N įmonės rėmimo komplekso elementų vertinimo ekonominiai ir socialiniai aspektai
5 (100%) 1 vote

N įmonės rėmimo komplekso elementų vertinimo ekonominiai ir socialiniai aspektai

TURINYS

ĮVADAS 3

1. RĖMIMO KOMPLEKSO ELEMENTŲ TEORINIS PAAIŠKINIMAS 5

1.1. RĖMIMO KOMPLEKSO SAMPRATOS TEORINIAI ASPEKTAI 5

1.2. RĖMIMO BIUDŽETO SUDARYMO PRINCIPAI 23

2. UAB “PHILIP MORRIS LIETUVA” NAUDOJAMŲ RĖMIMO KOMPLEKSO ELEMENTŲ VERTINIMAS IR ANALIZĖ 25

2.1.UAB “PHILIP MORRIS LIETUVA” PRISTATYMAS 25

2.2. UAB “PHILIP MORRIS LIETUVA” VARTOTOJŲ TYRIMŲ REIKŠMĖ PASIRENKANT RĖMIMO PRIEMONES 27

2.3. TABAKO REKLAMOS DRAUDIMO ĮTAKA RĖMIMUI 31

2.4. JAUNIMO RŪKYMO PREVENCIJA IR ĮTAKA RĖMIMUI 48

2.5. TABAKO REKLAMOS DRAUDIMAS EKONOMINIU IR SOCIALINIU POŽIŪRIU 50

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 56

LITERATŪRA 60

1 PRIEDAS 62

UAB ”PHILIP MORRIS LIETUVA” VALDYMO STRUKTŪRA 62

ĮVADAS

Kiekvienos įmonės svarbiausias uždavinys yra patenkinti pasirinktų tikslinių rinkų pirkėjų tam tikrus poreikius ir gauti pelną. Įgyvendinant šį uždavinį įmonė rinkoje susiduria su didesniu ar mažesniu skaičiumi varžovų-konkurentų, siekiančių, kad pirkėjai įsigytų būtent jų siūlomus produktus. Todėl įmonė turi nuolat stebėti rinkoje vykstančius pokyčius, atlikti rinkos tyrimus, vykdyti išsamią šių tyrimų analizę, siekiant geriau išaiškinti bei patenkinti vartotojų poreikius. Būtina pastoviai stebėti konkurencinę aplinką, numatyti galimus konkurentų veiksmus, prognozuoti rėmimo strategiją ir jos įgyvendinimo etapus, bei jų poveikį vartotojui.

Bakalauro baigiamojo darbo tikslas – įvertinti rėmimo komplekso elementus UAB “Philip Morris Lietuva” ekonominiu ir socialiniu požiūriu.

Šio darbo tyrimo objektas – UAB “Philip Morris Lietuva” rėmimo komplekso elementų analizė. Atliekant šią analizę, buvo sprendžiami šie uždaviniai:

• Suprasti ir įvertinti rėmimo komplekso elementų panaudojimą tabako rinkoje, didžiausią dėmesį skiriant pardavimų skatinimui.

• Išanalizavus literatūrą, išsiaiškinti pagrindinius teorinius tabako rinkoje naudojamų rėmimo komplekso elementų ypatumus.

• Pritaikyti literatūroje pateiktus svarbiausius rėmimo komplekso elementų panaudojimo metodus UAB “Philip Morris Lietuva”.

• Remiantis vartotojų tyrimų rezultatais, išskirti UAB “Philip Morris Lietuva” tikslinę rinką.

• Apsvarstyti tabako reklamos problematiškumą, apžvelgiant pasaulinės praktikos patirtį bei Lietuvos įstatyminę bazę.

• Pateikti praktines rekomendacijas rėmimo komplekso elementų panaudojimo klausimais.

Išstudijavus literatūrą bei iš įmonės gautus duomenis, nagrinėjome teorinius rėmimo programos aspektus, akcentuojant atskirų rėmimo komplekso elementų svarbą tabako rinkoje, jų panaudojimo kryptis, atsižvelgiant į tabako gaminių reklamos draudimo įstatymo numatytas nuostatas. Taip pat buvo analizuojami rėmimo biudžeto sudarymo principai.

