Socialinės apsaugos ministerija
5 (100%) 1 vote

Socialinės apsaugos ministerija

Misija

Šalies socialinės politikos vaidmuo rinkos santykiais pagrįstoje visuomenėje yra itin svarbus. Socialinę politiką formuoja ir įgyvendina daug įvairaus lygmens institucijų. Pagrindinis uždavinys – formuoti ir įgyvendinti socialinės apsaugos ir darbo politiką – tenka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Ministerija formuoja ir įgyvendina tokią politiką, kurios galutinis tikslas – rūpinimasis žmogumi, jo pasirinkimo galimybių didinimas ar lėšų ir paslaugų užtikrinimas, kai žmogus dėl objektyvių priežasčių negali savęs ir šeimos pakankamai aprūpinti iš darbo ar kitokių pajamų. Vykdydama šį atsakingą uždavinį, ministerija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir kitais teisės aktais.

Ministerijos misija yra sukurti ir įgyvendinti efektyvią darbo ir socialinės apsaugos politiką, siekiant sukurti kokybiško užimtumo galimybes ir užtikrinti visuomenės socialinį saugumą ir socialinę sanglaudą

Stuktūrinė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos schema

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė

VILIJA BLINKEVIČIŪTĖGimė 1960 m. kovo 3 d. Pakruojo rajone, Linkuvoje.

1983 m. Baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir įgijo teisininko specialybę.

1983-1984 m. Dirbo Socialinio aprūpinimo ministerijoje Žinybinės kontrolės ir instruktavimo skyriaus revizore.

1984-1990 m. Dirbo Socialinio aprūpinimo ministerijoje Pensijų valdybos Valstybinių pensijų skyriaus vyresniąja inspektore.

1990-1994 m. Dirbo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Darbo santykių teisinio reguliavimo skyriaus konsultante, po to – vyriausiąja juriskonsulte.

1994 m. Paskirta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretore.

1996-2000 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė, atsakinga už socialinės paramos sritį.

2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu paskirta socialinės apsaugos ir darbo ministre.

2001m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu paskirta dvyliktosios Vyriausybės socialinės apsaugos ir darbo ministre.

2004 m. Išrinkta Seimo nare.

2004 m. vasario 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanota Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro kryžiumi.

2004 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu paskirta tryliktosios Vyriausybės socialinės apsaugos ir darbo ministre.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras

MEČISLOVAS ZASČIURINSKASGimė 1946 m. kovo 29 d. Kaune.

1968 m. Baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją.

1968-1971 m. Kauno politechnikos instituto Kapitalinės statybos skyriaus vyr. inžinierius.

1972-1988 m. Kauno miesto Plano komisijos vyr. ekonomistas, Kapitalinės statybos skyriaus viršininkas, Plano komisijos pirmininko pavaduotojas.

1981 m. Kauno politechnikos institute įgijo ekonomisto specialybę.

1988-1990 m. Kauno miesto Kompleksinio ekonominio ir socialinio vystymo valdybos viršininkas.

1988-1990 m. Kauno ekonomistų klubo prezidentas, aktyvus Lietuvos ekonomistų asociacijos steigėjas.

1990-1991 m. Kauno miesto valdybos patarėjas.

1992-1995 m. UAB „Aispo” direktorius.

1995-1998 m. VĮ „Lietuvos loto” generalinis direktorius.

1999-2000 m. UAB „Ober-haus nekilnojamasis turtas” Kauno filialo direktorius.

1999-2004 m. LDB UAB „Senmakas” Likvidacinės komisijos pirmininkas.

2002-2003 m. UAB „Finansiniai sprendimai” Kauno filialo direktorius.

2003-2004 m. BAB „Lietuvos farmacija” Kauno filialo direktorius.

Nuo 2005 m. sausio mėn. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras.

Šeimyninė padėtis: vedęs, turi dukterį ir sūnų.

