Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas lietuvoje

Turinys

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………………3

1. Konstitucijos raida………………………………………………………………………………………………..4

1.1 1918 metų Lietuvos Valstybės Laikinoji Konstitucija………………………….4

1.2 1919 metų Lietuvos Valstybės Laikinoji Konstitucija………………………….5

1.3 1920 metų Lietuvos Valstybės Laikinoji Konstitucija………………………….5

1.4 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija……………………………………5

1.5 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija……………………………………7

1.6 1938 metų Lietuvos Konstitucija………………………………………………8

2.Įstatymų leidžiamoji valdžia………………………………………………………………9

2.1 Seimas……………………………………………………………………………9

3. Įstatymų vykdomoji valdžia……………………………………………………………..14

3.1 Lietuvos Respublokos Prezidentas…………………………………………….14

3.2 Vyriausybė……………………………………………………………………..17

4. Teismai ……………………………………………………………………………………………………………..19

4.1 Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų kompetencija……………………………..20

4.2 Apylinkės teismai…………………………………………………………………………………..20

4.3 Apygardos teismas………………………………………………………………………………….20

4.4 Lietuvos apeliacinis teismas…………………………………………………………………….21

4.5 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas……………………………………………………………..21

4.6 Administracinis teismas…………………………………………………………………………..21

4.7 Konstitucinis teismas………………………………………………………………………………22

IŠVADOS……………………………………………………………………………………………………………………..24

LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………………………………………………………………25

ĮVADAS

Valstybinė valdžia – tai valstybės funkcijų įgyvendinimo per valdingus igaliojimus turinčias institucijas svarbiausias būdas. Valstybinę valdžią realizuoja istalymų leidžiamieji, vykdomieji ir teismo organai (institucijos). Pagrindinis teisinės valstybės organizacijos principas yra valdžių pasiskirstymas.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje sakoma, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija. Toks demokratiškas valdžių pasiskirstymo principas nustato kiekvienos institucijos valdinių įgaliojimų ribas, kad tuo būtų užtikrinta laisva pilietinės visuomenės raida, užkirstas kelias galimiems piktnaudžiavimams valdžia bei galimybei sukoncentruoti valdžią vieno asmens ar vienos institucijos rankose. Pagal valdžių padalijimo principą įstatymus leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė valdžios yra atsiskyrusios ir savarankiškos, todėl garantuoja, kad kiekviena valdžių institucija vykdys tik jai pavestas funkcijas. Taip pat jos neleidžia vienai institucijai pasisavinti kitos institucijos pareigų ir funkcijų, tačiau savo veiksmus turi derinti tarpusavyje.

Šio kursinio darbo tikslas – apibūdinti valdžių padalijimo principo įgyvendinimą Lietuvoje.

Uždaviniai:

1. Apibūdinti valdžių padalijimo principo esmę ir jo raidą Lietuvoje;

2. Apžvelgti institucijų vykdančių valstybės valdžią Lietuvoje, veiklos kryptis, funkcijas ir įgaliojimus

1. Konstitucijos raida

1.1 1918 metų Lietuvos Valstybės Laikinoji Konstitucija

Iki Steigiamasis (Kuriamasis) Seimas bus nusprendęs Lietuvos Valstybės valdymo formą ir konstituciją, Lietuvos Valstybės Taryba, reikšdama suvėrėnę Lietuvos galią (suprema potestas), steigia laikinąją Lietuvos Valstybės Vyriausybę.

Vyriausius laikinus Valstybės organus sudaro: Valstybės Taryba ir Valstybės Tarybos Prezidiumas su Ministerių Kabinetu. Įstatymų iniciatyvos teisė priklauso Valstybės Tarybai ir Ministerių Kabinetui. Valstybės Taryba svarsto ir sprendžia laikinuosius įstatymus ir sutartis su kitomis valstybėmis. Valstybės Tarybos priimtieji laikinųjų istatymų ir sutarčių su kitomis valstybėmis sumanymai yra Valstybės Tarybos Prezidiumo skelbiami. Valstybės Tarybai priklauso interpeliacijos ir paklausimų teisė. Tam Prezidiumui priklauso vykdomoji valdžia, kurią jis vykdo per Ministerių Kabinetą, atsakomą prieš Valstybės Tarybą.

