Vaiko globos egzamino špera
5 (100%) 1 vote

Vaiko globos egzamino špera

11213141516171

Vaiko globa (egzas)

l.Apibūdinkite vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos pirmąjį principą – „vaiko

apsauga“

. Valstybė imasi priemonių ir apsaugo vaiką vadovaudamasi šiais kriterijais: jei vaikas patiria fizinę žalą ar išnaudojimą, jei patiria žalą dėl suaugusiųjų, tėvų, globėjų ar specialistų veiklos ar neveikimo arba yra pakankama rizika, kad tokia žala bus padaryta;. Jei vaikas patiria seksualinę prievartą ar išnaudojimą dėl suaugusiųjų asmenų veiklos ar neveitinu arba yra tokia rizika; jei nesuteikiama suaugusiųjų veiklos ar neveikimo; jei vaikas yra patyręs emocinį smurtą, išnaudojimą ar apleistumą, kuris pasireiškia vaiko

elgesiu, o suaugusieji neieško paramos gauti tokią pagalbą arba atsisako suteikti vaikui paslaugas;, jei vaikui ribojamos

galimybes pasiekti (statymų nustatytą išsilavinimo cenzą. Vaiko apsaugos poreikius įvertina vaiko gerovės specialistai: socialiniai

darbuotojai, psichologai, medikai, teisininkai ir kiti tam pasirengę asmenys. Teismuose vaiko apsaugos specialistai privalo

dalyvauti kaip valko gerovės ir teisių apsaugos atstovai. Nukentėjusiam valkui garantuojama gynyba. Vaiko patirtą skriaudą

įvertina socialiniai darbuotojai, medikai ar psichologai, turintys specialų pasirengimą. Siekiant išvengti valko pakartotinio

traumavimo, sutelkiamos specialios patalpos ir paslaugos. Smurto prieš vaiką atveju Iš šeimos iškeliamas ne vaikas, bet

smurtautojas.. Patyrusiam smurtą vaikui suclaromas vaiko apsaugos planas Ir suteiUama visavertė paga^

medicinos, reabilitacijos ir juridines paslaugas. Šeimos nariams teikiamos socialinės ir juridinės paslaugos. Į apsaugos sistemą

patekusiam vaikui priskiriamas socialinis darbuotojas, į kurį vaikas galėtų bet kada kreiptis, gauti moralinę ir socialinę pagalbą.

Darbuotojas, atsižvelgdamas į vaiko saugumo poreikius, turi planuoti ir įvertinti teikiamas paslaugas. Smurtautojams, be

baudžiamųjų ir kontroliuojamųjų priemonių, kuriamos ir terapinės paslaugos. Planuojama veikla mažinti smurto pasireiškimą

visuomenėje ir šeimoje. Skurdas negali būti vaiko atskyrimo nuo šeimos priežastis, todėl kenčiančiam nuo skurdo vaikui telkiami

visi (manomi visuomenės ištekliai. Ekonominių krizių metu daugiausia dėmesio skiriama vaiko ir šeimos programoms.Valstybė

garantuoja vaiko teisę augti savo šeimoje planuodama ir telkdama paslaugas šėtonai, kuri patiria sunkumų prižiūrėdama vaiką.

Vaikas iš šeimos gali būti paimtas tik tuo atveju, Jeigu išnaudotos rtsc» galfrnyt»es padėti tiek šernai, tiek pačiam vaikui. Kritiniais

atvejais sutelkiamos valstybės Ir vietinių beralruomenės tarnybų pastangos padėti vaikui ir šeimai įveikti sunkumus.. Vaiko atstovas pagal įstatymą yra tėvai Ir Išplėstinės šeimos nariai arba valstybė. Organizuojant pagalbą vaHoji, pirmiausia remiamasi

vaiko natūraliu paramos tinklu. Esant būtinybei paimti vaiką iš biologinės šeimos, valstybė per savo įgaliotą instituciją

organizuoja pakeičiamąją globą, laikydamasi šių prioritetų: grąžinimas į biologinę šeimą; įvaikinimas; ilgalaikė globa.. Nustačius

vaikui bet kurios formos globą, jo atstovas pagal įstatymą yra valstybės (galiota institucija, kuri kontroliuoja vaiko globos kokybę

