Elektroninė lentelė ms excel
5 (100%) 1 vote

Elektroninė lentelė ms excel

4 darbas. Elektroninė lentelė MS EXCEL

Darbo tikslas – susipažinti su MS Excel galimybėmis: įvaldyti pagrindinius lentelės rengimo veiksmus, išmokti panaudoti formules bei funkcijas, sudaryti diagramas, analizuoti duomenis.

1. Teorinė dalis

MS Excel įeina į programų paketą MS Office. Šis paketas valdomas ir skirtas darbui Windows terpėje. MS Excel sudaro priemonės, leidžiančios pritaikyti elektroninės lentelės ypatumus specifinėms vartotojo reikmėms. Vartotojas gali laisvai manipuliuoti duomenimis ir diagramomis. MS Excel duomenys nesunkiai susiejami su kitomis Windows terpės taikomosiomis programomis.

Pateikti visas MS Excel galimybes nedidelės apimties skyriuje yra neįmanoma, todėl toliau aprašomi veiksmai, reikalingi šio skyriaus ir kitoms būtiniausioms praktinėms užduotims atlikti.

Darbo pradžia (pabaiga) ir veiksmai su failais

1. Darbo pradžia. Programa paleidžiama įvykdžius komandas StartProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Excel.

2. Darbo pabaiga. Baigus darbą, įvykdykite komandas FileExit.

3. Failo sukūrimas ir egzistuojančio atidarymas. Programos MS Excel pagalba kuriamame faile yra lentelių rinkiniai, vadinami knygomis (Books). Naują knygą galima atskleisti meniu komandomis FileNew, o jau egzistuojančią – FileOpen. Pirmoji komanda iškviečia tuščią lentelių rinkinį, o antroji – jau sukurtą jų rinkinį.

4. Failo išsaugojimas išorinėje atmintyje. Knyga, su kuria dirbama, yra matoma ekrane, o padaryti pakeitimai saugomi vidinėje kompiuterio atmintyje. Diske gali būti likusi ankstesnė knygos (failo) versija, jei ši knyga buvo jau bent kartą įrašyta į diską. Norint išsaugoti padarytus pakeitimus reikia:

• įvykdyti komandas FileSave As išsaugant failą pirmą kartą;

• arba FileSave išsaugant pataisytą ar papildytą failą senuoju vardu.

5. Knygos lapo įterpimas, pervardinimas ar išmetimas. Vartotojo duomenys saugomi atskirose knygos dalyse – darbo lapuose (Sheet1, Sheet2,…), o grafinis duomenų vaizdas – diagramose (Chart1, Chart2, …). Diagramos gali būti patalpinamos šalia duomenų arba atskirame diagramos lape. Lentelės vardą pakeisite įvykdę komandų seką FormatSheetRename. Naują lentelę (arba diagramą naujame lape) įterpsite įvykdę komandas InsertWorksheet (arba Chart). Lentelę (ar diagramos lapą) pašalinsite iš knygos komandų seka EditDelete Sheet. Lentelių sąrašas rodomas lango apatinėje dalyje. Norint pereiti iš vieno darbo lapo į kitą, reikia paspausti atitinkamo lapo perjungimo mygtuką. Darbui su knygos lapais kartais patogiau naudoti kontekstinį meniu, kuris gaunamas dešiniu pelės klavišu spragtelėjus ant atitinkamo knygos lapo perjungimo mygtuko.

Lentelės pildymas ir redagavimas

6. Žymėjimas. Visi duomenys lentelėje rašomi ir taisomi celėse. Norint atlikti veiksmus su jose esančiais duomenimis, reikia pažymėti celę, eilutę, stulpelį ar celių bloką:

• celę pažymėsite spragtelėję ant jos kairiuoju pelės klavišu;

• lentelės eilutę (arba stulpelį) pažymėsite spragtelėję pelės kairiuoju klavišu ant išskiriamos(-o) eilutės (stulpelio) numerio (pavadinimo);

• celių blokas (jį sudaro stačiakampė celių sritis) pažymimas taip: spragtelėkite pelės kairiuoju klavišu ant kairiosios viršutinės žymimo bloko celės ir tempkite pelę iki dešiniosios apatinės bloko celės.

7. Duomenų įvedimas. Į celes įvedami duomenys (tekstas arba skaičiai), kurie vėliau bus naudojami skaičiuojant pagal formules arba atliekant kitus veiksmus.

a) Tekstą įrašysite į celę taip:

• pele arba klavišais pažymėkite celę;

• įveskite tekstą (ne ilgesnį kaip 255 simbolius). Jį matysite ir įvedimo (redagavimo) eilutėje;

• paspauskite klavišą Enter arba bet kurį rodyklės klavišą.