Praktinėje dalyje pateikiama trumpa UAB “Philip Morris Lietuva” charakteristika, įmonės gaminamų produktų vartojimo tendencijos, kurios padeda orientuotis kompanijai, kokius rėmimo veiksmus tikslingiausia taikyti tabako rinkoje. Po trumpo supažindinimo su kompanija ir jos gaminamais produktais, analizuojamas teorinės rėmimo koncepcijos pritaikymas praktikoje. Taip pat aptariamas tabako kontrolės įstatymas socialiniu ir ekonominiu požiūriu, išskiriant teigiamas ir neigiamas puses. Kadangi tabako reklamos tematika skatina visuomenėje didžiules diskusijas, apžvelgta tabako reklamą uždraudusių šalių pasaulinė patirtis bei nūdienos situacija Lietuvoje.

Darbas atliktas naudojantis literatūros, Vyriausybės leidžiamų įstatymų ir norminių aktų, iš įmonės gautų duomenų analitine apžvalga, atskirų duomenų lyginimu, naudojantis aprašomuoju, analitiniu, palyginamuoju metodais, rinkos tyrimų duomenų analize (buvo apklausti potencialūs vartotojai).

Manome, kad atlikto darbo rezultatais, tyrimo išvadomis bei rekomendacijomis galės pasinaudoti ne tik UAB “Philip Morris Lietuva”, bet ir kitos tabaku prekiaujančios įmonės, nes būtent rėmimas padeda spręsti vartotojų poreikių pažinimo, jų tenkinimo bei prekių pardavimo problemas. Dėl šių priežasčių rėmimo problemos vykdymo analizė – viena svarbiausių kompanijos sėkmingos veiklos prielaidų. Visa tai nulemia bakalauro darbo teorinį bei praktinį aktualumą.

1. RĖMIMO KOMPLEKSO ELEMENTŲ TEORINIS PAAIŠKINIMAS

1.1. Rėmimo komplekso sampratos teoriniai aspektai

Rėmimas yra vienas marketingo komplekso elementų. Šiai sąvokai apibūdinti įvairūs teoretikai siūlo skirtingus apibrėžimus. Vienas jų pateiktas sekančiai.

Rėmimas – tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, atliekamus siekiant paveikti esamų ir potencialių pirkėjų požiūrius, nuostatas ir elgseną (5, p.34).

Tabako gaminių rėmimas – vartotojui skirti informavimo ir įtikinėjimo veiksmai, skatinantys apsispręsti pirkti tabako gaminius (23,1str.). Rėmimo tiesioginė paskirtis – sukelti palankią tikslinės rinkos reakciją.

Rėmimo veiksmai gavėjui gali perduoti kuo įvairiausią informaciją. Jų turinys labiausiai priklauso nuo (9, p.264):

• įmonės pardavėjos tikslų, kuri siekdama gauti kuo didesnį pelną, pritraukti naujus vartotojus, naudoja atskirus rėmimo komplekso elementus, priklausomai nuo to, kiek gali skirti pinigų rėmimui ir per kokį laiko tarpą ji
nori pasiekti laukiamą rezultatą.

• prekės pobūdžio, tai yra, jeigu prekė yra kasdieninio naudojimo (pvz. maisto produktai) ar tenkinanti specifinius poreikius (pvz.invalido vežimėlis), arba yra gamybinės paskirties prekė (įrengimai, žaliavos) atitinkamai yra naudojamos skirtingos rėmimo priemonės.

• informacijos gavėjo savybių – tai gali būti informacijos gavėjo patirtis, turimų žinių, tai, kaip jis suvokia ir interpretuoja teikiamą informaciją.

1 paveiksle pateiktos išskirtos pagrindinės rėmimo veiksmų rūšys, kurios drauge sudaro marketingo komplekso elementą “rėmimas”.

Kiekviena rėmimo veiksmų rūšis turi tam tikrų savitų bruožų, nuo kurių priklauso jų taikymas. Reklama skleidžia rėmimo veiksmų užsakovo pageidaujamą informaciją; pardavimo skatinimas naudojamas išskirtinėms prekių įsigijimo sąlygoms sukurti ir apie jas pranešti potencialiems pirkėjams.

