Dokumentu tekstu ypatybes
5 (100%) 1 vote

Dokumentu tekstu ypatybes

TURINYS

1.Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai.

2.Santraupos dokumentuose.

3.Protokolų,aktų,įsakymų tekstų struktūros ypatumai.

4.Komercinių aiškių tekstų ypatumai.

5.Literatūros sąrašas.

1.ĮVADAS

Žmogų dokumentai lydi visą gyvenimą nuo pat gimimo ligi mirties.Sąvoka dokumentas yra kilusi iš lotyniško žodžio dokumentum-pamokantis pavyzdys,liudijimas,įrodymas.Dokumentas t.y.materialus objektas(popierius,magnetinė juostelė,kino juosta,nuotrauka ir t.t.),kuriame užfiksuota informacija apie faktus,įvykius,objektyvios tikrovės reiškinius ir žmogaus mąstymo veiklą.

Dokumentas-juridinio ar fizinio asmens veiklos procese užfiksuota informacija,nepaisant būdo,formos ir laikmenos.

Valdymo veiklą fiksuoja ir realizuoja organizaciniai tvarkomieji dokumentai,kurie skirstomi į:

• informacinius(aktai,ataskaitos,charakteristikos,pažymos,protokolai,raštai,tar-nybiniai pranešimai ir kt.);

• organizacinius(įstatai,instrukcijos,nuostatai,taisyklės ir kt.);

• tvarkomuosius(įsakymai,nurodymai,potvarkiai,nutarimai,sprendimai).

Dokumentų valdymas-valstybės ar savivaldybės institucijos,įstaigos ar įmonės,valstybės įgalioto asmens,nevalstybinės organizacijos,privataus juridinio asmens vidaus administravimo sritis,kuri apima dokumentų rengimą,tvarkymą,apskaitą,saugojimą.

2.Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai

2.1.Dokumento tekstas (lentelė,grafikas ir kt.) rašomas po dokumento datos,registracijos numerio,sudarymo vietos,raštuose – po antraštės rekvizitais.Tekstas (lentelė,grafikas ir kt.) nuo aukščiau parašytų rekvizitų atskiriamas ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.Atsižvelgiant į dokumento paskirtį,jo tekstui šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatomi atitinkami rei-kalavimai:

2.1.1.Teksto pastraipų pirmosios eilutės spausdinamos vienodu,ne daugiau kaip 22

mm atstumu nuo kairiosios paraštės.

2.1.2.Tekstas gali būti skirstomas skyriais,skirsniais punktais ir jų pastraipomis,punktų papunkčiais.

2.1.3.Skyriai ir skirsniai žymimi romėniškais skaitmenimis iš eilės ir turi pavadini-mus.Pavadinimai rašomi didžiosiomis paryškintomis raidėmis,išillginiu centruotu būdu ir atskiriami nuo teksto ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu,pvz.:

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.4.Punktai žymimi arabiškais skaitmenimis ir visame tekste numeruojami iš eilės,po skaitmens dedamas taškas ir pradedama rašyti didžiąja raide.Punkto pastraipos nenumeruojamos.Punkto papunkčiai žymimi arabiškais skaitmenimis ir nenumeruojami iš eilės.Papunkčius sudaro punkto ir papunkčio eilės numeriai.Tarp punkto ir papunkčio ir po papunkčio skaitmenų dedami taškai.Kai papunkčius sudaro sakinio dalys,jie pradedami rašyti mažąja raide ir atskiriami vienas nuo kito kabliataškiu.Papunkčiai,kuriuos sudaro sakinys ar keli sakiniai,pradedami rašyti di-džiąja raide.

3.Santraupos dokumentuose

Dokumentuose dažniausiai vartojamos santraupos.

Santraupos būna dvejopos.

Vienos jų vadinamos abreviatūromis.Jos sudaromos iš pavadinimo žodžių pirmųjų raidžių:

VKK (Vilniaus kooperacijos kolegija),PVM (pridėtinės vertės mokestis).Adrevia-

tūros sudaromos ir iš žodžių didesnių pradinių dalių ar skiemens : SoDra (arba Sodra),Vilsat ir pan.

Norint dokumentuose vartoti trumpinius,būtina prieš tai nurodyti visą pavadinimą,pavyzdžiui:

Socialinio draudimo fondo valdyba (SoDra),Lietuvos archyvų departamentas (LAD).

Antroji santrumpų grupė – dažnai vartojamų žodžių grupių paprasti grafiniai sutrumpinimai :g.-gatvė,bt.-butas,prof.-profesorius ir t.t.

Pašto santrumpos : paštas-p., gatvė-g., alėja-al., prospektas-pr., rajonas-r., kaimas-k., miestas-mst., savivaldybė-sav., apskritis-aps.

Ilgio,ploto,tūrio,svorio ir kitų matų santrumpos įprastos ir žinomos : km,m,cm,t,kg.Reikia prisiminti,kad tarptautinės santraupos rašomos be taško,lietuviškos – su taškais,pavyzdžiui : valanda-h (tarpt),valanda – val.(liet.);se-

kundė – s arba sek.

Dviejų žodžių santrumpose kiekvienas žodis trumpinamas skyrium ir dedamas taškas,pavyzdžiui : mokslo metai- m.m; šių metų-š.m.; tai yra-t.y. ir taip toliau-t.t.

Dažniausiai daroma klaidų kai dvižodės santrumpos parašomos su pasvirusiu brūkšniu.Paralelių dalykų santrumpos gali būti žymimos pasvirusiu brūkšniu,pavyzdžiui : telefonas ir faksas – tel./faks.

4.Protokolų,aktų,įsakymų tekstų struktūros ypatumai

Protokolas – dokumentas,kuriame fiksuojama posėdžio,susirinkimo ar kitokio ren-

ginio eiga ir nutarimai (sprendimai).

Protokolo turinys dėstomas tekstu,kurį sudaro įvadinė ir dėstomoji dalys :

1.1Protokolo įvadinėje dalyje nurodoma posėdžio (susirinkimo) data (laikas),jei reikia vieta,posėdžio (susirinkimo) pirmininko,sekretoriaus ar protokolo rašiusio asmens vardai ir pavardės,posėdžio (susirinkimo) dalyviai,svarstomieji klausimai (darbotvarkė).Teisės aktų nustatytais atvejais nurodoma,ar yra kvorumas.Protokolo

įvadinėje dalyje tai pat surašomi kviestųjų asmenų vardai ir pavardės,nurodoma jų atstovaujama įstaiga ir pareigos.Jei kviestųjų asmenų daug,surašomas atskiras
sąrašas kaip protokolo priedas.

1.2.Protokolo dėstomojoje dalyje kiekvienas darbotvarkės klausimas pažymimas numeriu ir pradedamas didžiosiomis raidėmis rašomu žodžiu SVARSTYTA.Po žodžio SVARSTYTA įrašomas svarstomas darbotvarkės klausimas,pranešėjo vardas ir pavardė,trumpas pranešimo turinys.Jei pranešimas pridedamas prie protokolo kaip atskiras dokumentas,protokole tai nurodoma,pvz : (pranešimas pridedamas).Taip pat įrašomi kitų kalbėjusiųjų asmenų vardai ir pavardės,trumpas jų kalbų turimys.Jei kalbos tekstas pridedamas,protokole tai nurodoma.

Šiuo metu Jūs matote 55% šio straipsnio.
Matomi 821 žodžiai iš 1505 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.