ir tęstinumą. Per savo (gattotą instituciją valstybė organizuoja paslaugų sistemą, kai valkui nustatyta pakeičiamoji globa: vaiką

atskyrus nuo tėvų ir sudarant bei periodiškai pertvarkant jo globos planą, atsižvelgiama į vaiko ir jo tėvų

nuomonę, jų religiją, rasę, kultūrą ir kalbą; socialinės paslaugos įvaikinimo srityje apima: įvaikinimo

populiarinimą Lietuvoje, įtėvių paiešką, pasirengimo būti įtėviais įvertinimą, jų mokymą bei paslaugų

teikimą šeimai po įvaikinimo; socialinės paslaugos vaiką globojančioms šeimoms apima: globojančių

šeimų paiešką, pasirengimo būti globėjais įvertinimą, mokymą, priežiūros ir pagalbos teikimą periodiškai

organizuojant tęstinius mokymus bei globos įvertinimą;, socialinės paslaugos globojamo vaiko šeimai apima: vaiko

globos planavimą atsižvelgiant į Jo porelkhis, Jo irrteresų atsfc^ steigimo priežastis. Grąžinant vaiką tėvams, organizuojamas laikinas šeimos stebėjimas Ir pagalba.. Nustatomi terminai peržiūrėti

vaiko globos planus sprendžiant, ar vaiką grąžinti į šeimą, ar įvaikinti, ar pratęsti globą. Vaikas, kuris gali būti globojamas

šeimoje ar įvaikinamas, negali būti nuolatinai globojamas institucijose.. Visų formų globa organizuojama taip, kad valkas augtų

aplinkoje, artimiausioje natūraliai šeimai. Tik tokioje aplinkoje vaikas gali pasirengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje ir

kurti šeimą.. Organizuojant vaiko globą, laikomasi vaiko globos pastovumo principo, suprantant jį kaip pastovios valko saugios

gyvenamosios aplinkos, susijusios su vaiko tapatybe, sukūrimą. Todėl netoleruojamas valko globos vietos pakeitimas, jei tai nėra

susiję su valko teisių gynimu Ir įgyvencttnimu.CMHniarne kodekse riumatytienre vaito gtobosUkstonrepastett

įstatymiškai įtvirtinamos socialinės paslaugos.. Vaiko globos Išlaktos, valkui esant globėjo šeimoje, paskirstomos į: pinigus

vaikui, globėjui ir socialinėms paslaugoms. Valstybė pripažįsta vaiko ir suaugusiųjų lygias teises į apsaugą nuo smurto.

Visuomenė yra skatinama netaikyti fizinių bausmių
vaikui. Tėvai yra mokomi, kaip disciplinuoti vaiką nenaudojant smurto.

įstatymu uždraudžiama naudoti fizines bausmes kaip disciplinos priemonę. Specialistai, dirbantys su valku, mokomi, kaip

atpažinti smurtą patyrusi vaiką, ir yra (statymo įpareigoti pranešti apie smurtą patyrusi valką institucijai, atsakingai už vaiko teisių

apsaugą. Jeigu specialistai nepraneša apie smurtą, jiems taikoma administracinė Ir baudžiamoj! atsakomybė.. Vaikas – smurto

auka ar pažeidęs įstatymus yra apsaugomas nuo Jo tapatybės viešinimo žinlasklakJoje. Žurnalistai Jo neklausinėja, nepateikia

fihmiotos ar fotografuotos medžfa^K», kuri leistų

vaHcą, yra apsaugomas nuo viešimo žWasWa^

nepagarba vaiko tėvams psichologiškai žaloja vaiką. Nevartojamos sąvokos, žeminančios vaiko ar šeimos orumą. Valkui

užtikrinama gera sveikatos priežiūra. Daug dėmesio skiriama valko sveikatinimo programoms. Tam kuriamos ir įgyvendinamos

nacionalinės strategijos ir programos; užtikrinančios vaiko fizinės, socialinės, emocinės ir pažintinės raidos

galias, suteikiančios galimybę gauti kiekvienam vaikui būtinas žinias apie sveikatos išsaugojimą,

stiprinimą ir ligų profilaktiką; padedančios užkirsti kelią žalingų įpročių atsiradimui, alkoholio, narkotinių

ir toksinių medžiagų vartojimui; suteikiančios galimybę gauti būtinas žinias apie reprodukcinę sveikatą;.

vaiko psichikos sveikatai gerinti, padedančios vaikui įveikti elgesio ir emocijų sutrikimus. Siekiantužtikrinti neįgalaus vaiko integraciją į visuomenę, telkiamos bendros visų žinybų pajėgos. Tokiam vaikui

ir jį prižiūrintiems asmenims turi boti užtikrinamos visavertės, tinkamos kokybes sveikatos priežiūros

(įskaitant psichologinę pagalbą vaikui ir jo šeimos nariams), ugdymo ir socialinės paslaugos.