Ilgą tekstą, kuris netelpa celėje, matysite tik tuomet, kai dešinėje gretimos celės neužpildytos. Priešingu atveju bus matoma tik į celę telpanti įrašo pradžia. Jeigu norite matyti visą tekstą toje pačioje celėje, reikia jį suskaidyti į kelias toje pačioje celėje telpančias eilutes:

• pažymėkite celę, kurioje norite perskirti tekstą;

• vykdykite komandas FormatCells…AlignmentWrap text;

• paspauskitę OK.

Skaičių įvesite teksto formatu, prieš skaičių parašę apostrofą. Ar celėje skaičius įrašytas teksto formatu, atskirsite pagal jo poziciją. Lentelėje tekstą matysite pristumtą prie kairiojo celės krašto, o skaičių – prie dešiniojo, jeigu nenurodytas kitas specifinis jo užrašo būdas.

b) Tą patį skaičių įrašius į celę skirtingais formatais, jis gali reikšti visai kitą duomenį (skaičių, datą, tekstą, sudarytą iš skaitmenų, valiutos sumas ir kt.). Išbandykite tai įrašydami 9 kartus tą patį skaičių, pvz., 123.5, toliau nurodytais formatais:

• pažymėkite celę, įrašykite skaičių ir paspauskite klavišą Enter;

• nurodykite skaičiaus formatą (FormatCells…Number…. );

• pasirinkite formatą: pagrindinį (General), skaičiaus (Number), datos (Date), laiko (Time), teksto (Text), procentų (Percentage), valiutos (Currency), mokslinį (Scientific), trupmenos (Fraction).

Kai formatas nenurodytas, skaičius įrašomas bendruoju (General) formatu, t.y. visi sveikosios dalies skaitmenys ir tiek trupmeninės dalies skaitmenų, kiek telpa celėje. Jei pritrūksta vietos
trupmeninės dalies skaitmenims, skaičius apvalinamas. Jei celėje netelpa nė sveikoji dalis, joje matysite . Tokiu atveju reikia praplėsti stulpelį.

Pastaba. Įvedant skaičius patartina naudoti dešinėje klaviatūros pusėje esančius skaitmenų klavišus, įjungus NumLock režimą. Iš karto matysis, ar skaičiaus sveikoji ir trupmeninė dalys skiriamos kableliu ar tašku, o tuo pačiu išvengsite klaidų formulėse.

8. Redagavimas. Redaguojant celėse įrašytus duomenis, keičiamas šriftas, duomenų lygiavimas celėje, braižomi rėmeliai, duomenys perkeliami kitur ar net ištrinami.

Celės turinį galima redaguoti tiesiogiai celėje arba įvedimo eilutėje. Tam reikia:

• pažymėti redaguojamą celę;

• spragtelėti pele įvedimo eilutėje arba du kartus spragtelėti pele išskirtoje celėje, arba paspausti ;

• redaguoti celės turinį;

• paspausti klavišą Enter arba išskirti kitą celę.

a) Skirtingų dydžių ir spalvų įrašai palengvina dokumento suvokimą. Pažymėtų celių šriftą ir jo dydį galite nurodyti, įvykdę komandas FormatCellsFont ir toliau parinkę reikalingą šriftą (Font), šrifto stilių (Font Style) bei šrifto dydį (Size).

b) Duomenys pažymėtoje celėje (ar celių bloke) lygiuojami komandų seka FormatCellsAlignment.

c) Pažymėtą lentelės dalį galite spalvingai įrėminti:

• vykdykite meniu komandų seką FormatCellsBorder;

• kortelėje Border nurodykite, kurią pažymėtos lentelės dalį norite apibrėžti linija: išorę (Outline) ar tik jos vidų (Inside). Taip pat nurodykite, kurią kraštinę norite apibrėžti: viršų, apačią, kairįjį ar dešinįjį šoną. Laukelyje Style nurodykite kontūro linijos stilių, o langelyje Color – jo spalvą. Paspauskite OK.

d) Lentelės celės spalvą ir foną nurodysite komandomis FormatCellsPatterns (Color arba Pattern).

e) Norėdami pasirinktinai ištrinti celėse saugomą informaciją:

• jas pažymėkite ir įvykdykite komandas EditClear;

• po to nurodykite, ką norite ištrinti: visą informaciją(All), tik formatą (Formats), tik turinį (Contents) ar tik paaiškinimus (Comments);

• norėdami ištrinti tik celių turinį, jas pažymėkite ir paspauskite .

f) Darbą paspartinsite perkeldami ar kopijuodami celių turinius, o ne juos perrašydami.