Populiarinimas, arba ryšiai su visuomene, pasiekiami tam tikra ilgalaike veikla, pastiprinant ją kultūriniais ar kitokio pobūdžio renginiais, patraukiančiais visuomenės bei žiniasklaidos atstovų dėmesį. Asmeninis pardavimas nuo kitų rėmimo veiksmų skiriasi tiesioginio dialogo su vartotoju galimybe.

1pav. Rėmimo komplekso elementai ir jų samprata

Kiekviena įmonė gali savarankiškai rinktis, kurių rėmimo elementų naudoti daugiau, kurių mažiau, tačiau pastebima keletas dėsningumų, kurie pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė

Rėmimo komplekso elementų apibūdinimas ir panaudojimas tabako rinkoje

RĖMIMO KOPLEKSO ELEMENTAS

RĖMIMO KOMPLEKSO ELEMENTŲ APIBŪDINIMAS RĖMIMO KOMPLEKSO ELEMENTŲ PANAUDOJIMAS TABAKO RINKOJE, VERTINANT 10 BALŲ SISTEMA

Iki tabako reklamos draudimo Po tabako reklamos draudimo

Reklama Visuomenės informavimo priemonėms gali pasiekti daug platesnę auditoriją, nei asmeninis pardavimas, todėl labiau tinka toms prekėms, kurių vartotojai pasklidę plačiai.

10

0

1 lentelės tęsinys

Asmeninis pardavimas Asmeniškai siūlant galima kur kas labiau užakcentuoti geriausias prekės savybes bei išaiškinti pagrindinius prekės privalumus, ko negalima pasiekti vien reklama. Todėl asmeninis pardavimas labiau tinka parduodant sudėtingas, rečiau perkamas prekes.

4

2

Populiarinimas Šis rėmimo komplekso elementas potencialiems pirkėjams kelia daug didesnį pasitikėjimą, nei reklama ar pardavėjo žodžiai. Tačiau populiarinimo veiksmus planuoti ir įgyvendinti sunkiau, nes jie nuo įmonės veiksmų priklauso tik netiesiogiai.

4

3

Pardavimo skatinimas Jis susijęs su įvairiomis emocinio poveikio pirkėjui priemonėmis: kuo mažiau konkretus pirkimas remiasi racionaliu apskaičiavimu, tuo daugiau gali būti naudojamas pardavimo skatinimas.

8

10

Tabako įmonės, rinkdamosios, kuriuos rėmimo komplekso elementus naudoti, atsižvelgia į 1 lentelėje išvardytus dėsningumus. Tačiau tam, kad tiksliai nustatyti, kokios priemonės yra efektyviausios remiant tabako gaminius, reikia išsamesnės informacijos apie kiekvieną rėmimo komplekso elementą.

1.1.1. Pardavimo skatinimo organizavimas tabaku prekiaujančiose įmonėse

Vienas marketingo komplekso elementų yra pardavimų skatinimas. Šiame darbe jam bus skiriamas didžiausias dėmesys, siekiant įrodyti jo reikšmę tabako gaminiais prekiaujančių įmonių rėmimo programoje.

Pardavimų skatinimas – tai veiksmai, kuriais pirkėjui sudaromos ypatingos prekių įsigijimo sąlygos, skatinančios pirkimą (11, p.99).

Pardavimo skatinimo priemonėmis įmonė siekia sukelti stipresnę ir greitesnę pirkėjų reakciją, atkreipti dėmesį į tam tikrą prekių pasiūlą. Skatinant vartotojus siekiama pagerinti tam tikros prekės, prekės ženklo pozicijas rinkoje, kartu padidinant jos pardavimus bei rinkos dalį.

Planuodamos pardavimo skatinimo priemones, tabaku prekiaujančios įmonės turi priimti sprendimus, nurodytus 2 paveiksle (9, p.314).

2pav. Pardavimo skatinimo priemonių įgyvendinimo etapai.

