Uab buteka darbuotojų požiūris į
5 (100%) 1 vote

Uab buteka darbuotojų požiūris į

SANTRAUKA

Šio darbo tikslas ištirti N organizacijos, šiuo atveju UAB “Buteka”, darbuotojų požiūrį į visuotinės kokybės vadybą. Visuotinės kokybės vadyba – tai šio amžiaus sėkmės garantas, todėl labai svarbu, kad kiekvienas darbuotojas, tiek vadovas, tiek žemesnes pareigas einantis darbuotojas žinotų jos svarbą ir esmę. Kad suprastumėme tyrimo esmę, reikia žinoti, kas tai yra visuotinės kokybės vadyba, koks požiūris į organizacijoje, kurioje įdiegta visuotinės kokybės vadyba, dirbančius darbuotojus, jų darbo sąlygas, jų svarbą įmonei. Pirmoje dalyje supažindinu su visuotinės kokybės vadyba, toliau pereinu prie organizacijos, kurioje įdiegta tokia sistema ypatumų, dar vėliau aptariu darbuotojų įtaką, jų svarbumą įmonėje. 4 skyriuje pradedu tyrimą. Pirmiausia supažindinu su tyrimo eiga ir tikslu, o vėliau rezultatai bei išvados.

Darbe matyti kelios lentelės, bei paveikslėliai. Tyrime pasitelktas ir grafinis informacijos vaizdavimas.

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………………………………4

1 VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS ESMĖ……………………………………………………………………………5

1.1 Visuotinės kokybės koncepcija……………………………………………………………………………………………….5

1.2 Esamos praktikos ir visuotinės kokybės vadybos skirtumai………………………………………………………..8

2 VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS DIEGIMAS ORGANIZACIJOJE………………………………….9

2.1 Visuotinės kokybės vadyba i organizacijos strateginė plėtra……………………………………………………….9

2.2 Visuotinės kokybės vadybą įdiegusios organizacijos kultūros bruožai……………………………………….10

2.3 Darbuotojų įgaliojimai. Įgaliojimų svarba………………………………………………………………………………11

2.3.1 Darbuotojų įgaliojimų lygiai……………………………………………………………………………………………12

2.3.2 Atsakomybė už asmeninę veiklą………………………………………………………………………………………12

2.4 Komandinio darbo organizavimas………………………………………………………………………………………..13

2.4.1 Komandinio darbo nauda…………………………………………………………………………………………………..15

3 DARBŲ ĮVERTINIMAS VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOJE…………………………………………….17

3.1 Darbo normavimas visuotinės kokybės vadyboje…………………………………………………………………….17

3.2 Darbo sunkumo įtaka darbo kokybei………………………………………………………………………………………18

4 PRAKTINĖ DALIS: UAB “BUTEKA” DARBUOTOJŲ POŽIŪRIS Į VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBĄ. TYRIMAS……………………………………………………………………………………………………………..20

4.1 Įmonės UAB “Buteka” istorija ir tikslai…………………………………………………………………………………20

4.2 Tyrimas……………………………………………………………………………………………………………………………..22

4.2.1 Tyrimo eiga……………………………………………………………………………………………………………………..22

4.2.2 Tyrimo rezultatai……………………………………………………………………………………………………………..22

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS…………………………………………………………………………………………24

