nutraukia nėštumą.

3. Išsiaškinti pagalbos efektyvumą.

4. Pateikti išvadas ir pasiūlymus prevencijai.

TYRIMO OBJEKTAS: Nėsčiosios, pasiryžusios nutraukti nėštumą.

1. LITERATŪROS APŽVALGA

1.1.Žmogaus teisė į gyvybę

Konstitucijos 19 straipsnyje pasakyta, kad žmogaus teisė į gyvybę saugo įstatymas, t.y. kad užtikrinama žmogaus teisė į gyvybę, o ne pati gyvybė. Tai reiškia, kad įstatymai negarantuoja ( o iš tikrųjų ir negali garantuoti ) pačios žmogaus gyvybės.

Žmogaus gyvybės teisinė apsauga tiesiogiai siejasi su jos pradžios ir pabaigos nustatymu. Įvairiai vertinama, kada yra žmogaus gyvybės pradžia: apvaisinimas, embrioninė gemalo būklė, naujagimio pasirodymas iš įsčių, virkštelės atskyrimas, pirmasis naujagimio oro įkvėpimas.

Žmogaus gyvybės apsauga įvairiomis teisės normomis pradedama įvairiu laiku. Baudžiamojo kodekso ( BK ) 124 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą aborto padarymą, t.y. žmogaus gemalo ( vaisiaus ) sunaiknimą.Šiuo metu Lietuvoje galioja Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) 1994 m. sausio
28 d. Įsakymu Nr.50 patvirtinta nėštumo operacijos atlikomo tvarka. Pagal šią tvarką, aborto operacijas yra leidžiama daryti tik gydytojui akušeriui – ginekologui ir tik gydymo įstaigose, laikantis kitų nustatytų sąlygų. Tarp šių sąlygų yra ir ta, kad nėštumas negali būti nutrauktas, kai vaisiui daugiau negu 12 savaičių arba esama kitų kontraindikacijų. Vėliau nėštumą nutraukti galima tik tuomet, kai jis kelia pavojų motinos gyvybei ar sveikatai. Kai kuriose šalyse abortai apskritai yra uždrausti, jie leidžiami tik reikalingumo sąlygomis. Tokiu atveju abortai paprastai prilyginami nužudymui.

1.2. Senovės įstatymai už padarytą abortą

XVI a. kai kuriose šalyse už aborto darymą buvo baudžiama mirtimi. Tokia

bausmė buvo įteisinta Anglijoje 1524 m., Vokietijoje 1533 m., Prancūzijoje 1562 m.

Rusijoje mirties bausmę specialiu įstatu XVII a. įteisino caras Aleksandras Michailovičius Romanovas. 1715 m. caras Petras I kiek sušvelnino atšaukęs mirties bausmę.

Ir kitos šalys vėliau atšaukė mirties bausmę, bet bausmė liko griežta.

Iki XIX a. pabaigos Rusijoje už negimusių kūdikių sunaikinimą buvo baudžiama kalėjimu ar išsiuntimu į tolimesnius Sibiro rajonus tremčiai ar katorgos darbams. Baudė ne tik atlikėjus, bet ir jų padėjėjus bei motinas.

1885 m. priimtame „Uloženije o nakazanijach“ 1462 str. sakoma: „Nėsčia moteris, kuri savarankiškai ar sutikdama su kitais pavartos kokią nors priemonę vaisiui pašalinti, baudžiama visų teisių į turtą praradimu ir trėmimu į Sibirą“.

Nuo 1920.XI.18 Rusija buvo pirmoji pasaulio valstybė, leidusi daryti abortus.Tačiau 1936.VI.27 ankstesnis įstatas atšauktas ir abortai uždrausti.

1955.XI.23 TSRS AT Prezidiumas priėmė nutarimą, kuriuo leidžiama nutraukti nėštumą pagal moters norą.

