Statymai dokumentas
5 (100%) 1 vote

Statymai dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

APSKRITIES VALDYMO

ĮSTATYMAS

1994 m. gruodžio 15 d. Nr.I-707

Vilnius

(Lietuvos Respublikos 1996 m. gruodžio 12 d. įstatymu Nr.

VIII-33 pakeista straipsnių numeracija ir žodžiai „apskrities

valdytojas“ pakeisti į „apskrities viršininkas“ (Žin., 1996, Nr.

126-2938)

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Apskrities valdymo organizavimas

Apskritis yra Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesnysis

administracinis vienetas, kurio valdymą per apskrities

viršininką, ministerijas bei kitas Vyriausybės institucijas

organizuoja Vyriausybė. Apskrities valdymas yra sudėtinė

valstybės valdymo dalis.

Apskrities ribas bei centrą nustato ir keičia, pavadinimą

jam suteikia ir keičia Lietuvos Respublikos Seimas Vyriausybės

teikimu.

2 straipsnis. Apskrities valdymo teisiniai pagrindai

Apskrities valdymas organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Konstitucija, šiuo įstatymu, kitais Lietuvos

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais,

Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais bei kitų

valstybės valdymo institucijų teisės aktais.3 straipsnis. Apskrities lėšos

Apskrities valdymui organizuoti ir viršininko funkcijoms

įgyvendinti lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto bei kitų

finansavimo šaltinių.

II skyrius

APSKRITIES VIRŠININKAS IR JO KOMPETENCIJA

4 straipsnis. Lietuvos Respublikos

1998 m. spalio 15 d. įstatymo Nr. VIII-896

(nuo 1998 m. lapkričio 4 d.)

(Žin., 1998, Nr. 96-2655),

2001 m. lapkričio 27 d. įstatymo Nr. IX-619

(nuo 2001 m. gruodžio 12 d.)

(Žin., 2001, Nr. 104-3702) ir

2001 m. gruodžio 21 d. įstatymo Nr. IX-681

(nuo 2002 m. balandžio 1 d.)

(Žin., 2001, Nr. 112-4088)

redakcija

Apskrities viršininkas

Apskrities viršininką skiria ir atleidžia Vyriausybė

Ministro Pirmininko teikimu.

Apskrities viršininku gali būti Lietuvos Respublikos

pilietis, turintis aukštąjį išsilavinimą. Apskrities viršininkas

negali eiti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti

valstybinėse, visuomeninėse, privačiose verslo, komercijos ar

kitokiose įstaigose ar įmonėse, taip pat gauti kitokio

atlyginimo, išskyrus pagal pareigas nustatytąjį bei užmokestį už

kūrybinę veiklą.

Apskrities viršininko atlyginimą nustato Vyriausybė.

Apskrities viršininkas atskaitingas Vyriausybei ir jos

nustatyta tvarka jos įgaliotoms institucijoms.

Apskrities viršininkas turi pavaduotoją. Jeigu apskrityje

yra daugiau kaip 500 tūkst. gyventojų, apskrities viršininkas

turi du pavaduotojus. Apskrities viršininko pavaduotojus skiria

ir atleidžia Vyriausybė Ministro Pirmininko teikimu. Apskrities

viršininko pavaduotojams taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir

apskrities viršininkui.5 straipsnis. Lietuvos Respublikos

1998 m. spalio 15 d. įstatymo Nr. VIII-896

(nuo 1998 m. lapkričio 4 d.)

(Žin., 1998, Nr. 96-2655),

2000 m. spalio 17 d. įstatymo Nr. VIII-2055

(nuo 2000 m. spalio 31 d.)

(Žin., 2000, Nr. 92-2886),

2001 m. lapkričio 27 d. įstatymo Nr. IX-619

(nuo 2001 m. gruodžio 12 d.)

(Žin., 2001, Nr. 104-3702) ir

2001 m. gruodžio 21 d. įstatymo Nr. IX-681

(nuo 2002 m. balandžio 1 d.)

(Žin., 2001, Nr. 112-4088)

redakcija

Apskrities viršininko uždaviniai

Apskrities viršininko uždaviniai yra:

1) įgyvendinti valstybės politiką regioninės plėtros,

socialinio aprūpinimo, švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros,

teritorijos planavimo, paminklotvarkos, žemės naudojimo ir

apsaugos, aplinkos apsaugos ir kitose srityse, vykdyti apskrityje

valstybines ir tarpregionines programas;

2) koordinuoti apskrityje esančių ministerijų ir kitų

Vyriausybės institucijų struktūrinių padalinių veiklą, taip pat

derinti savivaldybių vykdomųjų institucijų veiklą, įgyvendinant

regionines programas;

3) numatyti prioritetines apskrities raidos kryptis ir

rengti programas.

6 straipsnis. Neteko galios Lietuvos Respublikos

1998 m. spalio 15 d. įstatymu Nr. VIII-896

(nuo 1998 m. lapkričio 4 d.)

(Žin., 1998, Nr. 96-2655)

7 straipsnis. Lietuvos Respublikos

1996 m. gegužės 30 d. įstatymo Nr. I-1355

(Žin., 1996, Nr. 55-1293),

1997 m. vasario 25 d. įstatymo Nr. VIII-129

(Žin., 1997, Nr. 21-489),

1997 m. spalio 21 d. įstatymo Nr. VIII-471

(Žin., 1997, Nr. 101-2549)
ir

2003 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. IX-1511

(nuo 2003 m. gegužės 1 d.)

