Fabijono kemėšio sociologinė samprata
5 (100%) 1 vote

Fabijono kemėšio sociologinė samprata

FABIJONO KEMĖŠIO SOCIOLOGINĖ SAMPRATA

Įvadas

Profesorius Mečislovas Treinys kalbėdamas apie Fabijoną Kemėšį jį pavadino „vienu ryškiausių ir tauriausių Lietuvos daugiabriaunės paribių problemos sprendėjų“. Ir neatsitiktinai, nes Fabijonas Kemėšis – įvairialypė asmenybė. Jis – kunigas, ekonomikos profesorius, sociologas, politologas, moralistas, kooperacijos veikėjas, žurnalistas. Visą savo gyvenimą nenuilstamai siekęs tautos ir jos politinių jėgų, visų pirma – dešiniųjų, vienybės, santaklos bendram kuriamajam darbui. Jis korporatyvinio atstovavimo šalininkas, ekonominių ir socialinių mokslų sintezės, tautos moralinio ugdymo, visuomenės solidarizmo iniciatorius ir vykdytojas. Jo darbai rodo, jį buvus nuoseklų mastytoją, kuriam rūpėjo daugybė įvairių klausimų. Fabijonas Kemėšis ne tik kūrė idėjas, apibendrino pasaulio, ypač anglosaksų kultūros patirtį, bet visa tai siejo su Lietuvos realijomis, su viltimi sukurti vieningą ir laisvą Lietuvą.

Fabijono Kemėšio gyvenimas neatsiejamas nuo jo keltų ir puoselėtų idėjų. Jis jų neatsisakė net žiauriai tardomas ir kalinamas. Tai rodo NKVD tardytojų surašyti protokolai, kuriuose aiškiai užfiksuota pozityvi jo idėjos raiška, jos gynimas. Tai, kas Fabijonui Kemėšiui buvo svarbu laisvėje, buvo morališkai apginta ir nelaisvėje, nors dėlto jis paaukojo gyvybę.

Iki 1990 Fabijono Kemėšio asmenybę, kaip ir jo nuveiktus darbus gaubė užmarštis. Tik 1990 balandžio 10 dieną, Lietuvos žemės ūkio akademijos vadovybės prašymu, Fabijonas Kemėšis buvo reabilituotas. Tačiau konfiskuoti profesoriaus rankraščiai, deja, nepasiekė mūsų dienų, nes NKVD juos sunaikino. Kartu su reabilitacija, žingsnis po žingsnio Fabijonas Kemėšis ir jo darbai grįžta Lietuvai. Kone labiausiai domimasi jo pasisakymais dėl Lietuvos valstybės politikos ir valdymo sanklodos. Šiuo aspektu, Fabijono Kemėšio nuostatas, palyginti nuosekliai, pristato profesorius V. Pruskus darbe „Socialinė katalikybė tarpukario Lietuvoje“ išleistame Vilniuje (VPU) 2001 metais. Tiesa, tenka pažymėti, jog autorius neišskiria ir atskirai neaptaria Fabijono Kemėšio pasisakymų. Jis juos pateikia bendrame istorijos kontekste, taip leisdamas pajusti bendras to meto nuotaikas, ir kartu sugretinti Fabijono Kemėšio ir kitų to laikmečio žymių kunigų samprotavimus bei pozicijas. Kita publikacija – „Tautos suvienijimo vizija F. Kemėšio darbuose“ yra jau po Fabijono Kemėšio mirties išleistoje jo knygoje „Krikščioniškosios ekonomijos link“ (1997). Profesorius M. Treinys minėtame straipsnyje glaustai pristato Fabijono Kemėšio asmenybę, pateikia reikšmingiausius jo gyvenimo faktus, šiek tiek daugiau dėmesio skiria suėmimui ir tardymui bei pateikia bylos detalių, aptaria jo publikacijas. Kiek kitaip, Fabijoną Kemėšį pristato A. Poška įvadiniame straipsnyje „Fabijono Kemėšio socialinės filosofijos bruožai“ rašytame jau minėtai knygai. Čia, nuosekliai gvildenami jo teiginiai apie kapitalizmą, socializmą, marksizmą ir komunizmą, fašizmą ir kt. Anot A. Poškos, studija „Krikščioniškosios ekonomijos link“ yra „neabejotinai iškilus Lietuvos katalikiškosios socialinės filosofijos reiškinys“. Tačiau, iškart priduria, jog „praėjus 50 metų nuo veikalo parašymo, turi tik istorinę vertę“, nors „kai kurie metodologiniai principai, kuriais remiantis buvo formuluojamos socialinės problemos <….> kompetentingi ekonominių ir socialinių koncepcijų vertinimai turi neabejotiną išliekamąją vertę“. Be minėtų darbų, straipsnį „Fabijono Kemėšio biografijos duomenys“ paskelbė kunigas B. Balaiša ir Dr. Napalys Kitkauskas. Tačiau ko gero pirmas, ir palyginti išsamus straipsnis, buvo paskelbtas 1957 metais išeivių Bostone leistoje „Lietuvių enciklopedijoje“ (11 t.), 1986 metais pasirodė biografinis straipsnelis ir “Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“, tačiau jo darbai visuomenei dar kurį laiką liko nežinomi.

