Apylinkės teismas
5 (100%) 1 vote

Apylinkės teismas

Apylinkës teismo sudëtis, aparato struktûra, kompetencija, kaip organizuojmas aparatas

SUDËTIS

LR Teismø ástatymas

10 str. Apylinkiø Teismai

Apylinkës teismà sudaro Apylinkës teismo pirmininkas, jo pavaduotojai ir kiti teisëjai. Teismo pirmininko pavaduotojai skiriami teisme, kuriame yra ne maþiau kaip 6 teisëjai.

Apylinkës teismo veiklos teritorijà nustato ástatymas.

APARATO STRUKTÛRA, KAIP ORGANIZUOJAMAS APARATAS

LR Teismø ástatymas V skirsnis “Teisëjai”

22 str. Apylinkës teismo teisëjai

Apylinkës teismo teisëju gali bûti skiriamas ne jaunesnis kaip 25 metø nepriekaiðtingos reputacijos asmuo, turintis aukðtàjá teisiná iðsilavinimà, dvejø metø teisinio darbo staþà ir iðlaikæs apylinkës teismo teisëjo egzaminus. Apylinkës teismo teisëjas nagrinëja visas apylinkës teismui priskirtas teismines bylas.

Apylinkës teismo teisëju taip pat gali bûti skiriamas ne jaunesnis kaip 23 metø, nepriekaiðtingos reputacijos asmuo, turintis aukðtàjá teisiná iðsilavinimà ir iðlaikæs apylinkës teismo teisëjo egzaminus. Toks teisëjas, iki jam sueis 25 metai, nagrinëja administraciniø teisës paþeidimø, alimentø nepilnameèiams vaikams iðieðkojimo nesant ginèo civilines ir kitas ástatymø numatytas bylas.

25 str. Apribojimai eiti teisëjo pareigas

Teisëju negali bûti asmuo, prieð tai buvæs teisëju, prokuroru, advokatu, notaru, policijos ar vidaus reikalø sistemos darbuotoju ir atleistas uþ profesinës veiklos paþeidimus.

VIII skirsnis “Teisëjø, teismø pirmininkø, pirmininkø pavaduotojø ir skyriø pirmininkø skyrimas”

33 str. Apylinkiø, apygardø teismø teisëjø, ðiø teismø pirmininkø, pirmininkø pavaduotojø, skyriø pirmininkø skyrimas.

Apylinkiø, apygardø teismø teisëjø, ðiø teismø pirminkø kandidatûras parenka Teisingumo ministras.

Apylinkiø, apygardø teismø teisëjus skiria Respublikos Prezidentas Teisëjø Tarybai patarus.

Apylinkiø, apygardø teismø pirmininkus ið paskirtø teisëjø skiria Respublikos Prezidentas Teisëjø Tarybai patarus.

Apylinkiø, apygardø teismø pirmininkø pavaduotojus ar skyriø pirminkus ið paskirtø teisëjø skiria Teisingumo ministras, pasiûlius teismo pirmininkui.

36 str. Laikas, kuriam skiriami teisëjai

Apylinkiø tesimø teisëjai pirmà kartà skiriami 5 metams. Pasibaigus ðiam laikui, Teisingumo Mininstro teikimu ir patarus Teisëjø Tarybai apylinkiø teismø teisëjai be egzaminø skiriami iki 65 metø amþiaus……..

Jeigu bylos nagrinëjimo metu teisëjui sueina 65 metai, jo ágaliojimai pratæsiami kol byla bus baigta nagrinëti arba jos svarstymas bus atidëtas.

37 str. Apylinkiø ir apygardø teismø teisëjø perkëlimas á kità toká pat teismà

Apylinkiø ir apygardø teismø teisëjus jiem sutikus á kità toká pat teismà perkelia Teisingumo Ministro teikimu Respublikos Prezidentas Teisëjø Tarybai pritarus.

38 str. Apylinkiø teismø teisëjø pavadavimas

Apylinkës teismo teisëjui susirgus arba dël kitø jo nebuvimo prieþasèiø Respublikos Prezidentas Teisingumo Mininstro teikimu ðias pareigas gali pavesti laikinai eiti kito apylinkës teismo teisëjui.

IX skirsnis “Teismø pirmininkai, jø pavaduotojai ir skyriø pirmininkai”

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 455 žodžiai iš 901 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.