Tikslų specifiniai bruožai išryškėja juos formuluojant pagal atskiras tikslines grupes ir jie gali apimti įvairius aspektus:

• Užimti didesnę rinkos dalį, pvz. mūsų analizuojamos įmonės tikslas dabartiniu metu yra pasiekti 87 rinkos;

• Pristatyti naują produktą – supažindinti prekybininkus ir vartotojus su nauja ar modifikuota įmonės siūloma preke;

• Pristatyti naują įpakavimą – atkreipti vartotojų dėmesį į naują pakuotę, kuri turėtų sąlygoti produkto naujumą bei kokybės gerėjimą;

• Stimuliuoti impulsyvų pirkimą – įtakoti vartotojo pasirinkimą pirkimo metu.

Nustačius pagrindinį tikslą, yra numatomi jo pasiekimo būdai, kurie gali apimti: auditorijos, kurią norima pasiekti, parinkimą; pardavimo skatinimo priemonių numatymą; pardavimo skatinimo efektyvumo kontrolės priemonių nustatymą.

Priemonių pasirinkimas priklauso nuo tikslinės rinkos, keliamų tikslų pobūdžio bei konkurencinės situacijos. Efektyviam pardavimo skatinimo programos įgyvendinimui turi būti parinktas efektyvus informacijos perdavimo priemonių rinkinys. Kiekvienas paskleidimo būdas turi skirtingą pasiekiamumą, todėl reikalauja skirtingų išlaidų. Šios pardavimo skatinimo priemonės bus
aptartos vėliau.

Rengiant pardavimo skatinimo programą būtina nustatyti paskatų mastą. Programos rengėjas turi numatyti ir vykdomos pardavimo skatinimo akcijos trukmę:

Jei laikotarpis bus per trumpas, daugelis potencialių vartotojų paprasčiausiai nespės sudalyvauti. Jei tęsis pernelyg ilgai, liks neįvykdytas vienas iš svarbesnių uždavinių, t.y. sukelti neatidėliotiną pirkėjų reakciją. Taip pat labai svarbu pardavimo skatinimo akcijai parinkti tinkamą laiką, prieš tai informuojant atitinkamus gamybinius, logistinius padalinius.

Pagaliau turi būti sudaryta pardavimo skatinimo programos sąmata. Ji apskaičiuojama kaip bendra organizacinių ir skatinimo išlaidų suma. Būtina turėti omenyje, kad išlaidos skatinimo akcijai atsipirks tik tada, jei pajamos, gautos iš prekių realizacijos prieaugio, bus didesnės už jos organizavimo bendrąsias išlaidas.

Labai svarbu įvertinti akcijos rezultatus. Tam tikslui gali būti naudojami įvairūs metodai. Vienas labiausiai paplitusių yra prekės realizacijos palyginimas prieš akciją, jos metu ir jai pasibaigus. Galime gauti daug tikslesnius duomenis, jei stebimas rinkos dalies pasikeitimas. Norint gauti kuo išsamesnės informacijos, reikia atlikti specialius vartotojų stebėjimus. Galimybė per trumpą laikotarpį panaudoti pardavimo skatinimo priemones dažnai sukelia nepakankamai apgalvotus poelgius. Į pardavimo skatinimo priemones neretai pradedama žiūrėti kaip į vienintelį išsigelbėjimą. Tačiau neapgalvoti veiksmai gali padaryti daug žalos, ypač jeigu kalbama apie į vartotojus nukreiptas priemones. Jos atkreipia pirkėjų dėmesį pasinaudoti proga, kuri galbūt bus vienintelė. Atsiranda pavojus, kad vartotojų ištikimybė firminei prekei, t. y. lojalumas, kuri buvo sukurta panaudojus dideles lėšas reklamai, sumažės. Taip pat gali skirtis vartotojo ir pardavimo skatinimo programos sumanytojo interpretacijos. Pirkėjas pardavimo skatinimą gali interpretuoti kaip morališkai pasenusios, brokuotos ir pan. produkcijos išpardavimą.

