Uab lituanica veiklos įvertinimas remiantis vertinimo modeliu nacionaliniam kokybės prizui laimėti
5 (100%) 1 vote

Uab lituanica veiklos įvertinimas remiantis vertinimo modeliu nacionaliniam kokybės prizui laimėti

TURINYS

ĮVADAS 3

1. BENDRAS ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 4

2. ORGANIZACIJOS VERTINIMO PROCESO APRAŠYMAS 8

3. KRITERIJŲ IR KRITERIJŲ DALIŲ APIBŪDINIMAS 8

3.2. PERSONALO VADYBA 11

3.3. POLITIKA IR STRATEGIJA 16

3.4. IŠTEKLIŲ VALDYMAS 19

3.5. PROCESŲ VALDYMAS 22

3.6. DARBUOTOJŲ POREIKIŲ PATENKINIMAS 25

3.7. KLIENTŲ POREIKIŲ PATENKINIMAS 27

3.8. POVEIKIS VISUOMENEI 29

1.9. VERSLO REZULTATAI 30

4. BENDRAS ĮMONĖS ĮVERTINIMAS 33

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 34

LITERATŪRA 36

ĮVADAS

Lengvoji pramonė, kurią sudaro tekstilės, drabužių, avalynės ir odos sektoriai, yra viena iš tradicinių pramonės šakų Lietuvoje. Lietuvos lengvoji pramonė yra viena iš labiausiai išvystytų šakų, turinti senas tradicijas. Pirmi linų ir vilnos fabrikai, odos dirbtuvės ir avalynės gamyklos buvo įkurtos 18-ame amžiuje. Lengvosios pramonės sektorius apima apie 140 didelių fabrikų ir daugiau nei 3000 vidutinių ir mažų gamyklų, kuriose dirba apie 60 000 žmonių. Ši šaka sudaro apie 18 procentų šalies bendrojo išdirbio.

AB “Lituanica” yra verslo įmonė ir vykdo ūkinę veiklą, apimančią prekių gamybą ir komerciją.

Dabartiniu metu Lietuvos įmonės, vykdydamos veiklą, stengiasi pritaikyti visuotinės kokybės vadybos principus, tačiau dažnai tai daroma ne tiek dėl materialinės naudos armoralinio darbuotojų pasitenkiniko, kiek dėl paties fakto kad tokia vadyba yra taikoma.

Tuo tarpu teisingas bei nuoseklus visuotinės kokybės principų diegimas gali ženkliai pagerinti įmonės veiklos rezultatus.

Šio darbo tikslas – rasti tokios vadybos diegimo faktus AB „Lituanica“ veikloje, juos aprašyti bei įmonės veiklą įvertinti remiantis vertinimo modeliu Nacionaliniam kokybės prizui laimėti. Galiausiai pateikti išvadas bei rekomendacijas kaip būtų galima dar labiau tobulinti įmonės veiklą.

1. BENDRAS ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

Avalynės įmonė “Lituanica” savo veiklą pradėjo 1934 metais spalio 3 dieną. 1992 metais privatizuota viešu akcijų pasirašymo būdu ir Lietuvos Respublikos įmonių rejestre perregistruota iš Valstybinės įmonės į akcinio kapitalo įmonę (įregistravimo Nr. AB 92-234, kodas 3323723). Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 8 751 040 Litų. Svarbiausia informacija apie avalynės įmonę “Lituanica” pateikta 1-oje lentelėje.

1 lentelė

Pagrindinės žinios apie AB “Lituanica” 2001 – 2003 metais

2001 2002 2003

Pagrindinis kapitalas Lt 8751040 8751040 8751040

Darbuotojų skaičius Žmonės 1175 1077 1035

Avalynės gamyba Tūkst. porų 408 545 589

Lt 18729700 26503800 28643600

Apyvarta Lt 18927500 23461400 28526400

Firmos vardas ir prekių ženklai įregistruoti Valstybiniame patentų registre. Bendrovės gamybiniai cechai, sandėliai, administraciniai ir kiti pagalbiniai korpusai sudaro vientisą architektūrinę “block” sistemą ir yra Kauno senamiestyje. Buveinės adresas – Jonavos 3, LT-3000, Kaunas.

