Lietuvos respublikos valstybės sienos apsaugos subjektai ir jų sąveika su valstybės sienos apsaugos tarnyba
5 (100%) 1 vote

Lietuvos respublikos valstybės sienos apsaugos subjektai ir jų sąveika su valstybės sienos apsaugos tarnyba

KLAIPĖDOS AUKŠTESNIOSIOS POLICIJOS MOKYKLOS

4 KURSO 5 BŪRIO STUDENTĖS

Kursinis darbas

Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos subjektai ir jų sąveika su Valstybės sienos apsaugos tarnyba

2003 m. vasario 5 d.

Klaipėda

PLANAS

I. Įvadas.

II. Bendrieji valstybės sienos apsaugos organizavimo pagrindai.

III. Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos subjektai ir jų sąveika su Valstybės sienos apsaugos tarnyba:

1. Valstybės sienos apsaugos tarnyba;

2. Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija;

3. Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija;

4. Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas;

5. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija;

6. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos;

7. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija;

8. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministerija;

9. Lietuvos Respublikos Valstybinės veterinarijos departamentas;

10. Lietuvos Respublikos Valstybinė augalų karantino inspekcija.

IV. Išvados.

Literatūra

I. Į VA D A S.

Mano kursinio darbo tema: „Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos subjektai ir jų sąveika su Valstybės sienos apsaugos tarnyba ( VSAT)“.

Pasirinkau šią temą skatinama naujų reformų, vykstančių mano darbe, eigos. Manau, jog tai gan aktualus klausimas žiūrint į nūdienos problemas, juolab kad šiandien vis dažniau tenka išgirsti visur akcentuojamą žodį „bendradarbiavimas“.

Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme sakoma, jog valstybės sienos apsauga – tai teisės aktų nustatytos priemonės (politinės, teisinės, ekonominės, režimo, karinės, operatyvinės, inžinerinės-techninės, organizacinės, ekologinės, sanitarinės ir kt), skirtos:

1) išvengti neteisėtų valstybės sienos ženklinimo pakeitimų;

2) užtikrinti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, laikytųsi valstybės sienos teisinio režimo, pasienio teisinio režimo ir pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių;

3) užtikrinti kitus gyvybiškai svarbius asmenų, visuomenės ir valstybės interesus pasienio kontrolės punktuose ir vietose, kur galioja pasienio teisinis režimas.

Ko gero nė nereikia sakyti, kad vienas iš nacionalinio saugumo pagrindų – tai patikima valstybės sausumos ir jūros sienų bei oro erdvės kontrolė. Viso to padaryti vien Valstybės sienos apsaugos tarnybai yra neįmanoma. Tad tam yra numatytas visas būrys valstybės sienos apsaugos subjektų (tame tarpe ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba), kurie vienokiu ar kitokiu teisėtai įformintu būdu prisideda prie valstybės sienos apsaugos. Būtent siekimas susipažinti su valstybės sienos apsaugos subjektais, jų funkcijomis, teisėmis, jų sąsaja su mano darbu, privertė perversti nemažai literatūros, ypač „Valstybės žinių“, pasiknaisioti jau negaliojančių įstatymų labirintuose, siekiant išsiaiškinti, kas yra priimta naujo mūsų įstatymuose. Skaitant įvairių tarnybų nuostatus, kurie pasižymi specifiškumu pagal savo atliekamas funkcijas, įgyvendinamus uždavinius, buvo gan painu suvesti juos į vieną tašką – sąsają su pasienio policija. Tad šiame darbe pabandysiu šiek tiek giliau apžvelgti Į valstybės sienos apsaugos subjektus ir , žinoma, rasti tai, kas sieja juos su pasienio policija, dabar – Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Beje, reikia pasakyti, kad šiame darbe aš daugiau žiūrėjau iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos pozicijų, tuo šiek tiek nusižengdama temos pavadinimui. Bet manau, kad pasikeitęs pavadinimas valstybės sienos apsaugos subjektų, anksčiau numatytų LR valstybės sienos apsaugos įstatyme, nepakeitė, tik gal šiek tiek praplėtė jų rata. Be to ši aplinkybė paskatino ne tik studijuoti galiojančius įstatymus, bet ir įsigilinti įjų pirmtakus.

II. BENDRIEJI VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS

ORGANIZAVIMO PAGRINDAI.

