Dokumentų rengimas ir įforminimas
5 (100%) 1 vote

Dokumentų rengimas ir įforminimas

1121

TURINYS

ĮVADAS 3

1. DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLIŲ BENDROSIOS

NUOSTATOS 4

2. BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 4

3. DOKUMENTŲ REKVIZITAI 5

4. DOKUMENTŲ RENGIMAS IR ĮFORMINIMAS 6

4.1. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas 6

4.2. Organizacinių dokumentų įforminimas 10

4.3. Informacinių dokumentų įforminimas 14

LITERATŪRA 21

ĮVADAS

Šiuolaikinė raštvedyba apibūdinama kaip dokumentų valdymo sistema. Šiai sistemai būdingi tam tikri darbų su dokumentais procesai, kurie prasideda parengus ar gavus dokumentą ir baigiasi atrinkus dokumentus saugoti ar naikinti.

Dokumentuose užfiksuota informacija yra svarbi vertybė. Sukauptos informacijos pagrindu priimami įvairaus lygio valdymo sprendimai. Efektyvūs bei objektyvūs sprendimai reikšmingi ne tik valstybės mastu. Nuo valdymo sprendimų kokybės priklauso ir verslo sėkmė ar nesėkmės. Todėl tinkamas dokumentų rengimas ir įforminimas yra aktuali tema bet kuriai organizacijai.

Šiame referate pateikiamos dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių bendrosios nuostatos, bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai, dokumentų rekvizitai, tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų rekvizitų išdėstymo schemos, blankai ir pavyzdžiai.

1. DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLIŲ BENDROSIOS NUOSTATOS

Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės (2001 m. kovo 30 d. Nr. 19) nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas, tvarkomųjų, organizacinių, informacinių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, kurie taikomi nepriklausomai nuo šių dokumentų parengimo būdo ar laikmenos.

Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą pastovią vietą.

Blankas – nustatyto formato popieriaus lapas su išdėstytais dokumento įforminimo rekvizitais, susijusiais su dokumento sudarytoju, turinčiu teisės aktų suteiktus įgaliojimus.

Tvarkomieji dokumentai – kolegialių institucijų, įstaigų vadovų, kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus turinčių valstybės tarnautojų leidžiami teisės aktai viešojo ar vidaus administravimo funkcijoms įgyvendinti (nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai ir kt.).

Organizaciniai dokumentai – tvarkomaisiais dokumentais tvirtinami kiti teisės aktai, nustatantys įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo normas (nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentai ir kt.).

Informaciniai dokumentai – įstaigų siunčiamieji ir vidaus dokumentai, kuriuose pateikiama informacija ar duomenys, fiksuojami su įstaigos veikla susiję faktai, įvykiai, ryšiai su kitomis įstaigomis (raštai, pažymos, aktai, protokolai ir kt.).

2. BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

Dokumentai įforminami tokių formatų, pagal LST EN 20216:2001 ir ISO 353:1975 standartus, popieriaus lapuose: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm) ir A4 L (297 x 210 mm). Dokumentai įforminami paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – 30 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė – ne mažesnė kaip 20 mm.

Dokumentai spausdinami tik vienoje lapo pusėje, išskyrus Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose numatytas žymas ar nuorodas, rašomas antroje lapo pusėje. Dokumento, spausdinamo keliuose lapuose, numeruojamas antrasis ir tolesni lapai. Lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis be taškų ir brūkšnelių.

Dokumentai rašomi laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir teisinės terminijos.

3. DOKUMENTŲ REKVIZITAI

Dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitai yra:

 herbas arba prekių ženklas;

 dokumento sudarytojo pavadinimas;

 įstaigos duomenys;

 specialioji žyma;

 priedo žyma;

 dokumento gavimo registracijos žyma;

 dokumento pavadinimas;

 dokumento data;

 dokumento registracijos numeris;

 gauto dokumento nuoroda;

 dokumento sudarymo vieta;

 adresatas;

 rezoliucija;

 dokumento tvirtinimo žyma;

 dokumento tekstas;

 parašas;

 dokumento suderinimo žyma;

 vizos;

 supažindinimo žyma;

 rengėjo nuoroda;

 dokumento paieškos nuoroda;

 kopijos tikrumo žyma.

Dokumentų rekvizitų rašymo būdai yra:

 išilginis centruotas, kai rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga vienodai nutolusi nuo kairiosios ir dešiniosios paraščių;

 kampinis vėliavinis, kai rekvizito eilutės prasideda arba vienodai nutolusios nuo kairiosios paraštės.

Kiekvienas dokumento rekvizitas rašomas nustatytoje vietoje ar plote. Kai dokumento rekvizitai išdėstomi ne viename lape, jie turi būti išdėstyti taip, kad į atskirą lapą nebūtų perkeliamas vien parašo rekvizitas ir po juo rašomi kiti rekvizitai.

