Vsat žinybingi administracinės teisės pažeidimai
5 (100%) 1 vote

Vsat žinybingi administracinės teisės pažeidimaiTurinys

Turinys 2

Įvadas 3

1. Valstybės sienos apsaugos tarnybai žinybingi administracinės teisės pažeidimai 3

1.1 Administraciniai teisės pažeidimai, padaryti pasienio kontrolės punktuose 4

1.2 Administracinės teisės pažeidimai, padaryti pasienio ruože 5

1.3 Kiti VSAT žinybingi administracinės teisės pažeidimai 6

2. VSAT žinybingų administracinių teisės pažeidimų bylų formavimo ypatumai 7

2.1 VSAT žinybingų administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymas 7

2.2 Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės 9

2.3 Suformuotų VSAT žinybingų administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas, nutarimo priėmimas 10

Apibendrinimai 11

Literatūra 11

Norminė medžiaga 12

Interneto puslapiai 12

Įvadas

Valstybės sienos apsaugos tarnybai žinybingi administracinės teisės pažeidimai- labai reikšmingas klausimas ne tik pasienio teisės, bet ir apskritai vykdomosios valdžios institucijų teisinio statuso atžvilgiu.

Daugelis teisės mokslininkų pripažįsta, kad svarbiausias šio laiko Lietuvos vykdomosios valdžios institucijų teisinio statuso trūkumas yra neišsamus funkcijų ir įgaliojimų apibrėžimas. Štai Andrius Bakaveckas savo daktaro disertacijoje nurodo, jog pagrindinio Respublikos įstatymo- Konstitucijos- nuostatos šiuo aspektu yra gana lakoniškos, nepateikia vykdomosios valdžios institucijų esmės, jų sistemos struktūros. Be to Konstitucijoje nėra ir išsamaus jų administracinio- teisinio apibrėžimo. “Šie klausimai sprendžiami pasitelkus teisės normas, išmėtytas po daugelį teisės aktų”. [4]

Tą pačią problemą akcentuoja ir Petras Algirdas Čiočys, nagrinėdamas valstybės sienos apsaugos teisės klausimus. Be jau minėtos skirtingų institucijų ir ne vienu laiku išleistų aktų gausos tarp vykdomosios valdžios institucijų teisinio statuso trūkumų jis nurodo dažną jų keitimą ir papildymą. Mokslininkas pagrįstai teigia, kad šie veiksniai trukdo valstybės sienos apsaugos subjektams greitai įsisavinti šių aktų nuostatas ir teisingai jas taikyti savo praktinėje veikloje. [1;4]

Todėl ypač svarbu yra kuo tiksliau apibrėžti pagrindines duotos temos nuostatas, sugrupuoti jas. Šitas rašto darbas yra skirtas:

1) išanalizuoti administracinio teisės pažeidimo, žinybingo Valstybės sienos apsaugos tarnybai, sąvoką;

2) aprašyti tokių pažeidimų bylų formavimo procesą;

3) atskleisti šio proceso ypatumus;

Pasiekus suformuluotus tikslus, darbo pabaigoje bus pateiktos pagrįstos išvados bei apibendrinimai.

1. Valstybės sienos apsaugos tarnybai žinybingi administracinės teisės pažeidimai

Pirmiausia reikia apibrėžti administracinio teisės pažeidimo bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos sąvokas.

Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau- ATPK) apibrėžia taip: “Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę”.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau -VSAT) sąvoką atskleidžia Lietuvos Respublikos VSAT įstatymas, kurio 2 straipsnyje yra nurodyta, jog Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra valstybės institucija, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės sienos apsaugą ir jos kirtimo kontrolę, o karo metu – ginkluotųjų pajėgų sudėtyje ginti valstybę. VSAT savo veiklą grindžia teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, pareigūno asmens laisvės ir statutinės drausmės derinimo, nuolatinės parengties, viešumo ir konfidencialumo derinimo principais.

VSAT žinybingas administracinius teisės pažeidimus iš esmės reglamentuoja ATPK 2252 straipsnis.

1.1 Administraciniai teisės pažeidimai, padaryti pasienio kontrolės punktuose

Lietuvos Respublikos Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje pasienio kontrolės punkto sąvoka yra taip reglamentuota: ” Pasienio kontrolės punktas – tarptautiniame oro uoste(aerodrome), atvirame tarptautinei laivybai jūrų ir upių (vidaus vandenų) uoste, geležinkelio stotyje ar prie automobilių kelio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigta vieta, kurioje patikrinimą atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba, muitinė ir kitos tam įgaliotos valstybės institucijos”. Pagal Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklų 12 straipsnį VSAT pareigūnai pasienio kontrolės punktuose atsako už asmenų ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną kontrolę.