Nepriklausomoje prieš II karą Lietuvoje abortas buvo laikomas nusikaltimu ir už jo padarymą paskirtos gana sunkios bausmės. Šiam reikalui iš dalies galėjo būti taikomi Lietuvos baudžiamojo Statuto ( kodekso ) 461 ir 464 straipsniai. Negimusiai gyvybei apsaugoti buvo numatyti 465 ir 466 str., kurie skambėjo taip:

465 str. Motina, kuri nusikalto padariusi galą savo gemalui, yra baudžiama kalėti kalėjime ne ilgiau kaip trejus metus.

466 str. Kas nusikalto padaręs galą nėsčios moters gemalui, tas yra baudžiamas kalėjime kalėti.

Jei gemalui galą padarė gydytojas arba priėmėja, tai teismui leidžiama uždrausti kaltininkui praktikuoti nuo vienerių iki penkerių metų ir paskelbti sprendimus.

Jei gemalui galas yra padarytas be nėsčios moteriškės sutikimo, tai kaltininkas baudžiamas kalėti kalėjime ne ilgiau kaip aštuonerius metus.

1.3. LR baudžiamasis kodeksas

Šis įstatymas patvirtintas 2000 m. rugsėjo 26 d.

142 straipsnis. Neteisėtas abortas.

1. Gydytojas, turinti teisę daryti aborto oprtacijas, padaręs abortą pacientės prašymu, jeigu buvo kontraindikacijų arba tai padaryta ne sveikatos priežiūros įstaigoje, baudžiamas viešaisiais darbais arba teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dviejų metų.

2. Sveikatos priežiūros specialistas, neturintis teisės daryti aborto ope s įstaigoje padaręs abortą pacientės prašymu, baudžiamas viešaisiais darbais arba teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

3. Tas, kas neturėdamas teisės daryti aborto operacijas nutraukė nėštumą pačios moters prašymu, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

143 straipsnis. Privertimas darytis neteisėtą abortą.

Tas, kas panaudodamas fizinį ar psichinį smurtą privertė nėsčią moterį darytis neteisėtą abortą, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu , arba laisvės atėmimu iki dviejų metų.

1.4. Aborto samprata ir rūšys

Žodis abortas kilęs iš lotynų kalbos ( abortas – persileidimas, išsimetimas ). Tai reiškia, kad nėštumas nutrūksta prieš laiką ir iš gimdos pasišalina arba pašalinamas vaisiaus gemalas, jo dalys dar vaisiui nesubrendus, kada jis, nebūdamas įsčiose, negali normaliai gyventi ir išlikti gyvas.

1.4.1.Ankstyvasis abortas

Ankstyvuoju abortu vadinamas nėštumo nutraukimas iki 12 nėštumo savaitės.

1.4.2. Vėlyvasis abortas

Vėlyvuoju abortu vadinamas nėštumo nutraukimas nuo 12 iki 28 nėštumo savaitės.

1.4.3. Natūralus abortas

Natūralūs ( savaiminis ) abortas įvyksta dėl moters ligų ir nepriklauso nuo jos noro: tai gali būti dėl infekcinių ligų ( sifilio, AIDS ir kt. ), gimdos uždegimų, nenormalios jos padėties, gimdos kaklelio ligų, sužeidimų, traumų, labai sunkaus fizinio darbo ir net dėl stipraus nervinio streso. Persileidimų priežastys yra labai įvairios ir dažnai apie 60% nenustatomos. Prasidėjus persileidimui, gemalas atsiskiria nuo gimdos sienų ir susitraukiant jos raumenims, išstumiamas iš gimdos. Atsivėrus tarpgaurelinėms ertmėms, pradeda gausiai kraujuoti iš lytinių organų. Kartais iš pradžių žūva gemalas, sunyksta gaurelinio dangalo gaureliai ir atkrintantysis dangalas, kurie, susitraukiant gimdos raumenims, pradeda atsiskirti nuo gimdos sienos. Nėsčioji kraujuoja ilgai, bet negausiai. Kai yra gimdos sąsmaukos ir kaklelio
nepakankamumas, didėjant nėštumui, trumpėja ir atsiveria gimdos kaklelis, į kurį nusileidžia vaisiaus vandenų pūslė, nuteka vaisiaus vandenys ir užgimsta vaisius.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1320 žodžiai iš 4112 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.