Firmos veiklos planas
5 (100%) 1 vote

Firmos veiklos planas

TURINYS

1. Pradiniai duomenys įmonės veiklos plano skaičiavimui 3

2. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai 7

3. Veiklos planavimas 8

3.1. Produkcijos pardavimo planas 8

3.2. Produkcijos gamybos planas 8

3.3. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas 9

3.3.1. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas 9

3.3.2. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas 10

3.4. Energijos poreikio ir išlaidų planas 10

3.4.1. Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planavimas 11

3.4.2. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas 12

3.4.3. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas 13

3.5. Personalo planas 14

3.6. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas 16

3.7. Gamybos kaštų planas 17

3.8. Medžiagų ir prekių atsargų planas 20

3.9. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas 20

3.10. Veiklos sąnaudų planas 21

3.11. Gaminių kainos apskaičiavimas 22

3.12. Įmonės pajamų ir pelno planas 22

3.13. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas 22

Išvados 24

Literatūra 25

1. PRADINIAI DUOMENYS ĮMONĖS VEIKLOS PLANO SKAIČIAVIMUI

1* lentelė. Planuojama produkcijos pardavimo apimtis ir prekių (gaminių) atsargos sandėlyje

Rodikliai Mato vnt. Gaminiai

D E F

1. Produkcijos pardavimo planas Tūkst. vnt. 4,8 12,6 5,6

2. Gaminio rentabilumas % 6,4 6 7,5

3. Prekių atsargos sandėlyje periodo pradžioje Tūkst. vnt. 0,3 1 2

Tūkst. Lt 94 271 650

4. Prekių atsargos sandėlyje periodo pabaigoje Tūkst. vnt. 0,75 1,2

Kiti rodikliai

1. Produkcijos mašininis imlumas Įr. val./vnt. 19 16 18

2. Gamybos ciklo trukmė Dienos 40 18 30

2* lentelė. Medžiagų, energijos ir darbo sunaudojimo normos ir kainos

Ištekliai Mato vnt. Kaina,Lt Gaminiai

D E F

Pagrindinės medžiagos Kg/vnt. Lt/kg

111 7 2,5

112 10

113 12,4 1,25 1,6

114 2,5

115 3,2 0,4

116 5 5,4

117 4,4 5

118 2,6 4,6

119 3,8 0,5

120 1,5 2

Gaminio technologinisdarbo imlumas nh/vnt. 5,2 Lt/h 24 19 22

Šiluminė energijatechnologijai Gkal/vnt. 105Lt/Gkal 0,04 0,07 0,08

3* lentelė. Medžiagų atsargos sandėlyje

Medžiagos pavadinimas Medžiagų atsargos,t

Periodo pradžioje Periodo pabaigoje

111 5

112 2 4

113 1 3,5

114 2,8

115 6 2,5

116 5,4 5,4

117 3,6 2

118 3

119 7 7

120 3,8 6

4* lentelė. Įrengimų panaudojimo rodikliai

Rodikliai Variantas

3

1. Variklių bendras galingumas, kW 320

2. Įrenginių darbo pamainumas 2

3. Planinės įrenginių prastovos, % 10

4. Variklių galingumo panaudojimo koeficientą galime priimti 0,6 – 0,8

5* lentelė. Pradiniai duomenys darbo planui sudaryti

Rodikliai Variantas

3

Planuojami darbininko neatvykimai įdarbą dėl tokių priežasčių, dienos:

eilinės ir papildomos atostogos 21,5

dekretinės atostogos 0,8

ligos 2,6

kitos priežastys 1,3

Vidiniai darbo dienos nuostoliai, h 0,17

Įmonės darbo pamainumas (pamainų skaičius per dieną) 2

Režiminė pamainos trukmė, h 8

Apskaičiuojant gamybinių cechų vadovų, specialistų ir techninių vykdytojų skaičių ir darbo užmokestį, galima priimti, kad jie sudaro 20 – 30% nuo gamybinių darbininkų, ir vieno darbuotojo alga 900 – 1000 Lt. Apskaičiuojant įmonės vadovų, specialistų ir techninių vykdytojų skaičių ir darbo užmokestį, galima priimti, kad jie sudaro 20% nuo viso gamybinio personalo, ir vieno darbuotojo vidutinė mėnesinė alga – 1000 – 1100 Lt. Atskaitymai sveikatos ir socialiniam draudimui sudaro 31% nuo darbo užmokesčio.