4. DOKUMENTŲ RENGIMAS IR ĮFORMINIMAS

4.1. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas

Tvarkomieji dokumentai įforminami blanke. Blankas spausdinamas A4 ar A5 formato popieriaus lape ir turi šiuos rekvizitus: herbą arba prekių ženklą ir dokumento sudarytojo pavadinimą. Tvarkomųjų dokumentų sudarytojas gali būti kolegiali institucija, įstaigos vadovas, kitas teisės aktų suteiktus įgaliojimus leisti tvarkomuosius dokumentus turintis
tarnautojas (toliau – įstaigos vadovas).

Tvarkomųjų dokumentų, įforminamų blanke, rekvizitai yra: dokumento pavadinimas, dokumento data, registracijos numeris, dokumento sudarymo vieta, tekstas, parašas.

Tvarkomųjų dokumentų turinys dėstomas tekstu, kuris gali būti skirstomas punktais, jų pastraipomis ir punktų papunkčiais. Tekstas turi būti glaustas, aiškus, logiškas. Jame negali būti faktų ir situacijų aprašymo, pastabų, atskirai nurodomų pagrindų ir priedų nuorodų. Tekste pirmą kartą minimas pavadinimas negali būti trumpinamas, išskyrus atvejus, kai pateikiama nuoroda į oficialaus paskelbimo šaltinio pavadinimą. Tvarkomųjų dokumentų tekste įstatymų, kitų teisės aktų ir jų paskelbimo šaltinio nuorodos rašomos pagal Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104, reikalavimus.

Įsakymo, sprendimo, nutarimo, kurį leidžia kolegiali institucija, tekstą sudaro įvadinė ir dėstomoji dalys. Potvarkio tekstas paprastai turi tik dėstomąją dalį ir rašomas kaip įsakymas.

Kai tvarkomuoju dokumentu tvirtinamas kitas dokumentas, tvarkomojo dokumento tekste rašomas pridedamo tvirtinamo dokumento pavadinimas.

Tvarkomieji dokumentai bei jais patvirtinti organizaciniai dokumentai keičiami ir papildomi pagal Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104, ir šių taisyklių reikalavimus.

TVARKOMŲJŲ DOKUMENTŲ REKVIZITŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Specialioji žyma

Dokumento

gavimo

registracijos žyma 20

Herbas arba prekių ženklas

(Prekių ženklas) Dokumento sudarytojo pavadinimas

Iki 35

Rezoliucija

Dokumento pavadinimas

Dokumento data Dokumento registracijos numeris

Dokumento sudarymo vieta

Dokumento tekstas

297

ParašasDokumento suderinimo žyma

Vizos

Supažindinimo žymaDokumento

paieškos nuoroda

20

30

85

85

10

210

– paraštes žyminti linija

(Įsakymo formos pavyzdys)

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MOKĖJIMO UŽ MUITINĖS TEIKIAMAS PAPILDOMAS PASLAUGAS

2004 m. rugsėjo 00 d. Nr. 0-00

Vilnius

(Dokumento tekstas)

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “PLIENAS”

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VIDOS JUKNIENĖS PRIĖMIMO Į DARBĄ

2004 m. lapkričio 28 d. Nr. 0-00

Klaipėda

P r i i m u į darbą vadybininke Vidą Juknienę 2004-11-29, mokant jai 1300 Lt per mėnesį.

Direktorius (Parašas) Petras Petraitis

(Parašas)

Eugenijus Klimas

2004-11-28

4.2. Organizacinių dokumentų įforminimas

Organizacinių dokumentų rekvizitai yra: dokumento pavadinimas, tvirtinimo žyma, dokumento tekstas.

Organizaciniai dokumentai gali būti papildomi šiais jų rengimo ir apyvartos procedūrų įforminimo rekvizitais: specialiąja žyma, suderinimo žyma, vizomis, supažindinimo žyma, dokumento paieškos nuoroda.

Organizaciniai dokumentai įforminami ne blanke ir nerašomas parašo rekvizitas. Jie nėra tvarkomųjų dokumentų priedai, todėl priedo žyma nerašoma.

Nuostatų, įstatų, taisyklių, kitų teisės aktų turinys dėstomas tekstu, kuris gali būti skirstomas skyriais, skirsniais, punktais ir jų pastraipomis, punktų papunkčiais. Tekste negali būti lentelių, kitų informacinio pobūdžio intarpų. Taisyklės, reglamentai, kiti organizaciniai dokumentai gali turėti priedų (dokumentų formų, lentelių, paaiškinimų ir pan.), kurie nurodomi organizacinių dokumentų tekste.

Organizacinių dokumentų teksto pabaiga žymima horizontaliu brūkšniu, kuris brėžiamas po tekstu, ties jo viduriu.

ORGANIZACINIŲ DOKUMENTŲ REKVIZITŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Specialioji žyma

20

Dokumento tvirtinimo žymaDokumento pavadinimas

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1169 žodžiai iš 2334 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.