AB “Lituanica” yra verslo įmonė ir vykdo ūkinę veiklą, apimančią prekių gamybą ir komerciją.

1 pav.AB “Lituanica” verslo struktūra

AB “Lituanica” plataus asortimento vyrų avalynės modelius kuria pagal paskutines mados vystymosi kryptis ir gamina iš aukščiausios kokybės medžiagų naudodama naujus įrengimus bei pažangias technologijas. Įmonė sudariusi ilgalaikes sutartis su patikimais avalynės medžiagų gamintojais. “Lituanica” plečia pozicijas esamose prekių pardavimo rinkose nuolat siūlydama pagal vartotojų poreikius naujus gaminius bei turi strateginius planus siekiant įsitvirtinti Rytų Europos rinkoje. Vienas iš pagrindinių įmonės tikslų – kaip geriausiai suderinti gamybinę ir komercinę veiklą. Nuo šių verslo struktūros dalių bei jų sąveikos labai priklauso įmonės funkcionavimas bei jo efektyvumas. Gamybos ir komercijos sąveikos problema sudėtinga tuo, kad sunku iš anksto pakankamai tiksliai nustatyti paklausą skirtingose geografinėse rinkose, nes pastoviai svyruoja prekių paklausa, pasiūla, kainos, o be to, dažnai padėtį, būdingą atskirų prekių rinkai, apsunkina makroekonominiai svyravimai, būdingi šalies ar netgi pasaulinei rinkai. Taigi labai svarbu nesuklysti ir naudingiausiai pasirinkti tikslinę pardavimo rinką ir mastą, būdus ir laiką, nustatyti kainų lygį.

Lietuvos rinkoje vyrų avalynės vartotojai yra vyrai nuo 15 iki 69 metų amžiaus. Daugiau kaip pusę potencialios rinkos sudaro vyrai nuo 20 iki 49 metų (60.9%), tai aukščiausią perkamąją galią turintys vartotojai. AB “Lituanica” avalynės pirkėjai yra vidutines pajamas gaunantys vyrai.

2-ame paveiksle pavaizduota AB “Lituanica” valdymo schema. Prekė yra sukuriama ir pagaminama gamybos skyriuje, finansų skyrius nustato jos kainą, o marketingo skyrius atsakingas už prekės pateikimą ir rėmimą.

Lietuvos statistikos departamentas avalynės pramonei priskiria aštuonias įmones. Reikšmingiausios iš jų yra šios akcinės bendrovės: “Lituanica”, Kaunas;”Vilniaus Viktorija”, Vilnius; Kaunas; “Tauras”, Kaunas; “Elnias”, Šiauliai. Apie šiuos konkurentus AB “Lituanica” turima informacija pateikta 2-oje lentelėje.

2 lentelė

Konkurentų gamybinė – komercinė veikla Lietuvos rinkoje

Firma Prekė Kaina Pateikimo kanalai Rėmimo veiksmai Rinka Vartotojai

1 2 3 4 5 6 7

AB „Elnias“, Šiauliai Natūralios odos vyrų
avalynė Pusbačiai 120-140Lt, aulinukai 150-200Lt Firminė prekyba, prekyba pagal sutartis su prekybos įmonėmis, pagal kontraktus su Europos firmomis Reklama spaudoje, dalyvavimas parodose Lietuvos, Vakarų Europos Masinė rinka

AB „Vilniaus Viktorija“ Darbinė avalynė Sutartinė Pagal specialius užsakymus

AB „Rama“, Mažeikiai Natūralios odos avalynė Prekyba pagal sutartis Šiaurinė Lietuvos dalis

AB „Ukmergės avalynė“ Avalynė Pagal sutartis

AB „Tauras“, Kaunas Vyrų, moterų ir vaikų avalynė 100-180Lt Firminė prekyba, prekyba pagal sutartis Parodos Vidurio Lietuva Masinė rinka