Taip pat:

Ministerijos valstybės sekretorius RIMANTAS KAIRELIS

Ministerijos sekretorė AUDRONĖ MORKŪNIENĖ

Siekdama strateginių tikslų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina šiuos uždavinius:

• rengia pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

• įgyvendina darbo rinkos, darbo rinkos profesinio mokymo, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, darbo apmokėjimo ir jo garantijų politiką;

• įgyvendina valstybinę socialinės paramos bei socialinių garantijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams politiką;

• įgyvendina vaikų, jaunimo, šeimos socialinės paramos ir darbo politiką; numato pagrindines neįgaliųjų socialinės integracijos kryptis ir koordinuoja neįgaliųjų socialinės integracijos procesą;

• įgyvendina valstybinio socialinio draudimo ir pensijų politiką; analizuoja vykdomą socialinės apsaugos ir darbo, socialinių grupių politiką, jos ekonominį pagrindimą, prognozuoja pagrindinius socialinius rodiklius;

• įgyvendina darbo ir socialinę politiką ir pagal kompetenciją moterų ir vyrų lygių galimybių politiką, susijusią su Lietuvos Respublikos integravimusi į Europos Sąjungą;

• koordinuoja moterų ir vyrų lygių galimybių politikos įgyvendinimą visose veiklos srityse;

• koordinuoja pasirengimą administruoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą žmonių išteklių plėtrai;

• koordinuoja trišalio socialinių partnerių bendradarbiavimo klausimus ir socialinės politikos įgyvendinimą visose veiklos srityse;

• užtikrina valstybinio socialinio
draudimo, socialinės paramos ir darbo sistemų funkcionavimą, reguliavimą bei tobulinimą.

Strateginiai tikslai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savo misiją 2005 metais vykdo, siekdama svarbiausių strateginių tikslų:

• Pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką, užtikrinti teisingus darbo santykius ir tinkamas darbo sąlygas, efektyviau investuoti į žmogiškuosius išteklius.

• Siekti efektyvios socialinės paramos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją.

• Užtikrinti socialinio draudimo išmokų gavėjų aprėptį bei jų pajamų didėjimą, išlaikyti socialinio draudimo sistemos finansinį subalansuotumą ir tvarumą.

Tikslams įgyvendinti yra vykdoma 17 programų:

1. UŽIMTUMO DIDINIMAS

Programos parengimo argumentai

Programa įgyvendinama siekiant ministerijos strateginio tikslo ,,Pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką, užtikrinti teisingus darbo santykius ir tinkamas darbo sąlygas, efektyviau investuoti į žmogiškuosius išteklius”. Programa yra daugiametė ir tęstinė. Programa padės įgyvendinti Vyriausybės prioritetą ,,Mažinti nedarbą ir skurdą”, nes įgyvendinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus bus didinamas sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumas padidinto nedarbo regionuose; vykdant nuteistųjų psichologinį bei profesinį konsultavimą ir profesinį mokymą, mokant profesijos asmenis, paleistus iš laisvės atėmimo vietų, bei sudarant galimybes ieškantiems darbo asmenims dalyvauti aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse bus didinamas jų pasirengimas dalyvauti darbo rinkoje bei užimtumo galimybės; socialinėse įmonėse įdarbinant praradusius profesinį ir bendrą darbingumą asmenis (neįgalieji, ilgalaikiai bedarbiai, buvę kaliniai ir kt.) bus remiamas šių asmenų grįžimas į darbo rinką, jų socialinė integracija bei mažinama socialinė atskirtis.

Vyriausybės prioritetas (-ai) Programa susijusi su Vyriausybės prioritetais: ,,Mažinti nedarbą ir skurdą” Kodas 1.4.

