Tarptautinės finansų institucijos
5 (100%) 1 vote

Tarptautinės finansų institucijos

Turinys

1. Įvadas 3p.

2. Tarptautinės finansų institucijos 4p.

3. Globalinės institucijos 5p.

I. Tarptautinis valiutos fondas 5p.

II. Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas – vadinamas Pasaulio banku 13p.

III. Tarptautinių atsiskaitymų bankas 15p.

3. Regioninės institucijos 17p.

I. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) 17p.

II. Europos investicijų bankas (EIB) 18p.

III. Europos centrinis bankas ir Europos centrinių bankų sistema 19p.

4. Lietuvos ir tarptautinių finansų organizacijų ryšiai 20p.

5. Išvados 22p.

6. Literatūra 23p.

Įvadas

Finansų sektorius yra nepaprastai reikšminga pasaulinio ūkio dalis. Gerai žinoma, jog per pastaruosius penkiasdešimt metų įvyko stambių pasaulinio ūkio pokyčių. Kalbant apie tarptautinius finansus, jaučiamas ypatingas šių žodžių teisingumas. Tokie pokyčiai yra didžiuliai, todėl drąsiai galima tvirtinti apie kokybiškai naujo etapo atsiradimą tarptautinių valiutinių ir finansinių santykių sferoje. Svarbus šių pokyčių elementas yra reiškinys, vadinamas “globalizacija” arba valiutos ir finansų rinkų “globalinė integracija”, besiremianti nacionaline valiutos ir finansų rinkų integracija su eurorinka ir nacionalinėmis valiutos rinkomis į vieną globalinę tarptautinę rinką. Šių procesų sąveiką reguliuoja ir skatina tarptautinės finansų institucijos, kurių vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje sunku pervertinti.

Tarptautinės finansų institucijos – sudėtinė tarptautinių finansų sistemos struktūrinė dalis, turinti nemažą įtaką pasaulinės ekonomikos vystymosi raidai. Tarptautinių finansinių institucijų įtaka pasaulinei ekonomikai nėra vienoda. Neabejotinai Tarptautinis Valiutos Fondas ir Pasaulio bankas užima lyderių pozicijas koordinuojant dvišalius ar daugiašalius valstybių veiksmus, priimant sprendimus, turinčius įtakos pasaulinei finansų sistemai. Išskyrus nedidelį ekonomistų ir finansų specialistų būrį, TVF daug kam yra nežinoma, paslaptinga organizacija. Daugelis stebėtojų paveikti įspūdžio, kad TVF teikia subsidijas neturtingų šalių ekonomikai vystyti, dažniausiai painioja jį su Pasaulio banku ir kitomis ekonominės pagalbos institucijomis. Kitas klaidingas požiūris – TVF laikomas tarptautiniu centriniu banku, kontroliuojančiu pinigų emitavimą pasaulyje. Tretiems atrodo kaip galinga prievartinė politinė institucija, verčianti vykdyti fiskalinį teisingumą ir įstatanti šalis į griežtas ekonomikos ribas. Tuo tarpu Tarptautinis Valiutos Fondas yra visai kas kita.

Tarptautinės finansų institucijos

Finansų sektorius yra nepaprastai reikšminga pasaulio ūkio dalis. Gerai žinoma, kad per pastaruosius 50 metų įvyko didelių pasaulio ūkio pokyčių. Tie pokyčiai yra didžiuliai, todėl drąsiai galima tvirtinti, kad prasidėjo kokybiškai naujas tarptautinių valiutinių ir finansinių santykių etapas.

Svarbus šių pokyčių elementas yra reiškinys – vadinamas Globalizacija arba valiutos ir finansų rinkų bei eurorinkos ir nacionalinių valiutos rinkų integracija į vieną globalinę tarptautinę rinką.

Taigi, Tarptautinę finansų ir valiutų rinkų veiklą reguliuoja ir skatina įvairios tarptautinės finansinės institucijos, – tokie valstybių ir bankų susivienijimai ar sąjungos, susikūrę remiantis tarptautinėmis daugiašalėmis sutartimis socialinei – ekonominei valstybių raidai remti, teikiant joms kreditus ir garantijas, patarimus ir pagalbą profesinio lavinimosi srityje, garantuojant kapitalinių įdėjimų vykdymą.

