Vaikų žinių apie žmogaus organizmą ir sveikatą tyrimas
5 (100%) 1 vote

Vaikų žinių apie žmogaus organizmą ir sveikatą tyrimas


AUKŠTESNIŲJŲ KLASIŲ DIDELIŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (INTELEKTINĖS NEGALĖS/ MOKINIŲ PASAULIO PAŽINIMO PASIEKIMŲ (ŽMOGAUS ORGANIZMO IR SVEIKATOS) TYRIMAS

Kursinis darbas

Turinys

Įvadas………………………………………………………………………………3

1. Literatūros analizė…………………………………………………….……….4

1. Programų apžvalga….………………….…………………………………..4

2. Vadovėlių apžvalga………………………………………………….…..…5

3. Papildomos literatūros apžvalga………………………………………..…8

3. 1. Lytinis auklėjimas…………………………………………………….8

3. 2. Higiena…………………………………………………………………9

3. 3. Žmogaus organizmas, sveikata……………………………………..10

2. Tyrimo rezultatų analizė………………………………………………………11

2. 1. Žinios apie žmogaus organizmą ir sveikatą.…………………………..12

2. 2. Gebėjimas pavadinti kito žmogaus kūno dalis.………………….……12

2. 3. Žinios apie higieną……………………………………………………..13

2. 4. Žinios apie sveikatą……………………………………………………15

2. 5. Supratimas apie žalingus įpročius…………………………………….17

2. 6. Žinios apie lytinį gyvenimą……………………………………………18

Išvados……………………………………………………………………………19

Literatūra…………………………………………………………………………20

Priedas……………………………………………………………………………21

Įvadas

Problemos aktualumas. Visais laikais sutrikusio intelekto žmonės būdavo mažiausiai suprasti. Jais buvo rūpinamasi dažniausiai specialiosiose įstaigose, izoliuotai nuo visuomenės, ypač tai pabrėžtina kalbant apie vidutiniškai ir žymiai protiškai atsilikusius vaikus, juk pastarieji ilgą laiką net nebuvo ugdomi. Taigi, šiais laikais net su sunkia protine negale vaikai yra ugdomi ir pasiekia tam tikrų rezultatų. Tai pasakytina ir apie pasaulio pažinimo discipliną.

Šiame darbe atspindimos realios žinios apie tai, kaip aukštesniųjų klasių didelių ugdymosi poreikių (intelektinės negalės) mokiniai geba pažinti žmogaus organizmą bei sveikatą.

Tyrimo objektas- vidutiniškai ir žymiai sutrikusio intelekto aukštesniųjų klasių mokinių žinios apie žmogaus organizmą ir sveikatą.

Tyrimo hipotezė- vidutiniškai ir žymiai sutrikusio intelekto aukštesniųjų klasių jaunuolių žinios apie žmogaus organizmą ir sveikatą ir pakankamai geros.

Tikslas: nustatyti vidutiniškai ir žymiai sutrikusio intelekto aukštesniųjų klasių jaunuolių žinias apie žmogaus organizmą ir sveikatą.

Uždaviniai:

– Atskleisti vidutiniškai ir žymiai sutrikusio intelekto aukštesniųjų klasių jaunuolių žinių apie žmogaus organizmą ir sveikatą lygį.

– išaiškinti jaunuolių žinių apie žmogaus organizmą ir sveikatą spragas.

– paanalizuoti mokomąją literatūrą minėtąja tema, programas.

Tyrimo metodika – mokslinės literatūros analizė, pokalbis, praktinės užduotys.

Darbo struktūra: įvadas, 2 skyriai, išvados, literatūra, priedas (apklausos lentelės).