Jau minėtas ATPK 2252 straipsnio 1 dalyje yra apibrėžiami VSAT žinybingi administraciniai teisės pažeidimai padaryti pasienio kontrolės punktuose:

1) numatyti 123 straipsnio 6 dalyje (dėl pažeidimų, padarytų pasienio kontrolės punktuose): “Transporto priemonės vairavimas neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba nesant apdraustam šiuo draudimu –

užtraukia transporto priemonės vairuotojui vieno šimto litų baudą”.

2) numatyti 1241 straipsnio 6 dalyje (dėl įstatymų numatyto
draudimo dokumento neturėjimo pasienio kontrolės punktuose): “Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame kodekse,-

užtraukia vairuotojams įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki keturiasdešimties litų”.

3) numatyti 137 straipsnio 2 dalyje (dėl pažeidimų, padarytų pasienio kontrolės punktuose): “Šiukšlių, nuorūkų ar kitokių daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris –

užtraukia baudą nuo dešimties iki dvidešimties litų”.

Paskutinio varianto pažeidimo buvimą galima nustatyti gana lengvai tiesiog empiriškai. O štai norint sužimoti ar galimas pažeidėjas turi įstatymų numatytą draudimo dokumentą, yra būtina atlikti patikrinimą. Analizuojant Lietuvos Respublikos Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 2 straipsnio 15 dalį VSAT atžvilgiu, galima konstatuoti, kad patikrinimo sąvoka reiškia pasienio kontrolės punktuose, pasienio ruožo teritorijoje, VSAT pagal jos kompetenciją atliekamą asmens apžiūrą, dokumentų, transporto priemonių patikrinimą, kuriais siekiama nustatyti asmens, transporto priemonės vykimo, gabenimo per valstybės sieną ir buvimo pasienio ruože teisėtumą.

Todėl VSAT pareigūnams labai svarbu yra žinoti dokumentų, suteikiančių teisę naudotis motorine transporto priemone vykstant per valstybės sieną, sąrašą, patvirtintą Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2002 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 76, bei jo pakeitimą 2003 m. spalio 10 d. VSAT vado įsakymu Nr. 4-503.

Esant administraciniam teisės pažeidimui pasienio kontrolės punkte VSAT pareigūnai įstatymo numatyta tvarka ir pagrindais taiko administracinės atsakomybės priemones (Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių 12 straipsnio 15 punktas).

1.2 Administracinės teisės pažeidimai, padaryti pasienio ruože

Lietuvos Respublikos Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas taip apibrėžia pasienio ruožo sąvoką: “Pasienio ruožas – nuo valstybės sienos į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą einanti sausumos ir (ar) vidaus vandenų paženklinta juosta, kurioje galioja pasienio teisinis režimas” (9 straipsnis).O pasienio teisinis režimas yra valstybės sienos apsaugos užtikrinimas pasienio ruože ir teritorinėje jūroje, įstatymais ir kitais teisės aktais nustatant asmenų buvimo, veiklos, taip pat kitokių jų teisių įgyvendinimo tvarkos bei elgesio taisykles (10 straipsnis).

Analizuojant Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos vado įsakymą “Dėl nuostatų patvirtinimo”, VSAT rinktinių nuostatus, matome, kad VSAT pareigūnai įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka yra įgalioti taikyti administracinės atsakomybės priemones asmenims už pasienio teisinio režimo taisyklių pažeidimus.

Šių įgaliojimų reglamentavimą stebime ir LR ATPK 2252 straipsnio 1 dalyje, kur yra apibrėžiami VSAT žinybingi administraciniai teisės pažeidimai padaryti pasienio ruože:

1) numatyti 205 straipsnyje: “Pasienio teisinio režimo taisyklių arba pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų”.

2) numatyti 206 straipsnyje: “Užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu ir išvykimo iš jos tvarkos pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki vieno tūkstančio litų”.

3) numatyti 2062 straipsnyje: “Gyvenamojo ploto suteikimas užsieniečiams, neturintiems savo valstybės paso ar jį atitinkančio dokumento, kelionės dokumento, taip pat, jei būtina, Lietuvos Respublikos vizos, leidimo laikinai apsigyventi ar leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų”.

Taigi yra darytina išvada, jog VSAT pareigūnų praktikoje labai svarbus be Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių yra ir Pasienio teisinio režimo taisyklių geras išmanymas, kadangi pastarosios reglamentuoja asmenų buvimą pasienio ruože, pasienio teisinį režimą valstybės sienos apsaugos zonoje ir pasienio juostos teisinį režimą; be to pasienio teisinį režimą Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje (toliau vadinama – teritorinė jūra), Kuršių marių ir kituose pasienio ruožo vidaus vandenyse (1 taisyklių straipsnis). O asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (28 taisyklių straipsnis).

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1408 žodžiai iš 4407 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.