Iaulių miesto ir rajono gyventojams išduotų verslo liudijimų ir individualios veiklos vykdymo pažymų analizė
5 (100%) 1 vote

Iaulių miesto ir rajono gyventojams išduotų verslo liudijimų ir individualios veiklos vykdymo pažymų analizė

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė :Įskaičiuoti ir naujai išduoti verslo liudijimai Šiaulių skyriuje 2002 – 2004 m. Error! Bookmark not defined.

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1. paveikslas: Šiaulių skyriuje išduotos individualios veiklos pažymos 2003 – 2004 m 8

2. paveikslas: Registruotos individualios veiklos rūšys Šiaulių skyriuje 2003m. 9

3. paveikslas: Registruotos individualios veiklos rūšys Šiaulių skyriuje 2004m. 9

4. paveikslas: Išduotų verslo liudijimų kiekis Šiaulių skyriuje 2002 – 2004m. 13

TURINYS

ĮVADAS 1

1. ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS (AVMI) ŠIAULIŲ SKYRIAUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO POSKYRIO CHARAKTERISTIKA 5

2. ŠIAULIŲ SKYRIUJE 2002 – 2004 m. IŠDUOTŲ VERSLO LIUDIJIMŲ IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMŲ ANALIZĖ 6

2.1. Individuali veikla 6

2.1.1.Individualios veiklos sąvoka 6

2.1.2. Išduotų individualios veiklos vykdymo pažymų analizė 8

2.2. Individuali veikla turint verslo liudijimą 10

2.2.1.Verslo liudijimo sąvoka, įsigyjimo ypatumai 10

2.2.2. Išduotų verslo liudijimų kiekio analizė 12

2.3. Individualios veiklos ir verslo liudijimų palyginimas 14

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 22

LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI 23

1. PRIEDAS. GYVENTOJO, ĮSIGIJUSIO VERSLO LIUDIJIMĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS 24

2. PRIEDAS. PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO─PARDAVIMO KVITAS 25

3. PRIEDAS.GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ APSKAITOS ŽURNALAS 26

4. PRIEDAS. GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ–IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS 27

ĮVADAS

Problemos aktualumas: Kiekvienas žmogus, nusprendęs verstis kokia nors ūkine-komercine veikla, visuomet pasistengs išsiaiškinti to verslo sąlygas, mokesčių sistemą, susipažinti su teisės aktais, reglamentuojančiais tą veiklą. Tačiau žmogus, norėdamas užsiimti savarankiška veikla, sprendžia daugiau problemų, nei galima įsivaizduoti – be sumanymo kuo užsiimti, be reikalingų sugebėjimų, jis turi sau atsakyti į tokius klausimus – ar pakaks kantrybės ir jėgų įveikti biurokratiją, ar pakaks išminties suskaičiuoti ir sumokėti mokesčius. Patento mokestis, įvestas 1994 metais, siekė supaprastinti pajamų mokesčio mokėjimą, sudaryti sąlygas užsiimti veikla, nesteigiant įmonės ir išvengti su tuo susijusios biurokratijos. Patentas, o nuo 2003 m. – verslo liudijimas, – pakeistinė, pati paprasčiausia, pajamų mokesčio mokėjimo forma (patentas / verslo liudijimas neatleidžia nuo kitų mokesčių, pvz., PVM, Sodros, muitų ir kt., mokėjimo). Jis nepriklauso nuo pajamų dydžio ir suteikia žmogui galimybę užsiimti veikla, sumokėti pajamų mokesčius neregistruojant įmonės ir vedant nesudėtingą apskaitą.

Tyrimo objektas: Šiaulių Apskrities Valstybinės Mokesčių Inspekcijos ( toliau AVMI) Šiaulių skyriaus Gyventojų aptarnavimo poskyrio Šiaulių miesto ir rajono gyventojų individualios veiklos pažymų ir verslo liudijimo pažymų išdavimas.

Tyrimo tikslas: ištirti ir išanalizuoti Šiaulių miesto ir rajono gyventojams išduotus verslo liudijimus ir individualią veiklos pažymas.

Tyrimo uždaviniai:

1. Susipažinti su Šiaulių AVMI Šiaulių skyriaus Gyventojų aptarnavimo poskyrio vykdoma veikla.

2. Atlikti išduotų verslo liudijimų ir individualios veiklos pažymų analizes.

3. Apibendrinti gautus rezultatus ir padaryti išvadas.

Atliekant tyrimą naudotasi tokiais tyrimo metodais: lyginamąja analize, sisteminimu, statistinių duomenų analize, grafiniais metodais.

1. ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS (AVMI) ŠIAULIŲ SKYRIAUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO POSKYRIO CHARAKTERISTIKA

Šiaulių AVMI Šiaulių skyrius Gyventojų aptarnavimo poskyris teikia tokias paslaugas:

1. Deklaruoja :

• metinė gyventojo pajamų mokesčio deklaracija;

• metinė gyventojo( šeimos ) turto deklaracija;

• vienkartinė ( iki 2005m.gegužės 1d.) turto deklaracija.

2. Išduoda pažymas gyventojams paveldėjusiems turtą.

3. Registruoja individualią veiklą.

4. Išduoda verslo liudijimus.

5. Registruoja ūkinę veiklą.

6. Registruoja kuro talpyklas.

7. Apmokestina žemės mokestį

Teikiant deklaracijas Gyventojų aptarnavimo poskyris remiasi Lietuvos Respublikos (LR) Gyventojų Pajamų Mokesčio Įstatymu (GPMĮ) ( Žin.,2002, Nr. 73 – 3085). Išduodant verslo liudijimus ir registruojant individualią veiklą taip pat remiamasi GPMĮ ir dar LRV nutarimu : “ Dėl verslo liudijimo išdavimo gyventojams tvarkos” ( Žin., 2002, Nr.1797), Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu “ Dėl fiksuotų pajamų mokesčių ir lengvatų verslo liudijimą turintiems asmenims” ( 2002m. gruodžio 19 d. Nr.565) bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu : “Dėl fiksuotų pajamų mokesčių ir lengvatų verslo liudijimą turintiems asmenims”( 2002m. gruodžio 19d. Nr.565 ). Apmokestinant žemės mokestį remiamasi Lietuvos Respublikos Žemės Mokesčio Įstatymu Nr. I – 2675 ( Žin. 1992, Nr.21 – 612), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993m. rugpjūčio 3 Nr. 603 nutarimu: “ Dėl žemės mokesčio” ( Žin. 1993 Nr. 35 – 804), taip pat Aukščiausios tarybos 1992m. birželio 25 d. nutarimu Nr. I – 2676: “Dėl žemės mokesčio įstatymo įsigaliojimo ( Žin. 1992m. Nr. 21 – 613 ).

2.

ŠIAULIŲ SKYRIUJE 2002 – 2004 m. IŠDUOTŲ VERSLO LIUDIJIMŲ IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMŲ ANALIZĖ

2.1. Individuali veikla

2.1.1.Individualios veiklos sąvoka

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymui (toliau – GPMĮ), Lietuvos gyventojai nuo 2003-01-01 gali verstis individualia veikla.

Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį (GPMĮ 2 str. 7 dalis). Tai:

1) savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė ar gamybinė veikla (baldų gamyba, statyba, remontas, prekyba ir pan.);

2) savarankiška kūryba, profesinė ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla (meno, literatūros kūrinių kūrimas, advokatų, notarų, teismo antstolių ir pan. veikla);

3) savarankiška sporto veikla (sportininko rengimasis varžyboms ir dalyvavimas jose). Individualios sporto veiklos pajamas gauna sportininkai (atletai, golfo žaidėjai, jojikai, biliardo, bridžo žaidėjai, šachmatininkai, šaškininkai, taip pat komandinių sporto šakų atstovai – krepšininkai, ledo ritulininkai ir pan.).

Nardytojai, alpinistai (išskyrus dalyvaujančius kopimo varžybose) ir kitokie panašiais užsiėmimais pramogai užsiimantys gyventojai sportininkais nelaikomi.

Prie individualios sporto veiklos nepriskiriama veikla, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesusijusi su sporto renginiais, pavyzdžiui, reklama, susijusi tik su sportininko vardu ar jo sportiniais pasiekimais. Tokios veiklos pajamos gali būti apmokestinamos pagal GPMĮ normas kaip individualios (ne sporto) veiklos pajamos, arba kaip su darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;

4) savarankiška atlikėjo veikla (aktoriaus, dainininko, muzikanto ir pan. rengimasis viešam pasirodymui ir dalyvavimas jame).