Kopijuoti (perkelti) celes galite taip:

• pažymėkite kopijuojamą (perkeliamą) celę (bloką);

• įvykdykite komandas EditCopy (Cut);

• pažymėkite celę (arba bloko, į kurį reikia kopijuoti (perkelti), kairiąją viršutinę celę);

• įvykdykite komandas EditPaste.

Veiksmai su lentelės eilutėmis ir stulpeliais

9. Eilučių aukščio ir stulpelių pločio nustatymas. Naujai atidarytoje lentelėje eilučių aukštis ir stulpelių plotis yra vienodas. Įvedant duomenis eilutės aukštis ir stulpelio plotis nustatomas automatiškai ir priklauso nuo celėse panaudoto šrifto dydžio. Vartotojas eilutės aukštį ir stulpelio plotį gali nustatyti ir pats. Tam įvykdykite komandas:

• FormatRows (Columns)Height (Width);

• arba vertikalioje liniuotėje ant eilutes skiriančios linijos nuspauskite kairįjį pelės klavišą, ir tempiant pelę keisis eilutės aukštis;

• tokiu pat būdu keičiamas ir stulpelio plotis horizontalioje liniuotėje patalpinus pelės žymeklį ant stulpelius skiriančios linijos.

10. Naujų eilučių (stulpelių) įterpimas. Jeigu norite į lentelę įterpti tuščią eilutę (stulpelį), pažymėkite tą eilutę (stulpelį) prieš kuriuos norite įterpti, ir vykdykite komandas InsertRows (arba Columns). Įterpiant eilutę, apatinė lentelės dalis pasislenka žemyn. Analogiškai įterpiant stulpelius dešinioji lentelės dalis pasislenka į dešinę. Jeigu norite įterpti daugiau eilučių (stulpelių), pakartokite tas komandas arba iškart pažymėkite daugiau eilučių (stulpelių).

11. Eilučių (stulpelių) išmetimas. Išmetant eilutes (stulpelius) vykdykite komandas:

• pažymėkite eilutes (stulpelius), kuriuos norite išmesti;

• vykdykite komandas Edit Delete Entire Row (arba Entire Column).

12. Stulpelių (eilučių) užrakinimas (atrakinimas). Tam, kad lentelėje būtų galima lengviau orientuotis, galite ekrane užrakinti (užfiksuoti) pažymėtą lentelės fragmentą. Stumdant lentelę ekrane užfiksuotos celės nejudės. Lentelės fragmentą užrakinti galite taip:

• pažymėkite celę, esančią žemiau ir į dešinę nuo fiksuojamo lentelės fragmento;

• vykdykite komandas :WindowFreeze Panes (arba Unfreeze Panes atrakinant).

13. Lango padalinimas ir padalinimo naikinimas. Redaguojant lentelę kartais reikia tuo pačiu metu matyti toli vienas nuo kito esančius lentelės fragmentus. Užuot dažnai stumdę lentelę pirmyn ir atgal, galite padalinti lentelės langą į dvi dalis. Tai atliekama komandų seka WindowSplit. Norint atstatyti pilną lentelės vaizdą, reikia vykdyti komandų seką WindowRemove Split.

Funkcijos ir formulės

14. Srities (celės, bloko) adresavimas. Reikia prisiminti, kad įvairius skaičiavimus aprašančiose formulėse dažnai naudojami celių adresai, pagal kuriuos išrenkami jose įrašyti duomenys. Celės adresas yra sudarytas iš stulpelio ir eilutės numerių, pvz., A2

(A stulpelis, 2 eilutė). Stačiakampė pažymėtų celių grupė vadinama bloku, pvz. A1:B3.

15. Formulės sudarymas. Formulė gali būti
užrašoma bet kurioje lentelės celėje, kurioje norime gauti aprašyto ja skaičiavimo rezultatą. Kiekviena formulė pradedama lygybės ženklu (=). Jeigu šis ženklas praleidžiamas, tai įvesta informacija laikoma tekstu. Formulėse naudojami:

• skaičiai, (pvz. 1, 12, 12.3, -7) ir operacijų ženklai (pvz., +, -, *, / );

• celių arba celių blokų adresai, kurie gali būti santykiniai, absoliutūs ir mišrūs (žr. 16);

• celių arba jų blokų vardai – (pvz., Pelnas);

• funkcijos (pvz., sumos SUM, vidurkio AVERAGE ir kt.). (žr. 19 ).