I. LIETERATŪROS ANALIZĖ

1. Programų apžvalga

Pasaulio pažinimo programose, skirtose vidutinio ir žymaus protinio atsilikimo, penktų – aštuntų klasių vaikams pasaulio pažinimo pamokos tarsi suskirstytos į skyrius – “Aš”, “Aš šeimoje”, “Aš mokykloje”, “Aš gamtoje”, “Aš visuomenėje”, “Sveikata” bei “Aš pilietis”. Kone kiekviename skyriuje yra užuominų ar net temų, kuriose kalbama apie žmogaus organizmą ir sveikatą. Skyriuje “Aš” teigiama, kad vaikai su vidutiniu ir žymiu protiniu atsilikimu turėtų įsisavinti šią medžiagą, liečiančią žmogaus organizmą ir sveikatą:

· Kūno dalys, jų pavadinimai, funkcijos, priežiūra. Vidaus organai, jų ypatumai. Lytiniai organai. Asmens higiena. Higienos priemonės. Intymaus bendravimo normos, apsisaugojimo priemonės.

Daugiausia medžiagos apie žmogaus organizmą ir sveikatą įsisavinimui moksleiviams pateikiama programos skiltyje “Sveikata”. Siūlomos temos:

· Savijautos nusakymas.

· Mokausi paprašyti pagalbos susirgęs. Greitosios pagalbos telefonas 03. Man skauda.

· Mokausi suteikti elementariausią pirmąją pagalbą.

· Pagalba susižeidus, nudegus, nušalus ir pan.

· Klasės ir namų vaistinėlės.

· Peršalimas. Peršalimo ligos, jų požymiai: karščiavimas, kosulys, sloga.

· Gydymas. Temperatūros matavimas.

· Užkrečiamos ligos, jų profilaktika. Ekskursija pas gydytoją, medicinos seserį. Ūgio matavimas, svėrimas, akių
tikrinimas, kraujospūdžio matavimas.

· Gydytojo iškvietimas į namus. Ekskursija į polikliniką, orientavimasis joje, reikiamo kabineto radimas.

· Medicininiai prietaisai ir instrumentai, jų paskirtis (termometras, švirkštai, kraujospūdžio matavimo aparatas ir pan.).

· Medicininiai tyrimai.

· Vaistai, jų poveikis žmogui, dozavimas. Ekskursija į vaistinę. Vaistų galiojimo laikas, laikymo sąlygos.

· Vitaminai, jų rūšys, reikšmė žmogui.

· Vaistažolės, jų įvairovė, reikšmė, nauda, rinkimas ir laikymas.

· Burnos higiena. Pasta. Šepetukas. Dantų skausmas. Ekskursija pas stomatologą.

· Alkoholis, jo žala.

· Rūkymas, jo žala.

· Narkotinės ir toksinės medžiagos.

· Lytiškai plintančios ligos. Apsisaugojimas nuo jų.

· Žarnyno ligos. Rankų higiena.

· Sveika mityba.

· Atsakomybė už savo ir kitų sveikatą.

Programoje nenurodoma, ko reikia mokyti vienoje ar kitoje klasėje. Mokytojas pasirenka temas atsižvelgdamas į mokinių žinias, jų gebėjimus ir norus. Mokytojas gali rinktis siūlomas temas ir sugalvoti savo. Vaikas susipažįsta su organizmu bei sveikata ne tik pamokų metu, programose numatomos išvykos, ekskursijos į medicinos įstaigas, vaistines ir pan. Taigi kelių kaip supažindinti vaikus, turinčius vidutinę bei žymią protinę negalią gana nemažai, yra laisvės mokytojo kūrybiškumui pasireikšti.

2. Vadovėlių apžvalga

Aukštesniųjų klasių didelių ugdymosi poreikių (vidutinio ir žymaus protinio atsilikimo) vaikams nėra specialiai pritaikytų vadovėlių. Mokytojai, vesdami pasaulio pažinimo pamokas gali remtis bendrojo lavinimo mokyklos bei specialiosios mokyklos žemesniųjų klasių vadovėliais, literatūra, skirta mokytojams, papildoma literatūra.