Valstybės sienos apsauga yra sudėtinė Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo užtikrinimo sistemos dalis. Ji atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Valstybės sienos ir jos apsaugos ir kitais įstatymais, vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais. Jei tarptautinėje sutartyje nustatytos kitokios nuostatos negu LR Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme, taikomos tarptautinės sutarties nuostatos. Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme nėra sukonkretinti valstybės sienos apsaugos uždaviniai, todėl juos pateiksiu iš jau negaliojančio LR Valstybės sienos apsaugos įstatymo, nes manau, kad ten jie išdėstyti gan aiškiai ir konkrečiai, be to puikiai sufleruoja, kokios tarnybos turėtų prisidėti prie valstybės sienos apsaugos uždavinių įgyvendinimo. Taigi, valstybės sienos apsaugos uždaviniai:

1) valstybės sienų fizinė ir techninė apsauga;

2) muitinės, medicininė karantininė, veterinarinė ir fitosanitarinė (augalų) kontrolė;

3) pasienio incidentų reguliavimas, valstybės ginkluotų užpuolimų atrėmimas;

4) migracijos procesų kontrolė;

5) sienų perėjimo, krovinių ir kitokių vertybių gabenimo per valstybės sieną kontrolė;

6) verslovinės veiklos bei įvairių darbų ekonominėje zonoje ir pasienio
ruože kontrolė;

7) įstatymų pažeidimų nustatymas bei poveikio priemonių pažeidėjams taikymas,priežasčių bei sąlygų šiems pažeidimams atsirasti šalinimas.

LR Valstybės sienos apsaugą užtikrina LR Vyriausybė, Ją sausumoje ir teritoriniuose vandenyse atlieka VSAT, oro erdvėje – Krašto apsaugos ministerija. Prireikus sustiprinti valstybės sienos apsaugą, Respublikos Prezidento ar krašto apsaugos ministro įsakymu, Į pagalbą VSAT gali būti pasiųsta kariuomenė.

Valstybės ir vietos savivaldos institucijos bendradarbiauja su VSAT pagal savo kompetenciją įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kiti asmenys talkina VSAT savanoriškai.

Valstybės sienos įgaliotiniai kartu su atitinkamų gretimos valstybės institucijų atstovais nagrinėja pasienio incidentus ir kitus klausimus, susijusius su valstybės sienos apsauga.

Karo padėties ir valstybės gynybos (karo) metu pasienio policijos padaliniai priskiriami ginkluotosioms pajėgoms.

Taigi aptarus bendruosius valstybės sienos apsaugos organizavimo pagrindus manau bus daug lengviau aiškintis kiekvieno valstybės sienos apsaugos subjekto, atskirai paėmus, vietą valstybės sienos apsaugos sistemoje.

111. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS

SUBJEKTAI IR JŲ SĄVEIKA SU VALSTYB4S SIENOS APSAUGOS TARNYBA

1. Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Tam, kad atskleisti kitų valstybės sienos apsaugos subjektų sąsaja su VSAT, visų pirma reikia išsiaiškinti kuom užsiima pati VSAT, kokie jos uždaviniai, įgaliojimai. Visa tai yra išdėstyta LR Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatyme. Pabandysiu nors prabėgom išdėstyti tai, kas, mano manymu, svarbiausia.

Tarnyba:

1) saugo valstybės sieną sausumoje, jūroje, Kuršių mariose ir pasienio vidaus vandenyse;

2) atlieka asmenų ir transporto priemonių, kertančių valstybės sieną, kontrolę;

3) užtikrina pasienio teisinį režimą ir pagal kompetenciją pasienio kontrolės punktų režimą;

4) dalyvauja įgyvendinant valstybinę migracijos procesų kontrolę;

5) dalyvauja užtikrinant viešąją tvarką ir atlieka kitas įstatymų nustatytas teisėtvarkos funkcijas pasienio ruože;

6) ginkluotųjų pajėgų sudėtyje gina valstybę karo metu.

Siekiant įgyvendinti šias funkcijas, tam būtini įgaliojimai, kurie ir numatyti šiame įstatyme.

