Informacinių technologijų verslo išorinės aplinkos netiesioginio poveikio sritis ir įtaka
5 (100%) 1 vote

Informacinių technologijų verslo išorinės aplinkos netiesioginio poveikio sritis ir įtaka

Vadybos dalyko referatas

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VERSLO IŠORINĖS APLINKOS NETIESIOGINIO POVEIKIO SRITIS IR ĮTAKA

Darbą atliko:

Darbą tikrino:

dėst.

Klaipėda, 2004

TURINYS

ĮVADAS 3

1. Informacinių technologijų samprata 4

2. Informacinių technologijų ir IT inovacijų vaidmuo ir funkcijos 4

3. Pagrindiniai išorinės IT verslo aplinkos veiksniai 6

4. Valstybės vaidmuo informacinių technologijų verslo atžvilgiu 7

5. IT verslą įtakojančios išorinės institucijos 8

5.1. IT inovacijos ir mokslo-technologijų kūrimo įmonės 8

5.2. Finansinės institucijos 8

5.3. Žiniasklaida 9

6. 0rganizaciniai bruožai, įtakojantys informacinių technologijų verslą 9

IŠVADOS 11

LITERATŪRA 12

ĮVADAS

Pastaruoju metu susidomėjimas informacinėmis technologijomis ir įvairaus pobūdžio inovacijomis nepalyginamai išaugo. Šiuos pokyčius iššaukė nuolat besikeičianti aplinka dėl atsiradusių naujų informacinės visuomenės kūrimosi prielaidų. Naujas visuomenės lygmuo pagreitino informacinių naudojimo, apdorojimo bei perdavimo sąlygas informacinių technologijų pagalba. Todėl ne kas kita, o informacinių technologijų diegimas vis labiau tampa vienu iš pagrindiniu konkurencinio pranašumo atributu gamybos, verslo, mokslo, kultūros ir kitose veiklos bei gyvenimo sferose. Konkurencinio pranašumo pavidale inovacijos yra ne kas kita, o naujų produktų, paslaugų rezultatas, padidinantis gamybos ir paslaugų lygį, šiuolaikinių informacinių technologijų taikymą bei nulemiantis žmonių tarpusavio santykius ir jų santykius su informacija bei naujomis žiniomis.

Šio darbo tikslas ir yra atskleisti informacinių technologijų verslo išorinės aplinkos netiesioginio poveikio sritis ir įtaką.

Referate nagrinėjama informacinių technologijų samprata, informacinių technologijų ir IT inovacijų vaidmuo ir funkcijos, apibrėžiami pagrindiniai išorinės IT verslo aplinkos veiksniai, analizuojamas valstybės vaidmuo IT versle bei pagrindinės IT verslą įtakojančios išorinės institucijos. Atskirai nagrinėjami organizaciniai bruožai, turintys poveikį IT verslo plėtrai bei pateikiamos išvados ir apibendrinimai.

1. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA

Naujas informacinės visuomenės lygmuo ir pobūdis galėtų būti apibrėžtas įvairiai, tačiau efektyvus ir veiksmingas visos valstybės ir pavienių asmenų veiklos funkcionavimas neišvengiamai susijęs su informacinių technologijų taikymu.

Šiuolaikinės informacinės technologijos (IT) – priemonės, leidžiančios efektyviai apdoroti, saugoti ir perduoti informaciją.

Informacinės technologijos užtikrina spartų informacijos plitimą į visas mokslo, gamybos, veiklos, kultūros bei privataus gyvenimo sritis.

Duomenų perdavimo tinklai sujungti dėka informacinių technologijų (kompiuterių ir telekomunikacijų) padeda įgyvendinti vieną iš pagrindinių informacinės visuomenės programos tikslų: visi visuomenės nariai moka ir gali ir sugeba efektyviai veikti informacinių technologijų aplinkoje.

Tačiau informacinių technologijų verslo funkcionavimas ir sąveika su aplinka didžia dalimi priklauso nuo informacinių infrastruktūros visuomenėje: duomenų rinkimo, kaupimo bei platinimo sistemų, kompiuterių tinklų, informacinių sistemų ir reguliuojančių įstatymų.

2. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR IT INOVACIJŲ VAIDMUO IR FUNKCIJOS

Oficialia informacinės visuomenės kūrimo pradžia laikomas Europos Komisijoje 1993 m. gruodžio mėnesį pristatytas pranešimas “Growth, Competitivness and Employment: The Challenges and Ways forward in to the 21st Century”. Ši sąvoka itin plačiai buvo pradėta vartoti po Europos Komisijos komisaro M. Bangemano pranešimo 1994 m. Europos Tarybai – “Europe and Global Information Society. Recommendation to the European Council”.

Istorinė dimensija Lietuvoje: šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, Lietuva valstybės pamatinius teisinius principus grindė Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis. 1991 m. atgimusios Lietuvos valstybės Konstitucijoje remiantis ankstesniu mūsų ir kitų valstybių patyrimu buvo padėtas pamatas valstybės kūrimui. Šis troškimas kurti demokratinę visuomenę sudarė puikias sąlygas pristatyti informacinės visuomenės idėją bei principus ir Lietuvoje.

Konstitucinė-juridinė dimensija: paremtas istoriniu, konstitucinis-juridinis pamatas yra itin aktualus Lietuvai, besiliejančiai į Europos, NATO ir viso pasaulio šalių bendriją bei tampančiai pilnateise šios bendrijos nare. Europos Komisija jau paruošė ir išleido Žaliąją knygą “Gyvenimas ir darbas informacinių visuomenėje: pirmiausiai žmonės” (Green Paper. Living and working on the Information Society: People First. European Commision, Belgium, 1996). Šiame dokumente akcentuojama žmogaus teisių ir laisvių apsauga, ypač asmeninio gyvenimo neliečiamumas. Atkreipiamas dėmesys į faktą, kad naujos informacinės ir komunikacijos technologijos turi milžinišką potencialą įvairiose žmogaus gyvenimo ir veiklos srityse, todėl neišvengiamai reikalinga teisinė reglamentacija.

Komunikacinė-informacinė dimensija:
neatsitiktinai žmonių ir visos valstybės veikla tampa vis mažiau priklausoma nuo atstumo tarp jų, nes greitėjantis komunikavimas atneša ryškias permainas rinkoje. Visuotinis globalizacijos procesas pasaulyje tik sustiprina tarp šalių konkurenciją, todėl galimybės konkuruoti didžia dalimi priklauso nuo priimamų sprendimų efektyvumo, nuo sugebėjimo pasinaudoti informacija. Todėl žinios ir informacija bei priemonės jas skleisti naudojant informacines technologijos bei diegiant ir įsisavinant IT inovacijos tampa svarbiausiais naujos visuomenės plėtros prioritetais.

Pagrindinės informacinių technologijų verslo ir IT inovacijų funkcijos yra šios:

· Komunikacinė funkcija: informacinėje visuomenėje informacija tampa visapusiškų mainų objektu. Valstybei ir jos piliečiams atsiranda plačios galimybės perduoti, priimti ir skleisti informaciją, skirstyti žinių ir idėjų srautus. O žmonių veikla vis mažiau darosi priklausoma nuo atstumų tarp jų, nes informacijos perdavimas ir komunikacija dėka informacinių technologijų ir IT inovacijų diegimo nelyginamai greitėja.

· Informacinė funkcija: kompiuteriai, Internetas, mobilios ryšio priemonės, multimedia tampa įprastine ir būtina namų ūkio, darbo vietos, laisvalaikio aplinka. Naujos informacinės technologijos keičia įprastines darbo sąlygas, profesijas, atsiranda visiškai naujos darbo vietos, keičiasi rinkos ir konkurencinės sąlygos. Informacinės technologijos tampa visos šalies ir kiekvieno piliečio ypatingo dėmesio objektu, prioritetine sritimi, kai jų įsisavinimas ir panaudojimas apsprendžia ateities sąlygas ir rezultatus.

· Švietimo, mokslo, kultūros: informacinės technologijos tiesiogiai yra susijusios su visos šalies infrastruktūros plėtojimu bei integracija į tarptautinę aplinką. Ir tai pasiekiama vystant švietimo sistemą, mokslinių tyrimų vykdymą ir jų rezultatų panaudojimą, formuojant šalies įvaizdį pasaulinėje visuomenėje. Sėkmingam IT inovacijų atėjimui ir įsisavinimui reikalinga palanki kultūrinė terpė kiekvienoje šalyje.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 951 žodžiai iš 3016 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.