Jau pirmos klasės bendrojo lavinimo mokyklos vadovėlyje analizuojama tema ,,Aš – žmogus”. Anot Jonynienės (1996), analizuojant šią temą, vaikai skatinami domėtis savo organizmu ir jo veikla.

Pažindamas savo kūną, vaikas sąmoningai pradės rūpintis jo saugumu ir higiena.

Kalbant apie dantų higieną, vaikai patys pasakoja kaip jie valo dantis ir kada juos reikia valyti, atliekamos užduotys, aiškinamasi, ką geriau valgyti, kad dantukai būtų sveiki, siūloma prieš veidrodį apžiūrėti savo dantukus.

Minėtame vadovėlyje dėmesys atkreipiamas į ligas, aiškinamasi kas jas sukelia, kaip reikia elgtis susirgus, aptariami medicinos instrumentai, bintas, pleistras, žirklės, buteliukas jodo.

Antros klasės vadovėlyje analizuojama tema “Ką gali mūsų kūnas?”. Aiškinamasi kam reikalinga kiekviena žmogaus kūno dalis, ką ji gali atlikti. Įvedamos naujos, svarbios sąvokos – kaulai, sąnariai, raumenys: “Griaučiai palaiko kūną, neleidžia jam susmukti. Kaulus jungia sąnariai. Jie yra panašūs į indus, pripildytus skysčio, dėl kurio kaulai juda lengvai ir gali sukiotis į visas puses arba judėti kaip durų vyriai. Kaulai yra apaugę raumenimis, kurie judina kaulus susitraukdami ir atsileisdami”.

Itin įdomiai Jonynienė (1999) siūlo vaikus supažindinti su pojūčiais. Pasak autorės, savo pojūčių tyrinėjimas yra reikšmingas vaikui, nes padeda pažinti save ir suvokti, kad visi žmonės turi tuos pačius pojūčius, t. y., kad visi esame daug kuo panašūs. Mokant šios temos tikslinga išsikelti tokius tikslus:

1. Išsiaiškinti, kad žmonės pažįsta pasaulį tiesiogiai: regėdami, girdėdami, lytėdami, užuosdami, ragaudami.

2. Susipažinti su savo pojūčių ypatumais.

3. Išsiaiškinti, kad ir pojūčiai gali teikti klaidingą informaciją.

Vaikų žodynas, kalba praturtinama sąvokomis: pojūčiai, rega, klausa, uoslė, skonis, lytėjimas.

Jonynienė (1997) antrokams pateikia medžiagos ir apie sveikos gyvensenos principus, t. t. ką reikia daryti, norint būti stipriais, sveikais ir gražiais (lavinti raumenis, rūpintis kūno laikysena, tinkamai maitintis, grūdintis ir k. t. )

Trečios klasės bendrojo lavinimo mokyklos vadovėlyje, rūpinantis sveikatos stiprinimu ir jos išsaugojimu, ypač svarbu ugdyti vaiko nuostatą, kad sveikata žmogui yra svarbi ir jis pats yra atsakingas už savo sveikatą. Žmogaus savisaugos jausmas bręsta, daugėja gyvenimiškos patirties: patyrus, kad aštrūs daiktai skaudžiai duria, imama atsargiau su jais elgtis, pajutus, kaip degina karštas vanduo, puodas ar lygintuvas, vengiama prie jų prisiliesti, suvokus, kad griūvant galima užsigauti, stengiamasi atsargiau vaikščioti ir bėgioti. Taigi mokomasi remiantis patyrimu.

Tačiau yra dalykų, kurių gerai būtų apskritai nepatirti: ką reiškia gaisras, kaulo lūžimas ar galvos trauma, geriau žinoti iš knygų, TV ar laikraščių ir, remiantis įgytomis žiniomis, stengtis panašių nelaimių išvengti.