Tarnybos įgaliojimai saugant valstybės sieną:

1) įrengia ir prižiūri valstybės sienos ženklus, pasienio patrulio taką, inžinerines užtvaras, signalizacijos sistemas (kompleksus), kitus valstybės sienos apsaugos objektus bei įrengimus;

2) koordinuoja valstybės institucijų veiklą užtikrinant valstybės sienos teisinį režimą;

3) užkardo ir pagal kompetenciją tiria pasienio incidentus;

4) neleidžia asmenims ir transporto priemonėms kirsti valstybės sieną nenustatytose vietose ir (ar) pasienio kontrolės punktuose nenustatytu laiku;

5) nustato bei sulaiko asmenis ir transporto priemones, neteisėtai kirtusius valstybės sieną;

6) įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka kvotą baudžiamosiose bylose;

7) užtikrina aplinkos apsaugos režimą valstybės sienos apsaugos objektuose.

Tarnybos įgaliojimai atliekant asmenų ir transporto priemoniųpasienio kontrolę:

1) tikrina asmenų bei transporto priemonių dokumentus, daro juose reikiamas žymas;

2) tikrina nustatytose įskaitose, duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose duomenis apie kertančius valstybės sieną asmenis bei transporto priemones;

3) išsiaiškina atvykstančių užsieniečių vykimo tikslą, kelionės pobūdį, tikrina, ar atvykstantys užsieniečiai turi pakankamai lėšų pragyventi buvimo LR metu, ar atitinka kitus LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus įleidimo į LR reikalavimus;

4) nustatyta tvarka išduoda užsieniečiams vizas ar kitus leidimus kirsti valstybės sieną;

5) tikrina transporto priemones, ar jose nėra pasislėpusių asmenų;

6) atlieka asmenų ir transporto priemonių, kertančių valstybės sieną, bei gabenamų krovinių radiacinę kontrolę;

7) sulaiko neteisėtai kertančius valstybės sieną asmenis ir transporto priemones;

8) sulaiko, kol bus priimtas atitinkamas sprendimas, asmenis, be leidimo įvežančius ar išvežančius šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, narkotines, psichotropines, pavojingas ir (ar) kenksmingas medžiagas;

9) įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka taiko administracines atsakomybės priemones asmenims už pasienio teisinio režimo ir (ar) pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimus.

Tarnybos įgaliojimai užtikrinant pasienio teisinį režimą ir pasienio kontrolės punktų režimą:

• kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytos LR piliečių ir užsieniečių vykimo į pasienio ruožą ir buvimo jame tvarkos;

• užkardo krovinių (prekių, vertybių ir kt. daiktų) gabenimą kontrabandos būdu ne per pasienio kontrolės punktus;

• kontroliuoja kaip laikomasi nustatytos gamybinės, ūkinės ar kitokios fyzinių ar juridinių asmenų bei įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, veiklos pasienio ruože tvarkos;

• kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytos laivų išplaukimo į teritorinę jūrą, jūros vidaus vandenis, pasienio vandenis bei plaukimo ir buvimo juose tvarkos;

• dalyvauja kontroliuojant, kaip pasienio ruože naudojami gamtos ištekliai;

• dalyvauja vykdant paieškos ir gelbėjimo darbus
Kuršių mariose bei pasienio vidaus vandenyse;

• užtikrina nepertraukiamą pasienio kontrolės punktų funkcionavimą;

• kontroliuoja asmenis ir transporto priemones, įeinančius ar įvažiuojančius į pasienio kontrolės punktą bei jų judėjimą jame;

• tarnybos tikslais ar saugumo sumetimais apriboja įėjimą ar įvažiavimą į tam tikrą pasienio kontrolės punkto teritorijos dalį;

• pasienio kontrolės punkte palaiko viešąją tvarką, užtikrina visuomenės rimtį ir kertančių valstybės sieną asmenų bei punkte dirbančių pareigūnų saugumą;

• nustačiusi muitų taisyklių pažeidimą ar kontrabandos gabenimo faktą, tarnyba sulaiko asmenis, transporto priemones ir per sieną gabenamus krovinius, kol bus priimtas atitinkamas įgaliotų institucijų sprendimas.

VSAT įgaliojimai dėl neteisėtai kirtusių valstybės sieną asmenų.

Įgyvendindama valstybinę migracijos procesų kontrolę, VSAT:

1. nustato ir įstatymo nustatytam terminui sulaiko visoje valstybės teritorijoje užsieniečius, neteisėtai kirtusius valstybės sieną;

2. nustato neteisėtai kirtusių valstybės sieną užsieniečių asmens tapatybę ir užtikrina jų apsaugą Užsieniečių registracijos centre, kol dėl jų bus priimtas attinkamų įgaliotų institucijų sprendimas.