Literatūros sąrašas……………………………………………………………………………………………………………………25

Priedas……………………………………………………………………………………………………………………………………26

ĮVADAS

Norėdamos išlikti, pakilti iš krizės ir klestėti rinkoje, Lietuvos įmonės ir kitos organizacijos turi neatsilikti nuo kitų šalių ir vadovautis pažangiausiais esamųjų ir būsimųjų trinkos partnerių vadybos metodais. Viena naujausių ir efektyviausių vadybos koncepcijų yra visuotinės kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vadybos principais pagrįsta visų ekonomiškai labiausiai išsivysčiusių šalių ūkinė politika ir veikla. Ji laikoma strateginiu ekonomikos plėtros veiksniu. Į ūkinės ir net politinės bei socialinės veiklos kokybės veiksnį, kaip strateginį evoliucijos veiksnį, ypač didelis dėmesys atkreiptas 1975 metais, kai Japonijoje ekonominėje konkurencijoje aplenkė Jungtines Amerikos Valstijas ir pažangiausias Europos šalis. Šiuo metu visuotinės kokybės vadybos metodai lemia pranašumus globėjinėje ekonominėje konkurencinėje kovoje. Visuotinės vadybos kokybės svarbą suprato ne tik didžiosios pasaulio šalys. Visuotinės kokybės vadybos veiklai skatinti įsteigti Europos
ir valstybiniai nacionaliniai ūkinių subjektų apdovanojimai už aukštą ūkinės veiklos ir darbo rezultatų kokybę.

Sėkmingai besivystančių kompanijų dėsningas požymis tas, jog trumpalaikiai sprendimai priimami kruopščiai ir nuosekliai apgalvojus ilgalaikes organizacijos strategijas. Įgyvendinamų kokybės strategijų kūrimas, gali padėti atlaikyti konkurentų pranašumą ir atsakyti į naujus ekonominius, technologinius ir socialinius iššūkius. Daugelis tyrinėtojų ir specialistų skelbia, jog kokybės funkcijos išskleidimas padeda įmonėms pristatyti kokybiškus produktus ir pasiekti norimų tikslų. Staigus pasaulinės ekonomikos vystymasis siūlo gausybę verslo augimo ir plėtojimo galimybių. Bet organizacijos , norėdamos pasinaudoti šiomis galimybėmis turi permąstyti savo veiklos perspektyvas ir suteikti naują prasmę konkurencingumo sąvokai.

1. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS ESMĖ

Kokybės vadyba – viena iš

pagrindinių XX amžiaus idėjų.

Armand Feigenbaum

Norint suprasti visuotinės kokybės svarbą organizacinėje veikloje, būtina žinoti, kas tai yra kokybės vadyba? Kokia visuotinės kokybės esmė? Prieš nagrinėjant konkrečios bendrovės, šiuo atveju UAB “Snaigė”, darbuotojų požiūrį į visuotinės kokybės vadybą, pabandysiu panagrinėti pagrindines visuotinės kokybės vadybos sąvokas.

1.1 Visuotinės kokybės vadybos koncepcija

Kas yra kokybė?

Kokybė ir kiekybė – dvi esminės žmogaus būties charakteristikos. Kokybė yra plati įvairiapusė sąvoka. Yra dešimtys kokybės apibrėžimų, jie gali būti klasifikuojami pagal požiūrį į kokybę. Davidas Garvinas (Gardin, 1988) išskyrė 5 pagrindinius požiūrius į kokybę:

Transcendentinis požiūris. ,,Kokybė nėra nei mintis, nei materija, bet trečia objektyvi realybė. Net jeigu kokybė negali būti apibrėžta, jūs žinote, kas tai yra” (Gardin, 1988). Tai ,,…sąlyga tobulumo, reiškianti puikią kokybę, skirtingai nuo blogos kokybės…”. šiuo požiūriu kokybiškas produktas turi ,,įgimtą pranašumą” prieš kitus produktus. Pavyzdžiui, dažnai teigiama, kad vienetinis gaminys, pagamintas rankomis, yra kokybiškesnis nei fabrike pagamintas produktas.

Produkto kokybė yra tikslus ir objektyviai išmatuojamas dydis. Kokybę atspindi produkto savybių ir požymių kiekis. Šiuo požiūriu geresnės kokybės produktai brangesni, nes pagaminti produktą, kuris turi daugiau savybių ir požymių yra brangiau.

Kokybė vartotojui – tai vartotojo reikalavimų produktui atitikimo lygis. Šiuo aspektu produkto kokybė sunkiai nustatoma dėl skirtingo vartotojų skonio ir skirtingų jų poreikių.