2. ORGANIZACIJOS VERTINIMO PROCESO APRAŠYMAS

AB „Lituanica“ veiklos įvertinimui naudosime devynis Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio kriterijus. Juos sudaro į 32 subkriterijus. Informacija apie organizaciją, reikalinga šių subkriterijų aprašymui bei įvertinimui, buvo gauta susipažinus su įmonės Interneto puslapiu, metinėmis finansinėmis ataskaitomis, žiniasklaidos medžiaga, publikacijomis apie banką, darbuotojų bei klientų pateiktais vertinimais bei savo nuomone.

Mūsų darbo tikslas – nustatyti AB „Lituanica“ veiklos kokybės lygį pagal Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio metodiką.

Ekspertai: Vytautas Janonis (6 ir 7 kriterijai), Inga Aleinikovaitė (3), Marius Janaščius (4 ir 8), Giedrius Bušniauskas (5 ir 9), Dainius Guzas (2). Vyr. ekspertas: Linas Baibokas (1 kriterijus bei bendras darbo apipavidalinimas).

Kriterijų aprašymo etape mes pasidalijome kriterijais, taip pat darėme pastabas kitų narių kriterijų aprašymui. Iš pradžių visa komanda dirbo kelias valandas kartu, kurdama darbo atlikimo standartus, kurie skatintų individualų darbą. Jeigu ekspertui iškildavo problema, tuomet vėl visi susirinkdavo apsvarstyti iškilusias problemas. Tokia darbo atlikimo metodika garantuoja, kad priimti sprendimai bus optimalūs. Subkriterijai buvo įvertinti galimybių ir rezultatų sritims. Konsensusas dėl kriterijų dalių įvertinimo buvo pasiektas diskusijų būdu keleto mūsų grupės susitikimų metu. Ryškių nuomonių skirtumų dėl kriterijų dalių įvertinimo nebuvo.

Susidarėme tokį darbo atlikimo planą:

1. Informacijos rinkimas

2. Informacijos apdorojimas

3. Subkriterijų aprašymas

4. Subkriterijų vertinimas

5. Konsensuso siekimas

6. Bendras veiklos įvertinimas

7. Išvados

3. KRITERIJŲ IR KRITERIJŲ DALIŲ APIBŪDINIMAS

3.1. VADOVŲ VEIKLA

AB “Lituanica” vadovų veikla priklauso nuo įmonės struktūros, todėl prieš pradėdami nagrinėti vadovų veiklą, pirmiausia išdėstysime AB “Lituanica” vadovybės struktūrą.

AB “Lituanica” valdymo struktūrą sudaro:

1) Generalinis direktorius,

2) Marketingo direktorius,

3) Ekonomikos direktorius,

4) Direktorė gamybai

5) Vyr finansininkė

Aukščiausias AB “Lituanica” valdymo organas – generalinis direktorius. Kiti direktoriai atsakingi už gerą darbą savo skyriuose.

3.1.1. Aiškiai suformuluotų ir visuotine kokybės vadyba paremtų įmonės tikslų propagavimas.

AB “Lituanica” vadovai yra susipažinę su kokybės svarba organizacijai, norinčiai išlikti šiuolaikinėje konkurencinėje verslo aplinkoje.

AB “Lituanica” vadovybė siekia įgyvendinti organizacijos kultūros, procesų ir struktūros tobulinimą, komandinį darbą, profesinį universalumą, iniciatyvumą. AB “Lituanica” vadovai supranta komandinio darbo svarbą. Darbuotojų nuomonės laikomos reikšmingomis ir vadovai visuomet pasiruošę išklausyti jas ir priimti decentralizuotus problemų sprendimus. Aukščiausio lygio vadovai neskiria laiko darbuotojų pasiūlymų ar idėjų priėmimui. Vadovai turėtų stengtis pasidalinti dalimi savo įgaliojimų ir pareigų su savo pavaldiniais, nes tai palengvintų darbą ir suveiktų kaip moralinis paskatinimas darbuotojui, jis jaustų, kad juo yra pasitikima.