(Žin., 2003, Nr. 42-1915)

redakcija

Apskrities viršininko įgaliojimai švietimo,

kultūros ir socialiniais klausimais

Apskrities viršininkas:

1) įstatymų nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja ir

likviduoja apskrities valstybines švietimo, išskyrus aukštąsias

mokyklas, įstaigas, kultūros, kūno kultūros ir sporto, socialinės

paramos ir globos įstaigas bei tarnybas, taip pat specialiųjų

socialinių paslaugų institucijas;

2) atsako už šio straipsnio 1 punkte nurodytų valstybinių

įstaigų funkcionavimą ir jų išlaikymą;

3) organizuoja bendrosios valstybinės švietimo, kultūros ir

socialinės politikos vykdymo priežiūrą;

4) rengia, koordinuoja ir vykdo apskrities socialines

programas ir socialinius projektus;

5) kontroliuoja socialinių paslaugų teikimą apskričiai

priklausančiose socialinių paslaugų teikimo įstaigose;

6) kartu su teritorinėmis darbo biržomis sprendžia gyventojų

užimtumo problemas.

8 straipsnis. Lietuvos Respublikos

1997 m. birželio 24 d. įstatymo Nr. VIII-300

(Žin., 1997, Nr. 62-1466)

redakcija

Apskrities viršininko įgaliojimai sveikatos

priežiūros ir farmacinės veiklos klausimais

1. Apskrities viršininkas:

1) organizuoja Vyriausybės patvirtintų valstybinių sveikatos

strategijų ir sveikatos apsaugos reformos įgyvendinimą

apskrityje;

2) analizuoja apskrities savivaldybių gyventojų sveikatos

būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius ir teikia

Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai su apskrities

savivaldybėmis suderintus pasiūlymus dėl apskrities gyventojų

sveikatos išsaugojimo, atgavimo ir stiprinimo;

3) suderinęs su Sveikatos apsaugos ministerija, steigia,

reorganizuoja ir likviduoja apskričių ligonines, taip pat

nustatytas ir įrašytas į Sveikatos apsaugos ministerijos

patvirtintą sąrašą antrinės sveikatos priežiūros specializuotas

stacionarines asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

4) organizuoja valstybinių privalomųjų sveikatos programų

įgyvendinimą apskrityje, regioninių visuomenės sveikatos ugdymo

ir neinfekcinių ligų bei traumų profilaktikos programų rengimą ir

jų įgyvendinimą;

5) bendradarbiauja su apskrities savivaldybėmis formuojant

savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybas ir organizuojant jų

veiklą;

6) įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais teikia siūlymus

Vyriausybei skelbti apskrities teritoriją ar jos dalį pavojaus ar

žalos visuomenės sveikatai rajonu;

7) turi kitus įstatymų nustatytus įgaliojimus sveikatos

priežiūros klausimais.

9 straipsnis. Lietuvos Respublikos

2003 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. IX-1511

(nuo 2003 m. gegužės 1 d.)

(Žin., 2003, Nr. 42-1915)

redakcija

Apskrities viršininko įgaliojimai teritorijų

planavimo ir paminklotvarkos klausimais

Apskrities viršininkas:

1) organizuoja apskrities lygmens teritorijų planavimo

dokumentų rengimą, dalyvauja jų derinimo procedūroje;

2) kaupia ir tvarko teritorijų planavimo duomenų banką bei

teritorijų planavimo duomenų registrą, teikia informaciją kitų

lygių duomenų bankams;

3) teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus Lietuvos

Respublikos teritorijos bendrajam ir specialiesiems planams

rengti;

4) nustatyta tvarka rengia sąlygas apskrities ir

savivaldybių teritorijų planavimo dokumentams;

5) nustatyta tvarka organizuoja savivaldybių teritorijų

planavimo, statinių projektavimo, statybos, statinių pripažinimo

tinkamais naudoti ir griovimo valstybinės priežiūros vykdymą;

nustatyta tvarka išduoda statybos leidimus (išskyrus tuos, kurių

išdavimas įstatymų pavestas savivaldybės administracijos

direktoriui);

6) nustatyta tvarka organizuoja teritorijų planavimo

priežiūrą;

7) koordinuoja savivaldybių ir valstybės institucijų veiklą

vykdant geodezijos, topografijos, kartografijos ir

geoinformatikos darbus, nustatyta tvarka organizuoja šių darbų

valstybinės priežiūros vykdymą;

8) atlieka kultūros vertybių ir paminklų apsaugą, tvarko jų

apskaitą ir organizuoja paminklotvarkos priežiūrą;

9) atlieka apskričiai priskirtų objektų statybos užsakovo

funkcijas.

10 straipsnis. Lietuvos Respublikos

1997 m. spalio 16 d. įstatymo Nr. VIII-456

(Žin., 1997, Nr. 97-2444),

1999 m. gegužės 20 d. įstatymo Nr. VIII-1195

(nuo 1999 m. birželio 9 d.)

(Žin., 1999, Nr. 50-1602),

2000 m. gegužės 4 d. įstatymo Nr. VIII-1662

(nuo 2000 m. gegužės 24 d.)

(Žin., 2000, Nr. 42-1190),

2001 m. lapkričio 27 d. įstatymo Nr. IX-619

(nuo 2001 m. gruodžio 12 d.)

(Žin., 2001, Nr. 104-3702),

2001 m. gruodžio 21 d. įstatymo Nr. IX-681

(nuo 2002 m. balandžio 1 d.)

(Žin., 2001, Nr. 112-4088) ir

2003 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. IX-1511

(nuo 2003 m. gegužės 1 d.)

(Žin., 2003, Nr. 42-1915)

redakcija

Apskrities viršininko įgaliojimai žemėtvarkos

ir žemės ūkio klausimais

Apskrities viršininkas:

1) tvarko laisvos valstybinės žemės fondą, išskyrus žemę,

perduotą valdyti savivaldybių institucijoms;

2) įgyvendina žemės reformą;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1171 žodžiai iš 3895 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.