Sutartys
5 (100%) 1 vote

Sutartys

1. Kauno technologijos universiteto maisto institutas (toliau – Institutas) yra universiteto mokslo instituto statusą turinti biudžetinė valstybės mokslinių tyrimų įstaiga, įsteigta vykdyti tarptautinio ir nacionalinio lygio fundamentinius ir taikomuosius tyrimus maisto technologijos, biotechnologijos kryptyse, ir pagal sutartis su Kauno technologijos universitetu ir kitais universitetais (toliau – Universitetas) suteikianti mokslinę bazę, kurios reikia universiteto studentų studijoms ir mokslininkams rengti doktorantūroje, taip pat dėstytojų mokslinei kvalifikacijai kelti.

2. Instituto steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

3. Institutas yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir Instituto pavadinimu, savarankišką balansą ir sąskaitas bankuose. Instituto statutą, parengtą vadovaujantis Universiteto mokslo instituto nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 181 (Žin., 2001, Nr. 17-528; 2003, Nr. 89-4035) nuostatais, ir pagrindines mokslinės veiklos kryptis bendru universiteto senato ir instituto tarybos teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į Lietuvos mokslo tarybos išvadas.

4. Instituto pavadinimas – KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO MAISTO INSTITUTAS. Sutrumpintas instituto pavadinimas – KTU Maisto institutas. Pavadinimas anglų kalba – Food Institute of Kaunas University of Technology.

5. Instituto buveinė – Taikos pr. 92, LT – 3031 Kaunas.

6. Institutas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais ir šiuo statutu.

7. Institutas sudaro sutartį su Universitetu, kurioje numatoma Instituto ir Universiteto bendradarbiavimo mokslo ir studijų srityse tvarka, apimtis, finansavimas, taip pat Instituto mokslininkų dalyvavimo Universiteto studijose sąlygos.

II. INSTITUTO VEIKLOS TIKSLAI, TEISĖS IR PAREIGOS

8. Instituto veiklos tikslai:

8.1. vykdyti maisto technologijos, biotechnologijos ir maisto saugos mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose;

8.2. suteikti mokslinę bazę, kurios reikia Universiteto studentų studijoms ir mokslininkams rengti doktorantūroje, taip pat dėstytojų mokslinei kvalifikacijai kelti.

9. Instituto teisės:

9. 1. neatlygintinai naudotis jam perduotu patikėjimo teise valstybės turtu;

9.2. pasirinkti mokslinių tyrimų kryptis ir teikti jas Švietimo ir mokslo ministerijai;

9.3. nustatyti Instituto struktūrą, vidaus darbo tvarką, konkretų mokslo darbuotojų, administracijos ir kitų darbuotojų skaičių, jų teises ir pareigas;

9.4. bendriems mokslo, ūkiniams ar socialiniams uždaviniams spręsti nustatyti bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis formas;

9.5. savo nuožiūra naudoti mokslininkų ir kitų darbuotojų intelektualaus darbo produktus, sukurtus vykdant Instituto mokslinių darbų planus (kiek tai nepažeidžia autoriaus teisių);

9.6. skelbti straipsnius pripažintuose tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose, atlikti mokslinių projektų ekspertizes, teikti mokslines ir praktines konsultacijas;

9.7. leisti mokslinius žurnalus, monografijas, vadovėlius ir kitus leidinius, organizuoti konferencijas, kongresus, simpoziumus;

9.8. dalyvauti rengiant teisės aktų, standartų projektus, atlikti jų ekspertizę;

9.9. organizuoti kongresus, konferencijas, seminarus ir kursus bei kitus mokslinius renginius, kelti maisto srities specialistų kvalifikaciją vykdyti jų profesinį mokymą;

9.10. nagrinėti ir apibendrinti pasaulinio mokslo pasiekimus ir rūpintis jų skleidimu ir naudojimu Lietuvoje;

9.11. vykdyti mokslo populiarinimo veiklą, skleisti mokslo žinias visuomenėje;

9.12. organizuoti savarankiškai ir kartu su Universitetu mokslo darbų, monografijų ir kitos mokslinės bei studijų literatūros leidybą ir įvairius mokslo renginius, skelbti mokslinių tyrimų rezultatus;

9.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka įgyti doktorantūros teisę;

9.14. imtis kitos veiklos, jeigu tai neprieštarauja Instituto veiklos tikslams, Lietuvos Respublikos įstatymams, Universiteto ir Instituto statutams.

Instituto pareigos:

10.1. kasmet pateikti Universiteto senatui bei Švietimo ir mokslo ministerijai savo veiklos ataskaitą;

10.2. įstatymų nustatyta tvarka tvarkyti savo ūkinės ir finansinės veiklos apskaitą, kasmet (ne vėliau kaip kovo mėnesį) viešai skelbti praėjusių metų pajamų ir išlaidų ataskaitą;

10.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoti raštvedybą ir dokumentų tvarkymą, saugojimą, naudojimą ir perdavimą valstybiniams archyvams ar atitinkamiems jų funkcijų ir teisių perėmėjams;

10.4. kasmet atlikti savo veiklos kvalifikacinę analizę;

10.5. vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintomis Mokslo ir studijų institucijų vertinimo taisyklėmis, sudaryti sąlygas reguliariam (ne rečiau kaip kartą per 5 metus) Instituto veiklos ekspertiniam vertinimui.

III. INSTITUTO VALDYMAS

11. Instituto valdymo organai yra:

11.1. visuotinis mokslininkų susirinkimas;

11.2. Instituto taryba (toliau vadinama – Taryba);

11.3. Instituto direktorius.

12. Visuotinis mokslininkų susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus
ypatingai svarbiems Instituto veiklos klausimams spręsti. Iniciatyvos teisę šaukti susirinkimą turi Instituto direktorius, Taryba ar ne mažiau kaip 1/3 instituto mokslininkų.

13. Visuotinio mokslininkų susirinkimo nariai yra visi instituto mokslininkai. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 instituto mokslininkų. Visuotiniam mokslininkų susirinkimui pirmininkauja susirinkimo išrinktas pirmininkas. Susirinkimo nutarimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Instituto mokslininkų.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 703 žodžiai iš 2256 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.