Prezidiumas Valstybės Tarybos vardu:

a) skelbia su savo parašu laikinuosius įstatymus ir sutartis su kitomis valstybėmis;

b) kviečia ministerį pirmininką, paveda jam sudaryti Ministerių Kabinetą ir patvirtina jau sudarytą;

c) atstovauja Valstybei;

e) laiko savo žinioj kariuomenę Lietuvos nepriklausomybei bei josios žemių neliečiamybei ginti ir skiria
vyriausiąjį kariuomenės vadą.

Visi to Prezidiumo skelbiamieji aktai turi būti žymimi ministerio pirmininko arba atitinkamo ministerio parašu. To Prezidiumo parašą sudaro visų trijų jo narių pasirašymas. Taip pat Prezidiumo žinioje yra Lietuvos Valstybės antspaudas.

Ministerių Kabinetą sudaro ministeris pirmininkas. Ministerių Kabineto sudėtį tvirtina laikinai vykdąs aukščiausios vyriausybės funkcijas Valstybės Tarybos Prezidiumas. Valstybės Tarybai išreiškus nepasitikėjimą Ministerių Kabinetu, šis atsistatydina. Ministerių Kabinetui vadovauja ministeris pirmininkas arba jį pavaduojąs vienas kuris ministeris. Įėję į Ministerių Kabinetą Valstybės Tarybos nariai nenustoja buvę Valstybės Tarybos nariais. Ministerių Kabinetas ir atskiri ministeriai Valstybė Tarybai ir jos komisijoms pareikalavus, turi duoti žinių ir paaiškinimų.

Laikinoji Valdžia nustato ir skelbia įstatymą Steigiamajam Seimui rinkti. Steigiamasis Seimas yra renkamas visuotinojo, lygiojo, tiesiojo ir slaptojo balsavimo pamatais. Steigiamojo Seimo narių rinkimams pasibaigus, Seimas renkasi Vilniuje Laikinosios Vyriausybės paskirtą dieną. Steigiamasis Seimas pradeda savo darbą 2/3 atstovų susirinkus. [1]1.2 1919 metų Lietuvos Valstybės Laikinoji Konstitucija

Laikinoji 1919 metų konstitucija priimta Valstybės tarybos 1919 m. balandžio 4 d. Dauguma nuostatų atkartoja 1918 m. Konstituciją, tačiau buvo ir keletas naujų labai svarbių nuostatų. Pagrindinis tikslas – sustiprinti vykdomąją valdžią. Valstybės Tarybos Prezidiumas buvo panaikintas, o vietoj jo įsteigta valstybės Prezidento institucija. Prezidentas turėjo 2 naujas teises – amnestijos teisė ir teisė šaukti bei paleisti Valstybės Tarybos sesijas. Prezidentas negalėjo veikti be Ministrų kabineto. Įstatymų leidžiamoji valdžia ir vykdomoji valdžia buvo sutelktos Prezidentui ir Ministrų kabinetui. [2]

