Statistika ir socialoginiai tyrimai
5 (100%) 1 vote

Statistika ir socialoginiai tyrimai

1121

1.

Pasaulio valstybių praktikoje statistikos organizavimas yra pagrįstas centralizuotu valstybės valdymu tam tikroje šalyje. Statistikos tarnyboms yra suteikiamas ministerijos statusas arba jos tiesiogiai pavaldžios valstybių vadovams, svarbiausioms ministerijoms.

Pasaulio šalių statistikos tarnybos ir visi su statistika susiję asmenys privalo vadovautis patvirtintais Jungtinių tautų organizacijos (JT) ir Europos Ekonomikos komisijos (Ek) fundamentaliaisiais oficialiosios statistikos principais:

1. Neutralumas. Oficialioji statistika yra svarbus demokratinės visuomenės informacinės sistemos elementas, ji tarnauja vyriausybei, ekonomikai ir visuomenei, teikdama duomenis apie ekonominę, demografinę, socialinę padėtį ir aplinkos būklę. Šiuo tikslu, gerbiant piliečių teisę į viešąją informaciją, oficialiosios statistikos tarnybos yra įpareigotos nešališkai rinkti ir skleisti oficialiąją statistiką, atitinkančią praktinius mokslo poreikius.

2. Profesinė nepriklausomybė. Kad būtų pasitikima oficialiąja statistika, tarnybos, vadovaudamosi nustatytais susitarimais ir moksliniais principais, profesinės etikos normomis, privalo nustatyti statistikos duomenų rinkimo, apdorojimo, saugojimo ir pateikimo metodus.

3. Taikomų metodų skaidrumas. Siekdamos teisingai interpretuoti duomenis, statistikos tarnybos privalo pateikti informaciją, remdamosi statistikos šaltinių, metodų ir procedūrų moksliniais standartais.

4. Teisė komentuoti klaidingai interpretuojamus duomenis. Statistikos tarnybos įpareigotos teikti komentarus dėl klaidingo statistikos duomenų interpretavimo ir naudojimo.

5. Veiksmingiausių duomenų šaltinių naudojimas. Duomenys statistikos tikslai gali būti renkami iš įvairių šaltinių, įskaitant statistinius tyrimus ar administracinius įrašus. Statistikos tarnybos šaltinį galima pasirinkti atsižvelgiant į jo kokybę, aktualumą, kainą ir respondentų galimybes.6. Konfidencialumas. Statistikos tarnybų renkami personaliniai statistikos duomenys (tiek apie juridinį, tiek apie fizinį asmenį) turi būti konfidencialūs ir naudojami tik statistikos tikslais.

7. Taikomų įstatymų skaidrumas. Statistikos sistemos darbą reglamentuojantys įstatymai ir kiti juridiniai aktai turi būti viešai skelbiami.

8. Institucijų bendradarbiavimas. Šalies statistikos tarnybų bendradarbiavimas yra svarbus statistikos sistemos veiksmingumo ir nuoseklumo veiksnys.

9. Tarptautinių standartų laikymasis. Kiekvienos šalies statistikos tarnybų vartojamos tarptautinės sąvokos, klasifikacijos ir metodai skatina statistikos sistemos veiksmingumą ir palyginamumą.

10. Tarptautinis bendradarbiavimas. Dvišalis ir tarptautinis statistikos tarnybų bendradarbiavimas padeda tobulinti visų šalių oficialiosios statistikos sistemas.

Pasaulio šalių statistikos tarnybų darbą koordinuoja įvairios tarptautinės organizacijos.

Tarptautinės ir Europos statistikos organizacijos

EUROPOS STATISTIKŲ KONFERENCIJA

Konferencija kasmet vyksta birželio antrą savaitę Ženevoje arba Paryžiuje. Ją organizuoja keletas pasaulio ir Europos statistikos organizacijų: EUROSTATAS, JT Europos komisija, OECD, Pasaulio bankas ir kt. Konferencijoje dalyvauja beveik visų Europos Salių statistikos tarnybų vadovai, taip pat Kanados, JAV, Japonijos, Korėjos, Rusijos, Ukrainos, Mongolijos ir kitų pasaulio valstybių atstovai. Svarstoma statistikos aktualijos, nauji iššūkiai.

2001 m. birželio 11-13 d. 49-oje konferencijoje, kuri vyko Ženevoje, buvo svarstoma statistikos informacijos kokybė, patikimumas ir palyginamumas. Suprantama, kad be patikimų rodiklių negali būti gerų sprendimų, ekonominių ir ypač socialinių: skurdo mažinimo ir kitų programų vykdymo kontrolės. Tam ypač daug dėmesio skiria JT ir daugelio šalių politikai, daug vilčių siedami su statistika, ragindami ją plėtoti. Šioje konferencijoje buvo akcentuojami ir mažų šalių statistikos finansavimo, infrastruktūros atnaujinimo klausimai. Europos metodikų vertinimo, kalbinės ir profesinės ekspertizės, leidinių parengimo, informacijos perdavimo tarptautinėms organizacijoms išlaidos įvairaus dydžio šalims beveik nesiskiria, o realių šalių resursai yra labai skirtingi, todėl mažų šalių statistika turi būti labiau remiama.