2 Jipibfldiokite vaiko gerovės valstybes politikos koncepcijos antrąjį principą • „vaiko aprūpinimas*

. Valstybė sukuria ekonomines ir socialines sąlygas, sudarydama galimybes tėvams ir globėjams, kaip to reikalauja Vaiko teisių konvencija, tinkamai pasirūpinti vaiku, šeimos gyvenimo modeliai yra labai Įvairūs. Valstybė vienodai rūpinasi vaikų priežiūra šeimose, nedlskriminuodama vaikų dėl Jų tėvų gyvenimo būdo. Būti tėvais reiškia didžiulę atsakomybę. Stengiantis patenkinti vaiko poreikius visose jo raidos pakopose, dažnai tėvų prioritetai balansuoja tarp darbo ir šeimos pareigų. Todėl valstybė teikia paramą tėvams viena ar kita forma. Tėvų pagalbos prašymas suprantamas kaip atsakomybės ženklas, bet ne kaip blogas tėvystės pareigų atlikimas. Už pagalbą atliekant tėvystes ir motinystės pareigas atsakinga valstybė, pasitelkianti ir skatinanti visas kitas visuomenės institucijas: teisines, socialines, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir religines bendruomenes ar kitas nevyriausybines organizacijas. Valstybės institucijos bei nevyriausybinės organbad^ reaguoja [raftoif šeimos prašy^

šeimos poreikius. Valkas neturi patirti skurdo, suprantant JĮ kaip esminių poreikių (visaverčio maisto, saugių nuolatinių namų, drabužių, ugdymo priemonių Ir sveikatą palaikančių paslaugų) patenkinimo trūkumą ar socialinę atskirti, galimybių realizuoti įgimtus gebėjimus atėmimą ir bejėgiškumą prisitaikant prie besikeičiančių sąlygų. Siekdama sumažinti skurdą, kaip labiausiai vaiką, pažeidžiantį veiksnį, valstybė pripažįsta absoliutų skurdo ribos dydį. Jis indeksuojamas ir juo tui ritantis garantuojamas kiekvieno vaiko minimalus mėnesinis aprūpinimas. . Valstybė ir savivaldos institucijos užtikrina, kad šeima, auginanti vaiką, neprarastų gyvenamojo būsto dėl skurdo, todėl stiprinamas ir plėtojamas savivaldybių butų fondas Paslaugų vaikui ir šeimai plėtros bei jų kokybes gerinimo Investicijos yra pirmaeilis valstybės uždavinys Sprendžiant daugialypes problemas, su kuriomis susiduria valkai ir jų šeimos, plėtojamos įvairių sričių paslaugos. Sudarant sprendimų, susijusių su pagalba šeimai !r vaikui, planus, skatinamas tarpžinybinis bendradarbiavimas, lėšų kooperavimas, pasitelkiamos įvairių sričių specialistų komandos. Užtikrinamas visapusiškas darbuotojų, kurie dirba su valkais, mokymas ir parama.Plėtojamos paslaugos vaikams, turintiems raidos problemų. Skatinama, kad šios paslaugos ypač būtų plėtojamos bendruomenėje. Ypatingas dėmesys skiriamas ikimokyklinių ir vaiko dienos priežiūros institucijų organizavimui. Šios paslaugos plečiamos įgyvendinant visuotinį priešmokyklinį ugdymą ir priežiūrą, sukuriant visiems ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams prieinamų dienos centrų tinklą.NeatidėHotinai sprendžiamos kūdikių, augančių rizikos grupės šeimose, maitinimo ir priežiūros problemos. Šiuo tikslu organizuojama tokia socialinės pagalbos sistema, kurioje materialinė parama kūdikiui maistu derinama su socialinio darbo paslaugomis. Dabartinės negausios vaikui ir šeimai paslaugas teikiančių specialistų pajėgos perorientuojamos, plėtojamos ir nukreipiamos ne tiek į biurokratinę kontrolę, kiek į tiesioginį socialinį darbą su problemas patiriančia šeima ir vaiku. . Perkant paslaugas, visuose vaiko priežiūros sektoriuose vadovaujamas vaiko interesų atstovavimo principu. Tai reiškia, kad paslaugos privalo būti įvairiapusės, orientuotos Į vaikų r paauglių poreikius, nuomones,
kultūrą. Įstatymai apibrėžia bendras nuostatas, tačiau specialistai kiekvienam asmeniui individualiai parenka tinkamus sprendimus. Siekiant išugdyti visavertę asmenybę, galindą greitai ir sėkmingai prisitaikyti prie kintančių aplinkos sajygų Ir gebančią jas keisti, valkas ugdomas ir mokomas gyventi savarankiškai. Valstybė garantuoja valko teisę [ abu tėvus, suteikdama vienodas galimybes vyrui ir moteriai derinti darbą su pareigomis seimai: valstybė plėtoja vaiko dienos priežiūros įstaigas, vyrui ir moteriai suteikiamos lygios galimybės prižiūrėti vaiką ankstyvoje vaikystėje visuomenėje stiprinamas tėvo vaidmuo ir atsakomybė auginant vaiką. Suplanuojama ir teikiama finansine ir socialinė parama vaikui, auginamam vieno iš tėvų, kai buvęs Sutuoktinis ar sugyventinis nemoka alimentų.. Ypatingas dėmesys skiriamas neįgalių vaikų aprūpinimui, pagal poreikius pritaikant jiems paslaugas ir aplinką, kad jie turėtų lygias galimybes ir nepatirtų socialinės atstdrties. Skatinama specialistų, akademinės bendruomenes ir nevyriausybinio sektoriaus tarpusavio pagalba ir parama tiriant, įvertinant ir kuriant bei teikiant paslaugas, atitinkančias vaikus auginančių šeimų ir vaikų poreikius.