AB “Lituanica” vadovai kuria įmonės misiją ir viziją. Tačiau šios misijos ir vizijos skleidimas iš valdybos narių pusės nėra visaapimantis, t.y. įgyvendinant misiją ir viziją, AB “Lituanica” darbuotojai nėra informuojami apie jos reikšmę, palaipsninį įgyvendinimą ir kokių procesų pagalba ta misija ir vizija bus pasiekta. Paskiriami atsakingi struktūriniai vienetai už tam tikrų procesų visapusišką įgyvendinimą.

3 lentelė

Vertinimas

Elementai Įvertinimas %

Požiūris 50

Paplitimas 20

Bendras įvertinimas 35

3.1.2. Asmeninio pavyzdžio, įgyvendinant įmonės tikslus ir lūkesčius, rodymas.

AB „Lituanica“ turi griežtai apibrėžtą organizacinę valdymo struktūrą. Tai padeda vizijos ir misijos įgyvendinimui bei tobulinimui.

Kiekvienas departamentas turi savo funkciją ir atitinkamą atsakomybės laipsnį. Tačiau yra plėtojami tik vertikalūs santykiai, o horizontalūs santykiai yra rečiau pasireiškiantys. AB “Lituanica” valdymo struktūra pateikta 2-ame paveiksle. Prekė yra sukuriama ir pagaminama gamybos skyriuje, finansų skyrius nustato jos kainą, o marketingo padalinio prekybos skyrius atsakingas už prekės pardavimą.

Vadovai turėtų skatinti esamų prekių gamybos tobulinimą atsižvelgiant į vartotojų nusiskundimus bei darbuotojų pastabas. Tam turėtų būti sukurti tobulinimo procesai, kuriems vykstant, prekės būtų nuolat tobulinamos, tuo būdu pritraukiami nauji užsakovai. Tobulinimo procesai turėtų vykti operatyviai. Tam, kad
procesai vyktų sklandžiai, vadovai turėtų užtikrinti atsakingų žmonių, kurie kontroliuotų gamybos proceso tobulinimą, paskyrimą bei tobulinimo procesų finansavimą.

4 lentelė

Vertinimas

Elementai Įvertinimas %

Požiūris 35

Paplitimas 30

Bendras įvertinimas 32,5

3.1.3. Vadovų veiksmai bendraujant su klientais, tiekėjais ir kitomis įmonėmis.

Vadovai stengiasi palaikyti ilgalaikius ryšius su verslo partneriais. Vadovai siekia išlaikyti senus klientus, plečiantis gaminamų batų įvairovei, ieškoma naujų užsakovų dalyvaujant parodose, teikiant daug informacijos apie naujas gamybos technologijas, bet naujausias avalynės kolekcijas.

Didesniems AB “Lituanica” verslo klientams yra siūlomas greitas ir kokybiškas aptarnavimas, nuolaidos, atsižvelgiant į užsakymų apimtis. Vadovų iniciatyva buvo sudarytos sutartys su prestižinių vakarietiškų batu gamintojais, pagal sutartis AB „Lituanica“ gamins avalynę pagal šių įmonių sukurtus, populiarius modelius.

AB “Lituanica” vadovybės skiria ypatingą dėmesį bendradarbiavimui su žiniasklaida, klientų informavimui jos priemonėmis, reklamai. Generalinis direktorius ir kiti aukščiausio lygio vadovai bendradarbiauja su žiniasklaida ir skelbia savo straipsnius apie AB “Lituanica” veiklą, naujoves ir panašiai. Šis poreikis taip pat tenkinamas sukurtu išsamiu internetiniu AB “Lituanica” puslapiu.