Kokybė gamyboje – tai atitikimas iš anksto numatytų parametrų, kurie išreiškiami standartais, techninėmis sąlygomis, receptais ir kitais dokumentais. Bet koks nukrypimas nuo standartų yra defektas. Kokybė gamyboje pasiekiama projektuojant procesą ir taikant statistinį proceso valdymą gamybos metu, prevenciškai pastebint nukrypimus nuo standartų ir tuo būdu išvengiant defektų.

Vertės požiūriu kokybė apibrėžiama kaštų ir kainos sąvokomis. Kokybiškas produktas – turintis geras charakteristikas arba efektyviai eksploatuojamas priimtinais kaštais ar kaina.

Nė vienas iš šių požiūrių nėra išbaigtas kokybės apibrėžimas, nes atitikimas kokybės vienu požiūriu negarantuoja geros kokybės kitu požiūriu. Ši problema, pasak D.Garvino, kyla dėl to, kad egzistuoja kitos produkto kokybės kategorijos, kaip pagrindinės produkto funkcijų charakteristikos, požymiai, patikimumas, ilgalaikiškumas, gamintojo aptarnavimas, estetiškumas.

Kas yra visuotinė kokybė?

Visuotinė kokybė yra ,,kokybė vartotojui” požiūrio svarbos akcentavimas objektams, subjektams visoje organizacijos veikloje (pagrindiniame darbe, aptarnavime, informacijoje, procesuose, padaliniuose ir t.t).

Praktikoje dažniausiai dominuoja ,,Kokybė gamyboje” požiūris (1.1. pav.), tačiau šis požiūris yra tik priemonė tikslui pasiekti. O tikslas yra išorinių ir vidinių vartotojų poreikių patenkinimas (1.2. pav.)

1. pav. Kokybė gamyboje (Shiba ir kiti, 1993)

Numatyti greiti pasikeitimai įvairiose srityse

2. pav. Darbas siekiant visuotinės kokybės (Shiba ir kiti, 1993)

Visuotinę kokybę įgyvendinusios organizacijos yra labai dinamiškos, lanksčios, sugebančios adaptuotis prie pakitusių sąlygų. Jos gali sėkmingai reaguoti į nenumatytus greitus pasikeitimus: išorinių ir vidinių vartotojų bei visuomenės poreikių, technologijos, monetarinės sistemos, tarptautinės geopolitinės situacijos ir kitų pokyčių, kuriuos iš anksto numatyti yra sunku.

Kas yra visuotinės kokybės vadyba?

Visuotinės kokybės vadyba yra tokia vadybos filosofija ir metodai, kuriuos pasirinkusi organizacija nuolat tobulėja, įtraukdama į tobulinimo veiklą visus darbuotojus ir siekdama kuo geriau patenkinti vartotojų poreikius, gerindama produktų kokybę ir mažindama kaštus.

1.3 pav. parodyta, kokios yra išskiriamos visuotinės kokybės vadybos dalys:

VARTOTOJŲ

ESAMŲ IR NUMATOMŲ

POREIKIŲ PATENKINIMAS

MAŽIAUSIAIS KAŠTAIS

NUOLATINIS

VISUOTINIS

TOBULĖJIMAS DALYVAVIMAS

INFRASTRUKTŪRA

3. pav. Visuotinės kokybės vadybos sudedamosios dalys (Shiba ir kiti, 1993)

Vartotojų esamų ir numatomų poreikių patenkinimas mažiausiomis išlaidomis yra svarbiausia visuotinės kokybės dalis, nes jeigu vartotojai nebus patenkinti gaunamais produktais, tai jie pasirinks kitą tiekėją, o įmonė bankrutuos.