3.Apibfldinkite vaiko gerovės valstybes politikos koncepcijos trečiąjį principą vaiko

dalyvavimas Atsižvelgiant į brandą, vaikui sudaromos sąlygos ir suteikiamos galimybės aktyviai

dalyvauti visuomenės gyvenime, realizuoti savo visuomeniškumą ir pilietiškumą, ypač priimant

sprendimus, turinčius įtakos vaiko gerovės užtikrinimui. Šeimos teisėje atsisakoma sąvokos „tėvų valdžia“. Ji

keičiama sąvokomis «tėvų gtoba“ Ir „tėvų atsakomybė ir pareigos1′. Vaiko Ir suaugusiojo santykiai tampa lygiaverčiai. Sprendimai

daromi ne dėl vaiko, bet su valku.. Socialinės paramos ir Šeimos politikos koncepcijos yra pertvarkomos matant valką kaip

lygiateisį dalyvį skirstant valstybės išteklius ir paslaugas.. Valko dalyvavimas teismų ir administraciniuose procesuose yra

garantuojamas:suteikiant vaikui reikalingą informacijajsuteikiant vaikui teisę išsakyti savo nuomonę;.

konsultuojant vaiką pagal jo psichinę ir emocinę brandą;, informuojant apie galimus vaiko pageidavimų arsprendimų padarinius; planuojant ir įgyvendinant specializuotus šeimos ir vaiko teismus. Teikiant visų

formų paslaugas vaikui ir šeimai, yra reikšminga vaiko nuomone. Atliekant mokslines apžvalgas ir

mokslinius tyrimus, vaikas įtraukiamas kaip tikslinis ir reprezentatyvus visuomenės atstovas.

4.vaiko globos (rūpybos) tikslas ir uždaviniai

Vaiko globos tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti.Vaiko globos uždaviniai -1. paskirti vaikui globėją, kuris rūpintųsi, auklėtų, jam atstovautų ir gintų jo teisės ir teisėtus interesus. 2. sudaryti vaikui gyvenimo sąlygas, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą. 3. rengti vaiką savarankiškam gyvenimui šeimoje ir

visuomenėje.