5 lentelė

Vertinimas

Elementai Įvertinimas %

Požiūris 50

Paplitimas 45

Bendras įvertinimas 47,5

3.1.4. Vadovų veiksmai remiant ir pripažįstant organizacijos žmones.

AB “Lituanica” darbuotojai turi galimybę kreiptis į aukščiausio lygio vadovus su savo problemomis ir siūlyti tam tikrus įvairių problemų sprendimo variantus. Tai jie gali padaryti kreipdamiesi į savo tiesioginius vadovus, kurie tiesiogiai perdua informaciją ar pasiūlymus AB “Lituanica” generaliniam direktoriui.

Be to, vadovai siekia gerinti darbuotojų darbo sąlygas, mažinti jų apkrovimą. Darbuotojams sudaromos sąlygos tobulinti savo specialybės žinias, rengiami įvairūs kursai. Kiekvienais metais pildomos darbuotojų vertinimo anketos. Anketų tikslas yra padėti darbuotojams įvertinti savo darbą, kitų bendradarbių darbą ir savo vadovo darbą bei suprasti stipriąsias darbo puses. Anketose darbuotojai ir jų tiesioginiai vadovai užrašo ateinančių metų darbo bei karjeros siekius ir sudaro ateities planus bei pasiūlo priemones jiems įgyvendinti. Užpildžius anketas rengiami asmeniniai pokalbiai su tiesioginiu vadovu, aptariamos praeitais metais iškilusios problemos ir analizuojama, kaip jų būtų galima išvengti ateinančiais metais. Anketoje darbuotojas gali parašyti pasiūlymus ir pageidavimus dėl jo bei jo bendradarbių skatinimo, kvalifikacijos kėlimo, tai, ko , norint įgyvendinti savo ateinančių metų siekius, jis pageidautų iš įmonės vadovybės, savo vadovo, mokymo centro ir bendradarbių.

6 lentelė

Vertinimas

Elementai Įvertinimas %

Požiūris 60

Paplitimas 50

Bendras įvertinimas 55

3.2. PERSONALO VADYBA

Šiuo kriterijumi įvertinamas žmonių žinių ir potencialo valdymas, vystymas ir realizavimas individualiame, komandiniame ir organizacijos lygiuose.

3.2.1. Personalo planavimas, valdymas ir tobulinimas.

AB “Lituanica” personalo politiką ir strategija kuria AB “Lituanica” generalinis direktorius kartu su AB “Lituanica” skyrių direktoriai. Susirinkimų metu derinami AB “Lituanica” tikslai su personalo politika ir strategija, o vėliau visų skyrių dirktoriai bei pavaduotojai rūpinasi personalo planų įgyvendinimu.

Pagrindiniai uždaviniai:

– aprūpinti įmonę reikiamos kvalifikacijos darbuotojais,

– spręsti su personalo darbu susijusius teisinius, socialinius, organizacinius ir valdymo klausimus,

– reguliuoti darbo rezultatus suteikiant darbuotojams galimybę optimaliai panaudoti patirtį ir išmonę, tobulinti specialybės žinias,

– gerinti darbo sąlygas apgalvotai sutvarkant darbo vietas, suderinant darbo laiką, užmokestį, numatant teises priimti sprendimus.

Darbo rezultatai priklauso nuo žmonių priimamų sprendimų, todėl būtina juos skatinti tobulėti, užtikrinant geras darbo sąlygas. Siekiant labiau suprasti darbuotojų poreikius pildomos anketos su pasiūlymais ir pageidavimais dėl skatinimo būdų, kvalifikacijos kėlimo.

Personalo planavimas vykdoma sekančiai:

1. Vadovaujantis AB “Lituanica” perspektyviniu verslo planu, nustatoma bendras darbuotojų poreikis;

2. Periodiškai atliekama AB “Lituanica” struktūrinių padalinių direktorių apklausa siekiant išsiaiškinti, kiek ir kokiam darbui atlikti reikalinga darbuotojų. Nustatomi įdarbinimo terminas, reikalavimai kandidatams: išsilavinimas, kvalifikacija, darbo patirtis, kalbų mokėjimas, amžius ir kt.;

