Administracinės teisės normų rūšys
5 (100%) 1 vote

Administracinės teisės normų rūšys

TURINYS

ĮVADAS 3

I. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMOS 4

II. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMŲ RŪŠYS 5

2.1. Administracinės teisės normų skirstymas į grupes 5

2.2. Pagal regiliavimo dalyką 6

2.3. Pagal taikymo sferą 7

2.4. Pagal administracinės teisės subjektus 7

2.5. Pagal tarpusavio subordinaciją 10

2.6. Pagal poveikio subjektams pobūdį 10

2.7. Kiti administracinės teisės normų skistymo kriterijai 12

IŠVADOS 14

LITERATŪRA 15

ĮVADAS

Administracinė teisė yra viena iš pagrindinių valstybės teisės šakų. Ji reguliuoja visuomeninius santykius atsirandančius, besikeičiančius, pasibaigiančius vykdomosios valdžios realizavimo procese. Kad vykstantis procesas būtų teisėtas atsiranda tam tikros elgiasio taisyklės t.y. normos.

Šio darbo objektas: administracinės teisės normų rūšys. Todėl darbe bus pateikiama administracinės teisės normos sąvoka, normų skirstymo kriterijai į atskiras grupes ir jų rūšys.

Pagrindinis darbo tikslas: kadangi Lietuvoje teisės mokslas dažniausiai remiasi normatyvistiniu požiūriu į teisę – yra teisės šakos, šios sudarytos iš teisės institutų, o šie jungia teisės normas, todėl svarbu peržvelgti ir giliau patyrinėti administracinės teisės normų pobūdį, rūšių įvairumą.

Rašydama darbą nagrinėjau, analizavau turimą literatūrą, kurios deja šiuo klausimu yra mažai, įstatymus reglamentuojančius valstybinį valdymą bei kitus norminius teisės aktus.

Pagrindiniai darbo uždaviniai:

– susipažinti su administracinės teisės normų sąvoka bei jų ypatumais;

– pateikti administracinės teisės normų grupavimo kriterijus;

– išanalizuoti administracinės teisės normų rūšis.

I. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMOS

Pradedant kalbėti apie administracinės teisės normų rūšis, pirmiausia reikia išsiaiškinti kas tai yra pati administracinės teisės norma. Taigi, pavyzdžiui doc. dr. Algimantas Dziegoraitis administracnės teisės normą apibrėžia taip: administracinės teisės norma – valstybės nustatyta privaloma elgesio taisyklė, kuri administracinio – teisinio metodo pagalba reguliuoja valdymo pobūdžio santykius, atsirandančius valdymo srityje.

Pažymėtina, kad teisinėje literatūroje išskiriama tokie administracinės teisės normos ypatumai:

a) administracinės teisės normos reguliuoja visuomeninius santykius valdymo srityje, atsirandančius valstybinio bei vidinio valdymo procese, taip pat susiklostančius visuomeninėms organizacijoms įgyvendinant joms pavestas viešo valdymo funkcijas;

b) administracinės teisės normos nustatydamos reguliuojamų visuomeninių santykių subjektų tarpusavio padėtį, valstybinius valdingus įgalinimus suteikia tik valstybinio valdymo institucijoms;

c) administracinės teisės normos yra savotiškai imperatyvios. Šį administracinės teisės normų ypatumą sąlygoja valstybinio valdymo pobūdis. Šis normų imperatyvumas gali pasireikšti trejopai:

– kaip tiesioginis paliepimas, įpareigojantis subjektus elgtis tik nurodytu būdu;

– kaip galimybė pasirinkti vieną iš normose numatytų variantų;

– kaip suteikimas teisės subjektui elgtis savo nuožiūra, tačiau neperžengiant teisės normoje apibrėžtų elgesio ribų.

Taigi administracinės teisės normos reguliuoja įvairius santykius valstybinio valdymo srityje.

Teisės normų klasifikacija yra labai svarbi, nes ji pagilina teisės normų pažinimą, padeda tiksliau nustatyti kiekvienos teisės normos vietą teisės sistemoje, aiškiau suvokti teisės normų funkcijas ir vaidmenį teisinio reguliavimo mechanizme, patikslina teisės normos poveikio visuomeniniams santykiams ribas ir galimybes, padeda tobulinti valstybės institucijų teisėkūrą ir teisės taikymą . Taigi normų grupavimas yra naudingas ir svarbus teisei reiškinys. Ne išimtis ir administracinės teisės šaka, todėl ir jos normos yra klasifikuojamos pagal bendruosius kriterijus. Be to, dar viena priežastis, kuri verčia grupuoti, klasifikuoti administracinės teisės normas į grupes – jų gausumas. Pavyzdžiui, doc. dr. Arvydas Andruškevičius teigia, kad administracinės teisės normas hipotetiškai galima grupuoti atsižvelgiant į valdymo srities ypatumus. Tai normos, reguliuojančios:

– policijos veiklą;

– muitų santykius;

– mokestinius santykius;

– statybos ir teritorijų planavimo santykius;

– susisiekimo santykius;

– socialinės saugos santykius ir kt .

II. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMŲ RŪŠYS

Aministracinės teisės normų yra labai daug ir labai įvairių. Atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, normos turinį, normos taikymo sferą, normos poveikio subjektams pobūdį, administracinės teisės normas galima suklasifikuoti. Tačiau yra svarbiausi kriterijai bei skirstymai pagal kuriuos rūšiuojamos administracinės teisės normos. Tad pagrindinius jų ir patarsiu.

2.1. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMŲ SKIRSTYMAS Į GRUPES

Vienas iš svarbiausių administracinės teisės normų grupavimo atvejų yra administracinės teisės normų suskirstymas į dvi stambes grupes. Pagal tai administracinės teisės normos skirstomos į šias dvi dalis:

1. normos, kurios reguliuoja santykius bendrojoje dalyje

2. normos, kurios reguliuoja santykius specialiojoje dalyje.

Bendrosios dalies normos yra universalaus pobūdžio, todėl jos taikomos visoje valstybės valdymo sferoje. Be to, šios
normos yra bendro pobūdžio ir jų visuma sudaro bendrąją administracinės teisės dalį. Tai – tokios administracinės teisės normos, kurios įtvirtina valstybės valdymo principus, reglamentuoja administracinės teisės subjektų teisinę padėtį, valdymo institucijų formavimo tvarką, valstybės tarnybą, valstybės valdymo veiklos formas ir metodus, nustatančios administracinės procesinės veiklos pagrindus, teisėtumo užtikrinimo valdymo srityje būdus ir kt.

Pažymėtina, kad administracinės teisės bendrosios dalies normos sudaro tam tikrus administracinės teisės institutus, pvz. valstybės tarnybos, administracinės atsakomybės, kontrolės ir t.t.

Specialiosios dalies normos taikomos tik specifinėse srityse. Šios normos reguliuoja valstybės valdymą tam tikrose administracinės teisės srityse, sferose. Jos atspindi valdymo organizavimo bei veiklos ypatumus konkrečiose valstybinio valdymo šakose, srityse. Todėl specialiosios dalies normos suskirstytos į tam tikras valdymo sritis ir šakas:

1) normos, reguliuojančios valdymo organizavimą ir valstybės valdymo ypatumus administracinėje politinėje srityje (krašto apsaugos, valstybės saugumo, vidaus reikalų, teisingumo, užsienio reikalų valdymas);

2) normos, reguliuojančios valdymo organizavimą ir valstybės valdymo ypatumus ūkio srityje (transporto ir kelių, ryšių ir informatikos, statybos ir urbanistikos, pramonės, prekybos ir energetikos, žemės ūkio, aplinkos, materialinių išteklių naudojimo valdymas);

3) normos, reguliuojančios valdymo organizavimą ir valstybės valdymo ypatumus socialinėje – kultūrinėje srityje (socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, kultūros valdymas);

4) normos, reguliuojančios tarpšakinį valstybės valdymą (finansų, kredito, mokesčių, muitų, apskaitos ir statistikos, kainų ir konkurencijos, licenzijavimo ir sertifikavimo valdymą)

Šių normų visuma sudaro Ypatingąją administracinės teisės dalį.

Iš to išplaukia, kad administracinė teisė – teisinės sistemos rūšis (teisinės sistemos šaka), kurios normos reguliuoja visuomeninius santykius atsiradančius, besikeičiančius, pasibaigiančius viešojo valdymo sferoje, santykius, kai kurių įmonių, įstaigų administracinėje veikloje, santykius, kurie susiklosto su administracinės prievartos taikymu ir kitų administracinių bylų spendimu.

2.2. PAGAL REGULIAVIMO DALYKĄ

Kitas svarbus normų grupavimo kriterijus yra normos reguliavimo dalykas. Pagal normos reguliavimo dalyką normos grupuojamos ne tik administracinėje teisėje, bet ir kitose teisės šakose, pavyzdžiui civilinėje, baudžiamojoje, konstitucinėje ir t.t. Taigi pagal normos turinį išskiriamos šios normų grupės:

1. materialinės administracinės teisės normos,

2. procesinės administracinės teisės normos.

Materialinės administracinės teisės normos numato administracinės teisės subjektų teisinę padėtį, jų teises ir pareigas valdymo sferoje, o proceso normas įtvirtina materialiose teisės normose nustatytų teisių įgyvendinimo ir gynybos tvarka, taip pat valstybės institucijų ar pareigūnų veikimo taikant teisės normas tvarka. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą. Tai materialioji norma. Procesinėmis normomis, pavyzdžiui, reikėtų laikyti daugumą Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo normų. Antai ministerijų ir Vyriausybės įstaigų veiklos koordinavimas plačiau reglamentuojamas Vyriausybės įstatymo 34 straipsnyje „Ministerijų ir Vyriausybės įstaigų veiklos koordinavimas, jų priimamų teisės aktų teisėtumo priežiūra“.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 1267 žodžiai iš 3849 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.