Gerai organizuotoje įmonėje būtina visų padalinių, visų darbuotojų gera veiklos kokybė, todėl reikia kelti didelius reikalavimus kiekvienam darbui ir siekti aukštos darbo kokybės. Jeigu vadovai to nedaro, darbuotojai savo darbo reikalavimus iškelia patys. Šie darbo kokybės reikalavimai paprastai būna žemesni, negu nustatytų juos vadovai.

Sėkmingas visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimas priklauso nuo infrastruktūros, t.y. nuo visuotinės kokybės vadybą propaguojančių organizacijų, socialinės propagavimo veiklos, teisinio reglamentavimo, informacijos skleidimo ir kt.

Šiuolaikinė VKV koncepcija, kuriai pamatai padėti prieš pusę amžiaus Japonijoje, buvo išplėtota JAV, vėliau Europos šalyse. Ši pažangiausia vadybos filosofija ir metodologija padeda sukurti ne tik atskirų organizacijų konkurencingas verslo strategijas ir apsaugo jas nuo bankroto – tai ir išsivysčiusių šalių bei regionų sėkmingos plėtros garantas. Plėtojantis globalizacijos procesui, VKV filosofija ir metodologija bus ,,eksportuojama į naujas rinkas”, t.y. į šalis, kuriose ji dar netaikoma, bet kur gali būti įdiegta su visais privalumais. Kadangi visuotinės kokybės vadyba efektyvi išsivysčiusiose pasaulio šalyse, susidomėjimas jaučiamas ir naujai industrializuotose šalyse bei šalyse, dar tik siekiančiose industrializacijos, kaip priemonė ūkiui vystyti bei bendram nacionaliniam produktui didinti, ir gerinant gyvenimo kokybę. Teigiama, kad kokybė bus ne tik verslo, bet ir ekonominio stabilumo bei socialinės gerovės sėkmės veiksnys.

1.2 Esamos praktikos ir visuotinės kokybės vadybos skirtumai

Šiame skyrelyje nagrinėjamas vadovų ir specialistų požiūris į pelną, organizacijos tobulinimą, išlaidas, į kokybės ir kiekybės santykį, į siektiną kokybės lygį, kokybės siekimo būdus, į tai, kas lemia kokybę, koks vadovo vaidmuo siekiant kokybės, kokie turėtų būti santykiai su tiekėjais, koks požiūris į vartotoją, į procesus ir darbuotoją.

Požiūris į pelną. Esamoje įmonių veiklos praktikoje paprastai pasitenkinama trumpalaikiu pelnu, siekiama kuo daugiau gauti metinio pelno. Visuotinės kokybės vadyboje diegiamas būtino ilgalaikio pelno siekimas. Metinis ilgalaikis pelnas mažesnis negu tas, kai įmonių vadovai siekia trumpalaikio pelno, tačiau visa pelno suma per ilgą įmonės gyvavimą rinkoje laikotarpį visada bus didesnė už trumpalaikio pelno siekiančios organizacijos pelno sumą. Rinkos sąlygomis pirmas uždavinys yra įsitvirtinti rinkoje ilgam laikotarpiui ir tik po to galvoti apie pelną, apie kapitalo grąžą ir kitus ekonominius rodiklius.

Požiūris į tobulinimo procesą. Įprastas tobulinimo procesas yra parengimas tam tikros organizacinių vadybinių ir technologinių priemonių planas, kurį sudaro atskiros priemonės, ir jos įgyvendinamos. Įgyvendinus šias priemones, tobulinimo procesas tarsi baigtas. Visuotinės kokybės vadyboje tobulumui ribų nėra, nes vartotojai kelia vis aukštesnius reikalavimus kokybei, kuriuos privaloma vykdyti kuriant organizacijos nuolatinio tobulėjimo mechanizmą.

Požiūris į sąnaudas kokybei. Teigiama, kad kokybės gerinimas reikalauja daug lėšų ir laiko. Visuotinės kokybės vadyboje įrodyta, kad kokybės gerinimas sutaupo lėšų ir laiko. Investuojant į veiklos kokybės gerinimą sutaupoma daugiau, nes išvengiama nuostolių dėl blogos veiklos kokybės.