Tačiau didžiulis konkurencijos sąlygomis pardavimo skatinimo vaidmuo rėmimo komplekse didėja. Daugelis tabaku prekiaujančių įmonių vis sunkiau reklamos priemonėmis pasiekia savo tikslines grupes, juo labiau, kad tabako gaminių reklama yra draudžiama, todėl jos pardavimo skatinimą vis dažniau naudoja kaip priemonę, papildomai remiančią prekių pardavimą ir darančią jam tiesioginį poveikį pardavimo vietoje. Pardavimo skatinimo populiarumui įtakos turėjo šie veiksniai:

• vis daugiau konkurentų naudoja pardavimų skatinimą;

• pardavimų skatinimas yra nauja ir pakankamai efektyvi prekių pardavimus didinanti priemonė;

• kuriamos ir naudojamos vis įdomesnės ir naujesnės pardavimus skatinančios priemonės;

• padeda pritraukti vartotoją;

• padeda išlaikyti vartotojo prisirišimą prie įmonės; gaminamos produkcijos.

Pardavimo skatinimas tampa vis populiaresne produkto rėmimo priemone. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, jog įmonės pardavimo skatinimu siekia ilgalaikių tikslų (užimti didesnę rinkos dalį, gauti didesnį pelną), tačiau šis rėmimo komplekso elementas yra trumpalaikė komunikacijos priemonė. Todėl, norint pasiekti ilgalaikių tikslų, vartotojas turi būti nuolat veikiamas pardavimo skatinimo priemonėmis.

1.1.1.1. Pardavimo skatinimo priemonės kaip labiausiai įtakojančio tabako

gaminių vartotojų pasirinkimą veiksnio pateikimas

Pardavimo skatinimo priemonių yra labai daug, todėl pirmiausia jos skirstomos pagal tai, kam skirtas skatinimas. Pagal tai skatinimo sistemą sudaro vartotojų ir prekybininkų skatinimas. Tačiau tabako kontrolės įstatymas šiuo metu riboja daugelį pardavimo skatinimo priemonių, kurios yra nukreiptos tiesiogiai į vartotoją. Įmonėms, turinčioms teisę vidaus prekybai tabako gaminiais, draudžiama naudoti tokius jų pardavimo rėmimo būdus (23,11str.):

• Dalį produkcijos išduoti veltui arba kaip premiją;

• Taikyti fiskuotas nuolaidas kuponų, išspausdintų visuomenės informavimo priemonėse, savininkams;

• Platinti tabako gaminius arba jų naujus pavyzdžius nemokai;

• Teikti tabako gaminius į loterijas, konkursus, sporto varžybas, žaidimus kaip prizus arba kartu su jais;

• Organizuoti mažmeninės prekybos subjektų konkursus, kurie remtų tabako gaminių pardavimą;

• Tabako gaminių gamybos ir prekybos įmonėms remti renginius vaikams ir paaugliams iki 18 metų.

• Organizuoti vartotojiškas loterijas.

Tabako draudimo įstatymas neleidžia organizuoti įvairių lošimų, loterijų, dėl ko nukenčia ir vartotojai, kurie netenka galimybės dalyvauti įvairiose akcijose, kuriose galima išlošti įvairių ir gan vertingų prizų; ir gamintojai, kurie turi ieškoti naujų būdų, kaip pritraukti vartotoją pirkti būtent jų siūlomą produktą ir tapti šio produkto potencialiu vartotoju. Tabako gaminių didmenininkų pardavimų duomenys įrodo, kad bet kurio vykdomo lošimo metu ženkliai padidėja pardavimų apimtys (pavyzdžiui, UAB “Philip Morris Lietuva” vykusio cigarečių „Bond Street“ lošimo metu pardavimų apimtys padidėjo nuo 87640 iki 146359), yra pritraukiami nauji vartotojai, kurių dalis pasilieka ištikimais šio produkto vartotojais ir pasibaigus loterijai.

Todėl įmonės, prekiaujančios tabako gaminiais, vykdo aktyvesnę pardavimo skatinimo programą, nukreiptą į prekybininkus. Tam tikrą
veiksmų neriboja tabako kontrolės įstatymas, todėl gamintojai siekia palaikyti kuo glaudesnius ryšius su prekybininkais, kad per jų prekybos taškus galėtų paveikti galutinį vartotoją. Vienas iš pardavimo skatinimo veiksmų, orientuotų į prekybininkus yra taikoma mažesnė kaina produktui bei nuolaidos. Šis būdas naudojamas (10,p.106):

• Taikant nuolaidas perkant didesnį kiekį produkcijos,

• Taikant nuolaidas perkant pilną prekių asortimentą,

• Siūlomi nemokamai įvairūs suvenyrai, pvz. rašikliai, maišeliai, užrašų knygutės, kalendoriai, laikrodžiai, žiebtuvėliai ir pan.