6* lentelė. Įmonės pagrindinių fondų vertė, tūkst. Lt

Pagrindinės priemonės Variantas

3

Pastatai, statiniai:

Gamybinių cechų 1200

Administracijos 740

Darbo mašinos ir įrengimai:

Gamybinių cechų 2320

Vertingas inventorius:

Gamybinių cechų 180

Administracijos 110

Kėlimo ir transporto priemonės:

Gamybinių cechų 340

Administracijos 68

Kiti įrengimai ir įranga:

Gamybinių cechų 185

Administracijos 124

Įmonės gamybinis plotas, m2 2200

Administracijos plotas, m2 660

7* lentelė. Pagrindinių priemonių eksploatavimo laikas, metai

Pagrindinės priemonės Variantas

3

Pastatai, statiniai 60

Darbo mašinos ir įrengimai 15

Vertingas inventorius 10

Kėlimo ir transporto priemonės 7

Kiti įrengimai ir įranga 8

Likvidacinę pagrindinių priemonių vertę priimame iki 10 % jų pradinės vertės.

8* lentelė. Netiesioginės gamybos išlaidos

Išlaidų rūšys Suma tūkst. Lt

1. Pagalbinės medžiagos 286,625

2. Darbo užmokestis 683,03191

3. Atskaitymai socialiniamir sveikatos draudimui 211,73989

4. Energija 333,42054

5. Amortizaciniai atskaitymai 237,92679

6. Pagalbinių ir aptarnaujančiųtarnybų paslaugas 297,4

7. Kitos išlaidos 41,00288

Viso: 2091,14701

9* lentelė. Veiklos sąnaudos

Išlaidų rūšys Suma, tūkst. Lt

1. Pardavimų sąnaudos: 92

Reklama ir skelbimai 27,6

Prekių išvežimas 64,4

2. Bendrosios ir administracinės sąnaudos: 1258,43025

Pagalbinės medžiagos 7,92

Administracijos darbuotojų darbo užmokestis 780,88471

Atsiskaitymai socialiniam ir sveikatos draudimui 242,07426

Energija 19,90591

Amortizaciniai atskaitymai 43,69286

Paslaugos 23,42654

Komandiruotės 7,80885

Mokesčiai 132,71713

Viso: 1350,43025

10*

lentelė. Papildomi duomenys apyvartinių lėšų poreikiui apskaičiuoti

Rodikliai Reikšmė

Nebaigtos g-bos atsargų periodo pabaigoje pasikeitimas, lyginant su periodo pradžia, % 3

Grynųjų pinigų kasoje ir atsiskaitomojojesąskaitoje sumą priimame atitinkamuprocentu nuo atsargų vertės, % 1,5

Pastaba: 10* lentelės duomenis panaudojame apskaičiuojant 29 lentelėje nebaigtos gamybos atsargas periodo pradžioje ir grynųjų pinigų sumą.

11* lentelė. Pagalbinių medžiagų ir energijos išlaidų skaičiavimo normatyvai

Išlaidos Išlaidų normatyvai ir skaičiavimo paaiškinimas

1. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimųpriežiūrai Šias išlaidas apskaičiuoti , remiantis gaminių mašininiu imlumu (1* lentelė). Normatyvas – 0,7 Lt/l įrengimų darbo valandai.

2. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpųpriežiūrai ir išlaikymui Šias išlaidas apskaičiuoti atskirai gamybiniamscechams ir administracijai. Normatyvas – 12 Lt/m2 ploto.

3. Elektros energijos išlaidos varikliųvarymui (jėgai) Šias išlaidas skaičiuoti tik gamybiniams cechams, remiantis 4* lentelėje parodytu aktyviniu įrengimų variklių galingumu ir jų efektyviu darbo laiku.

