Verslo planas1
5 (100%) 1 vote

Verslo planas1

VILNIUS

Turinys

Santrauka

Organizacinis planas

· Valdymo personalas bei jo atliekamos funkcijos

· Motyvacija

· Valdymo organizacinė struktūra

Aplinkos analizė

· Aplinkos veiksniai

· Rizika

· Išorinė bei vidinė įmonės analizė

Bendrovės konkurencinė aplinka

Marketingo planas

· Produkto pozicionavimas

· Kainodara

· Platinimo strategija

· Produkcijos reklamavimas

Gamybos planas

· Gamybos vykdymo vieta

· Patalpos

· Įrengimai ir inventorius

· Gamybinis personalas

· Medžiagos ir tiekimas

· Gamybos kaštų prognozė

Finansai

Organizacinis planas

Įmonėje taikoma centralizuoto valdymo sistema, tos pačios rūšies darbus koncentruojant atitin-kamuose skyriuose, kas suteikia galimybę suformuoti tiksliai apibrėžtus uždavinius bei konkrečius tikslus. UAB “ArviLina” valdymo organizacinė struktūra pateikta 1 schemoje.

Valdymo personalas suformuotas jau seniai, todėl turi didelę darbo įmonėje patirtį bei aukštą kvalifikaciją. Aukščiausiojo lygio vadovai turi aukštąjį ekonominį (buhalteris – ekonominį-juridinį) išsilavinimą, gamybos direktoriaus bei vidutinio lygio vadovų išsilavinimas – aukštasis inžinerinis.

Valdymo personalas bei jo atliekamos funkcijos:

Generalinis direktorius:

1) vadovavimas ir atstovavimas įmonei,

2) strategijų, planų kūrimas,

3) tikslų nustatymas,

4) atsakomybė už visus turimus išteklius.

Sekretorė:

1) informacijos kaupimas ir paskirstymas,

2) vertėjavimas,

3) operatyvinių užduočių vykdymas.

Gamybos direktorius:

1) gamybos pajėgumų per tarpinę grandį (gamybos skyrių) valdymas ir kontrolė,

2) vidinių krovinių apdorojimas bei įrengimų aptarnavimo valdymas, siekiant užtikrinti reikalavimus atitinkančią gaminių kokybę.

Komercijos direktorius:

1) naujų klientų paieška ir naudingų sutarčių su jais sudarymas,

2) rinkos tyrimai,

3) reklama, prekių apipavidalinimas, užsakymų paskirstymas, perdavimų valdymas bei kainų nustatymas.

Prekių srautų planavimo vadybininkas:

1) prekių srautų bei vidinių ir išorinių pervežimų planavimas,

2) medžiagų bei komplektuojančių detalių pirkimas,

3) sandėlių valdymas.

Buhalteris:

1) einamosios buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tvarkymas,

2) lėšų ir materialinių išteklių panaudojimo kontrolė,

3) materialinių išteklių sandėliuose ir jų naudojimo apskaita,

4) gamybos išlaidų apskaita,

5) įmonės veiklos rezultatų apskaičiavimas,

6) finansinio plano sudarymas bei operatyvinių klausimų sprendimas.

Personalo vadybininkas:

1) darbo užmokesčio apskaičiavimas,

2) laiko ir išdirbio normų nustatymas,

3) kadrų priėmimas ir atleidimas,

4) laisvų darbo vietų reikalavimų ir užduočių analizė bei atsakomybės nustatymas,

5) naujų darbuotojų pritraukimas.

Projektuotojas:

1) naujų gamybos projektų rengimas,

2) gaminamų gaminių projektų tobulinimas.

3.

Konstruktorius:

1) naujų projektų įgyvendinimo galimybių nustatymas,

2) naujų ir esamų konstrukcijų patobulinimas,

3) rūpinimasis mazgų ir detalių unfikavimu, standartizavimu bei normalizavimu.

Technologas:

1) operacijų planavimas,

2) techninis normavimas,

3) naujų technologijų procesų diegimas,

Gamybos baro viršininkas:

1) gamybos barų veiklos koordinavimas ir kontrolė,

2) kooperavimo tarp gamybos barų nustatymas.