Kodas Programos tikslo pavadinimas

01 Didinti darbo jėgos pasirengimą dalyvauti darbo rinkoje

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Vykdant Bedarbių rėmimo įstatymą bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai – teritorinio nedarbo problemų sprendimo būdas. Jų pagalba sutelkiamos vietos bendruomenės, socialinių ekonominių partnerių, darbo rinkos ir vietos valdžios institucijų, nevyriausybinių organizacijų, gyventojų pastangos kuo efektyviau panaudoti vietinius materialius ir žmogiškuosius išteklius darbo vietoms kurti ir į jas įdarbinti bedarbius, ypatingai sunkiai integruojamus į darbo rinką. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai gali būti įgyvendinami savivaldybių (seniūnijų teritorijose), kuriose nedarbo lygis viršija vidutinį šalies nedarbo lygį arba kuriose dėl grupės darbuotojų atleidimo numatomas toks nedarbo lygis. Šie projektai skirti teritorinėse darbo biržose užsiregistravusiems bedarbiams įdarbinti. Projektams įgyvendinti yra teikiama negrąžintina valstybės finansinė parama (subsidija). Valstybės parama vienai darbo vietai įkurti negali būti didesnė kaip 40 MMA. Paramos gavėjas privalo savo lėšomis padengti ne mažiau kaip 35 proc. viso projekto išlaidų bei prisiima įsipareigojimus išsaugoti 3 metus sukurtas darbo vietas.

2003 metais iš valstybės biudžeto bei Užimtumo fondo lėšų įgyvendinti 86 projektai, sukurta 791 nauja darbo vieta, 2005 metais numatoma sukurti apie 580 naujų darbo vietų.

Programos uždavinys – kurti darbo vietas sunkiai integruojamiems į darbo rinką asmenims didelio nedarbo regionuose – bus pasiektas organizuojant vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą.

Vertinimo kriterijai:

– Iš valstybės biudžeto lėšų vietinių užimtumo iniciatyvų pagrindu sukurtų naujų darbo vietų skaičius.

02 Dalyvauti EURES tinkle

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Šios programos lėšos bus skiriamos Lietuvos darbo biržos dalyvavimui EURES (Europos užimtumo tarnybų) veikloje. Šio tinklo funkcijos: keistis informacija tarp valstybių narių įdarbinimo tarnybų apie laisvas darbo vietas ir norinčius dirbti kitoje valstybėje narėje; kaupti, apdoroti, platinti gaunamą informaciją apie laisvas darbo vietas kitose valstybėse ir prašymus įsidarbinti iš kitų valstybių, užtikrinti bendradarbiavimą tarp šalių narių bei su Europos Komisija. Lėšos bus skiriamos dalyvavimo EURES administravimo išlaidoms, koordinatoriaus institucijos darbuotojų bei teritorinėse darbo biržose įkurtų EURES biurų darbuotojų mokymui ir informacinės sistemos priežiūrai bei informacijos perdavimo-priėmimo (ryšio) išlaidoms padengti. 2005 metais numatoma įsteigti kompiuterinės technikos specialisto, kuris būtų atsakingas už EURES biurų kompiuterinę įrangą bei informacijos perdavimą į bendrą EURES tinklą, etatą. 2006 metais numatoma Lazdijų darbo biržoje bei Joniškio darbo biržoje įsteigti pasienio regionų EURES biurus.

03 Įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą skirtą žmogiškųjų išteklių plėtrai

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Lėšos bus skiriamos paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai, kuri 2005 metais numato administruoti PHARE 2002 metų programą ,,Prisitaikymo prie kintančių darbo rinkos sąlygų,
tobulinimo ir socialinės integracijos rėmimas”, Europos socialinio fondo projektus, vykdyti Europos Bendrijos iniciatyvą EQUAL (naujų priemonių kovoje su nelygybe ir diskriminacija darbo rinkoje skatinimas). Fondas finansuojamas iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų lygiomis dalimis. 2005 metais Fondas numato administruoti 615 projektų.

Programos uždavinys – administruoti PHARE 2002 metų programą, Europos socialinio fondo bei Europos Bendrijos iniciatyvos EQUAL projektus – bus pasiektas sudarant sąlygas Europos socialinio fondo agentūros veiklai.

Vertinimo kriterijus:

– Europos socialinio fondo agentūros administruojamų projektų skaičius.