4. Elektros energijos išlaidos apšvietimui Šias išlaidas skaičiuoti atskirai gamybiniams cechams ir administracijai. Priimti elektros šviestuvų galingumo normą 1 m2 grindų ploto apšviesti – 60 W; apšvietimo laikas per metus: dirbant 1 pamainą – 1000 h, dirbant 2 pamainomis – 2200 h, dirbant 3 pamainomis – 4000 h.

5. Šiluminės energijos išlaidos apšildymuiir buitiniams reikalams Šias išlaidas skaičiuoti atskirai gamybiniams cechams ir administracijai.Skaičiuojant priimti: šilumos sunaudojimo norma 1 m2 ploto per mėnesį apšildyti – 0,01 Gkal; šildymo sezono trukmė – 6 mėnesiai; buitiniams reikalams šiluminės energijos sunaudojimo norma 1 dirbančiajam per metus – 0,15 Gkal.

6. Vandens išlaidos Vanduo naudojamas tik buitiniams reikalams. Skaičiuoti atskirai gamybiniams cechams ir administracijai. Vandens sunaudojimo norma 1 dirbančiajam per dieną – 50 ltr.

7. Energijos poreikį ir išlaidas skaičiuoti pagal atskiras energijos rūšis Energijos tarifai: 1kWh elektros energijos – 0,29 Lt; 1m3 vandens ( su kanalizavimu ) – 4,58 Lt; 1Gkal šiluminės energijos – 105 Lt.

8. Pagalbinių ir aptarnaujančių tarnybų paslaugos (netiesioginės gamybos išlaidos) Apskaičiuoti remiantis gamybinės programos mašininiu imlumu – 0,8 Lt/ I įr.h

9. Pardavimų sąnaudos Apskaičiuojant šias išlaidas, skirti 3-5 Lt vienam parduodamam gaminiui.

10. Bendrosios ir administracinės sąnaudos:

Paslaugos Priimti 3 proc. nuo administracijos darbo užmokesčio.

Komandiruotės Priimti 1 proc. nuo administracijos darbo užmokesčio.

Mokesčiai, rinkliavos Priimti 2-3 proc. nuo parduodamos produkcijos gamybos kaštų sumos.

Pastaba: apskaičiuojant atskirų gaminių savikainą, netiesiogines gamybines išlaidas skirstome proporcingai pagrindinių gamybinių darbininkų darbo užmokesčiui, o veiklos sąnaudas – proporcingai jų gamybos kaštams.

2. ĮMONĖS PAGRINDINIŲ EKONOMINIŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