50-oji, jubiliejinė Europos statistikų konferencijos sesija vyko 2002 m. birželio 12 d. Paryžiuje. Šioje konferencijoje buvo pateikti integruoti pranešimai ekonominės statistikos, apimančios nacionalines sąskaitas, valstybės finansų, mokymų balanso, socialinės ir demografinės statistikos, aplinkosaugos statistikos ir kt. Taip pat buvo diskutuojama duomenų teikimo tarptautinėms organizacijoms, naujų duomenų rinkimo būdų, interneto svetainės, kurioje būtų informacija apie kitų šalių patirtį IT srityje, sukūrimo ir kitais klausimais.

Konferencija kreipėsi į tarptautines organizacijas, prašydama išnagrinėti ir pradėti taikyti vadinamąjį „duomenų pasidalijimo modelį“, kai duomenys iš atskirų šalių talpinami duomenų sandėlyje, iš kurio juos gali pasiimti bet kuri tarptautinė organizacija. Tokiu duomenų sandėliu galėtų būti internetas.

UNESCO

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija įkurta 1946 metais Anglijos ir Prancūzijos vyriausybių iniciatyva, siekiant rekonstruoti Europos valstybių švietimo sistemą bei mainus tarp
valstybių.

Svarbiausi UNESCO tikslai:

-numatyti švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijų perspektyvas, skatinti tyrinėjimus, daugiausia dėmesio skiriant mokslui, švietimui ir mokymo programoms, vykdyti normatyvinę veiklą, t.y. rengti, peržiūrėti, taikyti tarptautinius įstatymus, rekomendacijas, atlikti šalių narių vystymosi politikos ir projektų ekspertizę, kaupti, skleisti bei keistis informacija;

— prisidėti prie taikos palaikymo pasaulyje, stiprinti tautų bendradarbiavimą švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijų srityse, užtikrinti pagarbą teisingumui, įstatymams, žmogaus teisėms bei visų žmonių pagrindinėms laisvėms, priklausomai nuo rasės, lyties, kalbos ir religijos.

1991 m. spalio 7 d. Lietuva įstojo į UNESCO. 1992 m. spalio mėnesį Lietuvos Vyriausybė patvirtino pirmąją Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją(toliau-Nacionalinė komisija). Visuomeniniais pagrindais dirbančių 25 narių – ekspertų komisiją kultūros ministro teikimu Vyriausybė tvirtina ketveriems metams. Nuo 1993 metų Paryžiuje atidaryta Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie UNESCO, jos nepaprastąja ir įgaliotąja atstove dirbo Ugnė Karvelis. Šiuo metu Lietuvą atstovauja Ina Marčiulionytė.

Pagrindinė Nacionalinės komisijos funkcijos – skatinti glaudų UNESCO bendradarbiavimą su šalies švietimo, mokslo ir kultūros institucijomis bei pavieniais asmenimis, užtikrinti aktyvų Lietuvos dalyvavimą rengiant, įgyvendinant ir vertinant UNESCO programas, skleisti ir teikti informaciją apie UNESCO veiklą Lietuvoje.

Pastaraisiais metais Nacionalinės UNESCO komisijos prioritetinės veiklos sritis yra paveldas. 1994 m. Vilniaus senamiestis buvo įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. 1996 m.įvyko Tarptautinė donorų konferencija dėl Vilniaus senamiesčio atnaujinimo. Šioje srityje reikšminga ne tik tiesioginė finansinė UNESCO parama, bet ir tarptautinių ekspertų konsultacijos, galimybė Lietuvos specialistams dalyvauti UNESCO rengiamuose mokymo kursuose, seminaruose, konferencijose. Daug dėmesio UNESCO skiria nacionalinei paveldo infrastruktūrai kurti ir stiprinti.

Tuo tikslu 1994 m. buvo įkurta Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra.

10 metų Lietuvos dalyvavimas UNESCO veikloje reikšmingas ne tik tuo, kad Lietuva susipažino su pasauliniais kultūros, švietimo ir mokslo procesais, bet ir tuo, kad mūsų valstybė taip pat įnešė savo indėlį į šią veiklą.

2.

Statistinėje literatūroje dažnai vartojama sąvoka – imties tyrimas, kur aprašomas šiuolaikinis imčių parinkimo ir taikymo įvairiose gyvenimo srityse atvejai, taikomi kasdieninėje statistinių žinybų veikloje. Galimi imčių parinkimo atvejai pateikiami šioje schemoje:

Apibudinsiu trumpai kiekvieną tikimybinės imties sudarymo atvejį.

Sudarant paprastąją atsitiktinę imtį, visų populiacijos elementų galimybės priklausyti imčiai yra vienodos. Tai užtikrinama naudojant atsitiktinių skaičių lenteles, burtų metodą(visi elementai sunumeruojami, numeriai užrašomi ant kortelių ir traukiama). Ėmimai gali būti grąžintini ir negrąžintini.

Šis būdas yra efektyvus ir lengvai pritaikomas, kai tyrinėjama visuma yra nedidelė. Didelėse visumose priskirti kiekvienam vienetui žymę ir po to atlikti grynai atsitiktinį atrinkimą nėra paprasta. Todėl tokiais atvejais naudojami kiti imties sudarymo būdai.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1099 žodžiai iš 2186 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.