Tarptautinės bankų garantijos
5 (100%) 1 vote

Tarptautinės bankų garantijos

Tarptautinės bankų garantijos

Rašto darbas

Klaipėda 2007

Įvadas

Garantija, kokia ji suprantama dabar, yra palyginti naujas reiškinys. Pirmą kartą ji pasirodė Amerikos vidaus rinkoje 1960-ųjų viduryje, o bankuose jos pradėtos naudoti tarptautiniuose sandoriuose 1970-aisiais. Padidėjusi naftos gavyba užsiimančių Vidurio Rytų valstybių gerovė sudarė galimybę pasirašyti su Vakarų firmomis plataus mąsto sutartis, tokias kaip infrastruktūros tobulinimas (keliai, aerouostai, uostai), viešieji darbai (gyvenamieji namai, ligoninės, ryšių tinklai, elektrinės), pramoniniai ir žemės ūkio projektai bei nacionalinė gynyba. Šių projektų mąstas ir sudėtingumas reikalavo didelių laiko ir lėšų sąnaudų, bei didino neįvykdymo riziką. Visa tai sudarė galimybes, bei sukėlė poreikį nepriklausomam garantijos instituto atsiradimui, kuris skyrėsi nuo iki tol žinotų apsaugos priemonių.

Atsiradus garantijos institutui atsirado ir garantijos sąvoka, kuri kaip matome šiandieninėje mūsų visuomenėje yra svarbi. Rašto darbo ,,Tarptautinės bankų garantijos“ pagrindinis tikslas – susipažinti su tarptautinėm banko garantijom. Siekiant įgyvendinti numatytą tikslą, keliami šie darbo uždaviniai:

• apibrėžti bankų garantijos samprata, sąvoką;

• Įvardinti bankų garantijos klasifikaciją;

• Banko garantijų įforminimą apibrėžti;

• Įvardinti tarptautines bankų garantijas;

• Pateikti darbo apibendrinimą (išvadas).Bankų garantijos samprata

Garantiją Lietuvoje reglamentuoja civilinis kodeksas. Garantijos sąvoką civiliniame kodekse įvardinama taip – garantija laikomas vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui – kreditoriui, jeigu asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti kreditoriui nuostolius tam tikromis sąlygomis (skolininkui tapus nemokiam ir kitais atvejais). Kitaip sakant, banko garantija yra finansinio draudimo (ne atsiskaitymo) priemonė, kuria bankas įsipareigoja sumokėti jos gavėjui (pardavėjui arba kitam kreditoriui) tam tikrą pinigų sumą, jeigu garantijos užsakovas (banko klientas arba kitas asmuo, kurio prašymu išduodama garantija) neįvykdys arba nevisiškai įvykdys savo įsipareigojimus.

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodyti šie banko garantijos esminiai bruožai:

1. Banko garantija bankas arba kita kredito įstaiga (garantas) raštu įsipareigoja sumokėti skolininko kreditoriui nustatytą pinigų sumą pagal kreditoriaus reikalavimą;

2. Banko garantija įsigalioja nuo jos suteikimo momento, jeigu garantijoje nenumatyta kitaip;

3. Banko garantija yra neatšaukiama. Savo suteiktos garantijos bankas negali atšaukti, jeigu joje nenumatyta kitaip. Ši sąlyga suteikia banko garantijai, kaip ir neatšaukiamajam akredityvui, didesnį patikimumą;

4. Reikalavimo teisės, užtikrintos banko garantija, kreditorius negali perleisti kitam asmeniui, jeigu toje garantijoje nenumatyta kitaip. Tai taip pat banko garantiją daro patikimesnę. Kad banko garantija taptų dar patikimesnė, kreditoriai kai kada reikalauja, kad ji būtų išduota pirmos patikimumo klasės banko arba kitos kredito institucijos, kurios finansinis stabilumas nekelia abejonių;

5. Už suteiktą garantiją skolininkas bankui moka atlyginimą (komisinius), kurio dydis nustatomas skolininko ir banko susitarimu. Dažniausiai kartu aptariama ir regreso teisės įgyvendinimo tvarka (kai bankas sumoka kreditoriui garantuotą pinigų sumą) ir kitos su garantija susijusios šalių teisės bei pareigos.

Suteikdami garantijas, bankai dažniausiai užsitikrina ir savų interesų apsaugą. Tuo tikslu garantijos išdavimas susiejamas su tam tikro materialaus įkaito (užstato) bankui įkeitimu, kito banko arba tam tikros patikimos institucijos, arba firmos laidavimu. Įkaitu gali būti ir banke laikomas skolininko terminuotas indėlis.

Banko garantijų klasifikavimas

Banko garantijos skirstomos į grupes ( rūšis) pagal įvairius požymius. Pagal reikalavimų įvykdymo sąlygotumo (imperatyvumo) požymį garantijos skirstomos į sąlygines ir nesąlygines.

Sąlyginei garantijai būdinga tai, kad bankas įvykdo savo įsipareigojimą pagal garantiją (sumoka garantuotą pinigų sumą) tik tada, kai įvykdoma bent viena iš šių sąlygų:

1. Garantuojamasis (banko klientas) pripažįsta mokėjimo būtinumą;

2. Garantijos gavėjas ir banko klientas tarpusavyje susitaria dėl mokėjimo vykdymo pagal garantiją, o kartais ir dėl mokėjimo sumos;

3. Ginčas perduodamas išspręsti teismui arba arbitražui (garantuota suma išmokama įsigaliojus teismo arba arbitražo sprendimui).

Pagal nesąlyginę garantiją bankas nedelsdamas privalo išmo¬kėti garantuotą sumą gavęs pirmą gavėjo pareikalavimą. Šiuo atve¬ju bankas tik informuoja klientą – garantijos užsakovą, tačiau jis negali ginčyti išmokų pagal ją pagrįstumo.

Pagal tikslinę paskirtį (dalykinį požymį) banko garantijos skirsto¬mos į šias grupes: paraiškos konkursui, įvykdymo, išmokų (avanso) grąžinimo, mokėjimo, muitinės, ieškinio užtikrinimo, teismo išlaidų padengimo, konosamento ir kai kuriuos kitus grupinius vienetus.

Paraiškos konkursui garantija yra dokumentas, skirtas prisiimtų įsi¬pareigojimų, susijusių su viešojo
pirkimo konkurso organizavimu, įvykdymui užtikrinti. Ši garantija suteikia konkurso organizatoriui ga¬limybę padengti dalį arba visas išlaidas, patirtas pareiškėjams atsisa¬kius dalyvauti konkurse arba konkurso laimėtojui atsisakius sudaryti sutartį. Kai dalyvavimas konkurse susiejamas su reikalavimu pateikti banko garantiją, suinteresuotas asmuo sudaro su banku sutartį, pa¬gal kurią pastarasis suteikia paraiškos konkursui garantiją.

Įvykdymo garantija yra dokumentas, skirtas užtikrinti, kad bus tinkamai tie¬kiamos prekės, atlikti darbai arba suteiktos paslaugos (pavyzdžiui, laikomasi nustatytų terminų, pašalinti trūkumai ir t. t.). Šios rū¬šies garantijos komercinėje praktikoje dažnai suteikiamos prekių im¬portuotojams ir užsakovams, siekiant apsaugoti jų interesus. Jomis dažniausiai užtikrinama iki 10 proc. kontrakto sumos.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 842 žodžiai iš 2702 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.