Rodikliai Reikšmė

1. Produkcijos pardavimo planas, tūkst. vnt.:

gaminio D 4,8

gaminio E 12,6

gaminio F 5,6

2. Produkcijos pardavimo planas, tūkst. Lt 8454,84725

3. Produkcijos gamybos planas, tūkst. vnt.:

gaminio D 5,25

gaminio E 11,6

gaminio F 4,8

4. Pagaminta produkcija, tūkst. Lt 7985,66265

5. Bendroji produkcija, tūkst. Lt 7993,246878

6. Įmonės personalas, žm.: 375

t. sk. darbininkai 252

7. Darbo našumas, tūkst. Lt:

Dirbančiojo 21,27097

Darbininko 31,65121

8. Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Lt: 3814,31662

t. sk. darbininkų 2350,4

9. Vidutinis metinis darbo užmokestis, Lt:

Dirbančiojo 10159,99

Darbininko 9315,82

10. Gamybos kaštai, tūkst. Lt 6217,21701

11. Gaminio pilnoji savikaina, Lt:

Gaminio D 383,75

Gaminio E 324,21

Gaminio F 359,61

12. Grynasis pelnas, tūkst. Lt 398,27629

13. Produkcijos rentabilumas, % 6,19

14. Apyvartos rentabilumas, % 5,54

15. Kapitalo rentabilumas, % 7,23

16. Gamybos kaštai, tenkantys 1 parduotos produkcijos litui, Lt 0,78

17. Apyvartinės lėšos,tūkst. Lt 1216,42652

18. Jų apyvartų skaičius 7,0

19. Apyvartos trukmė, dienos 51,8

20. Produkcijos imlumas apyvartinėms lėšoms, Lt 0,14

3. VEIKLOS PLANAVIMAS

3.1. PRODUKCIJOS PARDAVIMO PLANAS

Produkcijos pardavimo planas parodo numatomą parduoti per planinį laikotarpį “j” gaminių skaičių (Bpnj) ir jų vertę, t.y. pinigų sumą, kurią įmonė planuoja gauti pardavus pagamintą produkciją (Bpardj). Ši suma vadinama pardavimo apimtimi ir apskaičiuojama, dauginant parduodamų „j“ gaminių skaičių (Bpnj) išjų pardavimo kainos (cj):

Bpardj = Bpnj * Cj; Bpard = ∑ Bpardj……………………………………………………(1)

1 lentelė. Produkcijos pardavimo planas

Rodikliai Gaminiai Viso

D E F

1. Produkcijos pardavimoapimtis, vnt. 4800 12600 5600 23000

2. Gaminio kaina, Lt 408,31 343,66 386,58

3. Pardavimo planas, tūkst.
Lt 1959,883 4330,122 2164,842 8454,847

Planuojamos gaminių pardavimo apimtys pateiktos l* duomenų lentelėje. Gaminio kainą bus galima nustatyti, apskaičiavus jo savikainą, t. y. atlikus 3-11 skyrių skaičiavimus.

3.2. PRODUKCIJOS GAMYBOS PLANAS

Produkcijos gamybos planas parodo numatomą pagaminti per planinį laikotarpį „j“ gaminių skaičių (Bgnj). Gamybos apimtis priklauso nuo produkcijos pardavimo plano ir prekių (gatavų gaminių) atsargų plano gatavos produkcijos sandėlyje. Prekių atsargos sandėlyje planinio periodo pradžioje (PAprj) ir periodo pabaigoje (PApabj) duotos l* lentelėje. Produkcijos gamybos planas apskaičiuojamas 2 lentelėje pagal formulę:

Bgnj = Bpardj + PApabj – PAprj ………………………………………………….(2)

2 lentelė. Produkcijos gamybos planas

Rodikliai Gaminiai Viso

D E F

1. Produkcijos pardavimo apimtis, vnt. 4800 12600 5600

2. Prekių atsargos periodo pabaigoje, vnt. 750 0 1200

Produkcijos kiekis, kurį reikia turėti per planinį periodą 5550 12600 6800

3. Prekių atsargos periodo pradžioje, vnt. 300 1000 2000

4. Produkcijos gamybos planas, vnt. 5250 11600 4800

5. Gaminio kaina, Lt 408,31 343,66 386,58

6. Pagaminta (prekinė) produkcija, tūkst. Lt 2143,622 3986,461 1855,579 7985,663

Pagamintos produkcijos vertę (Bpag) bus galima apskaičiuoti, kai bus žinomos gaminių kainos. Ji apskaičiuojama pagal sekančias formules:

Bpagj = Bgnj * Cj; Bpag = ∑ Bpagj;……………………………………………………(3)

Kai žinomas gamybos planas, toliau galima apskaičiuoti žaliavų, medžiagų, energijos, darbo ir kitų išteklių poreikį, reikalingą planuojamai gamybos apimčiai Įvykdyti. Remiantis apskaičiuotu išteklių poreikiu natūriniais vienetais ir jų verte, sudaromas gamybos kaštų planas: apskaičiuojamos tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos.

3.3. APRŪPINIMO PAGRINDINĖMIS MEDŽIAGOMIS PLANAVIMAS

Planuojant gamybos aprūpinimą žaliavomis ir pagrindinėmis medžiagomis, pirmiausia skaičiuojamas šių medžiagų kiekis, reikalingas gamybos planui Įvykdyti. Po to, Įvertinus medžiagų atsargų lygį sandėlyje, nustatomas reikalingas nupirkti medžiagų kiekis.