04

Tobulinti nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, adaptacijos ir reabilitacijos, kurių metu jie vėl integruojami į visuomenės gyvenimą ir jiems sudaromos galimybės gyventi savarankiškai, sistemą

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Iš šios programos lėšų nuteistieji ir asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų bus integruojami į visuomenės gyvenimą: bus vykdomas nuteistųjų psichologinis bei profesinis konsultavimas ir profesinis mokymas; paleisti iš laisvės atėmimo vietų asmenys bus mokomi profesijos bei įdarbinami. Taip pat remiami organizacijų projektai, skirti nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinei reabilitacijai ir integracijai į visuomenę, keliama darbuotojų, dirbančių laisvės atėmimo vietose, pataisos inspekcijose kvalifikacija. Tai bus atliekama vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-09 nutarimą Nr. 143 ,,Dėl nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės adaptacijos 2004-2007 metų programos patvirtinimo”. Nutarimu patvirtintos tarpinstitucinės programos priemones, skirtas nuteistųjų bei paleistų iš pataisos įstaigų asmenų profesiniam mokymui bei profesiniam psichologiniams konsultavimui, už kurias atsakinga ministerija, įgyvendins Darbo rinkos mokymo tarnyba bei Lietuvos darbo birža. Socialinės reabilitacijos ir integracijos į visuomenę paslaugas teiks įstaigos dirbančios reabilitacijos srityje pateikusios projektus ir laimėjusios konkursą. 2005 metais numatoma, kad 140 laisvės atėmimo vietose esantiems asmenims bus suteiktos psichologinės ir profesinės konsultacijos; 55 pataisos įstaigose esantiems asmenims bus suteiktas profesinis mokymas; 110 paleistiems iš pataisos įstaigų asmenims bus suteiktos socialinės reabilitacijos ir integracijos į visuomenę bei darbo rinką paslaugos

2. GYVENIMO LYGIO, GYVENTOJŲ UŽIMTUMO, SOCIALINIO DRAUDIMO IR SOCIALINĖS PARAMOS LIETUVOJE MOKSLINIAI TYRIMAI

Programos parengimo argumentai

Programa įgyvendinama siekiant ministerijos strateginio tikslo ,,Pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką, užtikrinti teisingus darbo santykius ir tinkamas darbo sąlygas, efektyviau investuoti į žmogiškuosius išteklius”, ,,Siekti efektyvios socialinės paramos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją”, ,,Užtikrinti socialinio draudimo išmokų gavėjų aprėptį bei jų pajamų didėjimą, išlaikyti socialinio draudimo sistemos finansinį subalansuotumą ir tvarumą”. Programa yra daugiametė ir tęstinė, kuriai reikalingos valstybės biudžeto lėšos moksliniams darbams vykdyti.

Kodas Programos tikslo pavadinimas

01 Tirti aktualias socialinės apsaugos ir darbo problemas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Lėšos skiriamos konkursinių mokslinių darbų konkrečiose socialinės apsaugos ir darbo srityse finansavimui bei mokslinių darbų, kuriuos vykdys valstybinė mokslo įstaiga Darbo ir socialinių tyrimų institutas, kurio steigėja yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tiksliniam finansavimui. Tyrimai skiriami ministerijos įgyvendinamos politikos socialinio draudimo, socialinės paramos ir darbo srityse efektyvumo įvertinimui bei naujų prioritetinių veiklos sričių nustatymui. 2003 m. buvo atlikta 13 mokslinių tyrimų; tiek pat tyrimų planuojama atlikti ir 2004 m. Tyrimams parenkamos aktualių ir probleminių sričių temos. Pvz., 2003 m., ruošiantis kai kurių teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą bei socialines paslaugas neįgaliesiems, pakeitimams, net 8 iš 13 atliktų mokslo darbų buvo skirti šios socialinės apsaugos srities analizei ir pasiūlymų dėl jos tobulinimo pateikimui. Kiekvieno tyrimo rezultatuose numatoma ne tik pateikti esamos problemos analizę bei pasiūlyti sprendimo būdą, bet ir parengti metodologiją tolimesnėms plėtros kryptims toje srityje.

Dalis šiai programai skirtų lėšų yra naudojamos Politikos įvertinimo fondui konkursiniams moksliniams darbams apmokėti. PĮF tikslas yra sukurti lankstų mechanizmą skatinantį nepriklausomus aukštos kokybės taikomuosius tyrimus socialinės ir darbo rinkos politikos srityje.