Visuotinai tarptautiniu mastu pripažįstama, kad tarptautinėmis finansų institucijomis laikomos šios organizacijos:

1) Tarptautinis valiutos fondas (TVF)

2)Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (TRPB) – vadinamas Pasaulio banku (PB). Jį sudaro pasaulio bankų grupė. Tai :

Ї Tarptautinė finansų korporacija (TFK),

Ї Tarptautinė vystymo asociacija (TVA),

Ї Daugiašalių investicijų garantijų agentūra (DJGA),

Ї Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (TIGSC).

3) Tarptautinių atsiskaitymų bankas (TAB),

4) Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB),

5) Europos investicijų bankas (EIB),

6) Europos centrinis bankas (ECB) ir Europos centrinių bankų sistema (ECBS),

7) Tarptautinis investicijų bankas (TIB),

8) Azijos plėtros bankas (APB),

9) Afrikos plėtros bankas (AfPB),

10) Tarptautinis Amerikos plėtros bankas (TAPB),

11) Islamo plėtros bankas (IPB),

12) Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo bankas (TEBB),

13) Šiaurės investicijų bankas (ŠIB),

14) Arabų valiutos fondas (AVF),

15) Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondas (TŽŪPF).

Tarptautinės finansų institucijos skirstomos:

1. Globalines (Dvi didžiausios Tarptautinės finansų institucijos –Tarptautinis valiutos fondas(TVF) ir Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (TRPB) arba kitaip Pasaulinio banko grupė (PB) ir Tarptautinių atsiskaitymų bankas (TAB).

2. Regioninės – visos kitos institucijos.

Tarptautinės finansų institucijas pagal veiklos pobūdį galima suskirstyti į:

1) Tarptautinės bankinės institucijos – tarptautiniai investiciniai bankai, plėtros bankai ir Tarptautinių atsiskaitymų bankas (TAB).

2) Tarptautinės finansinės nebankinės institucijos –
Tarptautinis valiutos fondas ir Europos monetarinis institutas (t.y. Europos centrinis bankas ir ECB sistema), kurie koordinuoja valstybių narių pinigų politiką

Tarptautinės finansų institucijos atlieka šias funkcijas:

1) kreditavimas ir investavimas globaliniu ir regioniniu mastu;

2) ekonomikos stabilizavimas;

3) šalių narių integracija;

4) keitimasis informacija ir patyrimu;

5) informacijos apie tam tikrų valstybių ir regionų ūkio raidą skleidimas;

6) techninė parama ir kadrų mokymas;

Svarbiausia, kad padeda bendradarbiauti skirtingų šalių bankams, verslininkams, nebankinėms finansinėms institucijoms, vyriausybinėms organizacijoms.

GLOBALINĖS INSTITUCIJOS

I. Tarptautinis valiutos fondas

Tarptautinės valiutos fondas (TVF) – tarptautinė organizacija, kurios paskirtis:

– reguliuoti valstybių fondo narių valiutinius ir kreditinius santykius,

– teikti joms finansinę pagalbą mokėjimų balanso deficito sąlygomis.

Fondas turi specializuotos Jungtinių Tautų įstaigos statusą.

Ši organizacija įkurta 1944 m. liepos 1-22 d. Breton – Wotts mieste (JAV) Jungtinių Tautų konferencijoje. Jos metu buvo priimti TVF sutarties straipsniai, vykdantys ir įstatų funkcijas. Šis dokumentas įsigaliojo 1945 m. gruodžio 27 d., o praktinę veiklą Fondas pradėjo 1946 m. gegužę; tada jį sudarė 39 valstybės. Valiutinės operacijos atliekamos nuo 1947 m. kovo 1 d.

Fondo narėmis yra daugiau kaip 180 šalių. 1997 metų duomenimis TVF priklausė 181 valstybė (Lietuva TVF nare tapo 1992 metais).

Būstinė – Vašingtone (JAV), be to, TVF turi skyrius Paryžiuje (Prancūzijoje), Ženevoje (Šveicarija), Tokijuje (Japonija) ir prie Jungtinių Tautų Niujorke (JAV).

Oficialus TVF uždavinys – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą valiutos srityje ir prekybą. Fondas kontroliuoja tarptautinių valiutų ir prekybos sutarčių vykdymą, teikia valstybėms trumpalaikius kreditus mokėjimų balansui išlyginti, skatina ir remia daugiašalės atsiskaitymų sistemos kūrimą.

Valdymo organai

1) Valdytojų taryba – Aukščiausias TVF organas – kurioje kiekvienai šaliai atstovauja valdytojas ir jo pavaduotojas, paprastai tai finansų ministrai arba centrinių bankų vadovai.