Pareigūnai pagal savo pareigas ir kompetenciją įgyvendindami VSAT funkcijas pasienio juostoje, valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio ruože, pasienio kontrolės punktuose, saugomuose objektuose ir teritorijose, teritorinėje jūroje ir pasinio vidaus vandenyse, teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:

1) tikrinti reikalingus asmenų, transporto priemonių dokumentus, apžiūrėti transporto priemones, o vietose, kur nėra muitinės įstaigų, tikrinti krovinių dokumentus;

2) atlikti asmens apžiūrą bei daiktų patikrinimą, sulaikyti asmenis, įtariamus apžeidus valstybės sienos kirtimo taisykles, muitų, pasinio ruožo ar pasienio kontrolės punkto režimą, pristatyti pažeidėjus į VSAT, policijos tarnybines patalpas ar seniūnijas kaimo vietovėse asmenybei nustatyti ir administracinio pažeidimo protokolui surašyti;

3) kviesti į tarnybos, policijos ar kitų teisėsaugos institucijų tarnybines patalpas asmenis ir gauti jų paaiškinimus dėl jiems žinomų neteisėto valstybės sienos kirtimo, pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimų aplinkybių, o jeigu kviečiami asmenys be svarbios priežasties neatvyksta, juos atvesdinti;

4) persekioti valstybės sienos pažeidėjus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir juos sulaikyti;

5) persekiodami asmenis, įtariamus padarius nusikaltimą, nusikaltėlius, besislepiančius nuo teisėsaugos organų, taip pat siekiant užkirsti kelią galimiems nusikaltimams, bet kuriuo paros metu įeiti į piliečių gyvenamąsias ir ūkines, įmonių, įstaigų, organizacijų bei bendrovių patalpas, sustabdyti transporto priemones ir patekti į jas. Atsisakius paklusti, VSAT pareigūnai turi teisę jėga atidaryti patalpas ir transporto priemones. Ši teisė taip pat suteikiama stichinių nelaimių ir katastrofų atvejais. Apie tokius veiksmus nedelsiant informuojama prokuratūra;

6) persekiodami ir sulaikydami valstybės sienos pažeidėjus, atremdami ginkluotą įsiveržimą į šalies teritoriją, panaudoti fiziniams ir juridiniams asmenims bei įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių, priklausančias ryšių priemones ir transportą;

7) laikinai apriboti arba nutraukti susisiekimą per valstybės sieną dėl stichinių nelaimių, pavojingų ir ypač pavijingų užkrečiamų ligų ar jų sukėlėjų įvežimo ir išplitimo arba įgyvendinant karantino priemones, vykdant pasienio paieškos operacijas ir kitais ypatingais atvejais;

8) išduoti vizas arba leidimus kirsti valstybės sieną, kelionės dokumentuose, suteikiančiuose asmenims teisę kirsti valstybės sieną, daryti reikiamas žymas, prireikus juos laikinai paimti, paimti svetimumus ir suklastotus dokumentus;

9) tarnybos tikslais laikinai apriboti asmenų judėjimą į VSAT kontroliuojamas vietas ir teritorijas;

10)veikti teritorijoje neatsižvelgiant Į nuosavybės teisę ir jos rūšį, lydėti laivus, kitas transporto priemones ir būti jose;

11)tarnybos tikslais, nepažeidžiant asmens privataus gyvenimo neliečiamumo, fotografuoti, daryti garso arba vaizdo įrašus;

12)reikalauti ir neatlygintinai gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, reikalingą valstybės sienos apsaugai vykdyti;

13)panaudoti šaunamuosius ginklus bei specialiąsias priemones;

14)skatinti fizinius ir juridinius asmenis bei įmones, neturinčias juridinio asmens teisių, suteikusius VSAT veiksmingą pagalbą,

Dabar galiojančiame VSAT įstatyme, skirtingai nuo ankstesnio policijos įstatymo, kur buvo išdėstytos pasienio policijos teisės, nemažai dėmesio skiriama ir pakrančių apsaugos pareigūnų teisėms, atsižvelgiant į jų darbo specifiką.

Tarnybos laivo vadas teritorinėjejūroje irpasienio vidaus vandenyse turi teisę:

1) pasiūlyti bet kurio laivo kapitonui iškelti laivo priklausomybės valstybės vėliavą, jeigu ji neiškelta;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2193 žodžiai iš 7287 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.