Programos uždavinys – vykdyti mokslo tiriamuosius darbus socialinės apsaugos ir darbo srityse – bus pasiektas finansuojant konkurso būdu atliekamus mokslinius tyrimus konkrečiose socialinės apsaugos ir darbo srityse bei skiriant tikslinį finansavimą moksliniams tyrimams, kuriuos atliks Darbo ir socialinių tyrimų institutas; bei finansuojant Politikos įvertinimo fondo mokslinius tyrimus.

Vertinimo kriterijai:

– Vykdomų mokslinių tyrimų skaičius;

– Taikomųjų tyrimų socialinės
ir darbo rinkos politikos srityse, atliktų pagal Politikos įvertinimo fondo reikalavimus, skaičius.

3. PROFESINIO SVEIKATOS PAKENKIMO PREVENCIJA IR SAUGOS DARBE GERINIMAS

Programos parengimo argumentai

Programa vykdoma siekiant ministerijos tikslo ,,Pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką, užtikrinti teisingus darbo santykius ir tinkamas darbo sąlygas, efektyviau investuoti į žmogiškuosius išteklius”. Programa yra tęstinė ir daugiametė. Programoje numatytos priemonės yra susijusios su darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimu

Kodas Programos tikslo pavadinimas

01 Sudaryti prielaidas darbuotojų profesinių sveikatos pakenkimų mažinimui

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Dalį šios programos lėšų numatoma skirti Profesinių pakenkimų prevencijos priemonių 2005 –2006 metams plano įgyvendinimui, kuris yra rengiamas atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei Europos Bendrijos saugos ir sveikatos strategijoje 2002-2006 metams numatytas profesinių pakenkimų mažinimo kryptis. Pastaraisiais metais nemažėja nelaimingų atsitikimų darbe skaičius autotransporte ir statybose, padidėjo nelaimingų atsitikimų darbe skaičius žemės ūkyje. Lietuvoje 2003 metais įvyko 2660 nelaimingų atsitikimų darbe (112 mirtinų, 163 sunkūs ir 2385 lengvi), dėl kurių surašyti N-1 formos aktai. 100 tūkst. dirbančiųjų (apdraustųjų) tenka 223,5 visų, 9,4 mirtinų, 13,7 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe. Palyginti su 2002 metais, nelaimingų atsitikimų skaičius padidėjo 3,4 procento. Bendras nelaimingų atsitikimų skaičius 2003 metais padidėjo transporto (20,5 procento visų žuvusių darbe), žemės ūkio (dvigubai padidėjo žuvusių), statybos įmonėse (bendras nelaimingų atsitikimų skaičius padidėjo 8 procentais). Nelaimingų atsitikimų darbe ir pripažintų profesinių ligų skaičius 2004 metais (per 11 mėnesių, palyginus su tuo pačiu 2003 metų laikotarpiu) nesumažėjo. Ryšium su tuo parengtas Profesinių pakenkimų prevencijos priemonių 2005-2006 metų planas, kuriame numatyta įgyvendinti profesinės sveikatos ir rizikos vertinimo, kontrolės ir valdymo sistemos bei jos nuolatinio funkcionavimo užtikrinimo priemones, visų pirma, autotransporte, statybose ir žemės ūkyje, vykdant nuolatinę darbuotojų saugos ir sveikatos būklės stebėseną.

Valstybės politikos darbuotojų saugos ir sveikatos srityje įgyvendinimas reikalauja rengiamų sprendimų pagrįstumo, remiantis visapusiška esamos situacijos analize, situacijos prognozavimu, kitų šalių patirtimi bei daugeliu atvejų priimami sprendimai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje ar rengiamos prevencinės priemonės turi remtis mokslinių tyrimų rezultatais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės darbo inspekcijos instituciniai pajėgumai nepakankami atlikti visapusišką darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos būklės įmonėse analizę ar parengti atskirų problemų sprendimo būdus.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2452 žodžiai iš 8082 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.