1.3 1920 metų Lietuvos Valstybės Laikinoji Konstitucija

Priimta X-ame Steigiamojo seimo posėdyje. Nedaug skyrėsi nuo ankstesniųjų konstitucinių aktų. Vartojama Lietuvos tautos sąvoka apėmė ir krašto gyventojus nelietuvius. Lietuva demokratinė respublika. Steigiamasis seimas yra suverenios Lietuvos galios reiškėjas. Jam pavesta išimtinė teisė leisti įstatymus, prižiūrėti jų vykdymą, tvirtinti valstybės biudžetą, ratifikuoti tarptautines sutartis. Įstatymų iniciatyvos teisė padalinta su Ministrų kabinetu. Vykdomoji valdžia Steigiamojo seimo renkamam prezidentui ir Ministrų kabinetui. Nenustatyta prezidento kadencija. Įtrauktas korespondencijos neliečiamumas, sąžinės ir streikų laisvė, mirties bausmės ir titulų panaikinimas. Laikinosios Konstitucijos priėmimas teisiškai užbaigė Lietuvos valstybės kūrimosi ir laikinųjų vyriausybių laikotarpį.1.4 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija

1922 m. Steigiamasis Seimas parengė ir priėmė pirmąją nuolatinę Konstituciją. Tai pamatinis valstybės įstatymas, kuriuo nusakomi ir nuosavybės santykiai, ir piliečių teisės bei pareigos.

Steigiamasis seimas posėdžiavo dvejus metus (išskyrus nuo 1920 spalio iki 1921 sausio, t.y tiesioginės Lenkijos agresijos prieš Lietuvą metu, kuomet įstatymų leidyba ir jų priežiūra buvo pavesta Mažajam seimui). Pagrindinis Steigiamojo Seimo tikslas buvo parengti ir konstitucijoje įtvirtinti naujos valstybės pagrindus.

Konstitucijos demokratinį pobūdį lėmė keletas aplinkybių:

• demokratinių jėgų pakilimas ( po caro priespaudos ir kaizerinės okupacijos žiaurumų tauta troško laisvės ir demokratijos)

• demokratinius siekius stiprino Europoje buvusios palankios politinės, socialinės, ekonominės idėjos

• tai turėjo tapti svarbiu veiksniu atremiant iškilusį bolševizmo pavojų.

Nustatyta sudėtingesnė konstitucijos keitimo tvarka, kad eilinis seimas negalėtų lengvai kaitalioti konstitucijos straipsnių, pirmą kartą Lietuvos konstitucionalizmo istorijoje numatytas tiesioginis tautos įsikišimas sprendžiant konstitucijos keitimo klausimus (referendumas). Vykdyti valstybės valdžią pagal konstituciją yra pavedama Seimui, dvinarei Vyriausybei, susidedančiai iš respublikos Prezidento ir Ministrų kabineto bei Teismui.

Įstatymus leidžiamoji baldžia buvo Seimas. Seimas buvo vienerių rūmų nuolatinė atstovaujamoji institucija, renkama 3 metams.

Seimo buvo paskirta:

 Įstatymų leidyba (svarbiausia funkcija)

 Valstybės biudžeto tvirtinimas ir vykdymas

 Tarptautinių sutarčių ratifikavimas

 Karo ir taikos klausimų sprendimas

 Vyriausybės darbo priežiūra

Vykdomoji valdžia buvo Prezidentas, renkamas 3 metam, , kadencija sutapo su Seimo kadencija. Prezidento teisės pagal Konstituciją:

 Buvo pagrindinis valstybės reprezentatas tarptautiniuose santykiuose.

 Galėjo dalyvauti Ministrų kabineto posėdžiuose ir juose pirmininkauti

 Skyrė aukštuosius pareigūnus

 Ginkluotųjų pajėgų vadas

 Turėjo bausmės dovanojimo teisę

 Turėjo sunkiai įveikiamą veto teisę

Vykdomoji valdžia taip pat susidėjo iš ministro pirmininko bei ministrų.

Pagal Konstituciją buvo traktuojama kaip bendrosios kompetencijos institucija.

Pagal Konstituciją, Ministrų kabinetas : “vykdo respublikos Konstituciją ir įstatymus, veda respublikos vidaus ir užsienio politiką, saugoja respublikos teritorijos neliečiamybę ir
tvarką”. Prezidento aktai įsigaliodavo tik kontrasignuoti Ministrų kabineto atstovo.