S.gtobos nustatymas ir vaikų, kuriems reikalinga globa nustatymas ir apskaita

1.mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros, policijos ir kitokių institucijų darbuotojai, taip pat kiti asmenys, turintys duomenų apie nepilnamečius, likusius be tėvų globos, taip pat apie būtinumą ginti nepilnamečių teises ir interesus( žiaurus tėvų elgesys su vaikais, tėvų liga, mirtis, išvykimas ar dingimas, tėvų atsisakymas atsiimti vaikus iš mokymo, auklėjimo ar gydimo įstaigų ir tt) privalo apie tai nedelsiant informuoti valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją pagal vaiko ar savo gyvenamą vietą. 2. vaikus kuriems reikalinga globa, nustato ir tokių vaikų apskaitą tvarko ir užtikrina valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. Ši institucija gavusi informaciją apie vaiką, kuriam reikalinga globa, privalo užtikrinti laikinosios globos jam paskyrimą per tris dienas. 3. šio str. l dalyje numatytų institucijų vadovai ir kitokie pareigūnai už melagingos informacijos suteikimą, vaiko, kuriam reikalinga globa, slėpimą, kliudymą jam nustatyti globą ar kitokius

0 vaiko teisių ir interesų pažeidimus atsako įstatymų numatyta tvarka. Globa nustatoma vaikams kurie neturi 14

* metų, rūpyba nustatoma vaikams sulaukusiems 14 metų

t 6.iSvardykite ir apibudinkite globos rūšis

1. laikinoji globa -laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių

ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje. Vaiko laikinosios globos

tikslas – grąžinti vaiką į šeimą.Laikinoji globa nustatoma,a) kai vaiko tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų yra

, dingęs ir jų ieškoma( kol teismas tėvus pripažins nežinia kur esančiais arba paskelbs mirusiais )b)kai tėvai

taikinai negali rūpintis vaiku dėt abiejų tėvų ar vieno iš jų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių

priežasčių. C) kai tėvai nesirūpina, nesidomi vaiku, jo neprižiūri, netinkamai auklėja, naudoja fizinį ar psichinį

si smurtą, ir dėl to kyla pavojus vaiko fiziniam vystymuisi ir saugumui (kol teismo tvarka vaikas bus atskirtas

nuo tėvų) vaiko laikinoji globa baigiasi, kai vaikas grąžinamas tėvams, sulaukia pilnametystės arba

‘ emancipuojamas, nustatoma nuolatinė globa, įvaikinamas, susituokia.

2. nuolatinė globa – nustatoma be tėvų globos likusiems
kurie esamomis

5 sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių ir interesų atstovavimas ir gynimas

pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Vaikui nuolatinė globa nustatoma kai vaiko a) tėvai yra mirę, b) kai tėvai teismo paskelbti mirusiais arba pripažinti nežinia kur esančiais, c) vaikas įstatymo nustatyta tvarka atskirtas nuo tėvų, d ) tėvystės ar artimos giminystės ryšiai nuo vaiko radimo dienos nenustatyti per 3 mėnesius e) tėvai pripažinti neveiksniais. Vaiko nuolatinė globa baigiasi kai vaikas sulaukia

1 pilnametystės arba emancipuojamas, grąžinamas tėvams, įvaikinamas, susituokia.

Laikinoji globa steigiama administracine tvarka, o nuolatinė globa – teismo tvarka. T.išvardykite ir apibudinkite globos formas

1.globa Šeimoje – a) vaiko globa šeimoje ne daugiau kaip 5 vaikų globa (bendras vaikų skaičius šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip penki vaikai) natūralioje šeimos aplinkoje b)bendras vaikų skaičius gali būti didesnis, nei nurodyta šio str. l dalyje, kai neišskiriami broliai ir seserys, c )skiriant vaiko globėją, pirmumas teikiamas vaiko artimiesiems giminaičiams, jeigu šie turi tinkamas buities sąlygas.