Buvo minėta, kad Fabijonas Kemėšis – įvairialypė, moraliai subrendusi asmenybė, tačiau apkalbėti jo veiklos visus aspektus, dėl ribotos darbo apimties, nėra galimybių. Manyčiau, jog mažiausiai buvo rašyta apie žmogų, jo socialinę prigimtį ir socialinio gyvenimo principus. Tad, šiame darbe aptarsime tik kai kuriuos:

1) Fabijono Kemėšio gyvenimo ir jo kaip asmenybės aspektus; bei

2) Fabijono Kemėšio samprata apie žmogaus prigimtį, jo vietą ir vaidmenį socialinėse struktūrose, išsakyta knygoje „Krikščioniškosios sociologijos linkme“.

Šeima ir jos įtaka asmenybės vystymuisi

Fabijonas Kemėšis gimė 1879 sausio 20 d. Vaspatų kaime, Alantos valsčiuje, Utenos apskrityje, Dominyko ir Barboros Kemėšų šeimoje. Be Fabijono, šeimoje buvo dar trys seserys – Leonora, Margaritą ir Juzefą. Tėvai buvo vidutiniai ūkininkai, turėjo 27 ha žemės. Kemėšai buvo apsišvietusių lietuvių šeima, platino lietuviškas knygas. Dėl ko, Dominykas Kemėšis buvo caro valdžios suimtas ir tardytas.

Fabijonas pradinį mokslą įgijo šeimoje. 1890 išvyko mokytis į Palangos progimnaziją, kurią baigė 1895 metais. Vėliau mokėsi Liepojos gimnazijoje, kurioje baigęs šešias klases (gimnazijos nebaigė) 1897 įstojo į Kauno kunigų seminariją, joje mokėsi iki 1902 metų. Seminarijoje įsijungė slaptos lietuvių klierikų draugijos veiklą,
skaitė klierikams referatus, ruošė meno vakarus. Jo lietuvišką veiklą pastebėjąs inspektorius Ks. Kriškijonas, įspėjo Fabijoną mesti tą „velnišką reikalą“ (szatańska sprawa). Besimokydamas seminarijoje susipažino su Leono XIII socialinėmis enciklikomis, kurios įkvėpė (paskatino) Fabijoną Kemėšį domėtis socialiniais klausimais.

Fabijonas Kemėšis – kunigas ir visuomenininkas.

1902 metų spalio 1 dieną vyskupas G. Cirtautas įšventinto į kunigus ir paskyrė vikaru Tauragėje. Nuo pat pirmųjų vikaravimo dienų Fabijonas Kemėšis aktyviai domėjosi socialiniais klausimais. Jis rūpinosi parengti mokytojų parapinėms pradžios mokykloms, įsteigė lietuvišką kooperatyvą (nes kooperacijoje matė ekonominio pakilimo priemonę, kuri siejosi su socialinėmis pažiūromis į santalkos darbą), skatino gyventojus imtis amatų ir prekybos, populiarino kooperacijos idėjas. 1907 metais suorganizavo lietuvišką vakarą, kuriame dalyvavo Tilžės „Birutės“ choras.

Fabijono Kemėšio energija ir veržlumas, nepatiko vietos klebonui, todėl nuo 1907 metų jis vikaro pareigas ėjo Subačiuje. Čia, kaip ir Tauragėje, rengė lietuviškus vakarus, režisavo vaidinimus, telkė vietos gyventojus į katalikiškas draugijas, platino katalikišką spaudą. O 1907 ir 1908 Subačiuje mokytojams ruošti sutelkė apie 15 jaunuolių, rašė įvairiems laikraščiams visuomeniniais klausimais, padėjo įsteigti ir rėmė vienintelę miestelyje lietuvišką vaistinę.

Vikaro populiarumas, o ypač jo veržlumas bei kultūrinis ir socialinis darbas nepatiko klebonui Pr. Kazlauskui. Todėl, netrukus Fabijonas Kemėšis dar kartą buvo iškeltas, šį kartą į Vabalninkus, kur vikaravo nuo 1908 iki 1911 metų. Nors Vabalninke dirbo palyginti neilgai, tačiau, būtent, čia jo visuomeninis darbas tapo labiau kryptingas. Gyvendamas Vabalninke Fabijonas Kemėšis įsijungė į centrines lietuvių organizacijas: Šv. Kazimiero, Blaivybės, „Ryto“, „Saulės“, Lietuvių mokslo draugiją Vilniuje.

1911 atvykęs į Vilnių (dirbo vikaru Šv. Mikalojaus bažnyčioje) įsteigė Blaivybės skyrių ir buvo jo pirmininkas. Kartu su Antanu Smetona, Juozu Tumu-Vaižgantu, Mečislovu Yču ir kitais dirbo „Vilties“ redakcijoje. Dirbdamas „Viltyje“ Fabijonas Kemėšis sugebėjo suderinti du pradus – tautinį ir religinį, tuomet labai svarbius Lietuvai. Kas darė galimą tautininkų ir krikščionių demokratų santalką, t.y. bendrą darbą. 1912 buvo išrinktas į Lietuvių mokslo draugijos valdybą. Gyvenant Vilniuje išryškėjo dar dvi sritys, kurioms Fabijonas Kemėšis negailėjo triūso – tai blaivybė ir mokslo populiarinimas.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1126 žodžiai iš 3663 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.