Požiūris į kokybės ir kiekybės santykį. Šiuolaikinių įmonių vadovai laikosi nuostatos, kad kiekybė tokia pat svarbi kaip kokybė, todėl daug dėmesio skiriama prekių kiekiui. VKV laikomasi nuostatos, kad be kokybės, kiekybė yra visai nesvarbi, nes galima daug pagaminti produktų, tačiau dėl prastos kokybės nepavyks jų realizuoti.

Požiūris į siektiną kokybės lygį. Tradicinėje praktikoje dažnai nustatomi tam tikri siektini kokybiškų produktų procentai. Tarkim, 95 proc. yra puiku. Visuotinės kokybės vadyboje teigiama, kad reikia siekti tik 100 proc., nors kartais tai ir neįmanoma. Svarbu yra psichologinis nusiteikimas.

Požiūris į kokybės siekimo būdus. Vis dar manoma, kad kokybė yra geresnės priežiūros rezultatas, tačiau ir kontrolieriai gali klysti. VKV teigia, kad kokybė yra be klaidų atlikta kiekviena operacija, kiekvienos pareigos. Kiekvienam darbuotojui turi būti suteikta galimybė atlikti darbą kokybiškai ir duotos priemonės įvertinti savo darbo kokybę.

Požiūris į tai, kas lemia kokybę. Dažnai sakoma, kad kokybė priklauso nuo žmonių, nuo jų drausmingumo, motyvacijos, kvalifikacijos. Tai tiesa, tačiau žmonių elgseną formuoja vadybos sistema, atlyginimo už darbą formos ir kitos priemonės. JAV ir Japonijos specialistai ištyrė, kad tik 15 proc. nekokybiškos veiklos rezultatų priklauso nuo subjektyvių darbuotojų priežasčių, o dėl kitų 85 proc. kalta vadybos sistema.

Požiūris į vadovų vaidmenį kokybės
vadyboje. Neretai aukščiausi vadovai kviečia į pasitarimus, kitaip vadinamus “penkiaminutėmis”, tačiau tokie pasitarimai užtrunka daug ilgiau. Dažniausiai šių pasitarimų problemos kartojasi, ir tai galima vadinti “gaisrų gesinimu”, t.y. įvairių sutrikimų aptarimu. Visuotinės kokybės vadyboje vadovai siekia parengti prevencines priemones tokiems “gaisrams gesinti”, t.y. “pakelti nuo grindų degančiam degtukui, kol nekilo gaisras”.

Požiūris į tiekėjus. Kai kurie įmonių vadovai su tiekėjais elgiasi griežtai, nes dažnai pasiūla viršija paklausą. Visuotinės kokybės vadyboje teigiama, kad tiekėjai turi būti įmonės partneriai.

Požiūris į vartotojus. Dažnai tradicinė gamyba vadinama gamyba sandėliui, negalvojant apie vartotoją, kuriam teikiamos paslaugos. VKV vartotojas laikomas svarbiausia organizacijos sudedamąja dalimi. Jeigu nebus vartotojų, kurie pirks organizacijos produktus, nebus ir organizacijos – ji bankrutuos.

Požiūris į procesus. Esamoje praktikoje darbai įmonėje suprantami kaip operacijų serijos. Šiuolaikinėje kokybės vadyboje darbai įmonėje vertinami, nagrinėjami ir tobulinami kaip integruoti procesai.

Požiūris į darbuotojus. Dažnai teigiama, kad geresnei kokybei pasiekti reikia daugiau ir geresnių darbuotojų. Visuotinės kokybės vadyba, propaguojanti humaniškumą, aiškina, kad gerą kokybę galima pasiekti su esamais darbuotojais, tik jiems reikia kitaip vadovauti ir juos mokyti.

2. VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS DIEGIMAS ORGANIZACIJOJE

Visuotinės kokybės vadybos metodų naudojimo plėtojimas leidžia sėkmingai spręsti daugelį sudėtingų problemų ir gali užtikrinti visapusišką veiklos modernizavimą. Tai ypač svarbu globalizacijos ir žinių visuomenės sąlygomis, kai nuolatinis žinių naudojimas, taikant moderniausius vadybos metodus, gali tapti pagrindiniu vertės kūrimo veiksniu. Tai didina visuotinės kokybės vadybos paradigmos reikšmė: ji, akumuliuodama naujausias žinias, padeda suformuoti pagrįstą strateginį veiklos planą, siekiant visos organizacijos efektyvumo didėjimo.

Visuotinės kokybės vadybos metodai sėkmingai taikomi, siekiant užtikrinti strategijos ir politikos vykdymą organizacijose. Tuo pat metu jie gali efektyviai padėti ir tobulinti sudėtingas valdymo sistemas. Turimi omenyje gyventojų kokybės formavimosi ir konkurencingo produkto kūrimo procesai.

Sėkmingai besivystančių kompanijų dėsningas požymis tas, kad trumpalaikiai sprendimai priimami kruopščiai ir nuosekliai apgalvojus ilgalaikes organizacijos strategijas. Įgyvendinamų kokybės strategijų kūrimas gali padėti atlaikyti konkurentų pranašumą ir atsakyti į naujus ekonominius, technologinius ir socialinius iššūkius.

2.1 Visuotinės kokybės vadyba ir organizacijos strateginė plėtra

Vartotojai nori turėti tik aukščiausios kokybės gaminius ir paslaugas, pavyzdžiui, transporto, teisėtvarkos užtikrinimo, sveikatos priežiūros, ryšių bei kitų sričių. Kokybė yra laukiamas kiekvieno piliečio kasdieninio gyvenimo elementas, ji turi tapti sudedamąja ir kiekvieno Lietuvos ūkio subjekto, o ypač gamybos įmonės, veiklos dalimi – nuo projektavimo stadijos iki aptarnavimo.

Kiekviena organizacija turi rasti savo veiklos kryptis ir būdus įgyvendinti visuotinės kokybės vadybą, o sėkmę lemia, jau minėtieji principai:

Orientacija į vartotojus yra svarbiausias visuotinės kokybės vadybos principas. Jis teigia, kad vartotojų poreikių tenkinimas yra organizacijos ilgalaikės sėkmės pagrindas. Norint tai pasiekti, reikia sugebėti greitai reaguoti į kintančius vartotojų poreikius ir koncentruoti ribotus išteklius veiklose, kurios juos tenkintų.

Nuolatinio tobulėjimo principas organizacijose reiškia nuolatinį procesų stebėjimą ir jų gerinimą, siekiant pagaminti aukštesnės kokybės produktus, tiekti kokybiškas paslaugas.

Visuotinis dalyvavimas. Remiantis šiuo VKV principu, kiekvienas organizacijos narys turi būti efektyviai įtrauktas į vartotojų patenkinimo ir nuolatinio tobulinimo veiklą. Visuotinės kokybės vadybą įgyvendinančios firmos siekia visuotinio jos darbuotojų dalyvavimo. Visuotinis dalyvavimas pagrįstas vadovybės noru ir pasiryžimu, vystymosi vizijos sukūrimu, skatinimu bei kompensavimu, komandiniu darbu, darbuotojų mokymu.

Ketvirtas visuotinės kokybės vadybos elementas, apimantis visus jau aptartus, yra socialinis bendradarbiavimas (infrastruktūra). Tai mokymasis iš aplinkinių firmų, vartotojų, tiekėjų ir visų kitų, kurie bando pagerinti savo kokybės praktiką. Nuolatinis mokymas ir partnerystė yra neatskiriami ir būtini organizacijos procesų elementai. Nuolatinis mokymasis leidžia įsisavinti naujus valdymo metodus ir priemones.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2580 žodžiai iš 8463 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.