3. Vykdoma personalo paieška:

a) įmonėje paskelbus apie laisvas vietas ( AB “Lituanica” darbuotojams skelbiami konkursai atitinkamoms pareigoms užimti),

b) viešai paskelbus apie laisvas darbo vietas (spaudoje, įdarbinimo agentūrose, švietimo įstaigose);

4. Įvertinami kandidatai ir jų karjeros galimybės;

5. Atrenkami potencialūs kandidatai.

Laisvą darbo vietą užimti pirmenybė teikiama žemesnes pareigas įmonėje užimančiam darbuotojui. Darbuotojams pereinant iš vieno struktūrinio padalinio į kitą, atsiranda daugiau karjeros galimybių darbuotojams su pakankamai aukšta kvalifikacija.
Potencialių darbuotojų kandidatūros kaupiamos anketinių duomenų bazėje. Pirmojo pokalbio metu kandidatai įspėjami, kad jų vizito tikslas bus konfidencialus ir anketa, jei jis bus įdarbintas, nebus grąžinama. Priėmimas į darbą reglamentuojamas Lietuvos Respublikos darbo įstatymais.

7 lentelė

Vertinimas:

Elementai Įvertinimas %

Požiūris 70

Paplitimas 50

Bendras įvertinimas 60

3.2.2. Žmonių žinių ir kompetencijos identifikavimas, vystymas ir skatinimas.

Būsimųjų darbuotojų žinių ir kompetencijos lygis pirmiausiai yra nustatomas pagal gyvenimo aprašymą (CV), kuriame pateikiama informacija apie kandidato į laisvą darbo vietą išsimokslinimą, darbo patirtį ar kitokius specifinius pasiekimus ir sugebėjimus.

Sugebėjimas bendrauti, psichologinis pasiruošimas, kandidato motyvacija ir požiūris į darbą, darbinės, profesinės ambicijos ir gyvenimo tikslai, bendravimo ir bendradarbiavimo noras, galimybės bei įgūdžiai, asmeninės savybės įvertinama pokalbio metu. Kartu patikrinamas užsienio kalbos mokėjimo lygis (jei jos reikalaujamos užimant poziciją, į kurią pretenduoja darbuotojas).

Objektyvus personalo įvertinimas padeda teisingai atlyginti darbuotojams už darbą, jais rūpintis, jiems vadovauti, juos ugdyti ir efektyviai panaudoti jų jėgas ir sugebėjimus. Skirtingos kvalifikacijos darbuotojai vertinami pagal skirtingus kriterijus, orientuotus į organizacijos poreikius.

Darbuotojų kvalifikacijos įvertinimas vykdomas:

1. Po pirmųjų trijų darbo mėnesių banke (po bandomojo laikotarpio);

2. Visi darbuotojai atestuojami kartą per metus.

Testacinę komisiją sudaro: generalinis direktorius ir struktūrinio padalinio direktorius. Struktūrinio padalinio direktorius pateikia komisijai savo ir vieno iš pavaldžių darbuotojų atsiliepimus raštu apie testuojamąjį. Jame atsispindi profesinis pasirengimas, kvalifikacija, asmeninės savybės ir kt. Atestacinės komisijos tikslas – įsitikinti, ar darbuotojas gerai susipažino su AB “Lituanica” organizacine, valdymo struktūra, kaip suvokia ir vertina pagrindinius AB “Lituanica” veiklos principus, kaip įsisavino darbo technologiją, ar gerai žino norminius aktus, reglamentuojančius jo veiklą. Atestacinės komisijos protokole įvertinamos atestuojamojo žinios ir įrašomas pasiūlymas generaliniam direktoriui dėl darbo sutarties tęsimo.

Diegiant racionalizacijos priemones ir pertvarkant veiklą pagal AB “Lituanica” tikslus tenka steigti naujas kokybiškas darbo vietas. Greita naujų organizavimo formų ir naujos technikos plėtotė reikalauja, kad dirbantys žmonės prisitaikytų prie naujų sąlygų ir būtų pasirengę tobulinti savo kvalifikaciją.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2426 žodžiai iš 7998 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.