3.3.1. PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ POREIKIO IR IŠLAIDŲ PLANAS

Duomenys šiems skaičiavimams atlikti ir parodyti 2* ir 3* duomenų lentelėse: tai – pagrindinių medžiagų nomenklatūra (Mi), jų kainos (cnu), sunaudojimo normos – medžiagos kiekis, reikalingas gaminio vienetui pagaminti – (Hmij); medžiagų atsargos sandėlyje periodo pradžioje (MApri) ir pabaigoje (MApabi).

Kiekvienos i – tosios medžiagos poreikis produkcijos gamybai apskaičiuojamas pagal sekančią formulę:

Bmij = Bgnj * Hmij; Bmi = ∑ Bmįj……………………………………………(4)

Bmij – i – tosios medžiagos poreikis “j” gaminio gamybai, nat. vnt.;

Bgnj – j – tojo gaminio gamybos planas, vnt.;

Bmi – bendras i – tosios medžiagos poreikis visai planinei gamybos apimčiai, nat. vnt.;

Išlaidos pagrindinėms medžiagos (medžiagų kaštai) apskaičiuojami dauginant medžiagų kiekį (Bmi) iš jų kainos (cmi):

MKi = Bmi * Cmi; MKij = Bmij * Cmi; MKj = ∑ MKij……………………………………….(5)

MKi – išlaidos i – tajai medžiagai, Lt;

MKij – i – tosios medžiagos kaštai “j” gaminio gamybai, Lt;

MKj – “j” gaminio medžiagų kaštai, Lt.

Pagrindinių medžiagų poreikį ir išlaidas skaičiuojame 3 lentelėje:

3 lentelė. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas

Medžiagos Gamybosplanas, vnt. Medžiagųsunaudojimo normagaminiui, kg Medžiagos kaina, Lt/kg Medžiagosporeikis, t Medžiagų kaštai

Gaminio,Lt Viso,tūkst. Lt

Gaminys D 5250

111 2,5 7 13,125 17,5 91,875

118 4,6 2,6 24,15 11,96 62,79

119 0,5 3,8 2,625 1,9 9,975Viso: 31,36 164,64

Gaminys E 11600

113 1,25 12,4 14,5 15,5 179,8

116 5,4 5 62,64 27 313,2120 2 1,5 23,2 3 34,8

Viso: 45,5 527,8

Gaminys F 4800

113 1,6 12,4 7,68 19,84 95,232

115 0,4 3,2 1,92 1,28 6,144

117 5 4,4 24 22 105,6

Viso: 43,12 206,976

Viso medžiagų: 119,98 899,416

Kadangi ta pati medžiaga gali būti naudojama kelių gaminių gamyboje, tai bendram kiekvienos medžiagos poreikiui apskaičiuoti sudarome medžiagų poreikio suvestinę, į kurią surašome duomenis iš 3 lentelės.

4 lentelė. Medžiagų poreikio suvestinė

Gaminiai Medžiagų poreikis, t

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Gaminys D 13,125 0 0 0 0 0 0 24,15 2,625 0

Gaminys E 0 0 14,5 0 0 62,64 0 0 0 23,2

Gaminys F 0 0 7,68 0 1,92 0 24 0 0 0

Viso: 13,125 0 22,18 0 1,92 62,64 24 24,15 2,625 23,2

3.3.2. PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMO PLANAS

Kuomet gamyba apskaičiuoja, kiek ir kokių medžiagų reikės gamybos programos įvykdymui, aprūpinimo gamyba įvertina turimas medžiagų atsargas sandėlyje planinio periodo pradžioje (MApri) ir numatomas atsargas periodo pabaigoje (MApabi) ir nustato, kokį kiekį medžiagų reikės nupirkti per planinį laikotarpį (Bmpi). Vėliau sudaromas medžiagų tiekimo planas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1777 žodžiai iš 5912 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.