16. Formulių kopijavimas. Kopijuojant formulę automatiškai keičiasi joje esantys santykiniai adresai, pvz., pagal celėje D1 įrašytą formulę =A1*B1 skaičiuojama celių A1 ir B1 duomenų sandauga, o iš D1 nukopijavus šią formulę į D2, joje gausime =A2*B2, ir rezultatas bus celių A2 ir B2 duomenų sandauga. Jeigu norite, kad kopijuojant formulėje esančios celės adresas nesikeistų, prieš jos eilutės ir stulpelio numerius įrašykite simbolį $. Primename, kad toks adresas vadinamas absoliučiu adresu (pvz. $A$4), o adresas be simbolių $ – santykiniu (pvz.A4). Mišriame adrese simbolis $ rašomas tik prieš eilutės arba stulpelio numerius (pvz., adresas $A1 nurodo, kad bus naudojami tik A stulpelio celių duomenys).

17. Formulių arba jų reikšmių rodymo celėse nustatymas. Įvedę taisyklingą formulę, celėje matysite jos rezultatą. Netaisyklingai parašytos formulės vietoje matysite klaidos pranešimą. Jeigu norite matyti celėje ne jos rezultatą, bet pačią formulę:

• įvykdykite komandas ToolsOptionsView ;

• įjunkite mygtuką Formulas.

Formulių rodymo režimas panaikinamas išjungus Formulas mygtuką.

18. Blokų įvardinimas. Kad būtų lengviau orientuotis formulėse, lentelės celes ir blokus galima įvardinti. Tada formulėse vietoje nieko nesakančių celių adresų galima rašyti jų vardus. Jeigu norite įvardinti celę arba lentelės fragmentą, jį pažymėkite ir įvykdykite komandas InsertNameDefine. Sudarytus celių ir jų blokų vardus galite įrašyti bet kurioje lentelės vietoje vykdydami komandas InsertNamePaste Name (arba visą jų sąrašą Paste List).

19. Funkcijos užrašomos tokia forma: Funkcijos_vardas(a1;a2;…), čia a1, a2, … yra funkcijos argumentai, ir jie atskiriami kabliataškiais, (galima pasirinkti ir kitokį skyriklio standartą, tam naudojamos OS komandos StartSettingsControl PanelRegional Settings).

Yra tokios funkcijų grupės :

• matematinės ir trigonometrinės funkcijos (MathTrig),

• matematinės statistikos funkcijos (Statistical),

• datos ir laiko funkcijos (Date  Time),

• loginės funkcijos (Logical), teksto apdorojimo funkcijos (Text) ir kt.

Funkcijos įterpiamos į formules:

• įrašant įvedimo eilutėje funkcijos vardą ir skliaustuose nurodant jos argumentų sąrašą ;

• arba iškviečiamos automatiškai, įvykdžius komandų seką InsertFunction. Atsidariusiame dialogo lange galima pasirinkti funkcijos tipą (Function Category) ir nurodyti vardą (Function Name).

Dažniausiai naudojamos funkcijos:

• SUM (blokas) – sumuoja bloko celių reikšmes (pvz., SUM(A1:B3)) Įrašius į celę B4 sumos formulę, joje gausime skaičiavimo rezultatą 54.;

A B

1 5 11

2 6 12

3 7 13

4 Viso: =SUM(A1:B3)

• IF(;;) – apskaičiuoja reikšmę, kuri priklauso nuo loginės sąlygos (pvz., =IF(B1>50; A2*3;0) reiškia, kad jeigu B1 celėje esantis skaičius didesnis už 50 (t.y. kai sąlyga yra tenkinama (True)), tai formulės celėje rezultatas gaunamas A2 celės turinį padidinus triskart, kitaip (tuo atveju, kai sąlyga netenkinama (False)), formulės celėje įrašomas nulis (0). Pastaba. Jei skaičių formate naudojamas taškas, tuomet skyrikliu yra ne kabliataškis (;), o kablelis (,).

• AVERAGE(blokas) – apskaičiuoja celių bloko aritmetinį vidurkį (pvz., AVERAGE(A1:B2));

• MIN(blokas) – suranda mažiausią celių bloko reikšmę (pvz., MIN(A1:B2));

• MAX(blokas) – suranda didžiausią celių bloko reikšmę(pvz., MAX(A1:B2)).

Diagramos

20. Diagramos kūrimas. Lentelės duomenų fragmentus galima pavaizduoti įvairių tipų diagramomis (Chart). Diagramų kūrimo vedlys (Chart Wizard) skirtas diagramų sudarymui palengvinti. Jis “vadovauja” diagramos sudarymo procesui, parodydamas, kaip ir ką reikia padaryti.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2205 žodžiai iš 7260 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.