Prekybininkas, gavęs prekes mažesnėmis kainomis ir priskaičiavęs prekybinį antkainį, vartotojui tabako gaminius gali pasiūlyti šiek tiek žemesnėmis kainomis. Taip šie gaminiai tampa patrauklesni pirkėjui. Vartotojas bus suinteresuotas mokėti mažiau ir įsigyti būtent šį produktą.

Didelį dėmesį distributoriai skiria prekių demonstravimui pardavimo vietose (parduotuvėse). Tam naudojamos tokios priemonės kaip įvairiausių dydžių informaciniai plakatai, lipdukai bei kitos laikino panaudojimo priemonės. Iš ilgalaikio panaudojimo priemonių galima paminėti tokias, kaip specialios lentynos produktams sudėti, įvairaus formato šviečiantys ženklai, vitrinos ir kitos. Visos šios priemonės labai skatina impulsyvų pirkimą, dėl to šiuo metu vyksta didelė konkurencija tarp tabako kompanijų dėl galimybės prekybos vietoje naudoti prekių demonstravimo priemones. Vertinant jų galimybes, reikia pripažinti, kad kovoti dėl to yra verta.

Čia svarbų vaidmenį atlieka kompanijų prekybos-reklamos agentai, nuo kurių santykių su prekybininkais, požiūrio į darbą bei jo atlikimo kokybės, išradingumo priklauso galutinis rezultatas. Vartotojų tyrimais nustatyta, kad 59% cigarečių pirkimo sprendimų yra priimami būtent prekybos taške, todėl ypatingai svarbu, kad produktas būtų padėtas geriausiai matomoje vietoje. Taigi būtent prekių demonstravimas prekybos taške turi paskutinę galimybę įtakoti vartotojo apsisprendimą. Galimos pasekmės, jeigu klientas negali nusipirkti mūsų produkto ir gali pasirinkti konkurentų:

• Prarandamas vartotojas;

• Konkurentai laimi šį vartotoją;

• Prarandami pinigai;

• Prarandama rinkos dalis;

• Reikia daug laiko ir pinigų susigrąžinti vartotoją.

Reikia septynis kartus daugiau lėšų, norint atgauti vartotoją, nei jį išlaikyti. Todėl ypatingai aktyviai turi dirbti prekybos taške reklamos agentas, kad įtikintų pirkėją pirkti jo siūlomą produktą, todėl jeigu mes įtakojame pirkėjo apsisprendimą, galime teigti, kad yra atliktas svarbus darbas.

Tabako įmonės yra numačiusios tokias prekybos – reklamos agento veiklos sritis prekybos vietoje:

• Konsultuoti mažmenininkus dėl cigarečių rūšių asortimento, išdėstymo ir pakankamų likučių palaikymo klausimais.

• Argumentuotai skatinti klientus efektyviai išnaudoti lentynų/vitrinų plotą, atsižvelgiant į cigarečių rūšių pelningumą.

• Siekti optimalių savų cigarečių rūšių mažmeninių pardavimo kainų, atitinkančių kompanijos rekomenduojamas kainas.

• Didinti produktų matomumą bei išskirtinumą išdėstant cigarečių rūšis pagal nustatytus kompanijos standartus, bei plečiant savų rūšių užimamą plotą lentynose/vitrinose.

• Parinkti tinkamą reklaminę įrangą ir tobulai ją išdėstyti prekybiniuose taškuose, siekiant savų cigarečių rūšių pripažinimo ir įvaizdžio.

• Efektyviai pristatyti kompanijos skatinamąsias akcijas, atsižvelgiant į prekybinio ciklo tikslus.

• Pristatyti nepilnamečių rūkymo prevencines programas prekybiniuose taškuose.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2649 žodžiai iš 8803 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.