Tarybos kompetencija – spręsti visus fondo veiklos pagrindinius klausimus:

– TVF sutarties straipsnių keitimą;

– Naujų narių priėmimą;

– Jų fondo kapitalo dalies nustatymą ir pakeitimą;

– Vykdomųjų direktorių rinkimus.

Valdytojai į sesijas renkasi 1 kartą per metus, tačiau bet kada gali rengti savo posėdžius, taip pat balsuoti paštu.

Kiekviena valstybė turi 250 pagrindinių balsų, nesvarbu, koks jos įnašo į fondo kapitalą dydis, ir papildomai po vieną balsą už kiekvieną 100 tūkst. specialią skolinimosi teisę – SDR šio įnašo sumos. Tokia tvarka užtikrina stambiausioms valstybėms lemiamą balsų daugumą. Balsai TVF-e – JAV – 17,78 proc, Vokietija – 5,53 proc, Japonija – 5,53 proc, D.Britanija – 4,98 proc, Prancūzija – 4,98 proc. Saudo Arabija – 3,45 proc, 15 ES šalių – 28,8 proc. Įstatinis kapitalas 1999 m. sudarė 145 mlrd. SDR.

Valdytojų sprendimai priimami paprasta balsų dauguma (ne mažiau kaip pusė visų balsų), o svarbiausiais operatyviniais arba strateginiais klausimais – specialia dauguma ( atitinkamai 70 arba 80 šalių narių balsų). Taigi JAV kartu su Vakarų valstybėmis praktiškai turi galimybę kontroliuoti TVF sprendimus ir pakreipti jo veiklą nepažeidžiant savų interesų.

2) Vykdomoji Taryba – valdytojų taryba daugelį savo įgaliojimų delegavo jai, t.y.direktoratui, kuris atsakingas už TVF reikalų tvarkymą.

Tai nemažai klausimų, susijusių su politiniais, administraciniais ir operatyvinbiais aspektais: kreditų suteikimas šalims narėms ir jų valiutos kursų politikos kontrolė.

Vykdomoji taryba nuolat dirba fondo būstinėje Vašingtone ir rengia posėdžius paprastai 3 kartus per savaitę. Nuo 1992 m.vykdomųjų direktorių skaičius padidintas iki 24. Penki iš jų pagal TVF įnašus yra skiriami JAV, Vokietijos, Japonijos, D.Britanijos ir Prancūzijos, t.y. tų valstybių, kurios fondo kapitale turi didžiausias kvotas, 3 vykdomieji direktoriai yra formaliai išrinkti, tačiau kiekvienas atstovauja savo šaliai – Saudo Arabijai, Rusijai ir Kinijai. 16 direktorių yra išrinkti nuo likusių šalių narių, suskirstytų į atitinkamas grupes, suformuotų atsižvelgiant į geografinio atstovavimo principą arba į bendrus interesus.

Vykdomieji direktoriai skiriami ir renkami 1 kartą per 2 metus. Direktorius disponuoja tokiu balsų kiekiu, kuriais naudojasi bendrai išrinkę jį valdytojai. Tačiau daugeliu atvejų sprendimai čia priimami ne formaliu balsavimu, o iš anksto susitarus jos nariams.

TVF vykdomoji taryba išrenka 5 metams direktorių valdytoją, kuris kartu yra ir vykdomosios tarybos pirmininkas.

Taigi pagrindinė TVF veikla – tai valiutų kursų reguliavimas ir tarptautinio likvidumo palaikymas. Iki 1971 metų, kuomet vyravo fiksuotų valiutų kursų sistema, šalys, norėdamos pakeisti savo valiutos kursą (t.y. padidinti jį ar sumažinti, kad išlygintų savo mokėjimų balanso pusiausvyrą), turėdavo gauti TVF sutikimą, o po 1971 metų, kai daugelis valstybių savo valiutų kursus pakeitė laisvai svyruojančiais, TVF nebereguliuoja valiutos kurso svyravimų, tačiau šalys TVF narės yra įpareigotos laikytis “gero elgesio”
taisyklių, kurias nustatė fondas, atsisakydamas tiesioginės valiutų kontrolės.