Administracijai mokami mėnesiniai atlyginimai pateikti 1 lentelėje.

Atlyginimai UAB “ArviLina” bus aukštesni už vidutinius panašaus profilio gamybinių įmonių atlyginimus Lietuvoje.

Valdančio personalo kvalifikacija ir sudėtis sąlygoja tai, kad įmonėje neiškyla poreikis naudotis pagalbiniu personalu.

Lentelė 1. Administracijos atlyginimai 2004 – 2006m.

Pareigos Darbuotojų skaičius Darbo užmok.per mėnesį, Lt Darbo užmok.per 2004m., Lt Darbo užmok.per 2005m., Lt Darbo užmok.per 2006m., Lt

1. Generalinis direktorius2. Sekretorė3. Buhalteris4. Personalo vadybininkas5. Gamybos direktorius6. Komercijos vadybininkas7. Prekių srautų planavimovadybininkas8. Gamybos baro viršininkas9. Technologas10. Projektuotojas11. Konstruktorius 11111111111 35001350180011502300210020001250100010001000 4200016200216001380027600252002400015000120001200012000 4884518840251201605032100293102791017445138501385013850 5480521140281851800536015328853132018575156601566015660

Viso 11 18450 221400 257170 287910

Lentelė 2. Pagalbinių darbuotojų atlyginimai 2004 – 2006m.

Pareigos Darbuotojų skaičius Darbo užmok.per mėnesį, Lt Darbo užmok.per 2004m., Lt Darbo užmok.per 2005m., Lt Darbo užmok.per 2006m., Lt

1. Vairuotojai2. Elektrikas3. Remontininkai4. Džiovyklos darbininkai5. Valytojos6. Apsaugos darbuotojai 312222 730980710690570560 262801176017040165601368013440 305651367519815192601591015630 342901534522235216101785017540

Viso 11 8230 98760 114855 128870

4.

Motyvacija

Valdant personalą ir skatinant jo darbo veiklą, įmonėje

įdiegta netiesioginė motyvacijos sistema.

Diegiant netiesioginės motyvacijos sistemą įmonėje buvo sukurta premijavimo sistema. Premijos skiriamos:

1. Komercijos vadybininkui, sudarius naują pelningą sutartį.

2. Projektuotojai ir konstruktoriai, pateikus įmonei naują priimtiną projektą.

3. Gamybos skyriui už aukštesnę gaminių kokybę, kuri apibrėžiama kaip mažesnis brokuotos produkcijos kiekis

4. Už kitą darbą, kuris sudaro galimybę įmonei ateityje gauti didesnį pelną.

Schema 1. Valdymo organizacinė struktūra

5.

Aplinkos analizė

Aplinkos veiksniai

1) Politiniai veiksniai

Lietuvoje tokio tipo veiklą reglamenuoja šie įstatymai: LR Konstitucija, LR Uždarų Akcinių Bendrovių įstatymas, LR konkurencijos įstatymas, LR juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas.

Kadangi bendrovės veikla orientuota ne tik į Lietuvos, bet ir į kitų užsienio šalių pirkėjų poreikių tenkinimą, didelę reikšmę turi Lietuvos Respublikos priėmimas į Europos Sąjungą šių metų gegužės mėnesį.

2) Ekonominiai veiksniai

Ekonominės padėties stabilizavimas Lietuvoje sudaro palankias sąlygas sėkmingai įmonės ūkinės veiklos plėtrai.

Žemesnis Lietuvos medienos kainų lygis už pasaulines medienos kainas bei žemas vidutinis darbo užmokestis sąlygoja mažesnę gaminių savikainą ir sudaro sąlygas didesniam konkurenciniam pajėgumui užsienio rinkose, o techninių eksporto barjerų mažinimas padidina eksporto galimybes.

Vietinėje rinkoje atsiradusios palankios investavimui sąlygos nulemia įmonės gaminių paklausą, o vidutinis darbo užmokesčio didėjimas bei infliacijo lygio mažėjimas sukuria jos augimo prielaidas.