Atlikėjais nelaikomi Lietuvos gyventojai, dalyvaujantys kūrinio sukūrime arba rengimosi viešam pasirodymui procese, bet nedalyvaujantys kūrinį viešai atliekant ar pasirodant, taip pat kino aktoriai, dalyvaujantys kino kūrime, konferencijų dalyviai, televizijos programų svečiai, dalyvaujantys diskusijose, spec. laidose ir pan. Kūrinio atlikėjais nelaikomi kūrinį sukūrę dailininkai, skulptoriai, kompozitoriai ar rašytojai;

5) savarankiška veikla, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje individuali veikla apibūdinta kaip savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį: savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, savarankiška kūryba ar profesinė veikla, savarankiška sporto, atlikėjų veikla.

Įstatyme yra numatyti trys privalomi kriterijai, kuriuos turi atitikti individuali veikla:

• veikla turi būti „savarankiška“,

• ja „siekiama gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos“,

• ji turi būti vykdoma „per tęstinį laikotarpį“.

Veiklos „savarankiškumas“ apibūdinimas kaip priešingybė darbo santykiams, t. y. gyventojas pats nustato savo veiklos vykdymo tvarką ir konkrečius veiklos įgyvendinimo būdus, gamyboje ar paslaugų tiekime jis naudoja savo ar sutarčių pagrindu įgytas priemones, o ne darbdavio nemokamai suteiktas, jis nepaklūsta jokiai kitų asmenų nustatytai vidaus darbo drausmei, jam negalima pritaikyti drausminės atsakomybės. Asmuo, vykdantis individualią veiklą, ją vykdo savo nuožiūra ir konkrečių sutarčių numatytomis sąlygomis.

Savaime suprantamas individualios veiklos požymis yra „siekimas gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos“, nes individualia veikla siekiama gauti pelno.

Labiausiai problematiškas požymis yra „tęstinis laikotarpis“ – nes tai labai patogi sąvoka interpretacijoms. Visiškai neaišku, kiek laiko pakanka ar būtina, kad laikotarpis taptų tęstinis – savaitės, mėnesio? Tęstinis laikotarpis yra priešingas sąvokai „vienkartiniai atsitiktiniai sandoriai“, neturintys nuolatinumo požymių ir nesusiję tarpusavyje, kuriuos gyventojas atliko veikdamas kaip privatus asmuo ir iš kurių gautos pajamos nebus laikomos individualios veiklos pajamomis.

Individualios veiklos atitikmuo iš esmės yra ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 str. 5 d. vartojama sąvoka „ekonominė veikla“, todėl individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, peržengęs 100 000 Lt bendro atlygio sumą per metus už vykdant individualią veiklą pateiktas prekes ar suteiktas paslaugas, privalo registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti PVM.

Individualiai veiklai nepriskiriamos licencijuojamos komercinės ar gamybinės veiklos sritys, t. y. veiklos sritys, kuriomis verstis įstatymai įsakmiai numato reikalavimą įsteigti juridinius asmenis. Ar veikla, kurią pageidaujama vykdyti, priskiriama licencijuojamai, reikia pasitikslinti atitinkamą veiklos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose, o taip pat atitinkamose institucijose, kuruojančiose tą veiklos sritį.

Individualia veikla besiverčiantis gyventojas gali būti darbdaviu ir samdyti kitus gyventojus.

Individuali sporto veikla – tai sportininko savarankiška sporto veikla ir sporto veikla, vykdoma sutarčių pagrindu.

Išlaidos, susijusios su sporto veikla, nėra laikomos leidžiamais atskaitymais ir apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas negali būti atskaitomos iš pajamų. Bet kuriuo
sporto veiklos pajamos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčiu. Pagal šio įstatymo nuostatas sporto veiklos pajamas gauna sportininkai (atletai, golfo žaidėjai, jojikai, biliardo, bridžo žaidėjai, šachmatininkai, šaškininkai, taip pat komandinių sporto šakų atstovai – krepšininkai, ledo ritulininkai ir pan.). Nardytojai, alpinistai (išskyrus dalyvaujančius kopimo varžybose) ir kitais panašiais užsiėmimais pramogai užsiimantys gyventojai sportininkais nelaikomi.

Pajamų gavimo požiūriu prie sporto veiklos priskiriama ir tiesiogiai ar netiesiogiai su ja susijusi veikla, už kurią sportininkas gauna pajamų.