Šioje Konstitucijoje pirmą kartą Lietuvos konstitucionalizmo istorijoje paskelbta, jog greta Seimo ir Vyriausybės, valdžią vykdo ir Teismas. Principinę reikšmę įtvirtinant teismo padėtį valstybėje turėjo 3 šiuo požiūriu svarbios taisyklės:

 Teismas priima sprendimus vadovaudamasis tik įstatymu.

 Teismo sprendimai daromi Respublikos vardu (sprendimai prilyginami pačios valstybės aktui)

 Teismo sprendimus keisti ir naikinti gali tik teismas. [3]

1.5 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija

Seimas nebėra nuolatinė institucija, o dirba kasmet šaukiamomis dviems sesijomis, kurios, kartu paėmus, galėjo trukti iki 6mėn. (28str.) Prezidentas savo iniciatyva arba remdamasis 3/5 Seimo atstovų rašytiniu pareiškimu, gavo teisę sušaukti Seimą nepaprastosioms sesijoms, iš anksto numatytiems klausimams spręsti. (36str.) Abi sesijas Prezidentas galėjo baigti anksčiau laiko arba paleisti Seimą (53str.)Seimas renkamas 5 m.visuotiniais, lygiais, tiesioginiu bei slaptu balsavimu, proporcine sistema paremtais rinkimais. Naujo Seimo rinkimai tiek senojo kadencijai pasibaigus, tiek paleidus jį, turėjo įvykti ne vėliau kaip per 6mėn.;

Prezidento kadencija išplėsta iki 7m. Ir nebesiejama su seimų kaita, nes atsisakyta valstybės vadovo rinkimų Seime; Konstitucija skelbė, kad prezidentas bus renkamas specialiai tam tikslui išrinktų rinkikų, čia vadinamų ypatingais tautos atstovais, kolegijos, t.y. netiesioginiais rinkimais.

Toliau auginamos Prezidento institucijos galios:

• Tam pačiam asmeniui prezidentavimo kadencijų skaičiaus;

• Atsisakyta galimybės nušalinti anksčiau laiko;

• iškelti baudžiamąją bylą prezidentui dėl tarnybinio nusikaltimo ar tėvynės išdavimo reikėjo ¾ Seimo narių daugumos.

Esminis Prezidento teisinės padėties pasikeitimas tas, kad šioje Konstitucijoje jis jau buvo ne tik Vyriausybės sudedamoji dalis, bet ir aktyvus bei savarankiškas įstatymų leidžiamosios galios subjektas dviem atvejais: neesant išrinkto Seimo arba pertraukų tarp sesijų metu.

Prezidentas gavo teisę pats skirti ir atleisti ministrą pirmininką, o jo teikimu ir kitus ministrus, taip pat “paleisti” Ministrų kabinetą arba atskirus jo narius. Ministrų kabinetas turėjo turėti Seimo pasitikėjimą, o nepasitikėjimui pareikšti kvalifikuojama 3/5 Seimo atstovų balsų dauguma. Valstybės taryba – prezidento sudaryta institucija..

Skyriuje “Teismai” nebeliko nuostatų dėl administracinio teismo funkcijos. Nauja dar buvo tai,kad Seimo priimtas ar atmestas Konstitucijos pakeitimas ar papildymas turėjo būti atiduotas spręsti Tautai, jei per tris mėn po priėmimo ar tametimo to pareikalautų prezidentas arba 50tūkst. Turinčių teisę rinkti Seimą piliečių. Tokio reikalavimo negavus, Konstitucijos pakeitimas ar papildymas, praėjus trims mėnesiams po jo paskelbimo dienos, turėjo įsigalioti. [4]