Iš pradžių kiekviena TVF šalis narė turėjo nustatyti savo valiutos paritetą pagal JAV dolerį arba auksą, tačiau 1970 metais fondas sukūrė naują tarptautinį atsargos kapitalą, specialią skolinimosi teisę – SDR, padidinančią tarptautinio likvidumo kiekį. Taip buvo padaryta todėl, jog buvo manyta, kad gali neužtekti aukso ir kitų tarptautinių rezervų aktyvų, ir todėl, kad dauguma šalių negalėjo patenkinti savo rezervų poreikių nesukeldamos JAV mokėjimo deficito. 1972 metais auksas nustojo būti TVF apskaitiniais pinigais.

SDR – tai TVF šalių narių piniginiai aktyvai laikomi kaip užsienio atsargos. Šis atsiskaitymo vienetas neturi realaus padengimo. SDR sudėtis apskaičiuojama kas penkeri metai iš penkių stipriausių pasaulio valiutų – JAV dolerio (šiuo metu 39 %), Vokietijos markės (21 %), Japonijos jenos (18 %), Prancūzijos franko (11 %) ir Anglijos svarų sterlingo (11 %).

Kapitalas ir paskolų ištekliai

Tarptautinio valiutos fondo lėšos formuojamos valstybių narių išmokėtų kvotų sąskaita. Kiekvienos valstybės kvota TVF kapitale apskaičiuojama atsižvelgiant į tos valstybės bendrąjį nacionalinį produktą vienam žmogui, užsienio prekybos apimtį ir daugelį kitų ekonominių rodiklių, tuo apsprendžiant kiekvieno dalyvio balsų skaičių priimant sprendimus.

TVF turi galimybę papildyti nuosavą kapitalą iš pasiskolintų lėšų, buvo sudarinėjamos paskolų sutartys. 1997 m sutartį pasirašė 25 valstybės arba centriniai bankai. Fondas gaudavo paskolų iš Belgijos, Saudo Arabijos, Šveicarijos, Japonijos ir kai kurių kitų šalių centrinių bankų, t.p. ir Tarptautinio atsiskaitymų banko (TAB) – Bazelis, Šveicarija.

Finansų politika

1) Svarbi TVF funkcija – padėti savo nariams padengti mokėjimų balanso deficitą – t.y. trumpalaikio (3-5 metams) kredito teikimas valstybėms narėms, kuris gali sudaryti 125 % šalies kvotos dydžio, ir yra teikiamas SDR arba reikalaujama valiuta. Tačiau tuomet šalys yra priklausomos nuo atitinkamų TVF keliamų politinių-ekonominių sąlygų.

Rekomenduojamos priemonės, skirtos sutvarkyti mokėjimų balansą, kurios TVF paprastai nulemia savo kreditų išdavimą:

a) Vyriausybės išlaidų mažinimas, tarp jų švietimo reikalams, sveikatos apsaugai, pensijoms ir kt.soc.reikmėms;

b) Mokesčių didinimas asmeninėms pajamoms;

c) Valstybės subsidijų mažinimas arba panaikinimas maisto ir vartojimo prekėms, tai ir nulemia šių prekių kainų kilimą;

d)Nacionalinės valiutos devalvacija.

Atsižvelgiant į konkrečią padėtį, šias priemones galima taikyti įvairiai jas derinant. TVF leidžia valstybėms skolininkėms pačioms spręsti, kokiu būdu reikia pasiskirstyti skolų naštą visuomenės soc.sluoksniams.

2) Be tokios tiesioginės pagalbos, TVF dar padeda valstybėms sudarinėti įvairias sutartis, kuriose numatoma pagalba fondo narėms su pramoninių šalių vyriausybėmis, centriniais bankais, Tarptautiniu atsiskaitymų banku Bazelyje, Pasaulio banku ir kitais privačiais bankais.

3) TVF organizuoja tarptautinių ekonominių ir finansinių problemų tyrimus ir skelbia jų rezultatus; t.y. Tarptautinis valiutos fondas kas mėnesį leidžia tarptautinės finansų statistikos leidinius su TVF šalių narių suvestinėmis lentelėmis, kuriose pateikiami valiutų keitimo kursai, surinkti duomenys apie atitinkamos valstybės poziciją TVF, jos (šalies) likvidumą, palūkanų normas, šalies importą ir eksportą, valstybės finansus, nacionalines sąskaitas ir kt.

4) Be veiklos finansinio pobūdžio, TVF:

– suteikia valstybėms narėms techninę pagalbą mokesčių ir pinigų politikos srityje;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1885 žodžiai iš 6274 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.