Prie sporto veiklos nepriskiriama veikla, kuri nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su konkrečiu sporto renginiu, pavyzdžiui, reklama, susijusi tik su sportininko vardu ar jo sportiniais pasiekimais. Tokios veiklos pajamos apmokestinamos pagal GPMĮ normas kaip individualios (ne sporto) veiklos pajamos, arba su darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, o mokėjimai gyventojui, atitinkantys honorarų sąvoką, apmokestinami taip pat atitinkamai.

Individuali atlikėjo veikla – tai savarankiška atlikėjo veikla ir atlikėjo veikla, vykdoma darbo ar jų esmę atitinkančių santykių pagrindu. Išlaidos, susijusios su sporto veikla, nėra laikomos leidžiamais atskaitymais ir apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas negali būti atskaitomos iš pajamų. Bet kuriuo atveju sporto veiklos pajamos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčiu. Atlikėjais nelaikomi gyventojai, dalyvaujantys kūrinio sukūrime arba rengimosi viešam pasirodymui procese, tačiau nedalyvaujantys kūrinį viešai atliekant ar pasirodant, taip pat kino aktoriai, dalyvaujantys kino kūrime, konferencijų dalyviai, televizijos programų svečiai, dalyvaujantys diskusijose spec. laidose, ir pan. Kūrinio sukūrimas, atlikėjų veiklos kontekste, neapima dailininko, skulptoriaus, kompozitoriaus ar rašytojo veiklos.

2.1.2. Išduotų individualios veiklos vykdymo pažymų analizė

Lietuvos Respublikos gyventojai individualia veikla gali užsiimti nuo 2003m.

1.paveikslas: Šiaulių skyriuje išduotos individualios veiklos pažymos 2003 – 2004 m

Iš paveikslo 1 matyti didėjimo tendencija. 2003m. Šiaulių mieste buvo užregistruota 429 individualios veiklos vykdymo pažymos, o 2004m. šiauliečiai įsigijo 620 pažymų, tai 191vnt. arba 44,5 proc.daugiau nei pirmaisiais metais.

Šiaulių rajone 2003m. buvo išduotos 110 individualios veiklos pažymos, o 2004m. – 126, t.y., 16 vnt. arba 14,5 proc. daugiau.

Didėjanti tendencija rodo, kad Šiaulių miesto ir rajono gyventojai palankiai vertina individualios veiklos pažymas ir vis aktyviau dalyvauja verslo plėtime.

2.paveikslas: Registruotos individualios veiklos rūšys Šiaulių skyriuje 2003m.

3.paveikslas: Registruotos individualios veiklos rūšys Šiaulių skyriuje 2004m.

Populiariausios veiklos rūšys Šiaulių mieste ir rajone 2003 ir2004 metais pateiktos 2 ir 3 paveiksle. Kaip matyti iš paveikslų tiek 2003, tiek 2004 metais Šiaulių mieste ir rajone populiariausi buvo finansinio tarpininkavimo ir reklamos paslaugų individualios veiklos pažymėjimai. 2003m. Finansinio tarpininkavimo pažymėjimo buvo išduota 213, o 2004m. – 261. Reklamos paslaugų 2003m. – 118, o 2004m. net 175 pažymėjimai. Kitos veiklos rūšys mažiau populiaresnės

Iš viso 2003m. Šiaulių mieste ir rajone buvo užregistruoti 48, o 2004m. – 51 skirtingos veiklos rūšys. Nors kai kurioms veiklos rūšims yra numatyti verslo liudijimai ( muzikantų ( atlikėjų ) veikla, prekyba), tačiau asmenys šioms veikloms vykdyti įregistravo individualią veiklą. To priežastis ta, kad asmenys vykdantys individualią veiklą gali parduoti savo prekes ir teikti paslaugas gyventojams, įmonės ir organizacijoms, o turint verslo liudijimą prekių ir paslaugų teikimas nustatomas remiantis tam tikrais kriterijais.

Taigi, nuo 2003m. atsiradusi individuali veikla – tai dar viena galimybė verstis smulkiu ir vidutiniu verslu.

2.2. Individuali veikla turint verslo liudijimą

2.2.1.Verslo liudijimo sąvoka, įsigyjimo ypatumai

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gyventojas, pageidaujantis verstis kurios nors rūšies individualia veikla, gali ja verstis ir įsigijęs verslo liudijimą.

Pagal minėtąjį įstatymą verslo liudijimas – šio įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla, įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą veiklos rūšių sąrašą.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2026 žodžiai iš 6601 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.