Trečioje klasėje siekiama:

1. Ugdytis nuostatą, kad kiekvienas esame atsakingas už savo sveikatą, kad pirmiausia patys privalome ja rūpintis. Vadovėlyje tam skirtos tema: “Kaip nesusirgti?”. Aptariama kaip saugotis užkrečiamų ligų, kaip saugoti dantis (kokius negalavimus gali sukelti nesveiki dantys ir kaip juos išsaugoti sveikus). Apie atsakingumą už savo sveikatą kalbama ir vadovėlio temoje: “Sveikata galime pasirūpinti patys”. Aptariama netaisyklinga laikysena, bei geros laikysenos formavimosi principai, kalbama apie regos išsaugojimą, akių ilsinimą bei mankštinimą.
kad sveikatos sutrikimų galima išvengti. Vadovėlyje siūloma tema: “Būkime atsargūs. Saugokimės patys.” Skaitomos pamokomos istorijos apie nelaimingus atsikimus gatvėje, vandenyje. Aiškinamasi kaip tokių nutikimų išvengti. Įdomi tema: “Stenkimės gerai išsimiegoti”. Akcentuojama, kad geras miegas stiprina nervų sistemą ir smegenų veiklą. Ši tema moko kaip gerai pailsėti, žvaliai jaustis, kaip nusiraminti ir atsipalaiduoti susierzinus.

3. Aiškintis, ką ir kaip daryti ištikus nelaimei; susipažinti su medicinos tarnybomis, jų darbu; mokytis teikti elementarią medicininę pagalbą. Tam itin tiktų vadovėlyje pateiktas pasakojimas apie berniuką, kuris susilaužė koją. Pasakojame smulkiai nupasakojama berniuko istorija nuo pat nelaimingo atsitikimo (blauzdikaulio lūžio ir čiurnos sąnario išnirimo) iki išgijimo. Vaikai supažindinami su sąvokomis: skausmas, kraujo mėginys, ligonio kortelė, tinimas, skausmą malšinantieji vaistai, rentgeno kabinetas, rentgeno nuotrauka, lūžęs blauzdikaulis, išniręs čiurnos sąnarys, chirurgas, operacinė, padėjėjas – asistentas, medicinos seselė, gipsinis tvarstis, chalatas, kepuraitė, kaukė, pirštinės, instrumentai, operacinis stalas, lempa, ramentai, avarija, kaukolė, smegenų sutrenkimas, procedūros, vaistai, gydytojas, medicinos seselė, virėja, slaugė, rūbininkas. Šios sąvokas ir pasakojimas pateiktas vadovėlio temose: “Medicinos pagalba” ir “Ligoninėje dirbantys žmonės”. Vaikai mokosi teikti pirmąją pagalbą nagrinėdami temą “Mokomės teikti pirmąją pagalbą”. Teigiama, jog pamačius, kad įvyko nelaimė, nevalia pabėgti, pasislėpti, tylėti. Reikia gelbėti nelaimės ištiktą žmogų. Vaikai mokomi kaip suteikti pagalbą susižeidusiam, apsinuodijusiam, saulės smūgio ištiktam, įlūžusiam ant ledo, ugnimi nudegintam žmogui, kaip elgtis į akį patekus krislui, įkandus šuniui, kaip įtvirtinti lūžusią ar išnirusią koją ar ranką.

4. Išsiaiškinti kaip galima gydytis ne tik medikamentais; susipažinti su populiariomis vaistažolėmis ir jų gydomosiomis savybėmis. Gali būti aptariamos dažniausiai liaudyje naudojamos vaistažolės bei jų gydomosios savybės. Tai gyslotis, gydantis nuobrozdas, votis, skrandžio opą, jonažolė – kenksmingų mikrobų naikintoja, medetkos, gydančios anginą, liepų žiedai, gydantys įvairius peršalimo susirgimus ir pan.

Ketvirtoje klasėje plačiau analizuojamas žmogaus kūnas. Siekiama:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1633 žodžiai iš 5431 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.