2. globa šeimynoje – a) globos forma, kai juridinis asmuo (šeimyna) globoja šešis ar daugiau vaikų (bendras skaičius su savais vaikais ne daugiau dvylikos) šeimos aplinkoje b) bendras vaikų skaičius gali būti didesnis, nei nurodyta šio straipsnio l dalyje, kai neišskiriami broliai ir seserys, arba mažesnis, jeigu yra globojamas neįgalus vaikas, c) Vaiko globą šeimynoje nustato įstatymai, vyriausybėspatvirtinti šeimynų nuostatai, kiti teisės aktai, d) vaiko globėjo įsteigusio šeimyną, darbo užmokestis ir kitos darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos vadovaujantis įstatymais, vyriausybės nutarimais bei kitais teises aktais.

3. globa vaikų globos institucijose – a) likęs be tėvų globos vaikas apgyvendinamas valstybinėje ar nevyriausybinėje vaikų globos institucijoje, kai nėra galimybės jo globoti šeimoje arba šeimynoje. B) vaiko globą institucijose nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

8 .paaiškinkite koks asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju

1.neturintis 21 metų, išskyras atvejus kai globoti pageidauja artimasis giminaitis.2. pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu. 3. nuo kurio buvo atskirtas vaikas 4. buvęs įtėviu, jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko 5. teistas už tyčinius nusikaltimus. 6. sulaukęs 65 arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori taikinai globoti jaunesnį kaip lOmetų vaiką. 7. sergantis alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina vyriausybės įgaliota institucija.

9 paaiškinkite Šias sąvokas: vaikas, vaiko globa, tikęs be tėvų globos vaikas, vaiko

globėjas

vaikas- tai žmogus neturintis 18 metų, jeigu pagal įstatymus jo pilnametystė

nepripažįstama ankščiau.vaiko globa – tikusio be tėvų globos vaiko, įstatymų numatyta tvarka patikėto

fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai

augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas

jiems.likes be tėvų globos vaikas – kurio tėvai yra mirę,; kurio tėvai ar artimieji giminaičiai nežinomi (rastas

vaikas),; kurio tėvai dingę ir paskelbta jų paieška,; kurio tėvai teismo paskelbti mirusiais ar pripažinti nežinia

kur esančiais,; kurio tėvai pripažinti neveiksniais,; kurio tėvai laikinai negali juo rūpintis dėl ligos, suėmimo,

bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių,; kurio tėvai nesirūpina nesidomi vaiku, jo neprižiūri, netinkamai

auklėja, naudoja fizinį ar psichinį smurtą ir dėl to kyla pavojus vaiko fiziniam, protiniam dvasiniam

doroviniam vystymuisi bei saugumui ir kuris įstatymų numatyta tvarka paimtas iš šeimos (kol teismo tvarka

* vaikas bus atskirtas nuo tėvų); nuo kurio radimo dienos per tris mėnesius nenustatyti tėvystės ar artimos

giminystės ryšiai,; kuris įstatymų numatyta tvarka atskirtas nuo tėvų,; kurio tėvams įstatymų nustatyta tvarka

l laikinai ar neterminuotai apribota tėvų valdžia,;vaiko globėjas – nuolat Lietuvos respublikoje gyvenantis

‘ fizinis asmuo kuris įstatymų nustatyta tvarka paskirtas užtikrinti likusio be globos vaiko priežiūrą, auklėjimą,

80 atstovavimą jam, jo teisėms ir teisėtiems interesams.Šeimyna, NVO ir fizinių asmenų įsteigta vaikų globos

01 įstaiga, įregistruota juridinių asmenų registre ir įstatymų nustatyta tvarka paskirtas užtikrinti likusio be

JĮJĮ globos vaiko priežiūrą, auklėjimą, atstovavimą jam, jo teisėms ir teisėtiems interesams. Vaiko artimieji

giminaičiai- seneliai broliai seserys.