1.6 1938 metų Lietuvos Konstitucija

Nors skirtingai nuo visų buvusių konstitucijų, minėta, kad 1938 m. Konstitucijos pavadinime žodis “valstybė” nebeminimas, jos turinyje, priešingai, valstybei skiriamas ankstesnėms konstitucijoms nežinomas dėmesys vienas iš svarbiausių Konstitucijos tikslų – iškelti valstybės autoritetą. Bene ryškiausios 1938 m. Konstitucijos nuostatos, leidžiančios joje įžiūrėti valstybės viešpatavimo apraiškas, yra nuostatos, apibūdinančios valstybės ir piliečio santykius. 1938 m. Konstitucija, iškėlusi valstybės primatą, rūpindamasi jos valdžios stiprinimu, teisiškai įtvirtino vado principą. Konstitucija buvo atvirai autoritarinio pobūdžio. Konstitucijai buvo būdingas prezidento valdžios stiprinimas. Konstitucija formaliai atsisakė liberalioms konstitucijoms valdžių pasiskirstymo: jos ketvirtame str. skelbiama, jog valstybės valdžia, kurią sudaro Respublikos prezidentas, Seimas, Vyriausybė ir Teismas, yra “vienatija ir nedaloma”.

Nauja ir originalu 1938 metų Konstitucijojetai, kad perkeliamas prezidento galių centras: pirmiau – Lietuvos valstybės reprezentavimas, dabar – “vadovavimas valstybei”. “Vadovavimas valstybei” yra svarbiausia Lietuvos prezidento galia. Nuostatos dėl prezidento rinkimų tvarkos ir įgaliojimų trukmės 1938 m. Konstitucijoje iš esmės liko tokios pačios kaip ir 1928 m. Konstitucijoje. Konstitucija nurodė, jog prezidentas už savo galios veiksmus neatsako (atsakomybė už prezidento aktą tenka tą aktą kontrasignavusiam ministrui), o už kitus veikmus jis negali būti traukiamas atsakomybėn, kol vadovauja valstybei. Nebuvo numatytas atvejis, kuriuo galima prezidentą atstatydinti anksčiau laiko.

Įsigaliojusioje Konstitucijoje prezidentas įvardijamas savarankiška įstatymų leidybos institucija, veikiančia greta Seimo. Prezidento teisė leisti įstatymus vėl siekama su Seimo jos sesijos nebuvimu o tai vėlgi iš dalis priklausė nuo paties prezidento: jis galėjo sušaukti Seimo sesijas bei buvo leista jas nutraukti nesibaigus nustatytam sesijos laikui. Jis taip pat galėjo sušaukti nepaprastąją sesiją ir nustatyti joje svarsytinus klausimus, taip pat ją, net nesibaigus tų

klausimų svarstymui, nutraukti anksčiau laiko. Pačiam Seimui Konstitucija pavedė priimti ir svarstyti tik įstatymų projektus, kurie įstatymais virsdavo tik Respublikos
prezidento patvirtinti ir paskelbti. Konstitucija nustatė aiškią Seimo subordinaciją prezidentui: prezidentas galėjo paleisti Seimą bet kada savo nuožiūra kilus tarp jų konfliktui arba kilus konfliktui tarp Vyriasybės ir Seimo.

Tapęs savarankiška politikos figūra, prezidentas buvo eliminuotas iš Vyriasybės sudėties. Dabar Vyriasybė susidėjo iš ministro pirmininko ir kitų Ministrų, kurie visi kartu sudarė Ministrų tarybą. Pirmininką ir kitus ministrus skyrė ir atleido prezidentas. Konstitucija nustatė politinę Vyriausybės atsakomybę prezidentui ir reikalavo turėti jo pasitikėjimą. [5]

2.Įstatymų leidžiamoji valdžia

Įstatymų leidžiamoji valdžia – institucija, kuriai patikimas įstatymų (t.y. aukščiausios teisinės galios norminių aktų, reguliuojančių svarbiausius visuomeninius santykius) priėmimas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2011 žodžiai iš 6655 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.