3) Socialiniai – kultūriniai veiksniai

Lietuvoje pastebima gyvenimo stiliaus bei skonio keitimosi tendencija – orientuojamasi į natūtalumą, jaukumą – mediena daro interjerą jaukų ir šiltą, o eksterjerą – patrauklų.

4) Technologiniai veiksniai

Bendrovė nuolat tobulina gaminių gamybos technologiją. Atsižvelgiant į tai, kad technologinio proceso tempai yra tradiciškai lėti, nėra tikėtinas “ateities šokas”. Kai kurie morališkai pasenę įrengimai numatomi pakeisti naujausiais įrengimais su programiniu valdymu.

Neišvengiamai gamybos procese atsirandančios medienos atliekos panaudojamos kaip žaliava statybos ir apdailos detalėms gaminti. Gamybos procese naudojama mediena atitinka jai keliamus reikalavimus, o dažai ir klijai atitinka griežtus aplinkos apsaugos reikalavimus.

Rizika

1) Numatomos grėsmės

UAB “ArviLina” funkcionavimui reikšmingiausią pavojų kelia Lietuvos valstybės nenusistovėję politiniai ir finansiniai valdžios mechanizmai, didelis nusikalstamumas bei korupcija. Yra nuolatinė Rusijos ekonominės blokados grėsmė, bet kadangi bendrovė naudos vietinės energijos šaltinius bei medieną, blokadai ji nejautri.

2) Ekonominiai bei rinkos veiksniai

Kadangi pirmaisiais gamybos metais 70% bendrovės produkcijos bus realizuojama Vokietijos rinkoje, galima teigti, kad rinka kontroliuojama, o nuo Lietuvos ekonominės būklės bendrovė mažai priklausoma.

3) Socialiniai ir politiniai veiksniai

Tam tikrą pavojų sėkmingai bendrovės veiklai sudaro žema Lietuvos politinė ir teisinė kultūra, įstatymų ir politinių sprendimų nestabilumas. Tai kelia grėsmę verslo saugumui. Siekiant išvengti šių kliūčių, bendrovę “ArviLina” tikslinga apdrausti pagal tarptautinius draudimo standartus.

Įvertinant riziką, kartu atlikta išorinė bei vidinė įmonės analizė, leidžianti nustatyti įmonės galimybes prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.

6.

Išorinė bei vidinė įmonės analizė

Aplinkos galimybės1. Auganti rizika2. Pokyčiai vartojime3. Tikėtinas valiutų kurso keitimas4. Vartotojų preferencijos medžiui5. Aukšti įėjimo į šaką slenksčiai Įmonės silpnosios pusės1. Seni baziniai įrenginiai2. Vienas tiekėjas3. Lėšų naujiems įrengimams įsigyti trūkumas

Aplinkos grėsmės1. Medienos didėjimas2. Eksporto politikos neapibrėžtumas3. Besiplečianti medienos pakaitalų rinka Įmonės stipriosios pusės1. Gamyba pagal naujausią technologiją2. Siūlomų už darbą apmokėjimų užprekes būdų įvairumas3. Geras įmonės vardas4. Asortimentinių grupių platumas, gausumas ir gilumas5. Maksimalus žaliavų panaudojimasBuvo nustatyta, kad savo silpnąsias puses įmonė eliminuoja jai teikiamomis aplinkos galimybėmis, o stipriosiomis pusėmis pasipriešina aplinkos grėsmėms. Tai sudaro sąlygas skverbimuisi į Lietuvos rinką bei plėtimuisi į užsienio šalis.

Bendrovės konkurencinė aplinka

Šiuo metu Lietuvoje yra pakankama kietų baldų pasiūla, tačiau ne visi kieti baldai patenkina vartotojų poreikius. UAB “ArviLina” produkcija neturi konkurentų vertinant baldus šiais aspektais:

1. Bendrovės baldai gaminami tik iš natūralios medienos. Natūralios medienos baldai praktiškai negaminami arba gaminami tik eksportui.

2. Bendrovės baldai bus parduodami atskiromis dalimis ir galės būti pritaikyti individualiems vartotojo poreikiams bei finansinėms galimybėms.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1210 žodžiai iš 3986 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.