še) 10 fizinio asmens skyrimo vaiko globėju procesas

„J Fizinis asmuo norintis tapti vaiko globėju turi vaiko teisių apsaugos tarnybai arba jos

gyy, įgaliotiems socialiniams partneriams pateikti šiuos dokumentus; prašymą, kuriame nurodoma pageidaujamų

su globoti ir auklėti vaikų skaičius, jų amžius, globos rūšis; sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos

i pažymėjimą; kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų sutikimą fašytuifcasmens
tapatybę

, patvirtinančio dokumento kopiją; gyvenimo aprašymą; pažymą apie šeimos sudėty santuokos liudijimo kopiją

jei asmuo susituokęs; teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopiją, jei asmuo išsituokęs; teismo sprendimo dėt santuokos pripažinimo negaliojančia kopiją, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia; teismo sprendimo dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium kopiją, jei toks yra ;sutuoktinio mirties liudijimo kopiją, jei asmuo našlys; kartu su juo gyvenančių kitų asmenų sąrašą; dokumentus apie asmens norinčio tapti vaiko globėju ir kitų jo šeimos narių gaunamas pajamas; dokumentus apie globėjo ir jo šeimos narių gyvenamas patalpas; dokumentus įrodančius artimo giminaičio norinčio tapti globėju giminystę su vaiku.

11 juridinio asmens skyrimo vaiko globėju procesas

Juridinis asmuo norintis tapti vaiko globėju turi prie prašymo pateikti šiuos dokumentus: juridinio asmens registravimo pažymėjimą; įstatų steigimo sandorio arba bendrųjų nuostatų kopijas; pažymą apie finansavimo šaltinius; patalpų kuriose gyvens globojamieji nuosavybę ar patikėjimo teisę patvirtinančių dokumentų arba nuomos ar panaudos sutarčių kopijas; pažymą patvirtinančią kad patalpos kuriose gyvens vaikai atitinka saugos darbe, techninius sanitarijos ir higienos reikalavimus;Vaiko teisių apsaugos tarnyba arba jos Įgalioti socialiniai partneriai gavę visus dokumentus per 7 kalendorines dienas kreipiasi į informatikos ir ryšių departamentą prie LR vidaus reikalų ministerijos kad ši išduotų pažymą apie asmenį norintį tapti vaiko globėju ir apie kartu su juo gyvenančius asmenis ar jie nėra teisti nėra padarę administracinių teisės pažeidimų; vaiko teisių apsaugos tarnyba gavusi dokumentus per 30 dienų išnagrinėja fizinio ar juridinio asmens pateiktus dokumentus ir įvertina ar jie atitinka keliamus reikalavimus; išnagrinėja fizinio asmens argumentus žalingus įpročius vaikų auklėjimo ir globojimo patirtį, tarpusavio santykius šeimos gyvenimo būdą kitą turimą informaciją; priima pirminės atrankos sprendimą dėl fizinio asmens teikimo tapti vaiko globėju. Sprendimo dėl fizinio ašmens teikimo tapti vaiko globėju pirminės atrankos formą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.vaiko teisių apsaugos tarnyba per 7 kalendorines dienas nuo priimto sprendimo dienos informuoja fizinį ar juridinį asmenį apie galimybę atitinkamai tapti ar būti paskirtiems vaiko globėju, o esant neigiamam sprendimui nurodo motyvus dėl kurių fizinis ar juridinis asmuo negali būti teikiamas tapti vaiko globėju.

12 vaiko nuolatinės globos nustatymo procesas

Nuolatinė globa nustatoma tikusiam be tėvų globos vaikui kuris esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą ir kurį prižiūrėti auklėti atstovauti jam jo teisėm ir teisėtiems interesams pavedama kitai šeimai Šeimynai ar vaikų globos įstaigai. Vaiko globa nustatoma pagal vaiko teisių apsaugos tarnybos arba prokuroro pareiškimą.Siekdama kad batų nustatyta vaiko nuolatinė globa vaiko teisių apsaugos tarnyba apie vaiką ir jo artimuosius giminaičius surenka šiuos dokumentus:vaiko gimimo liudijimo ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; išrašo iš vaiko gimimo įrašo kopiją; SAM nustatytos formos sveikatos pažymėjimą; tėvų mirties liudijimo, teismo sprendimo dėt vaiko tėvų paskelbimo mirusiais arba pripažinimo nežinia kur esančiais, dėl vaiko atskyrimo nuo tėvų, dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, dėl tėvų pripažinimo neveiksniais kopijas; dokumentų dėl tėvystės ar artimos giminystės ryšių nenustatymo per 3 mėn. Nuo vaiko radimo dienos kopijas; informaciją apie vaiko brolius, seseris ir senelius bei jų gyvenamą vietajteismo patvirtintos tėvų sutarties dėl vaiko materialinio išlaikymo kopiją arba teismo sprendimo dėl išlaikymo priteisimo nepilnamečiams vaikams iš jų tėvų kopijajdokumentus apie vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą; dokumentus apie vaikui priklausančias pinigines išmokašyėigu buvo nustatyta vaiko laikinoji globa, teisės aktų nustatyta tvarka – vaiko padėties įvertinimo akto, vaiko teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl vaiko paėmimo iš šeimos ar kitos jo būvimo vietos, vaiko laikino apgyvendinimo akto, pirminės atrankos sprendimo dėl fizinio asmens teikimo tapti vaiko globėju, išvados apie vaiko būsimojo globėjo pasirengimą globoti, vaiko teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl fizinio arba juridinio asmens tinkamumo skirti vaiko globėju, savivaldybės valdybos (mero) sprendimo ar administracijos direktoriaus įsakymo dėt vaiko laikinosios globos plano ir vaiko globos peržiūrų bei kitų susijusių su vaiko laikinąja globa dokumentų kopijas.

13 JT vaiko teisių konvencija parašymo data, ratifikavimo Liet data, paskirtis,

pagrindinistikslas

1989m. lapkrilio 20d. 1995m. liepos 3d.( Ratifikuota)konvencijoje sakoma kad vaiko teises reikia ypač ginti ir kad reikia nuolat gerinti vaikų padėtį visame pasaulyje ir jų vystymąsi bei auklėjimą taikos ir saugumo sąlygomiS-Konvėncija dėl vaiko teisių bus didelis indėlis į vaikų teisių apsaugą ir jų gerovės užtikrinimą ir sektinas JT organizacijos laimėjimų žmogaus teisių srityje pavyzdys.

14 kaip suprantate „ne diskriminavimo“ principą?

Valstybės dalyvės gerbia ir garantuoja visas konvencijoje
teises kiekvienam vaikui priklausančiam jos jurisdikcijai be jokios diskriminacijos nepriklausomai nuo vaiko jo tėvų arba teisėtų globėjų rasės odos spalvos lyties kalbos religijos politinių ar kitokių pažiūrų tautybės etninės ar socialinės kilmės turto sveikatos luomo ar kokių nors kitų aplinkybių. Valstybės imasi visų reikiamų priemonių kad vaikas būtų apsaugotas nuo bet kokios diskriminacijos ar bausmių dėl vaiko tėvų tesėtų globėjų ar kitų šeimos narių statuso veiklos pažiūrų ar įsitikinimų.

15 paaiškinkite „vaiko interesą pirmumo** principą

Imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų nesvarbu ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia – vaiko interesai. Valstybės įsipareigoja teikti vaikui tokią apsaugą ir globą, kokios reikia jo gerovei, atsižvelgdamas į jo tėvų, globėjų ar kitų asmenų atsakančių už jį pagal įstatymą, teises ir pareigas, ir tam tikslui imasi atatinkamų teisinių ir administracinių priemonių. Valstybės rūpinasi, kad tiek už vaikų globą ar apsaugąatsakingos įstaigos, tarnybos ir organai, ypač saugumo, sveikatos apsaugos sritys, jų darbuotojų skaičius bei tinkamumas, tiek kompetentinga jų priežiūra atitiktų kompetentingų organų nustatytas normas.

16 kaip suprantate „tėvų atsakomybę“ vaikui ?

valstybės dalyvės deda visas pastangas kad būtų pripažintas bendros ir vienodos abejų tėvų atsakomybės už vaiko auklėjimą ir vystymąsi principas. Tėvams arba atitinkamais atvejais teisėtiems globėjams tenka pagrindinė atsakomybė už vaiko auklėjimą ir vystymąsi. Pagrindinis jų rūpestis turi būti vaiko interesai. Siekdamos garantuoti šioje konvencijoje išdėstytų teisių {gyvendinimą ir norėdamos prie to prisidėti valstybės dalyvės teikia tėvams ir teisėtiems globėjams paramą reikalingą tinkamam vaikų auklėjimui ir rūpinasi vaikų įstaigų plėtimu. Valstybės dalyvės imasi visų reikiamų priemonių kad vaikai kurių tėvai dirba turėtų teisę naudotis vaikų priežiūros tarnybomis ir įstaigomis.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 4257 žodžiai iš 8337 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.